Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Pa­skelb­ta, kiek šį ru­de­nį bus mo­ki­nių

Pa­skelb­ta, kiek šį ru­de­nį bus mo­ki­nių

Kaip įpras­ta, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba kiek­vie­nais ka­len­do­ri­niais me­tais iki ko­vo 31 d. nu­sta­to, o iki rug­sė­jo 1 d. pa­tiks­li­na kla­sių kom­plek­tų ir mo­ki­nių skai­čių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Apie pa­tiks­li­ni­mus kal­bė­ta lie­pos 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Tur­būt jau nie­ko ne­be­ste­bi­na, jog mo­ki­nių į kla­ses vėl su­si­rinks ge­ro­kai ma­žiau nei per­nai ru­de­nį.

Pa­va­sa­rį nu­sta­ty­tas kla­sių ir mo­ki­nių skai­čius per ke­lis mė­ne­sius šiek tiek pa­si­kei­tė, tad Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė pir­miau­sia in­for­ma­vo apie es­mi­nius ko­re­ga­vi­mus. Jie su­si­ję su pa­si­kei­tu­siu mo­ki­nių skai­čiu­mi – dėl to pa­tvir­tin­ta­me do­ku­men­te ir rei­kia su­ma­žin­ti ar­ba pa­di­din­ti kla­sių kom­plek­tų skai­čių.
Štai Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jo­je bu­vo nu­ma­ty­ta vie­na 8-okų kla­sė su 27 mo­ki­niais, ta­čiau vai­kų į šią mo­kyk­lą pa­si­pra­šė dau­giau – 33, tad bus su­kom­plek­tuo­tos dvi šios kla­sės.
„Ry­to“ pa­grin­di­nę mo­kyk­lą pa­no­ro lan­ky­ti dau­giau pir­mo­kų nei pla­nuo­ta, tad vie­to­je tri­jų kom­plek­tų ir 72 vai­kų, bus ke­tu­ri kla­sių kom­plek­tai ir 84 mo­ki­niai.
Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai pa­si­se­kė iš­lai­ky­ti 6-okų kla­sę – jos ža­dė­ta ne­be­kom­plek­tuo­ti dėl ma­žo vai­kų skai­čiaus. Ta­čiau 6-os kla­sės kur­so li­ko kar­to­ti trys vai­kai, tad su­si­da­rė vie­na 10-ies mo­ki­nių kla­sė.
Iš Se­na­mies­čio mo­kyk­los iš­si­laks­tė da­lis de­vy­nias kla­ses bai­gu­sių mo­ki­nių, tad vie­to­je pla­nuo­tų tri­jų de­šim­to­kų kla­sių nu­ma­to­mos tik dvi su 54 mo­ki­niais.
Ge­ra nau­jie­na grum­bliš­kiams ir ap­lin­ki­nių kai­mų vai­kams – lie­ka jų mo­kyk­la, ku­rią ru­de­nį ža­dė­ta už­da­ry­ti. Tai Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos Grum­blių pra­di­nio ug­dy­mo sky­rius, kur iš vi­so at­si­ra­do 11 vai­kų, tad bus su­kom­plek­tuo­ta vie­na jung­ti­nė pir­mo­kų–t­re­čio­kų–­ket­vir­to­kų kla­sė.
V. Po­ciu­tės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, šį ru­de­nį pla­nuo­ja­mas mo­ki­nių skai­čius – 4089 (Be Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los, bet su Plun­gės spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tru, kur mo­ky­sis 79 vai­kai, ir su Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tru, ku­rį ža­da lan­ky­ti 60 jau­nuo­lių). Tai – 192 mo­ki­niais ma­žiau ne­gu bu­vo 2016 m. rug­sė­jo 1 die­ną.
Pa­vyz­džiui, „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je nuo 605 mo­ki­nių skai­čius kren­ta iki 523; Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je – nuo 163 iki 156; Al­sė­džiuo­se – nuo 270 iki 261; Ku­liuo­se – nuo 197 iki 188; Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je – nuo 217 iki 205; Kan­tau­čiuo­se – nuo 51 iki 34; Sta­ne­liuo­se – nuo 47 iki 37 ir t. t. Ke­liais mo­ki­niais bus dau­giau tik Bab­run­go pa­grin­di­nė­je – 182 (bu­vo 176); „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je – 926 (bu­vo 907); Se­na­mies­čio mokykloje – 851 (bu­vo 826) ir Ša­tei­kiuo­se – 121 (bu­vo 118).
Ben­drai mū­sų mo­kyk­lo­se kla­sių kom­plek­tų su­ma­žė­jo 4-iais, t. y. nuo 211 iki 207. Pir­mo­kų nu­si­ma­to 345, o tai 8-iais dau­giau nei per­nai ru­de­nį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama