Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Kas svar­biau lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­še: Luk­nė­nų prū­das ar se­no­ji Plun­gės kle­bo­ni­ja?

Kas svar­biau lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­še: Luk­nė­nų prū­das ar se­no­ji Plun­gės kle­bo­ni­ja?

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pir­ma­die­nį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas dis­ku­ta­vo dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo. Pa­ma­čiu­si, kas įra­šy­ta ir ko nė­ra, ko­mi­te­to na­rė, is­to­ri­kė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė bu­vo la­bai nu­ste­bu­si, tad iš­sa­kė ne­ma­žai prie­kaiš­tų, są­ra­šą pa­va­di­no keis­tu ir jį su­da­riu­siems spe­cia­lis­tams pa­ta­rė pa­dir­bė­ti rim­čiau.

Spren­di­mo pro­jek­tą dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo pri­sta­tė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė. Są­ra­šas pa­reng­tas at­si­žvel­giant į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, Ku­lių ir Stal­gė­nų se­niū­ni­jų bei Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos pra­šy­mus.
Lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šas su­skirs­ty­tas pa­gal se­niū­ni­jas ir Plun­gės mies­tą. Prie mies­to įra­šy­ti aš­tuo­ni ob­jek­tai (Plun­gės dva­ro so­dy­ba ir Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus; Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čia ir var­pi­nė; Vi­sų Šven­tų­jų kop­ly­čia se­no­sio­se ka­pi­nė­se; Lur­das; Šv. Flo­ri­jo­no skulp­tū­ra; žy­dų se­no­sios ka­pi­nės; Lais­vės pa­min­klas ir ka­pi­nės, kur pa­lai­do­ti žu­vu­sie­ji Ant­ro­jo Pa­sau­li­nio ka­ro me­tais).
Se­niū­ni­jo­se – skir­tin­gas lan­ky­ti­nų vie­tų skai­čius: nuo 2 ob­jek­tų (Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je) iki 25 (Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­je). Są­ra­šuo­se mi­ni­mos įvai­rios ka­pi­nės, pi­lia­kal­niai, pa­min­klai, ak­me­nys, kop­ly­čios, baž­ny­čios, ži­no­mes­nių žmo­nių gim­ti­nės, so­dy­bos, dva­rai, mu­zie­jai ir kt.
Per­žvel­gu­si šį są­ra­šą, ko­mi­te­to na­rė J. Skur­daus­kie­nė il­gai krai­pė gal­vą ir ste­bė­jo­si. „Keis­tas są­ra­šas. Ko­dėl čia nė­ra įra­šy­ta mū­sų laik­ro­di­nė? O kur Plun­gės se­no­ji kle­bo­ni­ja? Man tai ne­su­pran­ta­ma. Ko­dėl čia įra­šy­ti to­kie keis­ti ob­jek­tai, pa­vyz­džiui, Luk­nė­nų prū­das Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je? Ko­kią jis tu­ri ver­tę? Siū­ly­čiau rim­čiau ir pro­fe­sio­na­liau pa­si­žiū­rė­ti į šį są­ra­šą, pa­si­tar­ti su spe­cia­lis­tais, su­de­rin­ti su Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tru“, – kal­bė­jo J. Skur­daus­kie­nė. Ki­ti ko­mi­te­to na­riai taip pat pri­ta­rė są­ra­šo pa­pil­dy­mui.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama