Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ug­do­ma net 15 Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rių!

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ug­do­ma net 15 Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rių!

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui pa­teik­da­mas ata­skai­tą apie pra­ėju­sių me­tų veik­lą, Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las pa­ste­bė­jo, kad, ver­ti­nant pa­gal spor­ti­nius pa­sie­ki­mus, 2017-ie­ji me­tai bu­vo fan­tas­tiš­ki. „15 Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rių tu­ri­me. Tiek ne­sam nie­ka­da tu­rė­ję. Dau­gu­mos tre­ne­rių dar­bas ir­gi ver­tas pa­gy­ri­mo“, – džiau­gė­si įstai­gos va­do­vas.

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre ug­do­ma apie 500 vai­kų, dir­ba 23 tre­ne­riai, jau­nie­siems spor­ti­nin­kams vyks­ta 10 spor­to ša­kų už­si­ė­mi­mus. Tarp tre­ne­rių pra­ei­tais me­tais vy­ko ro­ta­ci­ja: ne­pa­tei­si­nu­sį lū­kes­čių leng­vo­sios at­le­ti­kos tre­ne­rį Eval­dą Ze­niaus­ką nu­spręs­ta „grą­žin­ti“ į sun­ki­ą­ją at­le­ti­ką, dziu­do tre­ne­riu pra­dė­jo dirb­ti per­spek­ty­vus tre­ne­ris Ro­ber­tas Zim­kus. Kal­bė­da­mas apie tre­ne­rių dar­bą, A. Vir­ši­las pa­ste­bė­jo, kad jų įstai­go­je nuo­lat vyk­do­mi tre­ni­ruo­čių pa­tik­ri­ni­mai, 6 tre­ne­riai pa­di­di­no tu­ri­mą ka­te­go­ri­ją, tri­jų ka­te­go­ri­ja su­ma­žė­jo, taip pat nuo­lat se­ka­mas ir spor­tuo­jan­čių vai­kų skai­čius. Jei jų trūks­ta, svars­to­mas klau­si­mas dėl dar­bo va­lan­dų skai­čiaus ma­ži­ni­mo tre­ne­riui. „Yra tre­ne­rių, ku­rie tik­rai neper­si­sten­gia dirb­da­mi, ne­įvyk­do nor­ma­ty­vų dėl da­ly­va­vi­mo var­žy­bo­se, ta­čiau tu­ri­me ir to­kių, ku­rie net vir­ši­ja nor­mas“, – sa­kė A. Vir­ši­las.
Di­džiau­sia Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pro­ble­ma vis­gi iš­lie­ka vy­ki­mas į var­žy­bas. Di­rek­to­rius ne­slė­pė, kad la­bai daž­nai spor­ti­nin­kai ve­ža­mi tre­ne­rių ar tė­vų au­to­mo­bi­liais. „Esa­me pa­si­ruo­šę vi­sus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, jei nu­tik­tų ko­kia ne­lai­mė, kad mes, kaip įstai­ga, ma­žiau nu­ken­tė­tu­me, bet ri­zi­ka vi­sa­da iš­lie­ka. Vis­kas at­si­re­mia į lė­šas“, – aiš­ki­no A. Vir­ši­las. Nuo­sa­vo au­to­bu­so įstai­ga ne­tu­ri, ten­ka jį nuo­mo­tis. Pi­ni­gų trūks­ta ir in­ven­to­riaus įsi­gi­ji­mui.
Pra­ėju­siais me­tais cen­tras su­lau­kė ir Tel­šių dar­bo ins­pek­ci­jos pa­tik­ros. Bu­vo nu­sta­ty­ta tam tik­rų pa­žei­di­mų, dau­giau­sia su­si­ju­sių su tre­ne­rių dar­bo ap­mo­kė­ji­mu iš­vy­kų į var­žy­bas me­tu. „Pa­žei­di­mus pa­ša­li­no­me. Tu­rė­sim ma­žin­ti tre­ne­riams va­lan­das, kad ga­lė­tu­me su­kaup­ti fon­dą, iš ku­rio jiems mo­kė­tu­me už pa­pil­do­mas va­lan­das“, – aiš­ki­no A. Vir­ši­las.
Pri­sta­ty­da­mas cen­tro veik­lą, di­rek­to­rius ne pri­mą kar­tą už­si­me­na, jog jie, or­ga­ni­zuo­da­mi spor­to var­žy­bas, la­bai pa­si­gen­da ak­ty­ves­nio kai­mo se­niū­ni­jų da­ly­va­vi­mo. Pro­ble­ma iš­lie­ka ne­pa­ki­tu­si. Nuo­lat jo­se da­ly­vau­ja vos ke­lios – Ša­tei­kiai, Al­sė­džiai, Stal­gė­nai. „Esa­me gir­dė­ję kal­bų, kad se­niū­nai net ne­in­for­muo­ja gy­ven­to­jų apie var­žy­bas. Kai toks po­žiū­ris, ko ti­kė­tis“, – nu­si­vy­lęs sa­kė Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro va­do­vas.
Kal­bė­da­mas apie šiais me­tais lau­kian­čius iš­šū­kius, A. Vir­ši­las už­si­mi­nė apie ge­riau­sių spor­ti­nin­kų pa­ren­gi­mo sche­mos iš­gry­ni­ni­mą, kai per­spek­ty­viau­siems spor­ti­nin­kams bus su­tei­kia­ma dau­giau va­lan­dų tre­ni­ruo­tis. Pa­si­džiaug­ta, kad, ne­pai­sant lė­šų trū­ku­mo, vis­gi pa­vy­ko su­ko­o­pe­ruo­ti 3 tūkst. eu­rų fon­dą ga­biau­siems spor­ti­nin­kams (6 cen­tro ug­dy­ti­niams po 500 eu­rų), kad šie ga­lė­tų in­di­vi­du­a­liai to­bu­lė­ti sa­vo spor­to ša­ko­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama