Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Met­raš­ti­nin­kui Al­fon­sui Be­res­ne­vi­čiui – „Vil­ties žvaigž­dė“

Met­raš­ti­nin­kui Al­fon­sui Be­res­ne­vi­čiui – „Vil­ties žvaigž­dė“

Spa­lio 10 die­ną kraš­to­ty­ri­nin­kų klu­bo „Pi­lai­tė“ na­rių su­si­rin­ki­me Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je lau­kė staig­me­na – plun­giš­kiui Al­fon­sui Be­res­ne­vi­čiui bu­vo įteik­tas Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių ben­dri­jos me­da­lis „Vil­ties žvaigž­dė“, ku­rį iš sos­ti­nės į Plun­gę par­ve­žė ben­dri­jos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Ani­ce­ta Grik­šie­nė.

Pa­svei­kin­ti A. Be­res­ne­vi­čiaus gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo pro­ga at­ėjęs Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­va­di­no jį bal­tuo­ju met­raš­ti­nin­ku, ku­rį jau ke­lios plun­giš­kių kar­tos kas­kart ma­to ap­si­gin­kla­vu­sį sa­vo­tiš­kais gin­klais – fo­to­apa­ra­tais ir dik­to­fo­nu.
„Tai, ką fik­suo­ja­te šian­dien, ry­toj jau bus is­to­ri­ja. Ma­nau, kad vis­gi di­džiau­sias ap­do­va­no­ji­mas jums yra žmo­nės, ku­riems pa­ra­šy­tos ir skir­tos jū­sų kny­gos apie par­ti­za­nus, trem­tį, są­jū­dį, bei jų iš­reikš­tas jū­sų dar­bo įver­ti­ni­mas“, – pa­ste­bė­jo me­ras A. Kli­šo­nis.
Me­da­lį „Vil­ties žvaigž­dė“ į A. Be­res­ne­vi­čiaus švar­ko at­la­pą įse­gu­si A. Grik­šie­nė kal­bė­jo, jog taip jam Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių ben­dri­jos na­riai no­ri at­si­dė­ko­ti už daug me­tų kaup­tą me­džia­gą apie re­zis­ten­ci­ją ir trem­tį.
„Mū­sų ben­druo­me­nė aukš­tai ver­ti­na jū­sų nuo­pel­nus at­sta­tant ir stip­ri­nant Lie­tu­vos vals­ty­bę“, – tei­gia­ma A. Be­res­ne­vi­čiui skir­ta­me pa­dė­kos raš­te.
„Tar­nau­ju Lie­tu­vai“, – kaip vi­sa­da kuk­liai, bet pa­ki­liai ta­rė A. Be­res­ne­vi­čius.
A. Be­res­ne­vi­čius fo­to­gra­fuo­ti pra­dė­jo nuo 1958 me­tų. Jo fo­to­gra­fi­jo­se – ne tik žmo­nės, bet ir sak­ra­li­nė dai­lė, pa­ke­lių ar­chi­tek­tū­ra, baž­ny­čių in­ter­je­rai, tau­to­dai­li­nin­kų dar­bai. Su­ren­gė daug per­so­na­li­nių pa­ro­dų. Jis pa­da­rė Plun­gės, Rie­ta­vo, Tel­šių ir da­li­nai Skuo­do ra­jo­nuo­se pa­sta­ty­tų mo­nu­men­tų, prie bu­vu­sių KGB stri­by­nų pri­tvir­tin­tų pa­min­kli­nių len­tų, areš­ti­nių, vie­to­vių ir sta­ti­nių ap­ra­šus. Juos pa­tei­kė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­trui.
Nuo 1996 me­tų už­ra­ši­nė­ja re­zis­ten­ci­jos da­ly­vių, Lie­tu­vos per­si­tvar­ky­mo są­jū­džio da­ly­vių pri­si­mi­ni­mus. Yra ir Lie­tu­vos Šau­lių są­jun­gos na­rys. 2010 me­tais ap­do­va­no­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu kaip re­zis­ten­ci­jos met­raš­ti­nin­kas ir fo­to­me­ni­nin­kas. Jis užra­ši­nė­jo Lie­tu­vos par­ti­za­ni­nio ka­ro da­ly­vių že­mi­nių įgriu­vų, mo­nu­men­tų, pa­sta­ty­tų žu­vu­sių ko­vo­to­jų at­mi­ni­mui, ko­or­di­na­tes. Da­rė fo­to­gra­fi­jas Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos že­mė­la­piui.
Jo su­rink­ta me­džia­ga sau­go­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je, Lie­tu­vos cen­tri­nia­me vals­ty­bi­nia­me ar­chy­ve, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro Me­mo­ria­li­nia­me de­par­ta­men­te, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­go­je, Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­jos ka­rių ir rė­mė­jų są­jun­go­je, „Al­kos“, Že­mai­čių dai­lės (to­liau ŽDM), Že­mai­čių vys­ku­pys­tės mu­zie­juo­se. A. Be­res­ne­vi­čius iš vi­so už­ra­šė be­veik 500 žmo­nių at­si­mi­ni­mus.
Gar­bin­go ap­do­va­no­ji­mo pro­ga A. Be­res­ne­vi­čių pa­svei­ki­no kraš­to­ty­ri­nin­kų klu­bo na­riai, kai­my­nai ir drau­gai, kvies­da­mi ir to­liau ak­ty­viai da­ly­vau­ti klu­bo veik­lo­je, reng­ti pa­ro­das apie mū­sų ša­lies is­to­ri­ją, kad ir ko­kia skau­di ji be­bū­tų. Lin­kė­jo svei­ka­tos, mąs­ty­ti po­zi­ty­viai.
„Kiek tik A. Be­res­ne­vi­čius pa­veiks­la­vo tuo­me­ti­nė­je va­ka­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, tiek vi­si la­bai gra­žiai nuo­trau­ko­se at­ro­dė­me! O kal­bant apie jo kraš­to­ty­ri­nį dar­bą, daug kas ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti kruopš­tu­mo, de­ta­lu­mo, tiks­lu­mo“, – pa­ste­bė­jo klu­bo na­rė, il­ga­me­tė ger­bia­ma pe­da­go­gė Van­da Gri­go­ro­vič.
„Jū­sų žo­džiai stip­ri­na at­gau­ti jė­gas ir dirb­ti to­liau“, – net su­si­grau­di­no ben­dra­min­čių pa­gerb­tas A. Be­res­ne­vi­čius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama