Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Per pir­mą pus­me­tį ap­si­nuo­di­jo 18 gy­ven­to­jų, dau­giau­sia – vais­tais

Per pir­mą pus­me­tį ap­si­nuo­di­jo 18 gy­ven­to­jų, dau­giau­sia – vais­tais

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pa­gal gau­tus iš svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pra­ne­ši­mus iki 2017 m. lie­pos 18 die­nos bu­vo iš­tir­ta 18-ikos žmo­nių ap­si­nuo­di­ji­mo at­ve­jai. Po šios da­tos pra­ne­ši­mų apie nu­sta­ty­tus ar įta­ria­mus ap­si­nuo­di­ji­mo at­ve­jus Plun­gės sky­rius ne­be­gau­na.

Pa­sak NVSC Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tės Ais­tės Ja­ko­čiū­nės, jų sky­rius pa­gal gau­tus iš svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pra­ne­ši­mus iki per­nai lie­pos vi­du­rio iš­ty­rė 18 ap­si­nuo­di­ji­mo at­ve­jų (2016 m. bu­vo iš­tir­ta 40 to­kių ap­si­nuo­di­ji­mų, 2015 m. – 46): 9 su­au­gę žmo­nės ap­si­nuo­di­jo me­di­ka­men­tais (iš jų – 7 mo­te­rys ir 2 vy­rai); 4 su­au­gu­sie­ji (2 vy­rai ir 2 mo­te­rys) ap­si­nuo­di­jo al­ko­ho­liu ir me­di­ka­men­tais; dėl al­ko­ho­lio į li­go­ni­nę pa­te­ko ir 2 pa­aug­liai (mer­gi­na ir vai­ki­nas); vais­tų pri­si­val­gė 2 ma­ža­me­čiai vai­kai; vie­nas ne­pil­na­me­tis vai­ki­nas ap­si­nuo­di­jo ne­nu­sta­ty­to­mis me­džia­go­mis.
Iš vi­sų 18-ikos ap­si­nuo­di­ji­mų at­ve­jų 7 bu­vo su­ici­di­niai (sa­vi­žu­dy­bės) tiks­lais. Ši­taip pa­si­el­gė 5 su­au­gu­sios mo­te­rys ir 2 vy­rai. Lai­mė, mir­ties at­ve­jų me­di­kų pa­stan­go­mis pa­vy­ko iš­veng­ti. Du ma­ža­me­čiai vai­kai me­di­ka­men­tus su­val­gė su­mai­šę tab­le­tes su sal­dai­niais. Pen­ki ap­si­nuo­di­ji­mai įvy­ko žmo­nėms pik­tnau­džiau­jant al­ko­ho­liu ir kar­tu var­to­jant vais­tus. Ke­tu­ri at­ve­jai pri­skir­ti at­si­tik­ti­nėms ap­lin­ky­bėms.
Spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, pa­gal 2017 m. lie­pos 18 die­ną įsi­ga­lio­ju­sį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mą as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, tei­kian­čios sta­cio­na­ri­nes pa­slau­gas, jau pa­čios pri­va­lo teik­ti in­for­ma­ci­ją apie ap­si­nuo­di­ji­mus (iš­sky­rus – su­au­gu­sių ap­si­nuo­di­ji­mą al­ko­ho­liu) Eks­tre­ma­lių svei­ka­tai si­tu­a­ci­jų cen­trui te­le­fo­nu. To­dėl nuo per­nai lie­pos vi­du­rio pra­ne­ši­mų apie nu­sta­ty­tus ar įta­ria­mus ap­si­nuo­di­ji­mo at­ve­jus Plun­gės sky­rius ne­be­gau­na.
Ap­si­nuo­di­ji­mas, ar­ba in­tok­si­ka­ci­ja, – nuo­din­gų­jų me­džia­gų pa­te­ki­mas ar­ba nuo­din­gų­jų du­jų įkvė­pi­mas, su­ke­lian­tis li­guis­tą bū­se­ną. Žmo­nės ga­li ap­si­nuo­dy­ti du­jo­mis, che­mi­nė­mis me­džia­go­mis, mais­to pro­duk­tais, nar­ko­ti­kais, vais­ti­niais pre­pa­ra­tais, al­ko­ho­liu ir ki­to­mis me­džia­go­mis. Ma­ža­me­čiai vai­kai iki pen­ke­rių me­tų am­žiaus, pa­lik­ti be prie­žiū­ros, daž­niau­siai ap­si­nuo­di­ja vais­tais – „pa­ra­gau­ja“ tų me­di­ka­men­tų, ku­riuos var­to­ja su­au­gu­sie­ji. To­dėl pri­va­lu bū­ti dė­me­sin­ges­niems.
Pa­ste­bė­jus ap­si­nuo­di­ju­sį žmo­gų, rei­kia ne­del­siant kvies­ti grei­tą­ją pa­gal­bą, o kol at­vyks gy­dy­to­jas, bū­ti­na su­kel­ti vė­mi­mą, kad bū­tų pa­ša­lin­ta vis­kas, kas yra skran­dy­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama