Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Kiek pa­tal­pų iš tie­sų rei­kia „Kar­kluo­jai“?

Kiek pa­tal­pų iš tie­sų rei­kia „Kar­kluo­jai“?

Sa­vi­val­dy­bė­je spren­džia­ma, kiek pa­nau­dos su­tar­čių pra­tęs­ti su Kar­klė­nų šei­mų ben­druo­me­ne „Kar­kluo­ja“. Pa­gal šiuo me­tu te­be­ga­lio­jan­čias dvi pa­nau­dos su­tar­tis „Kar­kluo­ja“ nau­do­ja­si bu­vu­sios Kar­klė­nų mo­kyk­los pa­tal­po­mis – iš vi­so 386 kv. m (su rū­siu).

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Bro­nė Bud­rie­nė in­for­ma­vo, jog lap­kri­tį bai­gia­si su kai­mo šei­mų ben­druo­me­ne „Kar­kluo­ja“ pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl 50,73 kv. m pa­tal­pų, esan­čių Kar­klė­nuo­se, Lakš­tin­ga­lų gat­vė­je, pa­nau­dos. Šias pa­tal­pas „Kar­kluo­ja“ nau­do­ja sa­vo įsta­tuo­se nu­ro­dy­tai veik­lai vyk­dy­ti – su­si­ti­ki­mams, gy­ven­to­jų švie­ti­mui ir pan.
B. Bud­rie­nė sa­kė kal­bė­ju­si su ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ke ir ga­vu­si pra­šy­mą pra­tęs­ti pa­tal­pų ant­ra­me pa­sta­to aukš­te pa­nau­dos su­tar­tį.
Kai­mo rei­ka­lų bei Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tų na­rius B. Bud­rie­nė in­for­ma­vo, kad „Kar­kluo­ja“ iki va­sa­rio mė­ne­sio nau­do­sis ir pa­tal­po­mis to pa­ties pa­sta­to Lakš­tin­ga­lų gat­vė­je pir­ma­me aukš­te – 336,03 kv. m (su rū­siu).
Ant­ros pa­nau­dos su­tar­ties su „Kar­kluo­ja“ Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja siū­lo ne­be­tęs­ti. Šių me­tų pra­džio­je vi­so­se kai­miš­ko­sio­se se­niū­ni­jo­se bu­vo at­lik­ta vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tų ana­li­zė, ji ba­lan­dį bu­vo pri­sta­ty­ta per Ta­ry­bos po­sė­dį. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, iš­ana­li­za­vę pa­dė­tį, pri­ta­rė, kad da­lį kai­muo­se esan­čių pa­tal­pų ga­li­ma par­duo­ti. Į šį są­ra­šą pa­te­ko ir pa­tal­pos bu­vu­sio­je Kar­klė­nų mo­kyk­lo­je, pir­ma­me aukš­te.
To­kį spren­di­mą su­kri­ti­ka­vo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė. Jos ži­nio­mis, „Kar­kluo­ja“ sa­vo veik­lą vyk­do tik pir­ma­me aukš­te, o ant­ra­me aukš­te esą nė­ra net tu­a­le­to! D. Mar­ti­šie­nė siū­lė ko­mi­te­to na­riams va­žiuo­ti į Kar­klė­nus ir pa­tiems tuo įsi­ti­kin­ti.
„Nu­va­žiuo­ti ga­li­me, ta­čiau pra­šy­mą dėl pa­tal­pų tu­ri pa­teik­ti pa­ti ben­druo­me­nė. Kiek iš tie­sų pa­tal­pų „Kar­kluo­jai“ rei­kia? Kai gau­si­me ben­druo­me­nės pra­šy­mą, ta­da ir svars­ty­si­me. Tuo la­biau, kad tu­ri­me įvairių pa­vyz­džių, sa­ky­ki­me, pa­tal­pų Alek­san­dra­ve vie­tos ben­druo­me­nė tai no­ri, tai jų vėl at­si­sa­ko...“ – pa­ste­bė­jo vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius.
Ki­ta­me Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je apie ant­ros pa­nau­dos su­tar­ties su „Kar­kluo­ja“ pra­tę­si­mą ne­bu­vo nė kal­bos. Už­si­min­ta, jog kar­klė­niš­kiai į nau­do­ja­mas pa­tal­pas ne­in­ves­ta­vo nė eu­ro, kad jų būk­lė nors kiek pa­ge­rė­tų, o vie­nu me­tu, pri­slo­pus ben­druo­me­nės veik­lai, ne­va svars­tė ga­li­my­bę pa­tal­pų mo­kyk­los pa­sta­te ap­skri­tai at­si­sa­ky­ti.
Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai iš­sa­kė nuo­mo­nę, kad „Kar­kluo­jos“ ben­druo­me­nė ne­pa­jė­gi tin­ka­mai eks­plo­a­tuo­ti tiek daug pa­tal­pų, to­dėl siū­lė mo­kyk­los pir­mo aukš­to ir rū­sio pa­tal­pas ati­da­ly­ti ir, su­for­ma­vus at­ski­rą tur­to vie­ne­tą, par­duo­ti vie­šo auk­cio­no bū­du.
Pas­ku­ti­nį žo­dį dėl „Kar­kluo­jos“ pa­tal­pų pa­nau­dos tars Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama