Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Nau­jos lai­do­ji­mo tai­syk­lės nu­ma­tys lai­do­ji­mo tvar­ką ir ne­pri­žiū­ri­mo­se ka­pa­vie­tė­se

Nau­jos lai­do­ji­mo tai­syk­lės nu­ma­tys lai­do­ji­mo tvar­ką ir ne­pri­žiū­ri­mo­se ka­pa­vie­tė­se

Šį mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­ma­tė pa­tvir­tin­ti ke­le­tą žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo tvar­ką reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų: ra­jo­ne esan­čių ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­les, lei­di­mo lai­do­ti ne­pri­žiū­ri­mo­se ka­pa­vie­tė­se iš­da­vi­mo ap­ra­šą, pa­lai­do­tų as­me­nų gi­mi­nai­čių in­for­ma­vi­mo apie ka­pi­nių pa­nai­ki­ni­mą tvar­kos ap­ra­šą, ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jo kau­pia­mų duo­me­nų tvar­ky­mo są­ly­gų tvar­kos ap­ra­šą bei ka­pų iden­ti­fi­ka­vi­mo ko­mi­si­jos veik­los nuo­sta­tus.

Nau­jus do­ku­men­tus rei­kia pa­tvir­tin­ti at­si­žvel­gus į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­sta­bą, jog Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2013 me­tų sau­sio 31 die­ną pa­tvir­tin­tos tai­syk­lės ne­be­ati­tin­ka šiuo me­tu ga­lio­jan­čio aukš­tes­nės tei­si­nės ga­lios tei­sės ak­to rei­ka­la­vi­mų.
Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė ko­vo mė­ne­sį pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­mų tei­sės ak­tų pa­tvir­ti­ni­mo pa­kei­ti­mo. Pa­tvir­ti­nus nau­jas lai­do­ji­mo ir ka­pi­nių prie­žiū­ros tvar­kas Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je, jos jau ati­tiks ga­lio­jan­čius aukš­tes­nės tei­si­nės ga­lios rei­ka­la­vi­mus.
Kaip vie­na­me iš po­sė­džių kal­bė­jo Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas, nuo sau­sio mė­ne­sio ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jai bus at­leis­ti nuo prie­vo­lės tvar­ky­ti su ka­pi­nė­mis su­si­ju­sius do­ku­men­tus. Jau dve­ji me­tai Plun­gės se­niū­ni­ja per­ke­lia į elek­tro­ni­nę erd­vę vi­są in­for­ma­ci­ją apie lai­do­ji­mus Plun­gės mies­to ka­pi­nė­se.
Nuo ki­tų me­tų Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja pla­nuo­ja su­da­ry­ti su­tar­tis su lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čio­mis, pa­min­klų sta­ty­ba, ap­žel­di­ni­mu ar ki­to­mis veik­lo­mis už­si­i­man­čio­mis įmo­nė­mis. Su­tar­ty­se bus reg­la­men­tuo­tos tai­syk­lės, kaip pa­tek­ti ir dirb­ti ka­pi­nė­se, kaip su­tvar­ky­ti ir pa­lik­ti dar­bo vie­tą, kad už­da­ro­je ka­pi­nių te­ri­to­ri­jo­je bū­tų kuo dau­giau tvar­kos.
„No­rė­čiau, kad Plun­gės mies­to ka­pi­nė­se bū­tų įreng­tos ir vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros – dėl ben­dros tvar­kos ir van­da­liz­mo pre­ven­ci­jos“, – po­sė­dy­je kal­bė­jo G. Do­mar­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama