Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Al­sė­džiuo­se – ma­siš­kiau­sio sė­dė­ji­mo pa­ke­lė­je re­kor­das! (foto)

Al­sė­džiuo­se – ma­siš­kiau­sio sė­dė­ji­mo pa­ke­lė­je re­kor­das! (foto)

Rug­pjū­čio 4–5 die­no­mis Al­sė­džių se­niū­ni­ja vi­sus kvie­tė at­vyk­ti į Al­sė­džius, kur vy­ko šios se­niū­ni­jos va­sa­ros šven­tė „Al Sie­du 2017“. Nuo gat­vės krep­ši­nio ir ma­ši­nų sla­lo­mo var­žy­bų iki bur­bu­li­nio fut­bo­lo, nuo „tro­liš­kų“ pra­mo­gų vai­kams iki lie­tu­viš­kos est­ra­dos prin­co Ry­čio Ci­ci­no kon­cer­to – pro­gra­ma bu­vo įvai­ri ir vi­lio­jan­ti. Vis­gi la­biau­siai vi­sus in­tri­ga­vo, ar pa­vyks al­sė­diš­kiams už­fik­suo­ti gal kiek keis­tą, ta­čiau įdo­mų ir iš­si­ski­rian­tį re­kor­dą – ma­siš­kiau­sio sė­dė­ji­mo pa­ke­lė­je. Pa­vy­ko!

Pra­ėjęs penk­ta­die­nis bu­vo tar­si įžan­ga į šeš­ta­die­nį Al­sė­džiuo­se pra­ūžu­sią šven­tę. Tą die­ną čia su­reng­tos gat­vės krep­ši­nio, pa­plū­di­mio tin­kli­nio var­žy­bos. No­rin­tys ga­lė­jo su­da­ly­vau­ti orien­ta­ci­nė­se rung­ty­se ir taip iš nau­jo pa­žin­ti Al­sė­džius.

Šeš­ta­die­nis al­sė­diš­kiams ir jų sve­čiams ža­dė­jo bū­ti įsi­min­ti­nas. Tą die­ną bu­vo sie­kia­ma už­fik­suo­ti re­kor­dą „Ma­siš­kiau­sias sė­dė­ji­mas pa­ke­lė­je“. Prie jo įgy­ven­di­ni­mo ga­lė­jo pri­si­jung­ti vi­si no­rin­tys. Tie­sa, ta­pus re­kor­do da­ly­viu, rei­kė­jo ap­si­šar­vuo­ti ir kan­try­be, nes, fik­suo­jant re­kor­dą, bu­vo bū­ti­na nuo 11.45 val. iki 12.30 val. sė­dė­ti nu­ro­dy­to­je vie­to­je. Že­mai­čiai – kan­trūs žmo­nės, to­dėl sie­kian­čių re­kor­do tik­rai ne­trū­ko – 932 da­ly­viai! Da­ly­va­vo ne tik al­sė­diš­kiai, bet ir jų sve­čiai, gi­mi­nai­čiai – vi­si, kas tik no­rė­jo. Iš­ties­tų ran­kų at­stu­mu vie­nas nuo ki­to re­kor­do sie­kė­jai su­sė­do ša­li­ke­lė­je nuo Al­sė­džių mies­te­lio ri­bos Liep­lau­kės gat­vė­je. Sė­din­čių­jų tra­sa tę­sė­si Tel­šių ir Pla­te­lių gat­vė­mis. Re­kor­do da­ly­viai, nu­sė­dę pa­ke­les, lai­ką lei­do įvai­riai: kas tie­siog mė­ga­vo­si sė­dė­ji­mu ir pa­šne­ke­siais su kai­my­nu, o kas laik­raš­tį, žur­na­lą skai­tė ar stu­di­ja­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės že­mė­la­pį. Bu­vo ir be­si­mė­gau­jan­čių ka­va, ska­nau­jan­čių tor­tą. Ko­kį sė­dė­ji­mo bū­dą pa­si­rink­ti, žmo­nės ir­gi ga­lė­jo spręs­ti pa­tys. Sė­dė­ta ant že­mės, ant kė­džių, so­fų, val­ty­je, ant mo­to­cik­lų, net­gi ant žir­go ir me­džio­to­jų bokš­te­ly­je. „Re­kor­do da­ly­vių fan­ta­zi­ja bu­vo di­džiu­lė. La­biau­siai džiu­gi­no žmo­nių emo­ci­jos, ne­pa­ten­kin­tų ne­bu­vo“, – vė­liau šį įvy­kį ko­men­ta­vo Al­sė­džių se­niū­ni­jos se­niū­nė Da­nu­tė Rep­šie­nė. Ma­siš­kiau­sia­me sė­dė­ji­me pa­ke­lė­je su šei­mo­mis da­ly­va­vo ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis. Kad re­kor­dą bū­tų ga­li­ma už­fik­suo­ti, bu­vo bū­ti­ni jo ver­ti­ni­mo eks­per­tai. Jais ta­po į šven­tę Al­sė­džiuo­se at­vy­kęs Sei­mo na­rys Si­mo­nas Gent­vi­las ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­da Sau­ka­lie­nė. Ar­ti­miau­siu me­tu al­sė­diš­kių re­kor­das bus de­ra­mai įfor­min­tas – ren­gi­nio met­ri­ka jau iš­siųs­ta re­kor­dus fik­suo­jan­čiai „Fac­tum“ agen­tū­rai.

Už­fik­sa­vus re­kor­dą, „Al Sie­du 2017“ šven­tė kvie­tė vai­kus pa­ben­drau­ti ir pa­žais­ti su links­mu per­so­na­žu tro­ly­te Po­py­te, kar­tu su tė­ve­liais įsi­jung­ti į VšĮ „Edu­ka­ci­ja ki­taip“ reng­tas šei­mų edu­ka­ci­nes veik­las. Tech­ni­kos mė­gė­jai rin­ko­si ste­bė­ti ma­ši­nų sla­lo­mo var­žy­bų. Joms pa­si­bai­gus, bu­vo ga­li­ma pa­si­mė­gau­ti Al­sė­džių me­džio­to­jų bū­re­lio vai­šė­mis bei su­si­pa­žin­ti su pro­jek­tu „Sau­gus eis­mas ben­druo­me­nė­se“.
Va­ka­ri­nės pro­gra­mos da­ly­je lau­kė ne ma­žiau įdo­my­bių. Įpras­ta, kad per va­sa­ros šven­tę Al­sė­džių se­niū­ni­ja pa­ger­bia ir ap­do­va­no­ja gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kus. Šiais me­tais pa­dė­kos žo­džių už Al­sė­džių mies­te­ly­je puo­se­lė­ja­mą na­mų ap­lin­ką nu­si­pel­nė Ire­na ir Vac­lo­vas Bei­vy­dai, Zi­na ir An­ta­nas Vait­ke­vi­čiai, Da­rius ir Al­ma Kak­ta­vi­čiai. Gra­žiau­sia se­niū­ni­jos ūki­nin­kų so­dy­ba iš­rink­ta An­ge­lės ir Re­mi­gi­jaus Šu­kių so­dy­ba, tarp kai­miš­kų so­dy­bų – Ri­man­to ir Ak­vi­li­nos Lai­mų. An­drius Tar­vy­das pa­

gerb­tas ne tik už tai, jog pui­kiai pri­žiū­ri sa­vo na­mų ap­lin­ką, bet ir kad sa­vo ini­cia­ty­va bei lė­šo­mis pri­žiū­ri Al­sė­džių pi­lia­kal­nio pri­ei­gas. „Be ga­lo džiau­gia­mės, kad vi­si mū­sų se­niū­ni­jos žmo­nės pui­kiai tvar­ko ir pri­žiū­ri sa­vo so­dy­bas, vi­siems rei­kia už tai dė­ko­ti“, – pa­ste­bė­jo se­niū­nė D. Rep­šie­nė.
Al­sė­džių se­niū­ni­ja šven­tės pro­ga ne­pa­mir­šo ir ma­žiau­sių bei vy­riau­sių gy­ven­to­jų. Ma­žy­liams įteik­ti marš­ki­nė­liai su už­ra­šu „Ma­ža­sis al­sė­diš­kis“, o 103 me­tus skai­čiuo­jan­ti Pet­rė Vag­da­rie­nė ir 97 me­tų Jo­nas Bru­žas pa­le­pin­ti ska­niais ša­ko­čiais.
Iš­se­kus šven­tė­je da­ly­va­vu­sių sve­čių kal­boms ir svei­ki­ni­mų žo­džiams, at­ėjo ei­lė mu­zi­kai. Al­sė­diš­kius šį kar­tą links­mi­no gru­pės „H.I.T.“, „E.G.O.“, est­ra­dos prin­cu ti­tu­luo­ja­mas Ry­tis Ci­ci­nas ir šo­kių gru­pės „Ro­ka­da“ mer­gi­nos. Al­sė­džių se­niū­ni­jos va­sa­ros šven­tės iš­tver­min­giau­sius da­ly­vius džiu­gi­no šven­ti­niai fe­jer­ver­kai ir links­ma dis­ko­te­ka su šau­niais di­džė­jais.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama