Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Kai­mo žmo­nės ne vien tik ge­ria bei mu­ša­si – jie da­ly­vau­ja ir kul­tū­ros cen­trų veik­lo­je

Kai­mo žmo­nės ne vien tik ge­ria bei mu­ša­si – jie da­ly­vau­ja ir kul­tū­ros cen­trų veik­lo­je

Nors ma­žai eta­tų ir trūks­ta dar­buo­to­jų, ta­čiau Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trai ir jų sky­riai ne­mie­ga – ak­ty­viai bu­ria žmo­nes į už­si­ė­mi­mus, kvie­čia pri­si­jung­ti prie ko­lek­ty­vų, or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius. Apie tai, kuo 2016 me­tais gy­ve­no kul­tū­ros įstai­gos, pra­ėju­sią sa­vai­tę kal­bė­ta Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Vi­dos Sau­ka­lie­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, be Plun­gės kul­tū­ros cen­tro (KC), tu­ri­me dar ke­tu­ris cen­trus kai­muo­se – Ša­tei­kių, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos, Ku­lių ir Žli­bi­nų – bei jiems pri­klau­san­čius sky­rius. Iš vi­so yra dvy­li­ka sky­rių: Alek­san­dra­vo, Ša­tei­kių ir Nar­vai­šių sky­riai pri­klau­so Ša­tei­kiams; Al­sė­džių, Gin­ta­liš­kės ir Pla­te­lių – Že­mai­čių Kal­va­ri­jai; Nau­so­džio ir Stal­gė­nų – Ku­liams, o Sta­ne­lių, Grum­blių, Glau­džių ir Kan­tau­čių sky­riai – Žli­bi­nams.
Ap­žvelg­ta, kiek kas tu­ri in­stru­men­tų, tau­ti­nių kos­tiu­mų, kiek dir­ba žmo­nių, su­bur­ta ko­lek­ty­vų, bū­re­lių ir klu­bų, kiek or­ga­ni­zuo­ta ren­gi­nių, bu­vo lan­ky­to­jų ir da­ly­vių, kiek ko rei­kė­tų, kiek bu­vo skir­ta lė­šų ir t. t.
Pra­ėju­siais me­tais vi­siems kul­tū­ros cen­trams iš mū­sų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bu­vo pa­skirs­ty­ta 712,7 tūkst. eu­rų (už­per­nai – 650 tūkst. eu­rų; šie­met – 749 tūkst. eu­rų). Taip pat pri­trauk­ta lė­šų ir iš ki­tų šal­ti­nių. Pa­vyz­džiui, Plun­gės KC pri­trau­kė 167,9 tūkst. eu­rų; Ša­tei­kių KC – 3 tūkst. eu­rų; Že­mai­čių Kal­va­ri­jos KC – 21,5 tūkst. eu­rų ir t. t.
Įvai­riau­sių ren­gi­nių (su ko­lek­ty­vų iš­vy­ko­mis) 2016-ai­siais bū­ta iš­ties ne­ma­žai – 1037. Juo­se da­ly­va­vo dau­giau nei 302 tūkst. lan­ky­to­jų ir da­ly­vių: Plun­gės KC – 436, juose da­ly­va­vo 253 355 lan­ky­to­jai ir da­ly­viai; Ša­tei­kių KC – ati­tin­ka­mai 125 ir 7681; Že­mai­čių Kal­va­ri­jos KC – 189 ir 23 219; Ku­lių KC – 120 ir 8300; Žli­bi­nų KC – 167 ir 9762.
Ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sios kai­mų kul­tū­ros cen­trų di­rek­to­rės kal­bė­jo, jog bū­tų ge­rai, jei įstai­go­se dirb­tų dau­giau žmo­nių, bū­tų dau­giau kul­tū­ros dar­buo­to­jų eta­tų, be to, kai ku­riuo­se kai­muo­se rei­kia ne tik sce­ną, bet ir pa­sta­tus pa­re­mon­tuo­ti. Ne­pai­sant sun­ku­mų ir gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo, cen­trų va­do­vės pa­si­džiau­gė ak­ty­viais šo­kių ir dai­nų ko­lek­ty­vais, iš­vy­ko­mis ir pa­sie­ki­mais, te­at­rų gru­pė­mis, jau­ni­mo šiuo­lai­ki­nių šo­kių ko­lek­ty­vais, taip pat – mo­te­rų no­ru pa­si­mankš­tin­ti.
Iš­klau­sę in­for­ma­ci­ją apie kul­tū­ros cen­trų ir jų sky­rių veik­lą, po­sė­džiau­to­jai sa­kė ir pa­tys ma­tan­tys, jog kai­mų gy­ven­to­jai ne­be­no­ri vien prie te­le­vi­zo­riaus sė­dė­ti – dau­ge­lis siekia pa­si­žmo­nė­ti, nu­ei­ti į ren­gi­nius, da­ly­vau­ti ko­lek­ty­vų veik­lo­se, ypač – šok­ti. Ko­mi­te­tui pir­mi­nin­kau­jan­tis Aud­rius Mi­siū­nas pa­dė­ko­jo kul­tū­ros dar­buo­to­jams už en­tu­ziaz­mą ir re­ziu­ma­vo, jog kai­mo žmo­nės ne vien ge­ria bei mu­ša­si, bet ir da­ly­vau­ja kul­tū­ros cen­trų veik­lo­je bei ma­to joje po­zi­ty­vių da­ly­kų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama