Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Mal­tos or­di­nas kvie­tė iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką

Mal­tos or­di­nas kvie­tė iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką

Gruo­džio 8 die­ną Plun­gė­je vy­ko kil­ni ak­ci­ja „Ma­tie­čių sriu­ba 2017“. Jos or­ga­ni­za­to­riai – Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus sa­va­no­riai. Ak­ci­ja tra­di­ci­nė: jau ne pir­mus me­tus žmo­nės kvie­čia­mi bur­tis kil­niam tiks­lui – už lėkš­te­lę sriu­bos iš­ties­ti ge­ru­mo ir pa­gal­bos ran­ką var­gin­giau gy­ve­nan­čiam. „Ši­ta ak­ci­ja nė­ra skir­ta pa­mai­tin­ti kaž­ko ne­tu­rin­tį, ak­ci­ja yra skir­ta pa­ro­dy­ti žmo­nėms, kad tarp mū­sų yra at­skir­tų­jų, kad yra dar ne­ga­lin­čių so­čiai pa­val­gy­ti, yra ne­tu­rin­čių šil­to rū­bo ar šil­to būs­to. Sriu­ba yra kaip sim­bo­lis, jog ša­lia mū­sų yra bro­lių, se­se­rų, gy­ve­nan­čių blo­giau“, – sa­ko Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus va­do­vas An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius.

Ak­ci­ja „Mal­tie­čių sriu­ba 2017“ šiuo me­tu vyk­do­ma 50 Lie­tu­vos mies­tų. Kaip mi­nė­jo vie­nas iš Mal­tos or­di­no Plun­gės sky­riaus sa­va­no­rių Vik­to­ras Ado­mai­tis, per ak­ci­ją Plun­gė­je su­rink­tos lė­šos bus ski­ria­mos var­gin­gai gy­ve­nan­tiems Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės žmo­nėms. „Plun­gės ra­jo­no ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­se vyk­do­me pro­jek­tą „Mais­tas ant ra­tų“, ka­da skur­džiai gy­ve­nan­tiems vie­ni­šiems žmo­nėms yra da­li­ja­mi mais­to pa­ke­tai. Plun­gės mies­te ir ra­jo­ne to­kius sau­so mais­to pa­ke­tus gau­na 15 žmo­nių“, – in­for­ma­vo V. Ado­mai­tis.

Mal­tie­čių da­li­ja­ma sriu­ba penk­ta­die­nį kvie­tė Se­na­mies­čio aikš­tės pra­ei­vius at­kreip­ti dė­me­sį ir su­si­mąs­ty­ti apie šios ak­ci­jos tiks­lą. „Tik da­lin­da­mie­si ga­li­me pa­jus­ti tik­rą­jį džiaugs­mą ir ši­lu­mą. Šven­čiant di­dži­ą­sias me­tų šven­tes, pra­bun­da tik­ro­ji žmo­gaus pri­gim­tis – už­jaus­ti, su­pras­ti ma­žiau tu­rin­tį, sto­ko­jan­tį. Da­lin­tis sa­vo lai­ku, ga­li­my­bė­mis ir iš­tek­liais. Bū­tent taip el­gia­si Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus vy­res­nie­ji ir Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos jau­nie­ji mal­tie­čiai“, – kvies­da­mas pri­si­jung­ti prie ak­ci­jos pra­ei­vius, kal­bė­jo „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Bud­rys. Jam ant­ri­no ir ne­se­niai šios or­ga­ni­za­ci­jos Plun­gės sky­riui pra­dė­jęs va­do­vau­ti Plun­gės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius. Pa­sak jo, Mal­tos or­di­no at­si­ra­di­mo idė­ja re­mia­si žmo­gaus ti­kė­ji­mo pa­lai­ky­mu ir ša­lia esan­čio sil­pnes­nio ma­ty­mu.
Ak­ci­ją „Mal­tie­čių sriu­ba 2017“ plun­giš­kiams pa­dė­jo įgy­ven­din­ti daug žmo­nių. „Pa­la­pi­nę pa­sta­tė ka­riš­kiai, rei­ka­lin­gus pro­duk­tus pir­ko­me iš li­go­ni­nės dar­buo­to­jų su­au­ko­tų lė­šų. Sriu­bą iš­vi­rė ir in­dais pa­rė­mė „Kre­tin­gos mais­tas“, duo­nos da­vė Vil­niaus ke­pyk­la. Džiau­gia­mės, kad prie mū­sų vyk­do­mų ak­ci­jų pri­si­de­da ir Vi­čiū­nų ke­pyk­la, ku­ri kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­nį sal­du­my­nais, ban­de­lė­mis vai­ši­na li­go­ni­nės slau­gos sky­riu­je gu­lin­čius žmo­nes, ku­rie ne­tu­ri ar­ti­mų­jų, ku­rių nie­kas ne­ap­lan­ko. Jie gau­na mais­to, gy­dy­mą, bet pas juos nie­kas ne­at­ei­na, ne­pa­sė­di prie lo­vos, ne­pa­si­kal­ba, o juk žmo­gui, ypač ser­gan­čiam, tai be ga­lo svar­bu“, – pa­sa­ko­jo A. Mar­tu­se­vi­čius. To­kių žmo­nių mū­sų li­go­ni­nė­je šiuo me­tu yra de­šimt. Mal­tos or­di­no pa­gal­bos tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus vy­res­nie­ji pla­nuo­ja pra­skaid­rin­ti šių žmo­nių gy­ve­ni­mą: „Sau­lės“ gim­na­zi­jos jau­nie­ji mal­tie­čiai lan­ky­sis li­go­ni­nė­je ir ben­dra­vi­mu, dė­me­siu bent ke­lioms aki­mir­koms nu­džiu­gins Slau­gos sky­riaus vie­ni­šus li­go­nius. Jau­nie­siems mal­tie­čiams tai nė­ra nau­jo­vė – jie jau ke­le­tą me­tų ar­ti­mai ben­drau­ja ir kar­tas nuo kar­to ap­lan­ko se­ne­lių na­muo­se gy­ve­nan­čius se­no­lius ir taip nu­švie­čia jų kas­die­ny­bę.
Plun­gės mal­tie­čiams pra­dė­jus va­do­vau­ti An­ta­nui Mar­tu­se­vi­čiui, šios or­ga­ni­za­ci­jos na­riams gi­mė ir idė­ja su­teik­ti jau­nie­siems mal­tie­čiams ga­li­my­bę pa­žin­ti pa­ra­me­di­kų dar­bą iš ar­čiau, taip įgy­jant me­di­ci­ni­nių įgū­džių. „Tu­ri­me min­tį, kad gal­būt moks­lei­viai, ku­rie pla­nuo­ja stu­di­juo­ti me­di­ci­ną, ga­lės sa­ve iš­ban­dy­ti ir įver­tin­ti, ar tin­ka šiai pro­fe­si­jai – pa­ma­tys kaip yra ri­ša­mos žaiz­dos, gal­būt ga­lės už­ei­ti ir į ope­ra­ci­nę. Jau­nie­ji mal­tie­čiai ga­lės iš­mok­ti su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą“, – min­ti­mis da­li­jo­si A. Mar­tu­se­vi­čius.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama