Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Elek­tro­ni­niai re­cep­tai ša­ly­je po­pu­lia­rė­ja, bet Plun­gė­je – ga­na van­giai

Elek­tro­ni­niai re­cep­tai ša­ly­je po­pu­lia­rė­ja, bet Plun­gė­je – ga­na van­giai

Sau­sio 15 die­ną Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Gy­dy­mo įstai­gos iš­ra­šo vis dau­giau e. re­cep­tų“. Skel­bia­ma, kad ša­lies gy­dy­mo įstai­gos sėk­min­gai per­ei­na prie e. re­cep­to ra­šy­mo, o kai ku­rio­se gy­dy­mo įstai­go­se jau vi­si iš­ra­šo­mi re­cep­tai yra elek­tro­ni­niai. De­ja, mū­sų pir­mi­nius svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trus (PSPC) jau ap­len­kė kai­my­nai iš Kar­te­nos, Sa­lan­tų ar Var­nių – ten elek­tro­ni­niai re­cep­tai pa­cien­tams iš­ra­šo­mi ga­na ak­ty­viai, o pas mus po­li­kli­ni­kos vis dar nau­do­ja po­pie­ri­nius. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė elek­tro­ni­nių re­cep­tų taip pat iš­ra­šo ne­daug – apie 30–40 pro­cen­tų.

Prieš pus­tre­čių me­tų – 2015 m. va­sa­rą – Lie­tu­vo­je star­ta­vo elek­tro­ni­nė svei­ka­tos sis­te­ma. Vie­nu svar­biau­sių sis­te­mos pro­jek­tų lai­ko­mas e. re­cep­to pa­slau­gos su­kū­ri­mas.
Elek­tro­ni­niai re­cep­tai su­da­rė ga­li­my­bes gy­dy­to­jams re­cep­ti­nius vais­tus iš­ra­šy­ti elek­tro­ni­niu bū­du ir dau­giau dė­me­sio skir­ti pa­cien­tams. Nu­ė­ju­siems į vais­ti­nę pa­cien­tams pa­kan­ka pa­teik­ti sa­vo as­mens do­ku­men­tą, pa­gal ku­rį vais­ti­nin­kai nu­sta­to, ko­kie elek­tro­ni­niai re­cep­tai iš­ra­šy­ti ir ko­kius pa­skir­tus vais­tus žmo­gui rei­kia par­duo­ti. Be to, in­ter­ne­tu prie sa­vo pa­sky­ros pri­si­jun­gęs pa­cien­tas vi­sa­da ga­li ras­ti in­for­ma­ci­ją apie jam pa­skir­tus me­di­ka­men­tus ir jų var­to­ji­mą.
SAM pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pa­ly­gi­nus pra­ėju­sių me­tų ko­vo ir lap­kri­čio mė­ne­sius, aki­vaiz­du, jog kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų elek­tro­ni­nių re­cep­tų iš­ra­šy­mas mū­sų ša­ly­je pa­di­dė­jo nuo 14 iki 45 pro­cen­tų. Kai ku­rios gy­dy­mo įstai­gos per­nai ko­vą iš­ra­šy­da­vo vos 2–4 proc. e. re­cep­tų ar ap­skri­tai nė vie­no, o lap­kri­tį 70–100 proc. iš­ra­šy­tų re­cep­tų jau bu­vo elek­tro­ni­niai. Iš vi­so nuo e. re­cep­tų nau­do­ji­mo pra­džios jau bu­vo iš­ra­šy­ta dau­giau nei 3 mln. elek­tro­ni­nių re­cep­tų. Di­džio­ji jų da­lis (85 proc.) iš­ra­šy­ta kom­pen­suo­ja­mie­siems, li­ku­sie­ji – ne­kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams.
Skel­bia­ma, jog tarp pa­da­riu­sių di­džiau­sią pa­žan­gą – ir li­go­ni­nės, ir pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trai (PSPC). Klai­pė­dos Jū­ri­nin­kų li­go­ni­nė­je be­veik vi­si kom­pen­suo­ja­mų vais­tų re­cep­tai iš­ra­šo­mi elek­tro­ni­niu bū­du. Ak­ty­viai elek­tro­ni­nius re­cep­tus ra­šo ir ki­tos di­džių­jų bei ma­žes­nių mies­tų li­go­ni­nės – Ra­sei­nių, Uk­mer­gės, Ša­kių ir ki­tos gy­dy­mo įstai­gos.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė, kaip sa­kė SAM Ry­šių su vi­suo­me­ne pro­jek­tų va­do­vė Ali­na Ži­li­nai­tė, nuo pat pra­džių pra­dė­jo da­ly­vau­ti e. svei­ka­tos plėt­ros pro­jek­te ir tei­kia duo­me­nis į cen­tri­nę e. svei­ka­tos sis­te­mą. Pa­gal pa­teik­tus skai­čius, mū­sų gy­dy­mo įstai­go­je maž­daug tik 30–40 proc. re­cep­tų kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams yra elek­tro­ni­niai. Sau­sio 16-osios duo­me­ni­mis, Plun­gės r. sav. li­go­ni­nė per vi­są lai­ko­tar­pį nuo e. pa­slau­gų tei­ki­mo pra­džios iš­ra­šė 1887 elek­tro­ni­nius re­cep­tus. Be­je, įstai­ga su­tei­kė ir ki­to­kių elek­tro­ni­nių pa­slau­gų: iš­ra­šė 205 mir­ties liu­di­ji­mus, 6 siun­ti­mus, 855 sta­cio­na­ro epik­ri­zes, 7784 am­bu­la­to­ri­nio ap­si­lan­ky­mo ap­ra­šy­mus, 124 diag­nos­ti­nio ty­ri­mo ap­ra­šy­mus, 4 vai­ruo­to­jo svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mo pa­žy­mas, dau­giau nei 20,4 tūkst. la­bo­ra­to­ri­nio ty­ri­mo už­sa­ky­mų.
Kal­bant apie PSPC (po­li­kli­ni­kas), la­bai ak­ty­viai elek­tro­ni­nius re­cep­tus iš­ra­šo Prie­ku­lės, Ši­la­lės, Luo­kės, Kar­te­nos, Sa­lan­tų gy­dy­mo įstai­gos, prie 100 proc. ar­tė­ja Var­niuo­se, Kel­mė­je, Kė­dai­niuo­se ir ki­tuo­se mies­tuo­se esan­tys pir­mi­niai svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trai.
Ta­čiau Plun­gės po­li­kli­ni­kos šio­je sri­ty­je at­ro­do vi­siš­kai pra­stai: nei Plun­gės PSC, nei „Ine­sa“, nei „Pul­sas“, nei SG kon­sul­ta­ci­nė kli­ni­ka su elek­tro­ni­niais re­cep­tais dar „ne­drau­gau­ja“, te­be­nau­do­ja po­pie­ri­nius va­rian­tus. „Ne, šios gy­dy­mo įstai­gos nė­ra pri­si­jun­gu­sios prie sis­te­mos ir e. re­cep­tų ne­iš­ra­šo. Bet anks­čiau ar vė­liau prie sis­te­mos pri­si­jungs vi­sos gy­dy­mo įstai­gos“, – sa­kė A. Ži­li­nai­tė.
Šių me­tų pra­džio­je prie e. svei­ka­tos sis­te­mos jau bu­vo pri­si­jun­gę dau­giau kaip 400 svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų, o tai yra be­veik pu­sė vi­sų įstai­gų, pa­si­ra­šiu­sių su­tar­tis su Vals­ty­bi­ne li­go­nių ka­sa. E. re­cep­to pri­va­lu­mus pa­lan­kiai ver­ti­na ir vais­ti­nin­kai, ku­riems elek­tro­ni­nius re­cep­tus per­skai­ty­ti kur kas pa­pras­čiau.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama