Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie pro­jek­tus: vyk­do­mus, pa­teik­tus ver­tin­ti, ren­gia­mus

Pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie pro­jek­tus: vyk­do­mus, pa­teik­tus ver­tin­ti, ren­gia­mus

Me­tams bai­gian­tis, Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riams pa­tei­kė iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do­mus, pa­teik­tus ver­tin­ti ar dar tik ren­gia­mus pro­jek­tus.

Ž. Pie­pa­lie­nė pa­žy­mė­jo, jog šiuo me­tu Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vyk­do 17 pro­jek­tų.
Ak­ty­viai vyks­ta dar­bai bu­vu­sia­me cen­tri­nia­me mies­to sta­dio­ne – čia, My­ko­lo Ogins­kio dva­ro te­ri­to­ri­jo­je, ku­ria­ma ak­ty­vaus po­il­sio ir pra­mo­gų zo­na su aikš­te­lė­mis ir tre­ni­ruok­liais. Šio­je aikš­te­lė­je, bai­gus vi­sus nu­ma­ty­tus dar­bus, pro­fe­sio­na­laus spor­to var­žy­bos ne­be­vyks.
Ki­tas mies­to kom­plek­si­nės plėt­ros pro­jek­tas – Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės mies­to cen­tri­ne da­li­mi su­tvar­ky­mas – yra vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros sta­di­jos.
Iš ap­čiuo­pia­mų ir akiai ma­to­mų dar­bų bū­ti­na pa­mi­nė­ti vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos (VIP) pro­jek­tus, kai vals­ty­bės lė­šo­mis (pri­si­de­dant ir Sa­vi­val­dy­bei) ne pir­mus me­tus re­konst­ruo­ja­ma Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė, Plun­gės kul­tū­ros cen­tras, Plun­gės ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­tai, „Sau­lės“ gim­na­zi­ja, vyks­ta re­mon­to dar­bai Se­na­mies­čio mo­kyk­lo­je bei Ku­lių gim­na­zi­jo­je.
Ir 2017-ai­siais sa­vi­val­dy­bė­je rū­pin­ta­si so­cia­li­nio būs­to plėt­ra: pa­si­ra­šius fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tį, nu­pirk­ti 5 bu­tai, so­cia­li­niai būs­tai bus įreng­ti bu­vu­sia­me Nar­vai­šių mo­kyk­los pa­sta­te.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja yra Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos part­ne­ris įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „So­cia­li­nių pa­slau­gų ne­įga­lie­siems plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne“. Šiuo me­tu de­ri­na­mi ran­gos dar­bų pir­ki­mo do­ku­men­tai, dar­bai nu­ma­ty­ti pa­ra­pi­jos na­muo­se.
Pra­ne­šė­ja pri­sta­tė ir ne­ma­žai įgy­ven­di­na­mų e.rin­ko­da­ros pro­jek­tų. Tai Že­mai­ti­jos re­gio­no tra­di­ci­jų sklai­da, Že­mai­ti­jos is­to­ri­nio-re­li­gi­nio ke­lio sklai­da, Gy­ny­bi­nio ir gam­tos pa­vel­do ke­liai, Lie­tu­vos tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­ra. Tai – prie­mo­nės ge­rin­ti re­gio­no tu­riz­mo plėt­rą.
Ke­le­tas pro­jek­tų bus įgy­ven­di­na­ma už­mez­gus part­ne­rys­tę su lat­viais, pa­ren­gus ben­dras pa­raiš­kas Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mai „In­ter­reg V-A“ pro­gra­mai. Šiuo me­tu pa­gal ben­drą Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos pa­raiš­ką Plun­gė­je at­nau­ji­na­mas va­di­na­ma­sis dva­ro sar­go na­me­lis, ti­ki­ma­si, kad bus gau­ta lė­šų Ku­lių mo­kyk­los sta­dio­no re­mon­tui bei vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­roms 18-oje Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos mies­tų įreng­ti.
Iš ren­gia­mų ar šiuo me­tu ver­ti­na­mų pa­raiš­kų Ž. Pie­pa­lie­nė pa­mi­nė­jo tech­ni­nį pro­jek­tą po­il­sio ir rek­re­a­ci­jos zo­noms prie va­di­na­mo­sios Plun­gės jū­ros pa­kran­tės su­kur­ti, tech­ni­nį pro­jek­tą pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų Plun­gės mies­te plėt­rai. De­ri­na­mi „Plun­gės mies­to Tel­šių, Rie­ta­vo, Lais­vės ir Mi­ni­jos gat­vių at­kar­pų tech­ni­nių pa­ra­met­rų ge­ri­ni­mo ir eis­mo sau­gos prie­mo­nių die­gi­mo“ pro­jek­to ran­gos dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo do­ku­men­tai. Taip pat ver­ti­na­mas Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio dva­ro so­dy­bos pa­sta­to – žir­gy­no – pri­tai­ky­mo vi­suo­me­nės kul­tū­ros ir rek­re­a­ci­jos reik­mėms pro­jek­ti­nis pa­siū­ly­mas.
Ž. Pie­pa­lie­nė kal­bė­jo, jog ne­ma­žai plun­giš­kių ini­cia­ty­vų ir pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų bu­vo tei­gia­mai įver­tin­ta ir įtrauk­ta į Tel­šių re­gio­no plėt­ros pla­ną. Tai – ir rek­re­a­ci­nės zo­nos Kau­šė­nuo­se (prie Gan­din­gos HE) su­tvar­ky­mas bei pri­tai­ky­mas ben­druo­me­nės po­rei­kiams, Al­sė­džių, Pla­te­lių bei Ku­lių mies­te­lių cen­tri­nių da­lių su­tvar­ky­mas ir kt.
Ne­abe­jo­ja­ma, kad Plun­gės mies­te, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, bus įreng­tas tu­ne­lis po ge­le­žin­ke­liu. Šio pro­jek­to pa­reiš­kė­jas – Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, o Plun­gės sa­vi­val­dy­bė ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ da­ly­vau­ja part­ne­rio tei­sė­mis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama