Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Dėl mo­kyk­los už­da­ry­mo kal­ta ben­druo­me­nių kon­ku­ren­ci­ja?

Dėl mo­kyk­los už­da­ry­mo kal­ta ben­druo­me­nių kon­ku­ren­ci­ja?

Ant­ra­die­nį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas su­ren­gė iš­va­žiuo­ja­mą­jį po­sė­dį į Žli­bi­nų se­niū­ni­ją. Iš­vy­kos tiks­las bu­vo, su­si­ti­kus su se­niū­ni­jos dar­buo­to­jais, ben­druo­me­nių at­sto­vais, įver­tin­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją švie­ti­mo, kul­tū­ros sri­ty­je. „Pro­ble­mų iš­kart gal ir ne­iš­sprę­si­me, ta­čiau iš­klau­sy­ti tik­rai ga­li­me“, – į su­si­ti­ki­mą su ra­jo­no val­džios at­sto­vais at­vy­ku­siems žmo­nėms ža­dė­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas.

Žli­bi­nų se­niū­ni­jos sa­lė­je sve­čius pri­ėmu­si se­niū­nė Si­gu­tė Žei­mai­tie­nė iš pra­džių Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­rius bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vus su­pa­žin­di­no su šia se­niū­ni­ja, pa­pa­sa­ko­jo, kaip se­ka­si vyk­dy­ti ir or­ga­ni­zuo­ti dar­bus, iš­var­di­jo pro­ble­mas. Se­niū­ni­jos va­do­vė ap­gai­les­ta­vo, kad pa­gal tu­ri­mų se­niū­ni­jos plo­tus trūks­ta dar­bo jė­gos, ne­re­tai gen­da tech­ni­ka, bet pri­žiū­rė­ti tvar­ką ir ob­jek­tus Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je sten­gia­ma­si pa­gal ga­li­my­bes. S. Že­mai­tie­nė pa­si­tai­kius pro­gai pa­si­džiau­gė, kad tarp ben­druo­me­nių vyks­ta glau­dus kul­tū­ri­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas, žmo­nės yra ak­ty­vūs ir tu­ri kur pa­si­reikš­ti.
Iš­gir­dę klau­si­mą dėl Žli­bi­nų bib­lio­te­kos li­ki­mo, ko­mi­te­to na­riai ste­bė­jo­si, kad jis dar nė­ra iš­spręs­tas. Kaip ži­nia, nuo rug­sė­jo Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus mo­kyk­la už­da­ro­ma, o di­de­lia­me pa­sta­te vis dar glau­džia­si kai­mo bib­lio­te­ka. Ne­re­a­lu, kad, ne­li­kus mo­kyk­los, ši įstai­ga ir to­liau ga­lės dirb­ti to­se pa­čio­se pa­tal­po­se. „Esa­me pa­si­ren­gę bib­lio­te­ką pri­im­ti čia, se­niū­ni­jos sa­lė­je, kad tik ją iš­lai­ky­tu­me. No­ri­me tik jū­sų pri­ta­ri­mo“, – sa­kė se­niū­nė. Sve­čiai pa­lai­kė vie­ti­nių žmo­nių siū­ly­mą, tik bu­vo ne­pa­ten­kin­ti, kad klau­si­mas, ką da­ry­ti su bib­lio­te­ka, kol kas ne­ki­lo jos tie­sio­gi­niam va­do­vui.
Pa­lie­tus Žli­bi­nų mo­kyk­los klau­si­mą, A. Mi­siū­nas ap­gai­les­ta­vo, kad šian­die­nos re­a­li­jos šiai švie­ti­mo įstai­gai yra liūd­nos – tą die­ną mo­kyk­lo­je kaip tik vy­ko pas­ku­ti­nė Pas­ku­ti­nio skam­bu­čio šven­tė. Kaip in­for­ma­vo lai­ki­nai Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ei­nan­tis Gin­tau­tas Ri­mei­kis, nuo rug­sė­jo pir­mos die­nos vi­si 11 Žli­bi­nų mo­kyk­los mo­ki­nių ir mo­ky­to­ja per­ei­na mo­ky­tis ir dirb­ti į Se­na­mies­čio mo­kyk­lą. „Ar ne­no­ri vai­kai ei­ti mo­ky­tis į Kan­tau­čius? Juk taip bū­tų ga­li­ma pa­dė­ti il­giau iš­lik­ti šiai mo­kyk­lai. Iš pa­trio­tiš­ku­mo“, – siū­lė A. Mi­siū­nas. To­kia ga­li­my­bė yra, ta­čiau var­gu ar bus įgy­ven­din­ta. „Ar tik tarp Kan­tau­čių ir Žli­bi­nų ben­druo­me­nių vyks­tan­ti kon­ku­ren­ci­ja ne­bus pri­si­dė­ju­si prie Žli­bi­nų mo­kyk­lą iš­ti­ku­sio li­ki­mo, juk žmo­nės ga­lė­jo pa­si­steng­ti, kad se­niū­ni­jo­je lik­tų vie­na stip­ri mo­kyk­la“, – svars­tė A. Mi­siū­nas. „Tė­vų tei­sė rink­tis, kur leis­ti mo­ky­tis sa­vo vai­kus“, – atsa­kė G. Ri­mei­kis.
Į Žli­bi­nų se­niū­ni­ją at­vy­kę ra­jo­no val­džios at­sto­vai kol kas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, koks li­ki­mas lau­kia mo­kyk­los pa­sta­to, esan­čio gy­ven­vie­tės cen­tre. „Par­duo­kit ar ką, pri­trau­ki­te ver­slą“, – siū­lė su­si­rin­ku­sie­ji, nes bai­mi­na­ma­si, kad pa­sta­tas ne­bū­tų ap­leis­tas, S. Žei­mai­tie­nė ne­ri­ma­vo, kas pri­žiū­rės mo­kyk­los 2 ha te­ri­to­ri­ją – se­niū­ni­ja ne­tu­ri tam pa­jė­gu­mų ir lė­šų.
Ko­mi­te­to na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė pa­si­džiau­gė Žli­bi­nų ben­druo­me­nės są­mo­nin­gu­mu, kad šiai rū­pi iš­sau­go­ti mo­kyk­los mu­zie­jų. Kol kas eks­po­na­tai glau­džia­si Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tre. „Vi­si jie tu­ri tu­rė­ti ap­skai­tą, ta­da bus tvar­ko­mi va­do­vau­jan­tis Mu­zie­jų įsta­ty­mu, prie­šin­gu at­ve­ju eks­po­na­tai gy­ve­na tol, kol gy­ve­na juos pri­žiū­rin­tys žmo­nės“, – sa­kė po­li­ti­kė.
Vi­zi­to Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je me­tų Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai ap­si­lan­kė Žli­bi­nų baž­ny­čio­je, kul­tū­ros cen­tre, už­su­ko ir į Kan­tau­čių mo­kyk­lą, stab­te­lė­jo ties ke­le­tu kul­tū­ri­nio pa­vel­do ob­jek­tų. Iš­vy­kos re­zul­ta­tus bus ga­li­ma įver­tin­ti per bir­že­lį vyk­sian­tį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį. Iki to lai­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­ves­ta pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją į iš­vy­kos me­tu iš­ki­lu­sius klau­si­mus. Pa­vyz­džiui, ką pla­nuo­ja­ma da­ry­ti su nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 d. už­da­ro­mo Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus sky­riaus pa­sta­tu, kam nu­ma­to­ma pa­ves­ti jo prie­žiū­rą, kol bus ras­tas nau­jas pa­sta­to nau­do­to­jas; ko­kie dar­bai jau at­lik­ti ir ką dar li­ko pa­da­ry­ti, sie­kiant iš­pirk­ti Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro pa­sta­te esan­čias pri­va­čiam as­me­niui pri­klau­san­čias pa­tal­pas.
Taip pat siū­ly­ta at­ei­ty­je įsteig­ti Žli­bi­nų dau­gia­funk­cį cen­trą ir jam su­teik­ti Ig­no Kon­čiaus var­dą, to­kiu bū­du įam­ži­nant bei iš­sau­gant pro­fe­so­riaus at­mi­ni­mą; siū­ly­ti Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riui, prieš pra­de­dant reng­ti Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tą, kreip­tis į Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tą su mo­ty­vuo­tu raš­tiš­ku pra­šy­mu dėl Kan­tau­čių fi­lia­lo sa­lės akus­ti­kos pa­ge­ri­ni­mo; siū­ly­ti Žli­bi­nų se­niū­nei, Kan­tau­čių mo­kyk­los va­do­vams ir ben­druo­me­nių at­sto­vams pa­si­kal­bė­ti su Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus mo­kyk­lą lan­kiu­sių mo­ki­nių tė­vais ir pa­ra­gin­ti juos sa­vo vai­kus leis­ti ne į mies­to, o į Kan­tau­čių mo­kyk­lą, taip di­di­nant šios kai­mo mo­kyk­los mo­ki­nių skai­čių. Taip pat – ieš­ko­ti ki­tų bū­dų pa­di­din­ti Kan­tau­čių mo­kyk­los mo­ki­nių skai­čių ir ga­li­my­bes mo­kyk­lai il­giau gy­vuo­ti. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui pa­ves­ta spręs­ti mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo klau­si­mą marš­ru­tu Žlibinai–Kantaučiai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama