Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » „Gi­do dar­bas – la­bai įdo­mus“

„Gi­do dar­bas – la­bai įdo­mus“

Dar 1990-ai­siais Pa­sau­lio gi­dų aso­cia­ci­jos fe­de­ra­ci­ja nu­spren­dė švęs­ti Tarp­tau­ti­nę gi­do die­ną kas­met, va­sa­rio 21-ąją. Bū­tent šią die­ną įver­ti­na­mas ke­lio­nių va­do­vų dar­bas, jiems stei­gia­mos pre­mi­jos. Kai ku­rio­se ša­ly­se ren­gia­mos ne­mo­ka­mos ke­lio­nės su gi­dų pa­slau­go­mis ži­niask­lai­dos at­sto­vams ir vi­siems pa­gei­dau­jan­tie­siems.

Lie­tu­vo­je Tarp­tau­ti­nė gi­do die­na šven­čia­ma nuo 2003-ių­jų. Jos me­tu ap­do­va­no­ja­mi ak­ty­viau­si Lie­tu­vos gi­dai. Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra 776 gi­dai.
Tarp­tau­ti­nė gi­do die­na šven­čia­ma ir Pla­te­liuo­se. Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Nor­vai­šas re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo, kad ir pas juos tą die­ną yra pri­si­me­na­mi bei pa­ger­bia­mi gi­dai. Nors, kaip sa­kė G. Nor­vai­šas, tik Šal­to­jo ka­ro mu­zie­ju­je dir­ba tik­ras gi­das. Tai – Ju­di­ta Šet­kaus­kie­nė. Ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vo, ir ki­ti ŽNP dar­buo­to­jai pui­kiai ei­na gi­do pa­rei­gas. Ir Auš­ra Braz­dei­ky­tė, ir Ilo­na Ur­ni­kie­nė, ir Da­lia Jakš­tie­nė taip pat dir­ba su par­ko lan­ky­to­jais. Jos ren­gia įvai­rių eks­kur­si­jų, pa­žin­ti­nių tu­rų po gy­vą­ją gam­tą, pa­sa­ko­ja is­to­ri­jas apie pra­ei­tį. Tad vi­si, ap­si­lan­kiu­sie­ji čia, lie­ka pa­ten­kin­ti.
ŽNP gi­de A. Braz­dei­ky­tė dir­ba jau nuo 1992-ųjų. Pa­sak jos, šis dar­bas jai la­bai pa­tin­ka, nes įdo­mu ben­drau­ti su žmo­nė­mis, be­si­do­min­čiais mū­sų pra­ei­ti­mi, ku­riems įdo­mu su­ži­no­ti, kaip čia gy­ve­no žmo­nės, ko­kie svar­biau­si įvy­kiai vy­ko šio­se apy­lin­kė­se prieš dau­ge­lį me­tų. Dau­giau­sia lan­ky­to­jų vis dėl­to su­lau­kia­ma se­zo­no me­tu. Cen­tras per ne­pil­nus me­tus su­ren­gia dau­giau kaip šim­tą įvai­rių eks­kur­si­jų. Pa­ti A. Braz­dei­ky­tė ren­gia eks­kur­si­jas Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus po­že­mi­nė­je ra­ke­tų ba­zė­je. Čia ji ir ap­tar­nau­ja lan­ky­to­jus: pla­ti­na su­ve­ny­rus, pa­sa­ko­ja juos do­mi­nan­čius da­ly­kus. Ži­no­ma, ren­gia­ma ir gam­tos bei kul­tū­ri­nių eks­kur­si­jų. Va­sa­rio 21-ąją – Tarp­tau­ti­nę gi­do die­ną – cen­tro dar­buo­to­jai, kaip sa­kė pa­šne­ko­vė, kuk­liai pa­mi­ni sa­vo ko­le­gas, pri­si­me­na jų nu­veik­tus dar­bus. „Pir­miau­sia rei­kia mėg­ti sa­vo dar­bą, o žmo­nių pa­dė­ka yra pa­ti ge­riau­sia do­va­na ir at­ly­gis už dar­bą, – pa­brė­žė A. Braz­dei­ky­tė. – Ap­si­lan­kiu­sie­ji pas mus gau­na rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos. Mū­sų tra­di­ci­nių ama­tų cen­tre su­si­pa­žįs­ta su žva­kių lie­ji­mo, py­ra­gų ke­pi­mo bei ki­tų tra­di­ci­nių ama­tų sub­ti­ly­bė­mis. Ma­lo­nu, kad vi­si no­riai da­ly­vau­ja edu­ka­ci­niuo­se už­si­ė­mi­muo­se. Tai reiš­kia, kad mū­sų dar­bas ne­nu­ei­na vel­tui.“
Ki­ta ŽNP gi­dė Da­lia Jakš­tie­nė sa­kė: „Gi­do dar­bas – la­bai įdo­mus. Esu pa­ten­kin­ta sa­vo dar­bu. Jei ne­pa­tik­tų, ne­dirb­čiau. Esa­me su­kau­pę daug in­for­ma­ci­jos apie Pla­te­lių dva­ro gy­ve­ni­mą. Ją pa­tei­kia­me taip, kad įdo­mu bū­tų ir vai­kams, ir su­au­gu­siems.

Tad nė vie­nas ne­lie­ka nu­si­vy­lęs.“ Mo­te­ris ren­gia ir ve­da eks­kur­si­jas po Pla­te­lių dva­ro mu­zie­jų. Prieš kiek­vie­nas šven­tes yra eks­po­nuo­ja­mos vis ki­to­kios parodos, skir­tos bū­tent tai die­nai. Jei­gu ar­tė­ja Jo­ni­nių šven­tė, tai ir eks­po­nuo­ja­ma at­ri­bu­ti­ka yra apie tai, jei ar­tė­ja Už­ga­vė­nės, tai mu­zie­ju­je gau­su at­ri­bu­ti­kos apie šią Pla­te­liuo­se ypač po­pu­lia­rią žie­mos pa­ly­dų šven­tę. Prieš bet ko­kią šven­tę eks­po­nuo­ja­mi bū­tent tai pro­gai skir­ti eks­po­na­tai.
Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jaus po­sky­rio ve­dė­ja Ilo­na Ur­ni­kie­nė gi­dės pa­rei­gas ei­na jau dau­giau kaip 10 me­tų. Dar­bas, pa­sak pa­šne­ko­vės, jai pa­tin­ka. Mo­te­ris daž­nai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se se­mi­na­ruo­se, už­si­ė­mi­muo­se, kau­pia ži­nias ir pa­tir­tį, kad ga­lė­tų kuo įdo­miau ir aiš­kiau pa­teik­ti lan­ky­to­jams in­for­ma­ci­ją apie ka­ri­nę ra­ke­ti­nę ba­zę, ku­ri ka­ro me­tais bu­vo įkur­ta Pla­te­liuo­se. I. Ur­ni­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad jai te­ko kal­bin­ti ir ne­ma­žai vie­ti­nių gy­ven­to­jų, ka­ro me­tais gy­ve­nu­sių ne­to­li ra­ke­ti­nės ba­zės. Iš jų mo­te­ris tie­sio­giai su­ži­no­jo įdo­mių da­ly­kų, vy­ku­sių čia, mat se­nie­ji pla­te­liš­kiai daug ką ma­tė sa­vo aki­mis, iš­gy­ve­no, pa­ty­rė. Tad in­for­ma­ci­ja, su­rink­ta re­mian­tis tik­rais fak­tais, yra žy­miai iš­sa­mes­nė ir įdo­mes­nė.
I. Ur­ni­kie­nė ne tik ve­da eks­kur­si­jas po Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų, bet ir už­si­i­ma edu­ka­ci­ne veik­la. Pa­sak pa­šne­ko­vės, ypač įdo­mi edu­ka­ci­ja „Žai­di­mai ir at­ra­di­mai“. Ji skir­ta vai­kams. No­riai žai­džia ne tik Plun­gės apy­lin­kių vai­kai, bet ir at­vy­ku­sie­ji iš ki­tų ra­jo­nų.
Kaip sa­kė pa­šne­ko­vė, lan­ky­to­jų su­lau­kia­ma iš vi­so pa­sau­lio. Jų at­vyks­ta net to­li­miau­sių ša­lių – iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Ka­na­dos bei ki­tų. Net treč­da­lis ap­si­lan­kiu­sių­jų ŽNP yra už­sie­nie­čiai. Pas­ta­rai­siais me­tais mu­zie­ju­je ap­si­lan­kė per 35 tūks­tan­čiai lan­ky­to­jų.
Tarp­tau­ti­nės gi­do die­nos pro­ga, kaip sa­kė G. Nor­vai­šas, daž­niau­siai ren­gia­mas žy­gis po ŽNP iš­skir­ti­niau­sias vie­tas, kar­tais lan­ky­to­jams or­ga­ni­zuo­ja­mos eks­kur­si­jos, vyks­ta šven­tės. Ži­no­ma, ne tik tą die­ną vyks­ta ren­gi­niai. Jie vyks­ta iš­ti­sus me­tus. Vi­sai ne­se­niai pra­ūžė Už­ga­vė­nės, ku­rios su­trau­kė di­de­lį bū­rį žmo­nių ne tik iš Plun­gės apy­lin­kių, bet ir iš ap­lin­ki­nių ra­jo­nų. Ši jau tra­di­ci­ja ta­pu­si šven­tė vi­siems pa­li­ko di­de­lį įspū­dį. Va­sa­rio 24-ąją vy­ko prak­ti­nis se­mi­na­ras „Vė­da­rai“, ku­ria­me ap­si­lan­kiu­sie­ji ga­lė­jo su­si­pa­žin­ti su vė­da­rų ga­mi­ni­mo tra­di­ci­jo­mis.
Ko­vo 3-iąją Pla­te­lių dva­ro tra­di­ci­nių ama­tų cen­tre vyks se­mi­na­ras „Žy­dų pa­vel­das Pla­te­liuo­se“. Kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Kup­re­ly­tė ir žur­na­lis­tas Eu­ge­ni­jus Bun­ka su­pa­žin­dins su Pla­te­lių žy­dų is­to­ri­ja, tra­di­ci­jo­mis, ku­li­na­ri­niu pa­vel­du.
„ŽNP dar­buo­to­jai pri­si­me­na­mi ne tik Tarp­tau­ti­nę gi­do die­ną, va­sa­rio 21-ąją. Ru­de­nį dau­ge­lis ap­do­va­no­ja­mi už ge­rą dar­bą“, – pa­ti­ki­no pa­va­duo­to­jas G. Nor­vai­šas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama