Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Per­nai daugeliui vaistų at­spa­ria tu­ber­ku­lio­ze sir­go ne 40, bet tik 4 gy­ven­to­jai

Per­nai daugeliui vaistų at­spa­ria tu­ber­ku­lio­ze sir­go ne 40, bet tik 4 gy­ven­to­jai

Gruo­džio vi­du­ry­je straips­ny­je „Apie plun­giš­kių svei­ka­tos būk­lę ir de­mog­ra­fi­nę si­tu­a­ci­ją“ ra­šė­me ir apie tu­ber­ku­lio­zę. Duo­me­nis apie šią in­fek­ci­nę li­gą pa­tei­kęs Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ne­ty­čia įvė­lė klai­dą – nu­ro­dė, jog dau­ge­liui vais­tų at­spa­rios tu­ber­ku­lio­zės at­ve­jų Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je per­nai bū­ta net 40. Toks skai­čius ypač nu­ste­bi­no mū­sų li­go­ni­nės pul­mo­no­lo­gę Eu­ge­ni­ją Gau­die­šie­nę – me­di­kė ak­cen­ta­vo, jog to­kių li­go­nių bū­ta de­šimt kar­tų ma­žiau!

Pas­ta­ruo­ju me­tu, kaip pa­ste­bė­jo gy­dy­to­ja, tu­ber­ku­lio­zei ski­ria­mas ypač di­de­lis dė­me­sys. Tai ir in­for­ma­ci­jos vie­ši­ni­mas, ir tie­sio­giai kon­tro­liuo­ja­mų gy­dy­mo ka­bi­ne­tų (DOTS) stei­gi­mas vi­so­je Lie­tu­vo­je, ir ki­tą­met nu­ma­ty­tas ser­gan­čių­jų ska­ti­ni­mas mais­to ta­lo­nais už lai­ku iš­ger­tus vais­tus.
Mū­sų mies­te ir ra­jo­ne di­des­nio ser­ga­mu­mo tu­ber­ku­lio­ze tik­rai nė­ra, si­tu­a­ci­ja, kaip sa­ko­ma, kon­tro­liuo­ja­ma. Ga­li­ma sa­ky­ti, esa­me prie ša­lies vi­dur­kio. O žiū­rint Tel­šių ap­skri­ties mas­tu, Plun­gės ra­jo­ne per­nai nu­sta­ty­tas ma­žiau­sias ser­gan­čių­jų skai­čius – 17 at­ve­jų. Skai­čiuo­jant 100-ui tūks­tan­čių gy­ven­to­jų, Lie­tu­vos vi­dur­kis bu­vo 49,92 at­ve­jai, ap­skri­ties – 55,91 at­ve­jai, Plun­gės – 47,87 at­ve­jai. Tai­gi, mū­sų ro­dik­lis, pa­sak pul­mo­no­lo­gės, tik­rai yra ge­ras.
Ser­gan­tie­ji at­spa­ria tu­ber­ku­lio­zės for­ma, kai me­di­ka­men­tai „ne­be­įvei­kia“ tu­ber­ku­lio­zės bak­te­ri­jų, skirs­to­mi į dvi da­lis: kai at­spa­ru­mas yra 1 ar 2 vais­tams ar­ba kai at­spa­ru­mas 3-ims ir dau­giau vais­tų. Per­nai pas­ta­rų­jų as­me­nų ir bū­ta 4, o ne 40-imt! Vie­nam ar dviem vais­tams at­spa­ria tu­ber­ku­lio­zės for­ma su­sir­go du žmo­nės. Tai­gi iš vi­so vais­tams at­spa­ri tu­ber­ku­lio­zė 2016 m. diag­no­zuo­ta 6 kar­tus.
Šie­met, gruo­džio 20 die­nos duo­me­ni­mis, tu­ber­ku­lio­ze su­sir­go tik ke­liais žmo­nė­mis dau­giau nei per­nai, t. y. dvi­de­šimt. Tiek Plun­gės mies­te, tiek ra­jo­ne – po 10-imt. Jau­niau­sia tu­ber­ku­lio­ze už­si­krė­tu­si nuo gy­ve­ni­mo drau­go plun­giš­kė šie­met bu­vo 21-erių, vy­riau­sia, taip pat plun­giš­kė – 61-erių. Iš vi­so su­sir­go 9 mo­te­rys ir 11 vy­rų. Me­di­kė pa­si­džiau­gė, jog nei šie­met, nei per­nai tu­ber­ku­lio­ze neuž­si­krė­tė nė vie­nas vai­kas.
At­spa­ri tu­ber­ku­lio­zės for­ma (1 ar 2 vais­tams) diag­no­zuo­ta 2 plun­giš­kiams ir vie­nam ra­jo­no gy­ven­to­jui. Dau­gy­bi­nis at­spa­ru­mas vais­tams bu­vo nu­sta­ty­tas vie­nam jau­nam plun­giš­kiui (gim. 1981 m.), ku­ris, de­ja, šį pa­va­sa­rį vie­no­je uos­ta­mies­čio li­go­ni­nė­je mi­rė. Gy­dy­to­ja E. Gau­die­šie­nė ap­gai­les­ta­vo, jog jau­nas žmo­gus la­bai ne­at­sa­kin­gai žiū­rė­jo į li­gos gy­dy­mą – bu­vo jį nu­trau­kęs, ne­iš­gi­jęs iš­vy­ko į už­sie­nį, tad vėl at­kri­to ir vais­tams at­spa­rios tu­ber­ku­lio­zės bak­te­ri­jos šiuo at­ve­ju bu­vo stip­res­nės.
Vi­si, ku­rie šie­met su­sir­go tu­ber­ku­lio­ze, są­ži­nin­gai gy­do­si ir, jei ne­nu­trauks gy­dy­mo, – pa­sveiks. Pri­klau­so­mai nuo sun­ku­mo for­mos, šios in­fek­ci­nės li­gos gy­dy­mas trun­ka nuo pus­me­čio iki dve­jų me­tų. Svar­bu lai­ky­tis re­ži­mo var­to­jant me­di­ka­men­tus. Gy­dy­to­ja ne­abe­jo­ja, jog tam di­des­nės mo­ty­va­ci­jos duos ir ki­tą­met nu­ma­ty­ti 9 eu­rų ver­tės mais­to ta­lo­nai, ku­riuos kas sa­vai­tę gaus kiek­vie­nas ser­gan­ty­sis, lai­ku at­ei­sian­tis į DOTS ka­bi­ne­tą iš­ger­ti vais­tų.
Lin­kė­da­ma vi­siems plun­giš­kiams ge­rų Ka­lė­dų, gy­dy­to­ja E. Gau­die­šie­nė su­sir­gus ra­gi­no ne­dels­ti, ne­si­bai­min­ti ir iš­kart kreip­tis į sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją, kad nu­kreip­tų pas pul­mo­no­lo­gą. Šiais lai­kais tu­ber­ku­lio­zė yra įvei­kia­ma.
Tu­ber­ku­lio­zė – in­fek­ci­nė li­ga, ku­rią su­ke­lia bak­te­ri­ja, va­di­na­moji tu­ber­ku­lio­zės laz­de­lė. Tu­ber­ku­lio­zės su­kė­lė­jai plin­ta per orą li­go­niui kal­bant, ko­sint, čiau­dint. Už­si­krės­ti tu­ber­ku­lio­zės laz­de­lė­mis ga­li kiek­vie­nas, nes gat­vė­mis vaikš­to ar vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu ke­liau­ja ir ser­gan­tys, ir gy­dy­mo re­ži­mo ne­si­lai­kan­tys as­me­nys. Tu­ber­ku­lio­zę ga­li­ma įtar­ti, jei­gu il­giau karš­čiuo­ja­ma, ko­sė­ja­ma krau­ju, skrep­liuo­ja­ma, skun­džia­ma­si krū­ti­nės, nu­ga­ros skaus­mais, jei krin­ta svo­ris.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama