Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Ap­si­spren­dė: na­mą siū­lo ne re­mon­tuo­ti, o re­no­vuo­ti

Ap­si­spren­dė: na­mą siū­lo ne re­mon­tuo­ti, o re­no­vuo­ti

Su pluoš­te­liu pra­šy­mų leis­ti re­mon­to dar­bams nau­do­ti su­kaup­tas nuo­mos lė­šas į Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­rius krei­pė­si SĮ „Plun­gės būs­tas“ di­rek­to­rius Zig­man­tas Dau­gė­la.

Po­sė­dy­je kal­bė­ta apie pras­tą Tel­šių gat­vės 16 nu­me­riu pa­žy­mė­to dau­gia­bu­čio pa­sta­to būk­lę. Šis na­mas iš­skir­ti­nis tuo, kad iš 11 bu­tų net 8 pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bei. Gy­ven­to­jai skun­džia­si, kad į pa­lė­pė­je įreng­tus kam­ba­rius jau bė­ga van­duo.
Po ap­žiū­ros nu­sta­ty­ta, kad re­mon­tas bū­ti­nas, nes na­mo sto­gas per­lin­kęs, ši­fe­rio dan­ga su­trū­ki­nė­ju­si. Ta­čiau vien sto­go dan­gą pa­keis­ti ne­už­teks, nes ir geg­nės jau yra pa­pu­vu­sios.
Pir­mą kar­tą dėl šio na­mo re­mon­to pra­šy­mas bu­vo teik­tas dar 2013 me­tais, šis – pa­kar­to­ti­nis. Pri­si­dė­ti prie sto­go re­mon­to su­tin­ka ir pri­va­čių bu­tų sa­vi­nin­kai. Apskai­čiuo­ta pre­li­mi­na­ri sto­go at­nau­ji­ni­mo dar­bų są­ma­ta – 52 296 eu­rai, iš tos su­mos ne­pri­va­ti­zuo­tų bu­tų da­lis siek­tų per 37 tūkst. eu­rų.
Pra­šy­mą pri­sta­tęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus Ši­lu­mos ūkio spe­cia­lis­tas Ka­zys Mi­lie­rius už­si­mi­nė, kad to na­mo gy­ven­to­jai no­rė­tų, kad pa­sta­tas bū­tų re­no­vuo­ja­mas.
Iš es­mės šiai min­čiai pri­ta­rė ir ko­mi­te­to na­riai. Svars­tė ūkiš­kai: da­bar rei­kia re­mon­tuo­ti sto­gą, ta­čiau ki­tais me­tais ga­li tek­ti tvir­tin­ti na­mo sie­nas, pa­ma­tus ir pa­na­šiai. Jų nu­si­sta­ty­mo ne­pa­vei­kė net K. Mi­lie­riaus iš­sa­ky­ta min­tis, jog re­no­vuo­jant Sa­vi­val­dy­bei tek­tų mo­kė­ti po 500–700 eu­rų už kiek­vie­ną jai šia­me na­me pri­klau­san­tį kvad­ra­ti­nį met­rą!
„Plun­gės būs­tui“ leis­ta nau­do­ti su­kaup­tas nuo­mos lė­šas vie­no šio na­mo bu­tui, ku­ria­me iki šiol nė­ra nei van­den­tie­kio, nei ka­na­li­za­ci­jos, su­re­mon­tuo­ti. Bu­vęs nuo­mi­nin­kas nau­do­jo­si pir­ma­me aukš­te esan­čiu ben­dru tu­a­le­tu, ki­bi­rais į sa­vo bu­tą ne­šė­si ge­ria­mą­jį van­de­nį ir nie­kam jo­kių pre­ten­zi­jų, kol bu­vo gy­vas, ne­reiš­kė. Nuo­mi­nin­kui mi­rus, pra­šo­ma lei­di­mo bu­te įreng­ti vo­nios kam­ba­rį, įves­ti van­den­tie­kio ir bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus, kad būs­tą vėl bū­tų ga­li­ma iš­nuo­mo­ti.
Mi­rus bu­to nuo­mi­nin­kui, bus tvar­ko­mas ir dar vie­nas Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis būs­tas, esan­tis Lais­vės alė­jo­je. Šia­me bu­te klo­ze­tas bu­vo įreng­tas tie­siog vir­tu­vė­je. Būs­tą ap­žiū­rė­ju­si ko­mi­si­ja da­vė nu­ro­dy­mą kam­ba­rį ati­tver­ti ir įreng­ti as­mens hi­gie­nai skir­tas pa­tal­pas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama