Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Gruo­dį gi­mė 35 vai­kai, per me­tus – 423

Gruo­dį gi­mė 35 vai­kai, per me­tus – 423

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pas­ku­ti­nį 2017 me­tų mė­ne­sį gi­mi­mų bū­ta šiek tiek dau­giau nei ne­tek­čių, ta­čiau per vi­sus pra­ėju­sius me­tus mir­čių bū­ta net tri­mis de­šim­ti­mis dau­giau nei nau­ja­gi­mių.

Per 2017 me­tų gruo­džio mė­ne­sį Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius įre­gist­ra­vo 35 gi­mi­mo ir 30 mir­ties at­ve­jų. Plun­gės mies­te gi­mė 23 vai­kai, mi­rė 16 žmo­nių; Bab­run­go se­niū­ni­jo­je ati­tin­ka­mai 1 ir 0; Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je – 3 ir 1; Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je – 0 ir 2; Stal­gė­nų se­niū­ni­jo­je – 0 ir 1; Šatei­kių se­niū­ni­jo­je – 3 ir 6; Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je – 2 ir 1; Pla­te­liuo­se ne­bu­vo jo­kių nau­jie­nų, o li­ku­sio­se se­niū­ni­jo­se – po vie­ną nau­ja­gi­mį ir po vie­ną ne­tek­tį.
Iš vi­so gi­mė 19 mer­gai­čių ir 16 ber­niu­kų. Po­pu­lia­riau­si var­dai: mer­gai­tėms – Ga­bi­ja, ber­niu­kams – Gus­tas. Su­teik­ti ir re­tes­ni var­dai – Ai­ro­nas, Aro­nas, Ede­nas, Šar­lo­tė, Džiu­gi­lė, Ma­tė­ja, Ari­ja­na. Ke­tu­riems kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Jo­kū­bas, Jo­nas, Man­gir­das, So­fi­ja. Už­re­gist­ruo­ti 8 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai. Vie­nas kū­di­kis už­re­gist­ruo­tas, kai vai­ko mo­ti­na nė­ra įre­gist­ra­vu­si san­tuo­kos su vai­ko tė­vu ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta.
Gruo­džio mė­ne­sį su­si­tuo­kė 18 po­rų, ta­čiau bū­ta ir sky­ry­bų – at­lik­ti 6 san­tuo­kos nu­trau­ki­mo įra­šai.
Trum­pai ap­žvel­giant 2017 me­tus, ga­li­ma patvirtinti vi­siems ge­rai ži­no­mą faktą: mū­sų žmo­nių ma­žė­ja.
Per pra­ėju­sius me­tus įre­gist­ruo­ti 423 gi­mi­mai (192 ber­niu­kai ir 231 mer­gai­tė). Pa­ly­gi­nus su 2016 me­tais, nau­ja­gi­mių skai­čius ma­žes­nis de­šim­ti­mi, t. y. už­per­nai gi­mė 433 vai­kai. Per­nai mir­čių bū­ta 455 (iš jų – 7 at­ve­jai už­sie­nio vals­ty­bė­se), o už­per­nai mi­rė 479 mū­sų žmo­nės.
Be­je, per­nai iš mi­nė­to nau­ja­gi­mių skai­čiaus, t. y. iš 423-i­jų, net 126 gi­mė už­sie­nio vals­ty­bė­se! Tai­gi iš tie­sų pas­ta­ro­jo skai­čiaus, bent di­des­nės da­lies pas mus net nė­ra – jie gy­ve­na sve­tur.
Pa­ste­bė­ta, jog 2017 me­tais po­pu­lia­riau­si var­dai mer­gai­tėms bu­vo Ga­bi­ja, Gus­tė ir Luk­nė, o ber­niu­kams – Ma­tas, Gus­tas, Do­mas. Per­nai ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius įre­gist­ra­vo 88 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mo at­ve­jus, gi­mė 5 dvy­nu­kų po­ros.
Jau­niau­sia ma­ma bu­vo 16-ikos me­tų, jau­niau­sias tė­vas – 18 me­tų.
Per­nai įre­gist­ruo­ta 319 san­tuo­kų (už­per­nai – 352), iš jų 143 san­tuo­kos įre­gist­ruo­tos tik baž­ny­čio­je, ku­rios įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta tvar­ka taip pat įtrauk­tos į ap­skai­tą. Su už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­čiais įre­gist­ruo­tos 7 san­tuo­kos, 22 po­ros plun­giš­kių san­tuo­kas įre­gist­ra­vo už­sie­nio vals­ty­bė­se. 18 san­tuo­kų įre­gist­ruo­tos ki­to­se jau­na­ve­džių pa­si­rink­to­se vie­to­se. Iš­tuo­kų bū­ta 108-ios (už­per­nai –141). Tri­jų plun­giš­kių po­rų iš­tuo­kos įre­gist­ruo­tos už­sie­nio vals­ty­bė­se.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama