Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lai – 30 me­tų!

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lai – 30 me­tų!

Prieš tris de­šimt­me­čius – 1987 me­tais – bu­vo įkur­ta Plun­gės 98-oji vi­du­ri­nė pro­fe­si­nė tech­ni­kos mo­kyk­la, da­bar­ti­nė tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la. Per tą lai­ko­tar­pį tūks­tan­čiai mo­ki­nių bai­gė šią mo­ky­mo įstai­gą ir įgi­jo pa­si­rink­tą pro­fe­si­ją. Pir­mą žie­mos die­ną mo­kyk­los ben­druo­me­nę su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no gau­sus bū­rys sve­čių. Skam­bė­jo dai­nos ir lin­kė­ji­mai, pri­si­min­tos svar­biau­sios aki­mir­kos, pa­si­džiaug­ta pa­sie­ki­mais, taip pat ak­cen­tuo­ta pui­ki mo­ky­mo ba­zė ir pro­fe­sio­na­li pe­da­go­gų ko­man­da, ku­rio­je, be­je, iki šiol te­be­dir­ba ke­le­tas pir­mų­jų mo­ky­to­jų.

Gruo­džio 1-osios po­pie­tę Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los (TVM) ak­tų sa­lė­je vy­kęs šven­ti­nis mi­nė­ji­mas bu­vo ypač jaus­min­gas, me­niš­kas ir mu­zi­ka­lus. Pra­si­dė­ju­sią Lie­tu­vos Res­pub­li­kos him­nu šven­tę tę­sė ly­ri­niai in­tar­pai, dai­nos ir šo­kiai – sce­no­je pa­si­ro­dė ir mo­ki­niai, ir mo­ky­to­jai. Taip pat bu­vo pa­ro­dy­ti trum­pi fil­mu­kai iš mo­kyk­los gy­ve­ni­mo.
Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Plun­gės TVM di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas. Jis kal­bė­jo apie mo­kyk­los įkū­ri­mą, šian­die­ną ir at­ei­tį.

Plun­gės TVM su da­bar­ti­niu pa­va­di­ni­mu gy­vuo­ja jau de­šimt me­tų, o prieš tai pa­va­di­ni­mai kei­tė­si ke­lis kar­tus: 1987-ai­siais, kai tik bu­vo įkur­ta, va­di­no­si Plun­gės 98-ąja vi­du­ri­ne pro­fe­si­ne tech­ni­kos mo­kyk­la, po me­tų pa­va­di­ni­mas su­trum­pin­tas – per­va­din­ta į Plun­gės pro­fe­si­nę tech­ni­kos mo­kyk­lą, dar po me­tų pra­dė­jo va­din­tis Plun­gės že­mės ūkio mo­kyk­la, o nuo 2002-ųjų pen­ke­rius me­tus va­di­no­si Plun­gės že­mės ūkio ir ver­slo mo­kyk­la, kol ga­liau­siai 2007-ai­siais vie­to­je žo­džių „že­mės ūkio“ pa­va­di­ni­me at­si­ra­do žo­dis „tech­no­lo­gi­jų“.
Nuo pir­mų­jų die­nų iki 2005-ųjų mo­kyk­lai va­do­va­vo di­rek­to­rius Vi­tas Kli­mas. Sve­čiai nuo­trau­ko­se ga­lė­jo pa­ma­ty­ti, kaip at­ro­dė ati­da­ry­mo aki­mir­kos prieš tris­de­šimt me­tų. Nuo 2006-ųjų įstai­gos vai­rą pe­rė­męs A. Mi­siū­nas sa­kė iki šiol sau­gan­tis sim­bo­li­nį anų lai­kų įkur­tu­vių rak­tą, pa­de­monst­ra­vo jį šven­tės me­tu.
Svar­bu pa­mi­nė­ti, jog šio­je pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je sa­vo ke­lią į di­dį­jį krep­ši­nį pra­dė­jo ko­man­da „Olim­pas“. Pra­dė­jęs nuo kuk­lios mo­kyk­los krep­ši­nio ko­man­dos, „Olim­pas“ nu­ke­lia­vo iki Eu­ro­pos krep­ši­nio tau­rės tur­ny­ro.
Pir­mai­siais šios mo­kyk­los gy­va­vi­mo me­tais bu­vo pri­im­ti 222 pir­ma­kur­siai. Per tris de­šimt­me­čius į gy­ve­ni­mą iš­leis­tos 29 lai­dos, o tai yra dau­giau nei 6500 ab­sol­ven­tų, sėk­min­gai įgi­ju­sių pa­si­rink­tą pro­fe­si­ją. An­tra tiek as­me­nų čia lan­kė įvai­rius kur­sus ir įgi­jo pro­fe­si­nes kva­li­fi­ka­ci­jas.
Šiuo me­tu Plun­gės TVM dir­ba pus­an­tro šim­to žmo­nių, iš ku­rių 88 yra ben­dro­jo ug­dy­mo ir pro­fe­si­jų mo­ky­to­jai. Di­rek­to­rius A. Mi­siū­nas kal­bė­jo, jog di­de­lės da­lies dar­buo­to­jų gy­ve­ni­mas pra­bė­go bū­tent šio­je mo­kyk­lo­je, pa­si­džiau­gė, jog nuo pir­mų die­nų te­be­dir­ba de­šimt žmo­nių. Tai – Pet­ras Gal­va­naus­kas, Kos­tas Jo­nu­šas, Vy­tau­tas Krikš­čiu­kas, Vy­kin­tas Mon­ke­vi­čius, Ar­vy­das Raz­gus, Ar­vy­das Žilius, Ka­zys Šim­kus ir Da­nu­tė Šim­kie­nė bei As­ta Nam­gau­die­nė ir Ri­mas Nam­gau­dis. Be abe­jo, per tiek me­tų ke­le­tas mo­kyk­los ben­druo­me­nės na­rių iš­ėjo ir ana­pi­lin – jų at­mi­ni­mas pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.
Šian­dien Plun­gės TVM yra 29 gru­pės, ku­rio­se 597 mo­ki­niai mo­ko­si šių pro­fe­si­nių mo­ky­mo pro­gra­mų: su­vi­rin­to­jo, sta­ty­bos ver­slo pa­slau­gų tie­kė­jo, tech­ni­kos prie­žiū­ros ver­slo dar­buo­to­jo, kom­piu­te­ri­nės įran­gos de­rin­to­jo, ap­dai­li­nin­ko (sta­ty­bi­nin­ko), vi­rė­jo, vieš­bu­čio dar­buo­to­jo, pa­da­vė­jo-bar­me­no, elek­tro­mon­tuo­to­jo, au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­ko, kai­mo tu­riz­mo or­ga­ni­za­to­riaus, kir­pė­jo, ap­skai­ti­nin­ko ir ka­si­nin­ko, de­ko­ra­ty­vi­nio žel­di­ni­mo ir ap­lin­kos tvar­ky­mo ver­slo dar­buo­to­jo.
Kaip sa­kė A. Mi­siū­nas, Plun­gės TVM tu­ri ir „kū­di­kį“ – Rie­ta­vo fi­lia­lą. Ten taip pat vyks­ta mo­ky­mas pa­gal vi­du­ri­nio ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mas, vei­kia tęs­ti­nio mo­ky­mo sky­rius. Rie­ta­vo fi­lia­le dir­ba 33 vi­du­ri­nio ug­dy­mo ir pro­fe­si­jos mo­ky­to­jai. Nuo 2017 m. rug­sė­jo 1 die­nos mo­kyk­lo­je mo­ko­si 124 mo­ki­niai, su­da­ry­tos 9 mo­ki­nių gru­pės. „2017-ie­ji Rie­ta­vo fi­lia­lui – ant­rie­ji moks­lo me­tai. Ka­dan­gi ry­žo­mės „gel­bė­ti“ šią mo­kyk­lą, ne­ša­me la­bai di­de­lę at­sa­ko­my­bę prieš vi­są Rie­ta­vo ben­druo­me­nę. Sten­gia­mės dirb­ti kuo ge­riau, žiū­ri­me į prie­kį“, – kal­bė­jo Plun­gės TVM va­do­vas.
Be pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mų, Plun­gės TVM vyk­do­mas ir su­au­gu­sių­jų tęs­ti­nis mo­ky­mas bei per­kva­li­fi­ka­vi­mas pa­gal 62 dar­bo rin­kos pro­fe­si­nio mo­ky­mo pro­gra­mas. Per me­tus nau­ją kva­li­fi­ka­ci­ją čia įgy­ja dau­giau nei 600 įvai­rių pro­fe­si­jų su­au­gu­sių­jų. Ka­dan­gi tiek pir­mi­nio, tiek tęs­ti­nio pro­fe­si­nio mo­ky­mo­si pa­klau­sa di­dė­ja, mo­ki­nių ir darb­da­vių po­rei­kiai ple­čia­si, 2015-ųjų ru­de­nį Plun­gės TVM bu­vo įsteig­tas Že­mės ūkio tech­ni­kos eks­plo­a­ta­ci­jos, prie­žiū­ros ir re­mon­to sek­to­ri­nis cen­tras, kur su­da­ry­tos pui­kios są­ly­gos Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no mo­ki­niams, ūki­nin­kams ir že­mės ūkio ben­dro­vių dar­buo­to­jams mo­ky­tis, to­bu­lė­ti, kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją bei įgy­ti pro­fe­si­nei veik­lai trūks­ta­mų ži­nių.
Plun­gės TVM yra ir gim­na­zi­jos sky­rius, jau­nuo­liai ga­li sto­ti į I ar­ba II gim­na­zi­jos kla­ses. Di­rek­to­rius A. Mi­siū­nas pa­si­džiau­gė, jog, už­pra­ė­ju­sių me­tų duo­me­ni­mis, jų mo­kyk­la tarp vi­sų pro­fe­si­nių mo­kyk­lų pa­gal eg­za­mi­nų iš­lai­ky­mo re­zul­ta­tus už­ėmė

ant­rą­ją vie­tą! To­dėl jau nie­ko ne­ste­bi­na, kad jų įstai­gą bai­gę mo­ki­niai sėk­min­gai įsi­dar­bi­na ra­jo­no ir ap­skri­ties įmo­nė­se ar­ba tę­sia moks­lą ko­le­gi­jo­se ar uni­ver­si­te­tuo­se.
Plun­gės TVM yra at­vi­ra po­ky­čiams, ak­ty­viai da­ly­vau­ja ra­jo­no ir re­gio­no gy­ve­ni­me. Šio­je pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­je itin daug dė­me­sio ski­ria­ma mo­ki­nių so­cia­li­nių įgū­džių ir bran­džios as­me­ny­bės ug­dy­mui, čia sten­gia­ma­si dirb­ti kū­ry­biš­kai ir šiuo­lai­kiš­kai. O ga­li­my­bių tam iš­ties yra: dir­ba pui­ki va­do­vų ir pe­da­go­gų ko­man­da, mo­ky­mo kla­sės ir la­bo­ra­to­ri­jos ap­rū­pin­tos įvai­ria įran­ga, jau­ni­mas tu­ri ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes gi­lin­ti sa­vo ži­nias ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.
Žvelg­da­mas į ry­to­jų, di­rek­to­rius už­si­mi­nė apie di­de­lius iš­šū­kius ir nau­jus rei­ka­la­vi­mus, ku­rie ne­iš­ven­gia­mai pa­lies pro­fe­si­nį mo­ky­mą. Ta­čiau Plun­gės TVM yra pa­si­ruo­šu­si įveik­ti vi­sus sun­ku­mus. „De­mog­ra­fi­niai po­ky­čiai ir se­nė­jan­ti vi­suo­me­nė. Spar­tus tech­no­lo­gi­jų vys­ty­ma­sis. At­ei­nan­ti „Z“ kar­ta – gi­mu­sie­ji po 2003-ųjų – ku­ri au­ga su iš­ma­nio­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir su ku­ria teks iš­mok­ti dirb­ti mū­sų mo­ky­to­jams. Daug nau­jo­vių, re­for­mos, mo­du­li­nės pro­gra­mos, pa­meist­rys­tė... Gal­būt at­si­ras ir spor­ti­nės gim­na­zi­jos kla­sės, kad ga­lė­tu­me bū­ti nau­din­gi sa­vo re­gio­nui. Bū­si­me dau­gia­funk­ci­nė, iš­ma­ni ir mo­der­ni mo­kyk­la“, – apie tai, kas lau­kia at­ei­ty­je, kal­bė­jo A. Mi­siū­nas, čia pat už­si­min­da­mas, jog po mo­kyk­los ju­bi­lie­jaus mi­nė­ji­mo sa­vait­ga­liui įstai­gą „oku­puos“ apie pus­an­tro šim­to mo­ki­nių iš Plun­gės ir ki­tų ra­jo­nų – čia or­ga­ni­zuo­ja­mi Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos (LMS) mo­ky­mai. Tai­gi Plun­gės TVM at­vi­ra vi­siems!
Svar­bią die­ną Plun­gės TVM ben­druo­me­nę su 30-uo­ju ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys, An­drie­jus Stan­či­kas ir Jur­gis Raz­ma. Jie pa­si­džiau­gė, jog čia puo­se­lė­ja­mos tra­di­ci­jos, kad ak­ty­vūs mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, kad aukš­ti moks­lo pa­sie­ki­mai, kad mo­kyk­la įvai­ria­pu­siš­ka, kad čia daug po­zi­ty­vo. Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis kal­bė­jo apie mo­kyk­los svar­bą ruo­šiant spe­cia­lis­tus, dė­ko­jo A. Mi­siū­nui už fut­bo­lo vys­ty­mą – apie du šim­tai vai­kų da­bar gai­nio­ja ka­muo­lį prie mo­kyk­los esan­čia­me sta­dio­ne. Reikš­min­gų dar­bų, bū­ti ino­va­ty­viems ir ak­ty­viems mo­kyk­los ben­druo­me­nei lin­kė­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė, svei­ki­ni­mo žo­džius ta­rė kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­va Čie­gie­nė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Auž­bi­ka­vi­čius, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos va­do­vė Vio­le­ta Skie­rie­nė, kai­my­ni­nių pro­fe­si­nių mo­kyk­lų va­do­vai ir ki­ti sve­čiai.
Romualdo Lukošiaus nuotr.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama