Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Plun­gės TVM ša­lies pro­fe­si­nių mo­kyk­lų rei­tin­ge – an­tra!

Plun­gės TVM ša­lies pro­fe­si­nių mo­kyk­lų rei­tin­ge – an­tra!

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą (PTVM) pa­sie­kė pui­kios ži­nios: nau­jau­sia­me žur­na­lo „Rei­tin­gai“ nu­me­ry­je pa­skelb­ti Lie­tu­vos pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų rei­tin­gai, ku­rie pa­ro­dė, kad plun­giš­kiai už pa­ro­dy­tus aka­de­mi­nius pa­sie­ki­mus ver­ti aukš­tos vie­tos – res­pub­li­ko­je jie an­tri!

Žur­na­las „Rei­tin­gai“ kiek­vie­nais me­tais skel­bia ša­lies uni­ver­si­te­tų, ko­le­gi­jų, ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų rei­tin­gus. Pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­čio jau­ni­mo aka­de­mi­niai pa­sie­ki­mai pra­dė­ti ver­tin­ti vi­sai ne­se­niai, šie­met Lie­tu­vos pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų rei­tin­ga­vi­mas vy­ko tik an­trą kar­tą. Pra­ėju­sį kar­tą Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lai bu­vo skir­ta 14 vie­ta. Šį­kart re­zul­ta­tai itin pui­kūs: pa­gal aka­de­mi­nius pa­sie­ki­mus Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la tarp 62 pro­fe­si­nių mo­kyk­lų 2017 me­tų rei­tin­ge už­ima an­trą vie­tą. Plun­giš­kiai nu­si­lei­do tik Vi­sa­gi­no tech­no­lo­gi­jos ir ver­slo pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­trui.
„Pa­na­šaus re­zul­ta­to ir ti­kė­jo­mės, jau­tė­me, kad bū­si­me ne­blo­go­je po­zi­ci­jo­je“, – ver­tin­da­mas rei­tin­ga­vi­mo re­zul­ta­tus, ne­slė­pė Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas. Toks pa­sie­ki­mas mo­kyk­los ben­druo­me­nei, sa­vai­me su­pran­ta­ma, be ga­lo ma­lo­nus. Pa­sak. A. Mi­siū­no, aukš­tą vie­tą pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų len­te­lė­je vi­sų pir­mą lė­mė ge­ri mo­ki­nių aka­de­mi­niai pa­sie­ki­mai, ta­čiau ne pas­ku­ti­nį vaid­me­nį at­lie­ka ir nuo­sek­lus mo­ky­to­jų dar­bas, vi­so mo­kyk­los dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vo in­dė­lis sie­kiant aukš­tų dar­bo re­zul­ta­tų. „Pa­siek­tas įver­ti­ni­mas ro­do, kad ei­na­me ge­ru ke­liu, aiš­ku, rei­kia ne­at­mes­ti ir sėk­mės fak­to­riaus“, – kal­bė­jo mo­kyk­los di­rek­to­rius.
Žur­na­le „Rei­tin­gai“ skel­bia­ma, kad Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la iš vi­so su­rin­ko 55,4 ver­ti­ni­mo ba­lo (pir­mo­je vie­to­je esan­tis Vi­sa­gi­no pro­fe­si­nio mo­ky­mo cen­tras į pir­mą vie­tą pa­ki­lo su 68,3 ba­lais, tre­tie­ji – Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tras – 50 ba­lų). Rei­tin­ga­vi­mas vy­ko ver­ti­nant 2016 me­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus. Pra­ėju­siais moks­lo me­tais vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus lai­kė 136 Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los mo­ki­niai. Vi­sų šios mo­kyk­los abi­tu­rien­tų, lai­kiu­sių vals­ty­bi­nį lie­tu­vių kal­bos eg­za­mi­ną, ba­lų vi­dur­kis sie­kė 19,47, ma­te­ma­ti­kos – 22,22, bio­lo­gi­jos – 33,6, che­mi­jos – 52, fi­zi­kos – 22,67, is­to­ri­jos – 22,06, ge­og­ra­fi­jos – 36,81, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų – 7,14, an­glų – 40,5 ba­lo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama