Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Per­nai nu­teis­ti 278 as­me­nys, iš ku­rių 38 – ne­pil­na­me­čiai

Per­nai nu­teis­ti 278 as­me­nys, iš ku­rių 38 – ne­pil­na­me­čiai

Pa­ly­gi­nus per­nai iš­nag­ri­nė­tų by­lų kie­kį su anks­tes­niais me­tais, ga­li­ma sa­ky­ti, jog Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me 2016 me­tais kiek su­ma­žė­jo bau­džia­mų­jų by­lų (15 by­lų ma­žiau) bei ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų (160 by­lų ma­žiau), ta­čiau dau­giau nei dviem šim­tais pa­di­dė­jo nag­ri­nė­tų ci­vi­li­nių by­lų skai­čius. Apie vi­sa tai – teis­mo 2016 m. dar­bo ap­žval­go­je.

Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas yra pir­mo­ji ir kar­tu že­miau­sia ben­dro­sios kom­pe­ten­ci­jos teis­mų sis­te­mos gran­dis, kur nag­ri­nė­ja­mos ci­vi­li­nės, bau­džia­mo­sios ir ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­los. Ra­jo­no tei­sė­jai taip pat nag­ri­nė­ja by­las, su­si­ju­sias su spren­di­mų bei nuosp­ren­džių vyk­dy­mu, at­lie­ka iki­teis­mi­nio ty­ri­mo tei­sė­jo ir ki­tas apy­lin­kės teis­mo kom­pe­ten­ci­jai įsta­ty­mų pri­skir­tas funk­ci­jas. Mū­sų teis­mo veik­los te­ri­to­ri­ja ap­ima Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bes.
Per 2016 me­tus teis­me iš­nag­ri­nė­tos 3384 by­los: 2348 – ci­vi­li­nės (2015 m. – 2170), 261 – bau­džia­mo­ji by­la (2015 m. – 276) ir 775 – ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­los (2015 m. – 935). Taip pat iš­nag­ri­nė­ti 385 pra­šy­mai ci­vi­li­nių by­lų vyk­dy­mo pro­ce­se, 208 tei­ki­mai ir pra­šy­mai bau­džia­mų­jų by­lų vyk­dy­mo pro­ce­se, 108 pra­šy­mai ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų vyk­dy­mo pro­ce­se, 3 pra­šy­mai dėl pro­ce­so at­nau­ji­ni­mo, 217 iki­teis­mi­nio ty­ri­mo do­ku­men­tų.
Plun­gės tei­sė­jų dar­bo krū­vis bu­vo 4,51 proc. ma­žes­nis už vi­sos Lie­tu­vos apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jų dar­bo krū­vio vi­dur­kį, ta­čiau 5,57 proc. di­des­nis už ben­drą ša­lies teis­mų tei­sė­jų dar­bo krū­vio vi­dur­kį.
Kal­bant apie ci­vi­li­nes by­las, per­nai teis­me gau­tos 2324 ci­vi­li­nės by­los. Iš 2015 m. į 2016-uo­sius per­kel­tos 277 by­los, o į 2017-uo­sius iš per­nai – 217 by­lų. Pa­ste­bi­ma, jog ci­vi­li­nių by­lų skai­čius kas­met nuo­sek­liai au­ga.
Dėl teis­mo lei­di­mų iš­da­vi­mo iš­nag­ri­nė­tos 156 by­los, dėl ant­sto­lių veiks­mų – 32, dėl as­mens pri­pa­ži­ni­mo ne­veiks­niu – 11, dėl pa­sko­los ir kre­di­tų – 329, dėl pir­ki­mo-par­da­vi­mo – 163, dėl gin­čų bei ki­tų su­tar­čių rū­šių – 131, dėl fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to – 7, dėl san­tuo­kos nu­trau­ki­mo abie­jų su­tuok­ti­nių ben­dru su­ti­ki­mu – 115, dėl iš­lai­ky­mo vai­kams pri­tei­si­mo – 70, dėl glo­bos ir rū­py­bos nu­sta­ty­mo – 33 by­los. Su­ma­žė­jo gin­čų, su­si­ju­sių su dar­bo san­ty­kiais, t. y. iš­nag­ri­nė­tos tik 3 by­los (per­pus ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais), ta­čiau dvi­gu­bai iš­au­go gin­čų, ky­lan­čių iš daik­ti­nių tei­si­nių san­ty­kių – 21. Ma­žiau­sią da­lį, kaip ir anks­tes­niais me­tais, su­da­rė by­los dėl ju­ri­di­nių as­me­nų – iš­nag­ri­nė­tos dvi, o pa­vel­dė­ji­mo by­lų iš­vis ne­bu­vo.
Vie­nos ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mas vi­du­ti­niš­kai tru­ko 1,44 mė­ne­sio. Per­nai Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui ape­lia­ci­ne tvar­ka bu­vo ap­skųs­tas pus­šim­tis Plun­gės tei­sė­jų pri­im­tų ci­vi­li­nių by­lų spren­di­mų, iš ku­rių 9 spren­di­mai bu­vo pa­keis­ti, 7 spren­di­mai pa­nai­kin­ti.
Nau­jų bau­džia­mų­jų by­lų pe­nai į teis­mą at­ke­lia­vo be­veik pus­tre­čio šim­to – 243. Iš 2015-ųjų to­li­mes­niam nag­ri­nė­ji­mui į 2016-uo­sius per­kel­tos 54 by­los, o į 2017-uo­sius nu­kel­tos 36 by­los. Kaip mi­nė­ta, iš vi­so per pra­ėju­sius me­tus iš­nag­ri­nė­ta 261 bau­džia­mo­ji by­la: 92 at­ve­jais pri­im­ti nuosp­ren­džiai, 155 by­los baig­tos pri­imant bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą, o 3 by­los – pri­imant nu­tar­tis. Iš vi­so per­nai bu­vo nu­teis­ti 278 as­me­nys, iš jų 38 – ne­pil­na­me­čiai.
Dau­giau­siai iš­nag­ri­nė­ta by­lų dėl nu­si­kal­ti­mų žmo­gaus svei­ka­tai – 106, va­gys­čių – 53, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų – 41, na­mi­nės deg­ti­nės ga­mi­ni­mo ar re­a­li­za­vi­mo – 31. Taip pat bū­ta by­lų dėl dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis ar psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis – 18, plė­ši­mo – 6, ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­mai­siais gin­klais ar šaud­me­ni­mis – 4. Dvi by­los iš­nag­ri­nė­tos dėl pri­ver­čia­mų­jų me­di­ci­nos prie­mo­nių tai­ky­mo, taip pat bu­vo aš­tuo­nios by­los, iš­kel­tos pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka, o dėl Eu­ro­pos areš­to or­de­rio iš­da­vi­mo – 4 by­los.
Ap­skųs­ti bu­vo 24 nuosp­ren­džiai, iš ku­rių 10 – pa­keis­ta, bet nė vie­nas nuosp­ren­dis ne­pa­nai­kin­tas. Vie­na bau­džia­mo­ji by­la vi­du­ti­niš­kai bu­vo nag­ri­nė­ja­ma 4,13 mė­ne­sio (2015 m. – 2,86 mėn.).
Kal­bant apie ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų (ATP) by­las – jų teis­me gau­ta 734, iš 2015-ųjų per­kel­tos 47 by­los, į 2017-uo­sius dėl to­liau trun­kan­čio nag­ri­nė­ji­mo nu­kel­tos 6 by­los. Tarp 775 iš­nag­ri­nė­tų­jų by­lų dau­giau­sia bu­vo dėl pa­žei­di­mų trans­por­te – 324 by­los; taip pat dėl pa­si­kė­si­ni­mų į nuo­sa­vy­bę – 146; dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų – 140; dėl pa­žei­di­mų į nu­sta­ty­tą val­dy­mo tvar­ką – 74; dėl pa­žei­di­mų pre­ky­bos, fi­nan­sų, ap­skai­tos sri­ty­je – 24; dėl pa­žei­di­mų dar­bo ir gy­ven­to­jų svei­ka­tos ap­sau­gos sri­ty­je – 23 by­los ir kt. Vie­na ATP by­la vi­du­ti­niš­kai iš­nag­ri­nė­ta per pu­sę mė­ne­sio.
Trum­pai ap­žvel­giant dar­buo­to­jus, 2016 me­tais teis­me dir­bo 6 tei­sė­jai (Vai­das Ga­siū­nas – pir­mi­nin­kas, Auš­ra Vols­ky­tė, Ire­na Šeš­kaus­kie­nė, Vir­gi­ni­jus Ge­dei­kis, Al­do­na Bur­bie­nė, Ie­va Juod­vir­šy­tė), taip pat – 12 vals­ty­bės tar­nau­to­jų (tei­sė­jų pa­dė­jė­jai, raš­ti­nės ve­dė­ja, fi­nan­si­nin­kė, ad­mi­nist­ra­ci­jos sek­re­to­rius, po­sė­džių sek­re­to­rės) ir 8 dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tis (ūkio sky­riaus ve­dė­jas, va­ly­to­jos, raš­ti­nės spe­cia­lis­tai, ar­chy­va­rė, sek­re­to­rė, in­for­ma­ti­kas).
Teis­mo dar­bas yra fi­nan­suo­ja­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to. Per­nai bu­vo skir­ti 472 668 eu­rai: 327,5 tūkst. eu­rų – dar­bo už­mo­kes­čiui; 101,3 tūkst. eu­rų – so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms; 43 380 – pre­kėms ir pa­slau­goms.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama