Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Lais­vės gy­nė­jų die­na Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio švie­so­je

Lais­vės gy­nė­jų die­na Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio švie­so­je

Šeš­ta­die­nį, sau­sio 13-ąją, vi­so­je Lie­tu­vo­je lieps­no­jo lau­žai ir de­gė žva­kės – bu­vo mi­ni­mos 27-osios Lais­vės gy­nė­jų die­nos me­ti­nės. Šven­ti­niai ren­gi­niai vy­ko ir Plun­gė­je.

Ta pro­ga į iš­skir­ti­nį kon­cer­tą kvie­tė Plun­gės kul­tū­ros cen­tras. Į mū­sų mies­tą at­vy­ko vie­nas ge­riau­sių ir pro­fe­sio­na­liau­sių ša­lies vals­ty­bi­nių cho­rų – „Vil­nius“, ku­ris plun­giš­kiams pri­sta­tė kon­cer­tą „Dai­nuo­ju Lie­tu­vai“. At­ėju­sie­ji į kon­cer­tą bu­vo pa­ma­lo­nin­ti iš­ties pui­kia pro­gra­ma, nes čia skam­bė­jo po­pu­lia­riau­sios, vi­sų my­li­mos ir bran­gios dai­nos apie Lie­tu­vą. Plun­giš­kiams ir mies­to sve­čiams ne­pa­mirš­ta­mus kū­ri­nius do­va­no­jo net 42 cho­ro „Vil­nius“ at­li­kė­jai.

Va­ka­re Lais­vės gy­nė­jų die­nai pa­mi­nė­ti Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je au­ko­tos šv. Mi­šios. Po jų mies­to cen­tri­nė­je gat­vė­je trum­pam bu­vo su­stab­dy­tas eis­mas: iš baž­ny­čios link Lais­vės pa­min­klo pa­ju­dė­jo iš­kil­min­ga fa­ke­lų ug­nies nu­švies­ta ei­se­na, ku­rio­je plaz­dė­jo šau­lių ne­ša­mos tri­spal­vės, skam­bė­jo pa­trio­ti­nės dai­nos. Prie Lais­vės pa­min­klo su­si­rin­ko gau­sus bū­rys plun­giš­kių.
Mi­nė­ji­mas kvie­tė su­si­mąs­ty­ti apie tau­tiš­ku­mą, žmo­nių vie­ny­bę, at­sa­ko­my­bę už iš­ko­vo­tą lais­vę. Apie tai, kreip­da­ma­sis į at­ėju­siuo­sius, kal­bė­jo ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. „Šian­dien džiu­gu, kad mū­sų tiek daug, kad di­džio­ji da­lis at­ėju­sių­jų iš­au­go jau lais­voj vals­ty­bėj. No­riu pa­dė­ko­ti, kad tu­ri­te tau­tiš­ku­mą šir­dy­se, lin­kiu tai puo­se­lė­ti, lin­kiu, kad jaus­tu­mė­te vie­nas ki­tam pa­gar­bą, pa­gal­bą, kad mū­sų vals­ty­bė ir to­liau kles­tė­tų“, – kal­bė­jo me­ras. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vo žo­džius ly­dė­jo iš­kil­min­gas mo­men­tas – žu­vu­siems už lais­vę at­min­ti pa­dė­ta gė­lių puokš­tė. Did­vy­riai taip pat pa­gerb­ti ty­los mi­nu­te, su­gie­do­tas tau­tos him­nas. Mi­nė­ji­mą tę­sė dar­že­li­nu­kų, moks­lei­vių, Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vų at­lie­ka­mos dai­nos.
Sau­sio 13-osios mi­nė­ji­mas mū­sų mies­te pra­dė­jo ren­gi­nių cik­lą, skir­tą pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama