Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Pastebėjo: vi­si ra­jo­no ke­liai su­bė­ga į mies­tą...

Pastebėjo: vi­si ra­jo­no ke­liai su­bė­ga į mies­tą...

Pir­ma­die­nį su­si­rin­kę Dai­nos Mar­ti­šie­nės pir­mi­nin­kau­ja­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai iš­klau­sė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų pa­reng­tą in­for­ma­ci­ją apie su­si­sie­ki­mą vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu kai­miš­ko­se vie­to­vė­se bei šių me­tų pa­sė­lių ir že­mės ūkio naud­me­nų de­kla­ra­vi­mą.

Apie au­to­bu­sų marš­ru­tų po­rei­kį ir plėt­ros ga­li­my­bes kal­bė­jęs Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka pa­ste­bė­jo, kad vi­si ra­jo­no ke­liai su­bė­ga į mies­tą. Nuo 1998 me­tų ke­lei­vių pa­vė­žė­ji­mo sri­tį sa­vi­val­dy­bė­je ku­ruo­jan­tis spe­cia­lis­tas pri­pa­ži­no, jog per 80 pro­cen­tų au­to­bu­sų ke­lei­vių yra moks­lei­viai, to­dėl per moks­lo me­tus au­to­bu­sai va­žiuo­ja vie­nu, per va­sa­rą – ki­tu gra­fi­ku. Su­au­gu­sie­ji daž­niau nau­do­ja sa­vo au­to­mo­bi­lius. Be to, ten­ka pri­pa­žin­ti, kad iš kai­mų di­de­liais srau­tais ne­bė­ra kam ir kur va­žiuo­ti.
A. Liu­ti­ka in­for­ma­vo, kad Plun­gės au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sai per me­tus įvai­riais marš­ru­tais nu­va­žiuo­ja apie 1 100 000 ki­lo­met­rų, 70 proc. ri­dos ten­ka prie­mies­čiui.
„Gy­ve­na­me ša­lia dvie­jų di­de­lių ma­gist­ra­lių (Šiauliai–Palanga ir Mažeikiai–Plungė–Tauragė) san­kry­žos, na­tū­ra­lu, kad į Plungę užsuka tarp­mies­ti­niai au­to­bu­sai, ku­riais nau­do­ja­si ir mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad vis dėl­to yra ra­jo­ne ke­lios bal­tos dė­mės, kur au­to­bu­sai ne­be­va­žiuo­ja. Ta­čiau at­vyk­ti vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu į Plun­gę daug­maž vi­siems yra su­da­ry­tos są­ly­gos. De­ja, ne­už­tik­ri­na­me, kad bū­tų ge­ras su­si­sie­ki­mas iš kai­mų iki ar­ti­miau­sio ad­mi­nist­ra­ci­nio cen­tro – se­niū­ni­jų“, – ne­slė­pė A. Liu­ti­ka.
Ko­mi­te­to na­riai lei­do­si į dis­ku­si­jas apie au­to­bu­sų ir ra­jo­no ke­lių būk­lę, svars­tė, koks pro­cen­tas lė­šų už ne­iš­spaus­din­tą bi­lie­tė­lį ga­li nu­by­rė­ti į ne­są­ži­nin­gų au­to­bu­sų vai­ruo­to­jų ki­še­nę, ka­da ir ko­kio­mis są­ly­go­mis Sa­vi­val­dy­bė ar gy­ven­to­jų pa­vė­žė­ji­mu už­si­i­man­ti įmo­nė ga­lė­tų įsi­gy­ti nors vie­ną elek­tra va­ro­mą au­to­bu­są ir pan.
Apie sa­vi­val­dy­bėms pa­ves­tą pa­sė­lių ir že­mės naud­me­nų de­kla­ra­vi­mo funk­ci­ją bei šių me­tų re­zul­ta­tus pa­pa­sa­ko­jo Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Ja­nuš­ka. De­kla­ra­vi­mo pro­ce­sas šie­met jau bai­gė­si, ta­čiau vė­luo­jan­tiems (ne­se­niai pa­vel­dė­ju­siems že­mę ar įsi­gi­ju­siems so­dy­bą kai­miš­ko­se vie­to­vė­se) dar su­da­ry­ta ga­li­my­bė skly­pus de­kla­ruo­ti iki lie­pos 1 die­nos.
V. Ja­nuš­ka pa­ste­bė­jo, kad Plun­gės ra­jo­ne že­mė­val­da dar ga­na smul­ki, tik 20 pro­cen­tų de­kla­ra­vu­sių­jų yra stam­būs ūki­nin­kai, o vi­du­ti­nė pa­reiš­kė­jo pa­raiš­ka – 16,2 ha.
Pa­sė­liams de­kla­ruo­ti se­niū­ni­jo­se įsteig­ta 8,5 eta­to, dar­buo­to­jų kai­ta ne­di­de­lė. Iki šios die­nos pa­teik­ta 3001 pa­raiš­ka.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama