Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Mi­nist­ras į Plun­gę at­vy­ko vi­sai die­nai

Mi­nist­ras į Plun­gę at­vy­ko vi­sai die­nai

Bir­že­lio 30 die­ną Plun­gė­je lan­kė­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, jo pa­ta­rė­ja Kris­ti­na Pau­li­kė, So­cia­li­nės ap­rėp­ties de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vio­le­ta To­lei­kie­nė, Tel­šių re­gio­no per­tvar­kos pro­ce­so eks­per­tė Lai­ma Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vy­ko kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je mi­nist­ras ir jo ko­man­da pa­si­da­li­no šios Vy­riau­sy­bės tiks­lais ir so­cia­li­nė­je sri­ty­je pla­nuo­ja­mo­mis per­mai­no­mis, at­sa­kė į su­si­rin­ku­sių­jų klau­si­mus, o po to lan­kė­si Plun­gės kri­zių cen­tre, vai­kų glo­bos na­muo­se, vai­kų glo­bos agen­tū­ro­je „Cy­ru­lis“, Plun­gės pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se bei Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se. Mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis Plun­gė­je už­tru­ko il­giau, nei bu­vo pla­na­vęs, jį po įstai­gas ly­dė­jo Sei­mo na­rys, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys Jo­nas Var­ka­lys ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jai Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir Man­tas Čes­naus­kas bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė.

Ma­žin­ti skur­dą, stip­rin­ti šei­mą, ska­tin­ti so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę
Kon­fe­ren­ci­jos pra­džia kiek vė­la­vo, mat, kaip pa­ste­bė­jo su­si­rin­ku­sių žmo­nių at­si­pra­šęs mi­nist­ras, kaž­kas iš dan­gaus šio­mis die­no­mis skal­bia Vil­nių taip, jog iš sos­ti­nės sun­ku iš­va­žiuo­ti.
L. Ku­ku­rai­tis iš­sky­rė ke­le­tą pa­grin­di­nių šios Vy­riau­sy­bės tiks­lų, ku­riems pla­nuo­ja­ma skir­ti di­džiau­sią dė­me­sį. Tai­gi, sie­kia­ma Lie­tu­vo­je ma­žin­ti skur­dą ir so­cia­li­nę ne­ly­gy­bę, stip­rin­ti šei­mas bei ska­tin­ti pi­lie­čių so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę.
Mi­nist­ro įsi­ti­ki­ni­mu, no­rint su­ma­žin­ti skur­dą, per­mai­nas rei­kia pra­dė­ti nuo dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo – pa­ja­mos tu­ri aug­ti, taip pat bū­ti­na per­tvar­ky­ti ir mo­kes­čius, kad tiems, ku­rie už­dir­ba ma­žiau­siai, dau­giau gry­nų­jų lik­tų ran­ko­se.
Tam, pa­sak L. Ku­ku­rai­čio, pa­si­tar­naus nau­ju Dar­bo ko­dek­su su­stip­rin­ta dar­bo ga­lia, ak­ty­ves­nis pro­fe­si­nių są­jun­gų vaid­muo, ga­li­mos de­ry­bos tarp dar­buo­to­jų ir darb­da­vių dėl di­des­nio at­ly­gi­ni­mo, ku­rį vie­šai jau ga­li­ma su­ži­no­ti iš „Sod­ros“ duo­me­nų ba­zės.
Mi­nist­ras pa­žy­mė­jo esąs nu­si­tei­kęs di­din­ti pen­si­jas ir so­cia­li­nes iš­mo­kas ir ru­dens se­si­jo­je Sei­mui pri­sta­tys pen­si­jų re­for­mą, ku­rio­je nu­ma­ty­ta, kad pen­si­jos dy­dis bū­tų kuo ar­čiau žmo­gaus gau­to at­ly­gi­ni­mo.
„Per 30 tūks­tan­čių pen­si­nin­kų Lie­tu­vo­je tu­ri dar­bo sta­žą, ta­čiau gau­na la­bai ma­žą – skur­do ly­gio – pen­si­ją“, – pa­ste­bė­jo L. Ku­ku­rai­tis ir pa­žy­mė­jo, jog siū­lys nuo 102 iki 122 eu­rų di­din­ti vals­ty­bės re­mia­mas pa­ja­mas. Jei šiems siū­ly­mams Sei­mas pri­tars, jie įsi­ga­lio­tų nuo 2018 me­tų.
L. Ku­ku­rai­tis iš­reiš­kė vil­tį, kad sa­vi­val­dy­bės pe­rims da­lį Dar­bo bir­žos funk­ci­jų, nes kon­kre­čio­je vie­to­je ge­riau­siai ži­no­mi vie­tos darb­da­vių po­rei­kiai, to­dėl sa­vi­val­dy­bės ak­ty­viai ra­gins ne­dir­ban­čius žmo­nes dirb­ti.
Ne­at­si­sa­ko­ma min­ties šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus, mo­kė­ti va­di­na­muo­sius Vai­ko pi­ni­gus. Mi­nist­ras pa­tei­kė kai­my­ni­nės Len­ki­jos pa­vyz­dį, ku­rio­je šei­mai ski­ria­ma po 100 eu­rų už vai­ką.
„Vai­kai – mū­sų at­ei­tis, jie ne­tu­ri jaus­ti skur­do“, – pa­žy­mė­jo L. Ku­ku­rai­tis, pats, be­je, su žmo­na au­gi­nan­tis pen­ke­tą vai­kų.
Plun­gės ra­jo­ne glo­bo­ja­mi 99 vai­kai
Apie vai­kų tei­sių ap­sau­gą Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je pra­ne­ši­mą pri­sta­tė Vai­ko tei­sių sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Striau­kie­nė, pa­ste­bė­ju­si, kad jos sky­riaus spe­cia­lis­tams daž­niau­siai ten­ka dirb­ti su ne­mo­ty­vuo­tais, ge­riems dar­bams ne itin nu­si­tei­ku­siais klien­tais.
A. Striau­kie­nė kal­bė­jo, jog Plun­gės ra­jo­ne, kaip ir ki­tur, kas­met ma­žė­ja gy­ven­to­jų, ta­čiau pro­ble­mos dėl so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų – lie­ka. Ne­re­tai, gi­nant vai­ko in­te­re­sus, ten­ka tai­ky­ti kraš­tu­ti­nes prie­mo­nes: 2016 me­tais iš šei­mų bu­vo pa­im­ta 12, šie­met – jau 7 vai­kai.
„Si­tu­a­ci­ja „ban­guo­jan­ti“, bū­na vi­saip. Jei per­nai iš šei­mų bu­vo pa­im­ti 4 vai­kai iki tre­jų me­tų am­žiaus, tai šie­met – jau 4 to­kio am­žiaus vai­kai. Ten­ka spręs­ti, ar tė­vai ga­lės au­gin­ti sa­vo vai­kus, ar jie pa­teks į glo­bė­jų na­mus“, – sa­kė A. Striau­kie­nė.
Jo­kia pa­slap­tis, kad to­kie tė­vai vai­kų ne­ten­ka dėl so­cia­li­nių įgū­džių sto­kos, li­gos, gir­ta­vi­mo, iš­skir­ti­niais at­ve­jais – smur­to. Ta­čiau ne vi­si fak­tai apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je pa­si­tvir­ti­na, kar­tais kon­flik­tuo­jan­čios ša­lys su­si­tai­ko ar­ba pri­trūks­ta įro­dy­mų, jog šei­mo­je bu­vo smur­tau­ta.
A. Striau­kie­nė in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu glo­bo­ja­mi 99 vai­kai, o tai su­da­ro 1,5 proc. vi­sų sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­čių vai­kų. Ma­žiau nei pu­sė glo­bo­ja­mų vai­kų (40) au­ga glo­bos na­muo­se.
„Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je trūks­ta no­rin­čių vai­kus glo­bo­ti žmo­nių, nė­ra no­ro steig­ti šei­my­ną“, – pa­žy­mė­jo Vai­ko tei­sių sky­riaus ve­dė­ja.
Mi­nist­ras su­ti­ko, kad kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė tė­vams su­draus­min­ti – pa­im­ti iš šei­mos vai­kus. Jis pa­tei­kė pa­vyz­dį, kaip su to­kio­mis šei­mo­mis el­gia­ma­si Lat­vi­jo­je: spe­cia­liai pa­reng­ti dar­buo­to­jai lan­ko pro­ble­mi­nes šei­mas ir mo­ko jas ele­men­ta­rių da­ly­kų: vir­ti val­gy­ti, tvar­ky­ti bui­tį, skirs­ty­ti fi­nan­sus, ruoš­ti pa­mo­kas ir pan.
„Taip vyks­ta šei­mos ug­dy­mas. Ga­li bū­ti, kad da­lis so­cia­li­nių dar­buo­to­jų ir Lie­tu­vo­je ga­lės tuo už­si­im­ti“, – sa­kė L. Ku­ku­rai­tis.
Trūks­ta iš­blai­vi­ni­mo pa­slau­gos, nė­ra gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų
Apie so­cia­li­nį dar­bą Plun­gės ra­jo­ne pa­sa­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė, iš­sa­miai pri­sta­čiu­si so­cia­li­nes pa­slau­gas žmo­nėms tei­kian­čias įstai­gas.
G. Va­sy­lie­nė ypač pa­si­džiau­gė, kad Plun­gė­je jau tei­kia­ma in­teg­ra­lios pa­gal­bos klien­to na­muo­se pa­slau­ga. At­si­lie­pi­mai la­bai ge­ri, to­dėl ve­dė­ja iš­reiš­kė vil­tį, jog šis pro­jek­tas tu­rės tęs­ti­nu­mą.
G. Va­sy­lie­nė ne­slė­pė, ko­kios so­cia­li­nės pro­ble­mos ra­jo­ne sun­kiai įvei­kia­mos. Ji kal­bė­jo, jog trūks­ta vie­tų su­au­gu­sie­siems skir­tuo­se vals­ty­bi­niuo­se glo­bos na­muo­se. Sa­vi­val­dy­bė tu­ri mo­kė­ti di­de­lę kai­ną ir pirk­ti glo­bos pa­slau­gą iš ją tei­kian­čių glo­bos na­mų. Nė­ra kur ap­gy­ven­din­ti psi­chi­kos li­go­nių.
„Plun­gė­je trūks­ta iš­blai­vi­ni­mo pa­slau­gos. Taip pat – gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų“, – įvar­di­jo So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja.
Ji at­krei­pė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų dė­me­sį, kad Dar­bo bir­ža ne­be­pri­si­dės prie lai­ki­no žmo­nių įdar­bi­ni­mo pa­gal Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą, to­dėl šią pro­gra­mą kei­tu­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma dviem mė­ne­siams įdar­bins tik 226 as­me­nis – per pu­sę ma­žiau, nei dir­bo 2016 me­tais.
Re­a­guo­da­mas į šią pa­sta­bą, L. Ku­ku­rai­tis pa­ste­bė­jo, jog tiek Vie­šų­jų dar­bų, tiek Už­im­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­ma su­tei­kia žmo­nėms tik lai­ki­ną dar­bą.
„Ne­si­gin­či­ju, kad to­kios pro­gra­mos rei­ka­lin­gos, ta­čiau žmo­nės dir­ba, kol su­tvar­ko mies­tų ir mies­te­lių te­ri­to­ri­jas, ir vėl grįž­ta prie be­dar­bys­tės, o ne į dar­bo rin­ką. Sa­vi­val­dy­bė­se rei­kė­tų pa­suk­ti gal­vas, mąs­ty­ti kū­ry­biš­kai, kaip mo­ty­vuo­ti žmo­nes dirb­ti ir už­si­dirb­ti“, – at­krei­pė dė­me­sį mi­nist­ras.
Nau­do­da­ma­si pro­ga, G. Va­sy­lie­nė pa­si­da­li­no pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, kad, pa­nai­ki­nus leng­va­tą šil­dy­mui, Sa­vi­val­dy­bė­je kom­pen­sa­ci­joms iš­mo­kė­ti rei­kės pa­pil­do­mai apie 207 tūkst. eu­rų! Tai – di­de­lė su­ma.
Dis­ku­si­joms pri­trū­ko lai­ko
Kon­fe­ren­ci­jai skir­tas lai­kas grei­tai iš­se­ko, ir Sei­mo na­rys J. Var­ka­lys ap­gai­les­ta­vo, kad mi­nist­ras ne­pa­pa­sa­ko­jo apie Vai­ko tei­sių tar­ny­bų cen­tra­li­za­vi­mą, taip pat – apie ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se jau vei­kian­čių mo­bi­lių ko­man­dų, bet ku­riuo pa­ros me­tu ga­lin­čių ap­lan­ky­ti pro­ble­mi­nę šei­mą, dar­bą.
J. Var­ka­lys da­li­jo­si įžval­go­mis, jog prie so­cia­li­nės ge­ro­vės ga­li pri­si­dė­ti ir vie­tos ben­druo­me­nės, jei jos ak­ty­viai įsi­trauk­tų į vai­kų die­nos cen­trų veik­lą.
Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad 37 proc. so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų nuo­lat gir­tau­ja­ma. Esa­me grei­ti smerk­ti, ta­čiau kaip ga­lė­tu­me to­kiems žmo­nėms pa­dė­ti?
„Ma­nau, kad, esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, so­cia­li­nius įgū­džius vai­kams rei­kia pra­dė­ti ug­dy­ti mo­kyk­lo­se – po to bus ma­žiau rū­pes­čių, kai to pa­ties rei­kės mo­ky­ti jau su­au­gu­sius žmo­nes“, – at­krei­pė dė­me­sį Sei­mo na­rys.
„Iš­ties švie­ti­mas – at­sa­ky­mas į dau­ge­lį šian­die­nos klau­si­mų. Ta­čiau švie­ti­mie­čiai no­riau dis­ku­tuo­ja apie vai­kų atos­to­gų truk­mę, nei apie mo­ky­mų ar ge­bė­ji­mų ug­dy­mo tu­ri­nį“, – su­ti­ko su J. Var­ka­lio nuo­mo­ne L. Ku­ku­rai­tis.
Mi­nist­ras pra­šė pa­si­da­ly­ti sva­jo­nė­mis
Tiek lan­ky­da­ma­sis Kri­zių cen­tre, tiek Plun­gės vai­kų glo­bos na­muo­se, pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se, vai­kų glo­bos agen­tū­ro­je „Cy­ru­lis“ ar Sto­nai­čių pen­sio­na­te, mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis, ap­žiū­rė­jęs įstai­gas, pa­ben­dra­vęs su jų gy­ven­to­jais ir dar­buo­to­jais, ra­gi­no įstai­gų va­do­vus pa­si­da­lin­ti ko­lek­ty­vų sva­jo­nė­mis. Ko rei­kia, ko trūks­ta, ko no­ri­ma, kas pla­nuo­ja­ma?
Kri­zių cen­tro di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ar­ma­lis pa­ste­bė­jo, kad šių na­mų gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mas su­si­de­da iš smul­kme­nų, o pa­grin­di­nis dar­buo­to­jų rū­pes­tis – or­ga­ni­zuo­ti ir už­tik­rin­ti gy­ven­to­jų už­im­tu­mą, prie­šin­gu at­ve­ju, ne­tu­rė­da­mi ką veik­ti, jie pra­de­da pyk­tis ir skau­din­ti vie­ni ki­tus.
„Tvar­ko­me pi­lia­kal­nius, ka­la­me in­ki­lus, tu­ri­me šilt­na­mį ir dar­žą. Už­si­i­ma­me mais­to ga­mi­ni­mo, me­no te­ra­pi­ja. Ga­lė­tu­me riš­ti van­tas, dar ką nors nu­veik­ti, ta­čiau dar­bo te­ra­pi­jai mums trūks­ta pa­tal­pų“, – sa­kė G. Ar­ma­lis.
O Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų gy­ven­to­jams tu­ri­mos pa­tal­pos jau kiek per erd­vios. Pa­sta­tas – re­no­vuo­tas, šil­tas, pui­kiai įreng­ti kam­ba­riai, ku­riuos pa­tys vai­kai tvar­ko­si, pri­žiū­ri gė­ly­nus ir kie­mą. Di­rek­to­rė G. Ūsie­nė gy­rė auk­lė­ti­nius, kad po pa­mo­kų jie dar mo­ko­si mu­zi­kos ar spor­to mo­kyk­lo­se, ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir ski­na lau­rus įvai­riuo­se kon­kur­suo­se.
„Ska­ti­na­me vai­kus to­bu­lė­ti. Kai lai­mi, au­ga jų sa­vi­ver­tė“, – kal­bė­jo pie­ši­mo mo­ky­to­ja Ali­na Ma­se­liū­nie­nė.
Mi­nist­ras su­ti­ko, kad šiuo­se na­muo­se vai­kams iš­ties ge­ros są­ly­gos aug­ti, o kam­ba­riuo­se – di­des­nė tvar­ka nei jo pa­ties na­muo­se, ta­čiau lin­kė­jo, kad vi­si vai­kai aug­tų šei­mo­se ar šei­my­no­se, kad vė­liau ne­bū­tų iden­ti­fi­kuo­ja­mi vi­suo­me­nė­je kaip val­diš­kų na­mų vai­kai.
Plun­gės pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų di­rek­to­rius Ju­lius Meš­kaus­kas, pa­kvie­tęs ap­žiū­rė­ti 2015 me­tais ati­da­ry­tus 28 vie­tų se­ne­lių na­mus, no­rė­jo pa­kal­bė­ti su mi­nist­ru apie nau­ją pro­jek­tą – pri­tai­ky­ti žmo­nių su fi­zi­ne ne­ga­lia po­rei­kiams nu­de­gu­sius Plun­gės pa­ra­pi­jos na­mus.
„Bus 1500 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pos. Kle­bo­ne, ar iš­lai­ky­si­te, ar ga­ran­tuo­si­te to­kio Die­nos cen­tro už­im­tu­mą? Ko­kio­mis veik­lo­mis už­im­si­te jo lan­ky­to­jus?“ – klau­sė J. Meš­kaus­ko So­cia­li­nės ap­rėp­ties de­par­ta­men­to di­rek­to­rė V. To­lei­kie­nė.
Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rius Alek­sas Vyš­niaus­kas pri­pa­ži­no, kad iš 210 gy­ven­to­jų li­ko 160, da­lis bu­vo iš­kel­ta gy­ven­ti ki­tur, į įsteig­tus sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mus, iš ku­rių vis dėl­to pra­šo­si pri­ima­mi at­gal.
„Trūks­ta slau­gy­to­jų. Dar­buo­to­jai skun­džia­si ma­žais at­ly­gi­ni­mais“, – pa­klaus­tas apie pro­ble­mas, ne­slė­pė A. Vyš­niaus­kas. Nau­do­da­ma­sis pro­ga, jis taip pat pri­mi­nė, kad trūks­ta ir 45 tūks­tan­čių eu­rų už­baig­ti ap­šil­tin­ti pen­sio­na­to pa­sta­tą. Dar­bai pa­bai­gos lau­kia jau ant­rus me­tus.
Mi­nist­ras klau­sė di­rek­to­riaus nuo­mo­nės, ar ga­lė­tų da­lis pen­sio­na­to gy­ven­to­jų gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, pri­žiū­ri­mi so­cia­li­nių dar­buo­to­jų.
„Ne, ne­ma­nau, nes pil­na­me­tys­tės su­lau­ku­sius gi­mi­nės pas mus at­ve­ža ir pa­lie­ka. Čia jie lai­ko­si draus­mės, o na­muo­se ne­klau­so ar­ti­mų­jų“, – sa­kė A. Vyš­niaus­kas.
Pa­na­šu, kad la­biau­siai So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rą L. Ku­ku­rai­tį tą die­ną su­ža­vė­jo „Cy­ru­lis“ ir jo stei­gė­jos Van­dos Ben­do­rie­nės sa­va­no­riš­kai prieš daug me­tų pri­si­im­ta mi­si­ja, su­bur­tas ko­lek­ty­vas, iš­ug­dy­ti, iš­au­gin­ti plun­giš­kių šei­mų vai­kai. Ge­riau­siai „Cy­ru­lio“ dar­bą iliust­ruo­ja fak­tas, kad per 20 veik­los me­tų nė vie­nas vai­kas iš lan­kan­čių šį die­nos cen­trą ne­bu­vo pa­im­tas iš sa­vo šei­mos.
„Kaip jūs tai su­ge­ba­te?“ – ne­slė­pė su­si­ža­vė­ji­mo mi­nist­ras.
„Svar­bu vai­kus my­lė­ti, stip­riai juos ap­ka­bin­ti, jais rū­pin­tis. Rei­kia tik pra­dė­ti, ir Die­vu­lis pa­de­da! Pra­džia ir mums bu­vo sun­ki, ta­čiau iš Sa­vi­val­dy­bės pa­gal pa­nau­dą ga­vo­me pa­tal­pas, su­lau­kėm pa­ra­mos sto­gui su­lo­py­ti, pra­šėm, kad gy­ven­to­jai pra­ves­tų 2 pro­cen­tus pa­ja­mų, vy­ko­me į Šve­di­ją kon­cer­tuo­ti, ten rin­ko­me au­kas ir ra­do­me pa­ti­ki­mų bi­čiu­lių, mums pa­dė­jo ir švie­saus at­mi­ni­mo Br. Lu­bys. Obuo­lių ir bul­vių gau­na­me iš Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus, ku­ris vai­kams su­ren­gė ir ke­le­tą eks­kur­si­jų. An­tri me­tai mū­sų die­nos cen­tro veik­lą re­mia ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bė, at­ei­na sa­va­no­riau­ti sen­jo­rai, daž­niau­siai – bu­vę pe­da­go­gai“, – pa­sa­ko­jo V. Ben­do­rie­nė.
„Štai to­kiu ke­liu rei­kia ei­ti!“ – ne­slė­pė su­si­ža­vė­ji­mo L. Ku­ku­rai­tis, pa­ra­šęs lin­kė­ji­mus vai­kams ir jų va­do­vams „Cy­ru­lio“ kny­go­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama