Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Na­cio­na­li­nį dik­tan­tą ra­šė dvi­gu­bai dau­giau plun­giš­kių nei per­nai

Sau­sio 24 die­ną Lie­tu­vo­je vy­ko Na­cio­na­li­nio dik­tan­to pir­ma­sis tu­ras. Kon­kur­sas su­reng­tas ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Ir la­bai sėk­min­gai: net 38 žmo­nės pa­reiš­kė no­rą pa­si­tik­rin­ti ra­šy­bos ir sky­ry­bos ži­nias. Praė­ju­siais me­tais to­kių bu­vo tik še­šio­li­ka.

Pri­pus­čius eis­mas mies­to gat­vė­mis vyks vie­na kryp­ti­mi

Sau­sio 27 die­ną į pir­mą šie­met po­sė­dį rin­ko­si vi­ce­me­ro Juo­zo Šle­pe­čio pir­mi­nin­kau­ja­ma Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja. Ap­ta­rę 2009 me­tų ko­mi­si­jos dar­bo pla­ną, su­si­rin­ku­sie­ji ėmė aiš­kin­tis, kaip bū­tų ga­li­ma su­val­dy­ti eis­mo srau­tus Plun­gės mies­te esant ekst­re­ma­lioms oro są­ly­goms.

Ar rea­lus 2009 me­tų biu­dže­tas?

Ar valdžia surinks tiek pinigų, kiek reikia išlaidoms?

Šių me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas dar bal­tais siū­lais sua­dy­tas, ta­čiau ma­no­ma, kad skai­čiai ženk­liai augs. 2008 me­tais bu­vo 93 795 100 li­tų, o 2009 me­tais pla­nuo­ja­ma 102 860 000 li­tų!

Pa­tal­pų be pi­ni­gų per­leis­ti ne­su­tin­ka

Plun­gės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius A. Ju­džen­tis (dešinėje) ne­nu­si­tei­kęs pa­tal­pų Vy­tau­to gat­vė­je per­leis­ti už dy­ką.

Plun­gės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius A. Ju­džen­tis (dešinėje) ne­nu­si­tei­kęs pa­tal­pų Vy­tau­to gat­vė­je per­leis­ti už dy­ką.

Plun­gės dar­bo bir­ža per­si­kraus­tė į nau­ją pa­sta­tą A. Ju­cio gat­vė­je. Bu­vu­sios Dar­bo bir­žos pa­tal­pos Vy­tau­to gat­vė­je li­ko tuš­čios.
No­rą pe­rim­ti at­lais­vin­tas pa­tal­pas pa­reiš­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Pla­nuo­ta čia per­kel­ti mies­to se­niū­ni­ją ir Pe­da­go­gi­nę-psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą.

Mo­kyk­lų jau­ni­mas ra­gi­na­mas ak­ty­viai veik­lai

Moks­lei­vių par­la­men­to at­sto­vė R. Stan­čiu­kai­tė pa­sa­ko­jo apie Lie­tu­vos moks­lei­vių sa­vi­val­dą.

Tre­čia­die­nį Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų mo­ki­nių sa­vi­val­dų at­sto­vų su­si­rin­ki­mas. Ap­tar­tos sa­vi­val­dų nau­din­gu­mo, efek­ty­vu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama