Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Ap­mo­kes­ti­na­mų­jų są­ra­še – 31 ne­tvar­ko­mas ob­jek­tas

Ap­mo­kes­ti­na­mų­jų są­ra­še – 31 ne­tvar­ko­mas ob­jek­tas

Va­sa­rio mė­ne­sio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas pa­tal­pų ir sta­ti­nių są­ra­šas, ku­rių sa­vi­nin­kams už 2016 me­tais ne­nau­do­tą ir (ar) ne­tvar­ky­tą tur­tą bus tai­ko­mas 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas. Są­ra­šas bu­vo ap­tar­tas du kar­tus. Ap­svars­čius gau­tus pra­šy­mus, iš 37 ob­jek­tų li­ko 31.

Se­niū­nams bu­vo duo­ta už­duo­tis įvar­dy­ti Plun­gės ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je esan­čius sta­ti­nius, ku­rie yra ne­nau­do­ja­mi ar­ba nau­do­ja­mi ne pa­gal pa­skir­tį, ap­leis­ti ar­ba ne­pri­žiū­ri­mi. Vie­tos po­li­ti­kai sa­vo ruož­tu tu­rė­jo įver­tin­ti sa­vi­nin­kų veiks­mus dėl šių ob­jek­tų nau­do­ji­mo, prie­žiū­ros, būk­lės ge­ri­ni­mo ar jų už­ima­mos te­ri­to­ri­jos tvar­ky­mo ir ap­si­spręs­ti, kam tai­ky­ti 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą. Duo­me­nis apie nu­ro­dy­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kus, nu­sta­ty­to tur­to pa­skir­tį pa­tik­ri­no Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus spe­cia­lis­tai.
Į pra­di­nį są­ra­šą bu­vo įra­šy­ti 37 ob­jek­tai. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos sau­sio mė­ne­sio po­sė­dy­je ki­lo dis­ku­si­jų, ir są­ra­šas ne­bu­vo pa­tvir­tin­tas. Siū­lo­mus ap­mo­kes­tin­ti ob­jek­tus ir gau­tus fi­zi­nių ar ju­ri­di­nių as­me­nų pra­šy­mus dar kar­tą ver­ti­no Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai. At­si­žvel­gus į pra­šy­mus, ap­leis­tų sta­ti­nių są­ra­šas pa­ko­re­guo­tas, ja­me li­ko 31 ob­jek­tas.
Di­des­nis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas bus tai­ko­mas gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bos ben­dri­jai „Ker­tu­vė“ už dau­gia­bu­čio pa­ma­tus I. Kon­čiaus gat­vė­je, ben­dro­vei „Ug­nies ta­kas“ už ne­nau­do­ja­mus pa­sta­tus Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, bu­vu­sio­se ka­rei­vi­nė­se, AB „Že­mai­ti­jos pie­no in­ves­ti­ci­ja“ už ne­nau­do­ja­mą ir ne­tvar­ko­mą bu­vu­sią Ša­tei­kių val­gyk­lą, K. Uz­nio ga­my­bi­nei-ko­mer­ci­nei įmo­nei už ap­leis­tą me­cha­ni­nių dirb­tu­vių pa­sta­tą Kar­klė­nų kai­me, taip pat UAB „Plun­gės pre­ky­ba“ už eks­plo­a­tuo­ja­mą, ta­čiau ne­pa­kan­ka­mai pri­žiū­ri­mą par­duo­tu­vę-val­gyk­lą, esan­čią Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio cen­tre.
Dar 16 įvai­rios pa­skir­ties ap­leis­tų sta­ti­nių pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims. Į są­ra­šą pa­te­ko Sto­ties g. 5A esan­tys dūm­trau­kiai, bu­vu­si Alek­san­dra­vo kai­mo val­gyk­la, žo­lės mil­tų ma­lū­no pa­ma­tai Kum­žai­čiuo­se, par­duo­tu­vės pa­sta­tas Auš­ros g., Ku­liuo­se, au­to­mo­bi­li­nės svars­tyk­lės ir ma­lū­nas Mos­tai­čių g., Ku­liuo­se, bu­vę mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nės pa­sta­tai Bab­run­gė­nų kai­me, du san­dė­liai Var­ka­liuo­se, grū­dų san­dė­lis Prū­sa­liuo­se, ga­ra­žas-kal­vė Sto­nai­čiuo­se, bu­vęs vai­kų dar­že­lis Žli­bi­nuo­se.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama