Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Pa­skirs­ty­ta dau­giau nei pu­sė Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šų

Pa­skirs­ty­ta dau­giau nei pu­sė Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šų

Ge­gu­žės 26 die­ną įvy­ko Sa­vi­val­dy­bės veik­los val­dy­mo pro­gra­mos Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šų skirs­ty­mo ko­mi­si­jos pir­ma­sis po­sė­dis. Nuo šių me­tų ba­lan­džio 10-osios iki ge­gu­žės 5 die­nos gau­ta 20 pa­raiš­kų šios Prie­mo­nės lė­šo­mis gau­ti. Ko­mi­si­ja, va­do­vau­da­ma­si Sa­vi­val­dy­bės veik­los val­dy­mo pro­gra­mos Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šų pa­skirs­ty­mo ko­mi­si­jos veik­los nuo­sta­tais bei Sa­vi­val­dy­bės veik­los val­dy­mo pro­gra­mos Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šų pa­skirs­ty­mo tvar­kos ap­ra­šu, pa­tvir­tin­tu Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, pir­mo­jo po­sė­džio me­tu pa­skirs­tė 60 pro­cen­tų lė­šų, ku­rios bus pa­nau­do­tos ar­ti­miau­siu me­tu vyk­sian­tiems ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti.

Iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės veik­los val­dy­mo pro­gra­mos Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šų Ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pro­jek­tui „Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kų da­ly­va­vi­mas pa­ro­do­je-mu­gė­je „Der­lius 2017“ skir­ta 1500 eu­rų, pro­jek­tui „Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kų da­ly­va­vi­mas že­mės ūkio pa­ro­do­je „Ką pa­sė­si“ – 350 eu­rų, pro­jek­tui „Da­ly­va­vi­mas res­pub­li­ki­nė­se ar­to­jų var­žy­bo­se 2017 m.“ – 450 eu­rų, pro­jek­tui „Ver­slu­mo ini­cia­ty­vų pa­ieš­ka Lat­vi­jos ūki­nin­kų ūkiuo­se“ vyk­dy­ti – 1200 eu­rų. Al­sė­džių se­niū­ni­jos ben­druo­me­nės pro­jek­tui „Mo­ko­mo­ji ke­lio­nė į Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tą ir Bab­tų me­de­ly­ną“ vyk­dy­ti skir­ta 220 eu­rų. Ku­lių kraš­to ben­druo­me­nės „Alan­tas“ pro­jek­tui „Mo­ko­mo­ji ke­lio­nė į Vil­kyš­čių ir Kęs­čių ben­druo­me­nes“ – 280 eu­rų. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus pro­jek­tui „Ge­ro­sios pa­tir­ties pa­si­da­li­ji­mas Anykš­čių sa­vi­val­dy­bė­je“ vyk­dy­ti – 650 eu­rų. Lie­tu­vos jau­nų­jų ūki­nin­kų ir jau­ni­mo są­jun­gos pro­jek­tui „Jau­nų­jų ūki­nin­kų su­si­ti­ki­mas Že­mai­ti­jo­je“ – 580 eu­rų.
Al­sė­džių, Bab­run­go, Ku­lių, Nau­so­džio, Paukš­ta­kių, Pla­te­lių, Stal­gė­nų, Ša­tei­kių, Žli­bi­nų, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jų gra­žiau­sių 2017 me­tų so­dy­bų rin­ki­mams or­ga­ni­zuo­ti – po 100 eu­rų.
Ki­tas pa­raiš­kų rin­ki­mo eta­pas nu­ma­ty­tas rug­pjū­čio mė­ne­sį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama