Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Me­tams bai­gian­tis, pri­ėmė spren­di­mą ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Me­tams bai­gian­tis, pri­ėmė spren­di­mą ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Gruo­džio 21 die­ną įvy­ko pas­ku­ti­ny­sis 2017 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo pri­im­ti pas­ku­ti­niai ko­mi­te­tuo­se jau ap­tar­ti spren­di­mai bei pa­tiks­lin­tas šių ka­len­do­ri­nių me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas. Jį, be­je, po rug­sė­jo mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pri­im­tų stam­bes­nių ko­rek­ci­jų gruo­dį pri­si­ė­jo šiek tiek su­ma­žin­ti.

Skau­tai per­da­vė Bet­lie­jaus ug­nį
Pas­ku­ti­niojo šie­met Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio da­ly­vius pa­svei­ki­no Plun­gės, Žli­bi­nų ir Kan­tau­čių skau­tai, ku­rie kar­tu su NVO or­ga­ni­za­ci­jos „Kran­tas“ na­riais at­ne­šė Bet­lie­jaus ug­nį.
Bet­lie­jaus ug­nis yra įžieb­ta Kris­taus gi­mi­mo vie­to­je nuo lieps­no­jan­čios am­ži­no­sios ug­nies. Ke­liau­da­ma iš ran­kų į ran­kas, ši ug­ne­lė tam­pa drau­gys­tės, tai­kos sim­bo­liu, da­li­ja­ma vi­siems žmo­nėms lin­kint ra­my­bės ir vil­ties.

Į Lie­tu­vą ug­nis at­ke­lia­vo iš Len­ki­jos skau­tų, o Plun­gę iš mū­sų ša­lies sos­ti­nės pa­sie­kė trau­ki­niu.
Bet­lie­jaus ug­nies ke­lio­nė vyks­ta kiek­vie­nų me­tų gruo­dį, prieš šven­tas Ka­lė­das. Skau­tai pa­pa­sa­ko­jo vie­tos po­li­ti­kams apie tai­kos ug­nies pras­mę, pra­šė par­si­neš­ti ug­ne­lę į sa­vo na­mus, pa­si­da­lin­ti ja su ar­ti­mai­siais.
Nuo Bet­lie­jaus ug­nies įžieb­ta žva­kės lieps­na už­ge­si­na­ma pirš­tais, ta­čiau, žva­kę už­de­gus, vėl ga­li­ma da­lin­tis Bet­lie­jaus ug­ni­mi, lin­kint ap­lin­ki­niams ra­my­bės ir tai­kos.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­dė­ko­jo vai­kams už pa­ro­dy­tą vie­ną gra­žiau­sių žmo­gaus pa­si­rin­ki­mų – no­rą da­lin­tis su ki­tais.
Pa­pra­šė bal­suo­ti dėl di­des­nio mo­kes­čio ta­ri­fo
Pas­ku­ti­ny­sis Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis vy­ko sklan­džiai, spren­di­mai bu­vo tvir­ti­na­mi ben­dru su­ta­ri­mu, kol at­ėjo ei­lė ap­tar­ti pa­tal­pų ir sta­ti­nių są­ra­šą, ku­ria­me – 28 ap­leis­ti ar ne­nau­do­ja­mi ob­jek­tai. To­kiems sta­ti­niams ei­lę me­tų siū­lo­ma tai­ky­ti di­des­nį – 3 pro­cen­tų – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą.
Spren­di­mo pro­jek­tą pri­sta­tęs Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys pa­ste­bė­jo, jog į są­ra­šą vėl bu­vo įtrauk­ti Bab­run­gė­nų kai­me esan­tys bu­vu­sios mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nės pa­sta­tai, ku­rie šiuo me­tu pri­klau­so mo­te­riai, vie­nai au­gi­nan­čiai ne­pil­na­me­čius vai­kus. T. Rau­dys pri­mi­nė, kad dėl šios ap­lin­ky­bės prieš me­tus Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba sa­vi­nin­kę bu­vo at­lei­du­si nuo di­des­nio ta­ri­fo mo­kes­čio. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas taip pat at­krei­pė dė­me­sį, jog są­ra­še yra ir Alek­san­dra­ve esan­tis pa­sta­tas, ku­rį sa­vi­nin­kas no­ri par­duo­ti.
„Ga­liu pa­kar­to­ti, ką sa­kiau ir pra­ėju­siais me­tais: ma­nau, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, pri­im­da­ma spren­di­mą tai­ky­ti di­des­nį mo­kes­čio ta­ri­fą, pra­si­len­kia su eti­ka, nes ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė tu­ri ap­leis­tų ir ne­nau­do­ja­mų pa­sta­tų“, – pa­reiš­kė T. Rau­dys.
Ki­lus dis­ku­si­jai, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le-Ei­gir­die­nė pa­ste­bė­jo, kad be­veik pu­sė tur­to iš pa­vie­šin­to są­ra­šo pri­klau­so ben­dro­vei „Ug­nies ta­kas“, ku­ri su­si­mo­ka mo­kes­tį, ta­čiau pa­sta­tų būk­lės bu­vu­sio­se ka­rei­vi­nė­se nė kiek ne­ge­ri­na.
„Ar ne­rei­kė­tų im­tis ir ki­tų prie­mo­nių?“ – gar­siai svars­tė A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nė.
T. Rau­dys ko­le­gų pa­pra­šė bal­suo­ti, ar įvar­dy­tam są­ra­šui tai­ky­ti di­des­nį mo­kes­čio ta­ri­fą. Jis pats nuo to­kio spren­di­mo su­si­lai­kė, o vi­si ki­ti po­sė­dy­je da­ly­va­vę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai bu­vo už di­des­nį ne­pri­žiū­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ap­mo­kes­ti­ni­mą.
Pi­ni­gi­niai rei­ka­lai

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pas­ku­ti­nia­ja­me po­sė­dy­je pri­ėmė ke­le­tą svar­bių spren­di­mų – pri­si­dė­ti lė­šo­mis prie įgy­ven­di­na­mų Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos (VIP) pro­jek­tų Plun­gės kul­tū­ros cen­tre bei Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė­je.
Plun­gės kul­tū­ros cen­tre nu­ma­ty­tiems dar­bams įgy­ven­din­ti 2017 me­tais VIP sky­rė 406 000 eu­rų, sa­vi­val­dy­bė pri­si­dė­jo 50 000 eu­rų. Bu­vo įreng­ta vi­de­o­sis­te­ma su pro­jek­to­riu­mi, tech­no­lo­gi­nio ry­šio, pa­grin­di­nės žiū­ro­vų sa­lės gar­so, nuo­te­kų, van­den­tie­kio, vė­di­ni­mo ir dū­mų ša­li­ni­mo sis­te­mos, įsi­gy­tas elek­tros ge­ne­ra­to­rius, da­li­nis ap­švie­ti­mo sis­te­mos at­nau­ji­ni­mas pa­grin­di­nė­je žiū­ro­vų sa­lė­je. Iš vi­so per šiuos me­tus at­lik­ta dar­bų už 461 341 eu­rą. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą ap­mo­kė­ti trūks­ta­mą lė­šų su­mą – 5 400 eu­rų.
Plun­gės li­go­ni­nė­je nu­ma­ty­tiems dar­bams at­lik­ti šie­met iš VIP bu­vo skir­ta 335 000 eu­rų. Šios lė­šos bu­vo skir­tos li­go­ni­nės pa­sta­to šil­dy­mo sis­te­mų kei­ti­mo dar­bams, ope­ra­ci­nių vė­di­ni­mo sis­te­mų įren­gi­mui, ope­ra­ci­nių elek­tros ins­ta­lia­ci­jų re­mon­tui ap­mo­kė­ti, rent­ge­no ir nar­ko­zės apa­ra­tams įsi­gy­ti.
Įvyk­džius vi­sus pir­ki­mų pla­ne nu­ma­ty­tus pir­ki­mus, dar­bams ir įran­gai ap­mo­kė­ti pri­trū­ko lė­šų. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė li­go­ni­nei skir­ti iki 70 000 eu­rų.
Pa­tiks­li­no biu­dže­tą
Su­skai­čia­vus vi­sas šių me­tų pa­ja­mas ir iš­lai­das, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai te­ko pri­im­ti spren­di­mą biu­dže­to pa­ja­mas su­ma­žin­ti 184 500 eu­rų.
Pas­ku­ti­nių įplau­kų ir iš­lai­dų san­ty­kis toks: 80 000 eu­rų dau­giau pla­nuo­ja­ma su­rink­ti rin­klia­vos už at­lie­kų tvar­ky­mą, pa­pil­do­mai 46 000 eu­rų gau­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro įsa­ky­mu „Sau­lės“ gim­na­zi­jos pa­sta­tui re­konst­ruo­ti, pa­pil­do­mai 71 100 eu­rų Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras sky­rė pro­jek­tui „Vals­ty­bi­nės reikš­mės kraš­to ke­lio Nr. 166 Plungė–Vėžaičiai ruo­žo nuo 0,066 iki 3,100 km re­konst­ra­vi­mas, įren­giant žie­di­nę san­kry­žą, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kus bei jun­gia­muo­sius ke­lius“ fi­nan­suo­ti. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mu 1000 eu­rų su­ma­žin­ta lė­šų pro­jek­tui „Vie­šo­sios įstai­gos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės pa­sta­tų J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 89 ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 91, Plun­gė­je, re­konst­ra­vi­mo ( II eta­pas) pa­nau­do­ji­mas“. Kul­tū­ros mi­nist­ro įsa­ky­mu 8000 eu­rų ma­ži­na­mos lė­šos pro­jek­tui „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja ir M. Ogins­kio dva­ro an­sam­blio laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos res­tau­ra­vi­mas ir pri­tai­ky­mas bib­lio­te­kos reik­mėms“.
Sa­vi­val­dy­bės įstai­goms pra­šant, 8600 eu­rų di­di­na­mos pa­ja­mos už at­si­tik­ti­nes pa­slau­gas, ta­čiau 2000 eu­rų ma­ži­na­mos pa­ja­mos už pa­tal­pų nu­omą. Dar 9800 eu­rų ma­ži­na­mos įmo­kos už iš­lai­ky­mą švie­ti­mo, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir ki­to­se įstai­go­se.
141 300 eu­rų ma­ži­na­mos ES lė­šos pro­jek­tui „Že­mai­ti­jos re­gio­no tra­di­ci­jų sklai­da e.rin­ko­da­ros prie­mo­nė­mis“ (šis pro­jek­tas per­si­kels į ki­tus ka­len­do­ri­nius me­tus). Dar 251 800 eu­rų ma­ži­na­mos ES lė­šos pro­jek­tui „So­cia­li­nio būs­to plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne“, 800 eu­rų ma­ži­na­mos ES lė­šos pro­jek­tui „Kraš­to­vaiz­džio pla­na­vi­mas, tvar­ky­mas ir būk­lės ge­ri­ni­mas Plun­gės ra­jo­ne“, 24 500 eu­rų di­di­na­mos ES lė­šos pro­jek­tui „Ak­ty­vaus po­il­sio ir pra­mo­gų zo­nos su­kū­ri­mas Plun­gės m. Ogins­kio dva­ro te­ri­to­ri­jo­je, prie au­to­bu­sų sto­ties“.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams pri­mi­nė, jog pla­nuo­ja­mos sa­vi­val­dy­bės virš­pla­ni­nės biu­dže­to pa­ja­mos (400 000 eu­rų) bu­vo pa­skirs­ty­tos dar rug­sė­jo mė­ne­sį.
D. Ma­žei­kie­nės tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, gruo­džio 21 die­ną Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te dar ne­bu­vo su­rink­ta pu­sės mi­li­jo­no eu­rų, vis­gi ji ne­abe­jo­jo, jog iki me­tų pa­bai­gos sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas bus įvyk­dy­tas.
„Virš­pla­ni­nių pa­ja­mų šie­met bus ne­daug, esa­me tiks­liai vis­ką ap­skai­čia­vę“, – pa­žy­mė­jo D. Ma­žei­kie­nė.
Ro­ki­ruo­tė po­stuo­se
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pa­si­kei­tus val­dan­čio­sios dau­gu­mos ir opo­zi­ci­jos pro­por­ci­joms, kai prie val­dan­čio­sios dau­gu­mos pri­si­dė­jo ir „Vie­nin­gos Plun­gės“ at­sto­vai, ga­vus A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nės pra­šy­mą, me­ras A. Kli­šo­nis pa­siū­lė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai keis­ti Kon­tro­lės ko­mi­te­to su­dė­tį ir vie­toj Ro­ber­to En­dri­ko šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke pa­tvir­tin­ti A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nę.
At­lik­ta ro­ki­ruo­tė ir tarp Kai­mo rei­ka­lų bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tų na­rių: vie­to­mis su­si­kei­tė Dai­na Mar­ti­šie­nė ir Min­dau­gas Jur­čius. Pas­ta­ra­sis pa­skel­bė, jog, per­ėjęs dirb­ti į Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tą, ne­pre­ten­duo­ja bū­ti šio ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku.
Pa­tvir­tin­ti pa­kei­ti­mai ir Eti­kos ko­mi­si­jo­je: vie­toj A. Bei­er­le-Ei­gir­die­nės pir­mi­nin­kau­ti pa­skir­tas Vai­do­tas Skie­rus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama