Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Al­sė­diš­kiai pra­šo „gu­lin­čių po­li­ci­nin­kų“

Al­sė­diš­kiai pra­šo „gu­lin­čių po­li­ci­nin­kų“

Per Al­sė­džių mies­te­lį laks­to au­to­mo­bi­liai – gy­ven­to­jai pa­gei­dau­tų grei­tį ma­ži­nan­čių prie­mo­nių. Plun­gė­je, Pa­prū­džio gat­vė­je, il­ges­nį at­stu­mą bus drau­džia­ma su­sto­ti. Svars­ty­ta, jog mies­te, Bi­ru­tės ir Sto­ties gat­vių san­kry­žo­je, rei­kė­tų įreng­ti ma­žą­ją žie­di­nę san­kry­žą. Lai­ki­ni ke­lio žen­klai, nu­ro­dan­tys ri­bo­tą trans­por­to ma­sę, at­si­ras Stal­gė­nų se­niū­ni­jos ke­liuo­se. Šiais ir ki­tais klau­si­mais dis­ku­tuo­ta lap­kri­čio 14 die­ną, Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.

Kal­ne­liams – taip
Pra­šy­mą dėl grei­čio ma­ži­ni­mo prie­mo­nių įren­gi­mo Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jai pa­tei­kė al­sė­diš­kė Dai­va Stri­kai­tė. Nu­ro­dė, jog Al­sė­džių mies­te­ly­je, Liep­lau­kės gat­vė­je, la­bai grei­tai laks­to au­to­mo­bi­liai, nors grei­tis čia ri­bo­ja­mas iki 40 km/h. Ir ne tik leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai ne­si­lai­ko sau­gaus grei­čio – pra­le­kia ir sunk­ve­ži­miai. O ap­link yra gy­ve­na­mie­ji na­mai, vaikš­to moks­lei­viai. Ne­pai­sant to, eis­mas vis in­ten­sy­vė­ja, ypač va­sa­rą, tad žmo­nėms nė­ra sau­gu. Al­sė­diš­kė siū­lė mi­nė­to­je gat­vė­je įreng­ti va­di­na­mus „gu­lin­čius po­li­ci­nin­kus“ – grei­tį ri­bo­jan­čius kal­ne­lius, taip pat ri­bo­ti kro­vi­ni­nio trans­por­to eis­mą, nu­ro­dant 20 to­nų ma­sę, kad sun­kias­vo­riai ne­ga­din­tų ke­lio dan­gos.
Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis pri­mi­nė, jog dėl ma­sės ri­bo­ji­mo klau­si­mas jau bu­vo spren­džia­mas anks­čiau, jis at­mes­tas, nes sunk­ve­ži­miams tie­siog nė­ra ki­to ap­va­žia­vi­mo. Dėl kal­ne­lių – taip, jų gal­būt ir rei­kė­tų. Tam pri­ta­rė ir ki­tas ko­mi­si­jos na­rys – pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis, ak­cen­tuo­da­mas, jog vai­ruo­to­jai ta­da su­lė­tin­tų grei­tį. Ko­mi­si­jo­je esan­tis vals­ty­bės įmo­nės „Ke­lių prie­žiū­ra“ Tel­šių pa­da­li­nio vyr. in­ži­nie­rius Sta­sys Ar­ma­lis at­krei­pė dė­me­sį, jog mi­nė­ta gat­vė yra pra­stos būk­lės, čia rei­ka­lin­gas ir dan­gos re­mon­tas. Tie­sa, da­bar ke­lias pri­klau­so Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai (LAKD), tad ten ir rei­kė­tų kreip­tis.
Po­sė­džiau­to­jai su­ta­rė, kad ra­šys raš­tą LAKD, siū­ly­da­mi įreng­ti Liep­lau­kės gat­vė­je grei­tį ri­bo­jan­čius kal­ne­lius ir su­tvar­ky­ti šio ke­lio dan­gą.
Pa­prū­džio gat­vė­je su­sto­ti ne­be­ga­lės iki „Sod­ros“
Ko­mi­si­ja ga­vo Pa­prū­džio gat­vės gy­ven­to­jo Kęs­tu­čio Gul­bi­no pra­šy­mą – žmo­gus skun­dė­si, jog ties 10-uo­ju na­mu rei­kia su­tvar­ky­ti duo­bes, taip pat pra­šė pa­sta­ty­ti su­sto­ti drau­džian­tį žen­klą, mat vai­ruo­to­jai įsi­gud­ri­no sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius jam prie tvo­ros ar net už­sta­ty­ti įva­žia­vi­mą į kie­mą. Dar bū­tų ge­rai, kad šio­je gat­vė­je at­si­ras­tų grei­tį ma­ži­nan­tis kal­ne­lis, mat yra daug laks­tan­čių vai­ruo­to­jų.
Mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas sa­kė, jog pir­ma pra­šy­mo da­lis jau pa­ten­kin­ta, li­ko dvi. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog su­sto­ti ir sto­vė­ti drau­džian­tys žen­klai šio­je gat­vė­je yra, abie­jo­se pu­sė­se, nuo pat įva­žia­vi­mo iš J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės, ta­čiau ties 10-uo­ju na­mu ne­be­ga­lio­ja. To­dėl trum­pą at­stu­mą siū­ly­ta „pail­gin­ti“, t. y., kad žen­klai draus­tų su­sto­ti abie­jo­se pu­sė­se iki pat „Sod­ros“, ku­ri įsi­kū­ru­si Pa­prū­džio g. 20. Po­sė­džiau­to­jai tam pri­ta­rė. O štai dėl kal­ne­lių bal­sai pa­si­skirs­tė vie­no­dai, tad le­mia­mu pir­mi­nin­kau­jan­čio spren­di­mu jų nu­tar­ta ne­įreng­ti. Dar pa­dis­ku­tuo­ta, jog ne­ži­nia ko­dėl „Sod­ra“ už­si­da­ro aikš­te­lės var­tus ir ne­lei­džia klien­tams pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių, šie sa­vo trans­por­to prie­mo­nes tu­ri pa­lik­ti pa­ke­lė­je. Ko­mi­si­jos na­riai su­ta­rė, jog dėl to ra­šys „Sod­rai“ pa­klau­si­mą.
Stal­gė­nų se­niū­ni­ja sau­gos ke­lius nuo sun­kias­vo­rių
Lai­ki­nus ke­lio žen­klus, ri­bo­jan­čius ma­ši­nų ma­sę, pra­šė leis­ti pa­sta­ty­ti Stal­gė­nų se­niū­nas Arū­nas Jur­kus. Nu­ro­dė, jog dėl liū­čių įmir­ku­sios ke­liu­kų dan­gos, o sun­kias­vo­rė tech­ni­ka juos ga­di­na. Ko­mi­si­jos na­riai tam pri­ta­rė, tik re­ko­men­da­vo įspė­ti ver­sli­nin­kus ir miš­ki­nin­kus, kad dar­bus pla­nuo­tų ki­tu lai­ku. Tai­gi, sun­kias­vo­rė tech­ni­ka lai­ki­nai ne­ga­lės va­žiuo­ti Stal­gė­nų kai­me, Plun­gės gat­vė­je, prie ke­lio į Stal­go kai­mą ir Mi­ni­jos gat­vė­je, prie po­sū­kio į Vai­nai­čių kai­mą; Luk­nė­nų kai­me, Luk­nos gat­vė­je, ties Pa­mi­ni­jo gat­vės pra­džia, ir ties Kle­vų gat­vės pra­džia; Mi­la­šai­čių kai­me, prie Plun­gės ir A. Ple­cha­vi­čiaus gat­vių su­si­kir­ti­mo, bei prie A. Ple­cha­vi­čiaus ir Pa­kal­nės gat­vių su­si­kir­ti­mo; taip pat Rap­šai­čių ir Le­ke­mės kai­muo­se, ties vie­ti­nių ke­lių su­si­kir­ti­mais.
Si­tu­a­ci­ja prie Sto­ties ir Bi­ru­tės gat­vių san­kry­žos

Mies­to se­niū­nas G. Do­mar­kas sa­kė ga­vęs vai­ruo­to­jų pa­siū­ly­mą sta­ty­ti drau­džian­tį su­sto­ti ke­lio žen­klą Sto­ties gat­vė­je, prieš pat Bi­ru­tės gat­vės san­kry­žą. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog Sto­ties gat­vė­je, de­ši­nė­je, žmo­nės pa­lie­ka au­to­mo­bi­lius, ku­rie truk­do va­žiuo­jan­tiems į Bi­ru­tės gat­vę. Ypač ry­ti­nio pi­ko me­tu. Pa­suk­ti į de­ši­nę ne­įma­no­ma, nes vos ne iki pat san­kry­žos sto­vi pa­lik­ti gy­ven­to­jų (grei­čiau­siai iš ap­lin­ki­nių ben­dra­bu­čių) au­to­mo­bi­liai. Po­sė­džiau­to­jai iš­kė­lė min­tį, jog šio­je san­kry­žo­je pro­ble­mas ge­riau iš­spręs­tų ne ke­lio žen­klas, o va­di­na­ma­sis ma­ža­sis žie­das, tad nu­tar­ta kreip­tis į LAKD, kad šie įver­tin­tų si­tu­a­ci­ją ir pri­im­tų tei­sin­giau­sią spren­di­mo va­rian­tą.
Ke­lio žen­klą pra­šė per­kel­ti „Kar­se­da“
Pra­šy­mą Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jai pa­tei­kė UAB „Kar­se­da“ – de­ga­li­nės va­do­vas Eri­kas Uš­či­nas nu­ro­dė, jog pa­gei­dau­ja­ma į ki­tą vie­tą per­kel­ti ke­lio žen­klą Nr. 304 (kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių eis­mas drau­džia­mas). Mi­nė­tą žen­klą no­ri­ma per­kel­ti už įva­žia­vi­mo (iš­va­žia­vi­mo) į de­ga­li­nę, ar­čiau mies­to, t. y. ke­lis šim­tus met­rų nuo da­bar­ti­nės vie­tos. Šiuo me­tu žen­klas pa­sta­ty­tas už žie­di­nės san­kry­žos ties įva­žia­vi­mu į Plun­gės mies­tą, ke­ly­je Jovaišiškė–Plungė, ir drau­džia „Kar­se­dos“ klien­tams su kro­vi­ni­niu trans­por­tu pa­tek­ti į de­ga­li­nės te­ri­to­ri­ją. Įver­ti­nę, kad dėl to nu­ken­čia ver­slas, po­sė­džiau­to­jai pra­šy­mui pri­ta­rė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama