Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Ak­ci­ją „Da­rom“ rei­kia da­ry­ti jau da­bar!

Ak­ci­ją „Da­rom“ rei­kia da­ry­ti jau da­bar!

Nu­tir­pus snie­gui, ei­nant pa­ša­lui, akis ba­do per žie­mą ant že­mės pa­te­kęs „tur­tas“, ku­rį tvar­ką mėgs­tan­tis šei­mi­nin­kas lin­kęs kuo grei­čiau iš­kuop­ti. Štai ko­dėl Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas ma­no, kad vi­suo­ti­nę ap­lin­kos tvar­ky­mo ak­ci­ją „Da­rom“, ku­ri šie­met Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta tik ba­lan­džio pa­bai­go­je, bū­ti­na suor­ga­ni­zuo­ti da­bar ar­ba ge­ro­kai anks­čiau pa­skelb­tos da­tos – prieš Ve­ly­kas.

Ar ne­ver­tė­tų pa­skelb­ti „iš­si­va­ly­mo“ sa­vai­tės?
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je svars­to­mas toks va­rian­tas: ba­lan­džio pra­džio­je kiek­vie­no­je se­niū­ni­jo­je pa­skelb­ti, kad vie­ną die­ną ben­druo­me­nė kvie­čia­ma tvar­ky­ti vie­šų­jų erd­vių. Su­rink­tos šiukš­lės iš kar­to bū­tų iš­ve­ža­mos.
„Toks įspū­dis, kad šiuo me­tu pu­sė Plun­gės gy­ven­to­jų kei­čia bal­dus. Mies­te daug zo­nų, ku­rio­se prie bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių su­krau­tos krū­vos nau­do­tų bal­dų. Vie­na iš to­kių vie­tų – Sto­ties gat­vė­je (ki­tos – A. Ju­cio, A. Vaiš­vi­los gat­vė­se, ki­tur). Ne­su­pran­ta­ma, kaip gy­ven­to­jai vie­nu me­tu su­kau­pė tiek se­nų so­fų? Vie­ni at­ne­ša, ki­ti – ne pa­slap­tis – iš sa­vo in­di­vi­du­a­lių na­mų val­dų at­ve­ža, tre­ti, pa­si­rau­sę krū­vo­je, kaž­ką iš­si­ne­ša... Prie kon­tei­ne­rių akis ba­do ir krū­vos se­nų pa­dan­gų, vi­so­kių at­li­ku­sių na­mų apy­vo­kos daik­tų. Kas tą „tur­tą“ tu­ri iš­kuop­ti ir kas tu­ri mies­to erd­vių ter­šė­jus su­sek­ti ir nu­baus­ti? Se­niū­nas, eko­lo­gas, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ar Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (TRATC), tu­rin­tis tam spe­cia­lis­tų? Ma­nau, kad gy­ven­to­jams ga­lė­tų bū­ti pa­siū­ly­tas pla­tes­nis at­lie­kų iš­ve­ži­mo pa­slau­gų spek­tras“, – pik­ti­no­si esa­ma pa­dė­ti­mi Plun­gės se­niū­nas G. Do­mar­kas.
Jo įsi­ti­ki­ni­mu, bū­tų pra­var­tu Plun­gė­je pa­skelb­ti vi­suo­ti­nę šva­ri­ni­mo­si sa­vai­tę, nes, sto­jus pa­va­sa­riui, žmo­nės kiek­vie­nais me­tais tvar­ko sa­vo na­mus, rū­sius ir ga­ra­žus, o vi­są ne­be­rei­ka­lin­gą šlamš­tą daž­niau­siai krau­na prie kon­tei­ne­rių.
Iš vie­nos pu­sės, tai yra sa­vo­tiš­kas pik­tnau­džia­vi­mas, ti­kin­tis, kad su­krau­tus stam­bius daik­tus anks­čiau ar vė­liau iš­veš bui­ti­nių at­lie­kų ve­žė­jas.

Pa­ra­dok­sa­lu, kai plun­giš­kis su pil­na prie­ka­ba ne­be­rei­ka­lin­gų daik­tų dar­da per mies­tą, ieš­ko­da­mas ato­kes­nės vie­tos prie kon­tei­ne­rio, vietoj to, kad im­tų ir pats nu­vež­tų ne­be­rei­ka­lin­gą tur­tą į Jė­ru­bai­čių kai­me esan­čią aikš­te­lę. Didžioji dalis „turto“ ten priimama nemokamai. Ku­ro są­nau­dos bū­tų pa­na­šios, o mies­tas at­ro­dy­tų tvar­kin­giau.
„Bū­na, jog pri­ver­ti žmo­gų, pa­gau­tą krau­nat iš prie­ka­bos vi­so­kį grioz­dą prie ben­dro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rių, vi­są sa­vo „tur­tą“ su­si­krau­ti at­gal. Vis­gi įdo­mu, kur tas žmo­gus po to nu­va­žiuoja. Gal į ar­ti­miau­sią pa­miš­kę?“ – lie­ka re­to­ri­nis se­niū­no klau­si­mas.
Ak­ci­ja „Da­rom“ skir­ta ne bui­ti­nėms at­lie­koms tvar­ky­ti
Se­niū­no G. Do­mar­ko įsi­ti­ki­ni­mu, ak­ci­ja „Da­rom“ Plun­gė­je iš­si­gi­mė, nes žmo­nės ja nau­do­ja­si tam, kad vel­tui at­si­kra­ty­tų ne­be­rei­ka­lin­gais daik­tais.
Iš tie­sų ak­ci­jos su­ma­ny­to­jai tu­rė­jo vi­sai ki­to­kią kon­cep­ci­ją: „Da­rom“ skir­ta vie­šų erd­vių šva­ri­ni­mui ir tvar­ky­mui.
Daug me­tų prie ak­ci­jos pri­si­jung­da­vo ir pir­mie­ji ša­lies as­me­nys, va­ly­da­mi par­kus, skve­rus, pau­pius ir ki­tas žmo­nių lan­ko­mas vie­tas.
„Šiais me­tais ak­ci­ja „Da­rom“ nu­ma­ty­ta vė­lai – ba­lan­džio 22 die­ną, ir bus skir­ta ne vien vie­šų erd­vių šla­vi­nė­ji­mui, šiukš­lių rin­ki­mui, bet ir me­de­lių so­di­ni­mui, suo­le­lių, šiukš­lia­dė­žių sta­ty­mui. Me­de­lius so­din­ti – pats lai­kas, ta­čiau mies­tą šva­rin­ti – jau per vė­lu. Do­ras lie­tu­vis tu­ri sa­vo kie­mą iš­si­kuop­ti iki Ve­ly­kų, ku­rios šie­met bus ba­lan­džio 16 die­ną. Kvie­čiu plun­giš­kius ge­ro­kai iki tos da­tos ap­si­kuop­ti gy­ve­na­mą ap­lin­ką, ta­čiau pa­šla­vi­nė­ti ne tik šia­pus, bet ir ana­pus sa­vo tvo­ros. Ir šiukš­lė­mis at­si­kra­ty­ti tin­ka­mai“, – ra­gi­no se­niū­nas.
Nuo ko­vo 14-osios – pir­ma­sis grei­de­ria­vi­mas
Iš­gir­dęs, kad si­nop­ti­kai šią sa­vai­tę pra­na­šau­ja ke­lias gra­žias die­nas, Plun­gės se­niū­nas krei­pė­si į kon­kur­są lai­mė­ju­sią įmo­nę, kad bū­tų pra­dė­ti žvy­ruo­tų mies­to gat­vių ly­gi­ni­mo grei­de­riu dar­bai.
Tai­gi nuo ko­vo 14-osios pra­dė­tas pir­ma­sis šie­met Plun­gės gat­vių grei­de­ria­vi­mas. G. Do­mar­kas sa­kė, kad grei­de­ris sa­vo marš­ru­tą pra­dė­jo nuo gat­vių, esan­čių prie ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos, nes bū­tent čia iš­si­mu­šė gi­liau­sios duo­bės.
„Grei­tai šiuos dar­bus pa­da­ry­ti ne­iš­eis, nes po žie­mos žvy­ro dan­gos gat­vės la­bai duo­bė­tos, iš gi­lių duo­bių pa­ša­las dar ne­iš­ėjęs, dan­ga šla­pia. Jei orai ne­si­keis, gat­ves nu­ly­gin­ti grei­de­riu tu­rė­tu­me spė­ti per tris dar­bo die­nas. Iš vi­so per pir­mą­jį šiais me­tais grei­de­ria­vi­mą bus nu­ly­gin­ta per 15 ki­lo­met­rų žvy­ruo­tos dan­gos. Ki­tas ke­li­nin­kų iš­va­žia­vi­mas į gat­ves nu­ma­ty­tas po mė­ne­sio“, – in­for­ma­vo se­niū­nas.
G. Do­mar­kas sa­kė, kad ta pa­ti įmo­nė šie­met tvar­kys ir mies­to ša­li­gat­vius. Pa­si­ta­ri­mas, ko­kias pės­tie­siems skir­tas at­kar­pas pla­nuo­ja­ma per­klo­ti, nu­ma­ty­tas ki­tą sa­vai­tę.
Lau­kia me­džių ge­nė­to­jų
Pa­sak se­niū­no, ki­tą sa­vai­tę Plun­gė­je tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ir me­džių ge­nė­ji­mo spe­cia­lis­tai, ku­riuos re­ko­men­da­vo Lie­tu­vos ar­bo­ris­tų aso­cia­ci­ja.
Me­džių ge­nė­ji­mas yra ga­na su­dė­tin­gas dar­bas, rei­ka­lau­jan­tis ži­nių. Ma­žiau­sia klai­da, ne­mok­šiš­ku­mas ga­li kai­nuo­ti daug ir net­gi pra­žu­dy­ti me­dį, to­dėl ir nu­spręs­ta kreip­tis į šios sri­ties pro­fe­sio­na­lus. Iki šiol Plun­gės mies­te me­džius ge­nė­ta ga­na mė­gė­jiš­kai, o at­ski­ro­se mies­to vie­to­se pjūk­lais aug­me­ni­jai pa­da­ry­ta dau­giau ža­los, nei nau­dos.
„Su­skai­čia­vo­me, kad vien Plun­gės mies­te, prie gat­vių, yra per 600 lie­pų, di­dži­ą­ją jų da­lį rei­kia ge­nė­ti, tai­gi lau­kia­me, kol at­vyks se­niū­ni­jai re­ko­men­duo­ti me­džių ge­nė­ji­mo spe­cia­lis­tai iš Kau­no. Tai bus jau tre­čias ban­dy­mas pri­sik­vies­ti, ti­kiuo­si, kad su jais pa­vyks su­si­tar­ti“, – sa­kė G. Do­mar­kas.
Tik da­bar ga­vo raš­tą iš ESO
Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kas­met pra­šo AB „Ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­riaus“ (ESO) dar ka­len­do­ri­nių me­tų iš­va­ka­rė­se in­for­muo­ti apie mū­sų ra­jo­ne nu­ma­ty­tus vyk­dy­ti dar­bus, kad bū­tų ga­li­ma ko­o­pe­ruo­tis nau­din­gai veik­lai ir iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to nu­ma­ty­ti lė­šų bū­si­miems dar­bams.
Kal­bos lieka kal­bo­mis, nes ir šie­met ESO raš­tas apie Plun­gės ra­jo­ne pla­nuo­ja­mą elek­tros tin­klų re­konst­ruk­ci­ją Sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė tik ko­vo pra­džio­je.
„Pra­šo­me jū­sų pa­si­ruoš­ti 0,4 kV oro li­ni­jų re­konst­ruk­ci­jų dar­bams bei įsi­ver­tin­ti gat­vių ap­švie­ti­mą po re­konst­ruk­ci­jų. Vyk­dant ka­be­lia­vi­mo pro­jek­tus, siū­lo­me kar­tu vyk­dy­ti ir gat­vių ap­švie­ti­mo li­ni­jų ka­be­lia­vi­mą, ap­švie­ti­mo ka­be­lius klo­jant ben­dro­je tran­šė­jo­je. Pa­pil­do­mai in­for­muo­ja­me, kad Plun­gės mies­to Bi­ru­tės gat­vė­je 2017 me­tais elek­tros tin­klų re­konst­ruk­ci­jos dar­bai ne­nu­ma­ty­ti“, – ra­šo­ma ESP raš­te, ku­ria­me įvar­dy­ti net 23 šiais me­tais Plun­gės ra­jo­ne nu­ma­to­mi įgy­ven­din­ti in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai.
Kaip sa­kė G. Do­mar­kas, tik trys ESO pro­jek­tai bus vyk­do­mi Plun­gės mies­tui pri­skir­to­se te­ri­to­ri­jo­se.
Tai 0,4 kV oro li­ni­jų iš trans­for­ma­to­ri­nės, esan­čios pri­va­čia­me gy­ven­to­jo skly­pe, kei­ti­mas į po­že­mi­nes ka­be­lių li­ni­jas Mo­zū­rų ir Smil­ties gat­vės. Įdo­mu tai, kad pa­na­šus dar­bas nu­ma­ty­tas ir so­dų ben­dri­joms pri­ski­ria­mo­se Gė­lių, J. Pa­brė­žos ir Tu­jų gat­vė­se.
Tre­čia­sis ESO ob­jek­tas mies­te – re­konst­ruo­ta P. Ge­nio gat­vė. Se­niū­nas la­bai ti­ki­si, kad ESO ran­go­vai ne­su­mąs­tys šios gat­vės ka­si­nė­ti, o elek­tros ka­be­lius, kaip lei­džia šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos, tie­siog pra­stums po že­me.
„ESO ran­go­vai klos elek­tros ka­be­lį po že­me ir vers at­ra­mas, ant ku­rių ka­bo Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tys švies­tu­vai. Nau­joms at­ra­moms rei­kia lė­šų, o iš­pirk­ti se­ną­sias, ku­rios yra ava­ri­nės būk­lės, nė­ra pra­smės. Rei­kės ir šie­met ieš­ko­ti fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių. Ap­mau­du, kad in­for­ma­ci­ją iš ESO gau­na­me, kai jau bū­na pa­tvir­tin­tas tų me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas“, – ap­gai­les­ta­vo G. Do­mar­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama