Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Į bū­re­lius va­ži­uojan­tiems mo­ki­niams bus ap­mo­kė­tos iš­lai­dos, teks rink­ti bi­lie­tus

Į bū­re­lius va­ži­uojan­tiems mo­ki­niams bus ap­mo­kė­tos iš­lai­dos, teks rink­ti bi­lie­tus

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė tvar­kai dėl iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo – tai su­si­ję su bū­re­lius lan­kan­čiais vai­kais, ku­riems ten­ka va­ži­nė­ti ne ma­žiau kaip tris ki­lo­met­rus. Anks­čiau į spor­to tre­ni­ruo­tes ar me­ni­nius už­si­ė­mi­mus vyks­tan­tys vai­kai kom­pen­sa­ci­jų ne­gau­da­vo, da­bar bus už­mo­ka­ma už bi­lie­tus.

Siū­lo­mas va­rian­tas ne kar­tą bu­vo ap­tar­tas su įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tais, taip pat su įstai­gų va­do­vais, o ne­tru­kus bus tei­kia­mas ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.
Pa­vė­žė­ji­mo or­ga­ni­za­vi­mo bei va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo biu­dže­ti­nes įstai­gas lan­kan­tiems mo­ki­niams tvar­kos ap­ra­še nu­ro­dy­ta, jog kom­pen­sa­ci­jų ga­lės ti­kė­tis Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC), Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro, Pla­te­lių dau­gia­funk­cio cen­tro, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro bei ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo ak­re­di­tuo­tų pro­gra­mų už­si­ė­mi­mus lan­kan­tys mo­ki­niai.
Iš­lai­dos bus kom­pen­suo­ja­mos iš biu­dže­to lė­šų, va­žiuo­jant mies­to, prie­mies­ti­nio ar to­li­mo­jo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sais. At­stu­mas – nuo 3 iki 40 km, dar­bo ir ne dar­bo die­no­mis. Mo­ki­nys tu­rės pirk­ti ir rink­ti bi­lie­tus, o vė­liau, ket­vir­čiui pa­si­bai­gus, pa­teik­ti juos įstai­gos ar pro­gra­mos va­do­vui. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­rius iki ki­to ket­vir­čio pir­mo mė­ne­sio 20 die­nos už pra­ėju­sį ket­vir­tį su­mą per­ves pro­gra­mų va­do­vams, o šie – į mo­ki­nių tė­vų ar­ba moks­lei­vių (vy­res­nių nei 14 me­tų) są­skai­tą.
Koks bus lė­šų po­rei­kis? Pa­vyz­džiui, 2016–2017 moks­lo me­tais į Plun­gės SRC at­va­žiuo­da­vo 19 mo­ki­nių, į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trą – 36 mo­ki­niai, pa­gal ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo ak­re­di­tuo­tas pro­gra­mas vyk­dan­čių va­do­vų in­for­ma­ci­ją, į už­si­ė­mi­mus va­žia­vo 49 mo­ki­niai. At­li­kus lė­šų po­rei­kio skai­čia­vi­mus ir įver­ti­nus, kad ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­si­ė­mi­mai vyks­ta ir šven­čių die­no­mis, už mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mą per die­ną rei­kia maž­daug 41 eu­ro cen­trų mo­ki­niams ir 25 eu­rų pro­gra­mas lan­kan­tiems vai­kams.
Tai­gi, me­tams cen­trus lan­kan­čių mo­ki­nių va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mui rei­kės 12 tūkst. eu­rų (jei­gu vai­kai du mė­ne­sius atos­to­gaus) ar­ba 15 tūkst. eu­rų, jei vai­kai cen­trus lan­kys vi­sus me­tus; pro­gra­mas lan­kan­čių mo­ki­nių va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mui – ati­tin­ka­mai 7,5 tūkst. eu­rų ar­ba 9 tūkst. eu­rų. Su­skai­čiuo­ta, jog nuo 2017 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos iki šių me­tų pa­bai­gos cen­trų vai­kams rei­kės apie 5 tūkst. eu­rų, o pro­gra­mas lan­kan­tiems mo­ki­niams – 3 tūkst. eu­rų.
Pa­ve­ža­mų mo­ki­nių skai­čių (są­ra­šus) įstai­gų ir pro­gra­mų va­do­vai tu­rės pa­teik­ti Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riui iki rug­sė­jo 25 die­nos. Va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mas bus tai­ko­mas nuo 2017 m. rug­sė­jo 1 die­nos (biu­dže­ti­nių įstai­gų už­si­ė­mi­mus lan­kan­tiems mo­ki­niams) ir nuo 2018 m. sau­sio 1 die­nos (ak­re­di­tuo­tų ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mų už­si­ė­mi­mus lan­kan­tiems mo­ki­niams).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama