Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Pa­gal per­nai lai­ky­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų skai­čių plun­giš­kiams – an­tra vie­ta

Pa­gal per­nai lai­ky­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų skai­čių plun­giš­kiams – an­tra vie­ta

Kaip mū­sų mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­lų abi­tu­rien­tams šie­met se­kė­si iš­lai­ky­ti įvai­rių da­ly­kų vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, jau skel­bė­me. Šį­kart Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė pri­sta­tė įdo­mi­ą­ją sta­tis­ti­ką, t. y. ko­kias vie­tas Plun­gės ra­jo­nas už­ėmė pa­gal 2016 me­tų lai­ky­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu V. Po­ciu­tė trum­pai pri­mi­nė ir šių me­tų bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, pa­si­džiau­gė, jog tu­rė­jo­me 20-imt šim­tu­ki­nin­kų Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je (ke­li ga­vo net po du šim­tu­kus) ir po vie­ną – Pla­te­lių bei Že­mai­čių Kal­va­ri­jos gim­na­zi­jo­se. Šie­met mo­kyk­las bai­gė 422 abi­tu­rien­tai, 381 ga­vo ates­ta­tus (4 iš jų – su pa­gy­ri­mu), ki­ti – tik pa­sie­ki­mo pa­žy­mė­ji­mus dėl ne­iš­lai­ky­tų eg­za­mi­nų ar­ba iš­vis ne­at­vy­kus lai­ky­ti.
Pa­sak V. Po­ciu­tės, mū­sų mo­ki­niai la­biau ren­ka­si lai­ky­ti vals­ty­bi­nius, o ne mo­kyk­li­nius bran­dos eg­za­mi­nus, o tai le­mia ga­na aukš­tą ra­jo­no vi­dur­kį ša­lies mas­tu. Ko­mi­te­tui bu­vo pa­teik­ti duo­me­nys už 2016 me­tus.
Tai­gi per­nai pa­gal lai­ky­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų skai­čių vie­nam mo­ki­niui ša­ly­je esa­me net­gi ant­ro­je vie­to­je! Vi­du­ti­niš­kai vie­nas mū­sų mo­ki­nys lai­kė 4 vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus.
Dar vie­nas la­bai aukš­tas įver­ti­ni­mas – pa­gal api­ben­drin­tą vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų ro­dik­lį. Šio­je ka­te­go­ri­jo­je Plun­gės ra­jo­nas ša­lies mas­tu yra ket­vir­to­je vie­to­je! Žiū­rint pa­gal at­ski­rus da­ly­kus, vie­tos pa­si­skirs­tė ši­taip: lie­tu­vių kal­ba ir li­te­ra­tū­ra – 6 vie­ta, ma­te­ma­ti­ka, in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos ir bio­lo­gi­ja – 2 vie­tos, už­sie­nio kal­bos – 15 vie­ta, che­mi­ja – 33 vie­ta, fi­zi­ka – 9 vie­ta, is­to­ri­ja – 31 vie­ta, ge­og­ra­fi­ja – 17 vie­ta.
Tre­čia „no­mi­na­ci­ja“ – pa­gal vi­sų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų vi­dur­kį Plun­gės ra­jo­nas yra įsi­tvir­ti­nęs 18-oje vie­to­je. Pa­gal at­ski­rus da­ly­kus: Lie­tu­vių kal­ba ir li­te­ra­tū­ra – 23 vie­ta, an­glų kal­ba – 18 vie­ta, bio­lo­gi­ja – 20 vie­ta, che­mi­ja – 35 vie­ta, fi­zi­ka – 34 vie­ta, is­to­ri­ja – 14 vie­ta, in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos – 20 vie­ta, ge­og­ra­fi­ja – 16 vie­ta ir aukš­čiau­sia, t. y. ma­te­ma­ti­ka – 13 vie­ta.
Pa­ly­gi­nus tre­jų me­tų (2015, 2016 ir 2017-ųjų) vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, pa­ste­bi­ma, jog mo­ki­nių, iš­lai­kiu­sių vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, skai­čius pro­cen­tais iš dau­gu­mos da­ly­kų yra ge­res­nis ne­gu ša­lies (šiais me­tais iš 5 da­ly­kų), o ga­vu­sių 86–100 ba­lų įver­ti­ni­mą iš dau­gu­mos da­ly­kų yra blo­ges­nis, iš­sky­rus lie­tu­vių kal­bą ir li­te­ra­tū­rą, che­mi­ją ir ge­og­ra­fi­ją. Ly­gi­nant su anks­tes­niais me­tais, pa­di­dė­jo mo­ki­nių, ga­vu­sių 100 ba­lų įver­ti­ni­mą, skai­čius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama