Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mai – ša­kės!

Pa­na­šu, jog Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių vi­sai ne­džiu­gi­na fak­tas, kad pla­nuo­ja­mo 2009 me­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas - su­ba­lan­suo­tas. Jų pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lė tai, kad pro­jek­te net 58 pro­cen­tais su­ma­žin­ta pi­ni­gi­nė kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mos iš­raiš­ka.

Ims 3 mi­li­jo­nų pa­sko­lą

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja im­ti tri­jų mi­li­jo­nų li­tų pa­sko­lą pen­ke­riems me­tams. Pi­ni­gų rei­kia įvai­riems pro­jek­tams fi­nan­suo­ti. Pas­ko­los rei­kia ir Sa­vi­val­dy­bės sko­loms pa­deng­ti!

Me­lio­ra­ci­jai lė­šos su­ma­žin­tos 15 pro­cen­tų

Va­sa­rio 17 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vo And­rie­jaus Stan­či­ko pir­mi­nin­kau­ja­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai. Jie gi­li­no­si, kaip pa­reng­tas šių me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas. Po­sė­dy­je pri­tar­ta 2009 me­tų me­lio­ra­ci­jos dar­bų pro­gra­mai.

Plun­giš­kė – Na­cio­na­li­nio dik­tan­to fi­na­le

Jau išaiš­kė­jo, kas pa­te­ko į Na­cio­na­li­nio dik­tan­to fi­na­lą. Ja­me da­ly­vau­ti pa­kvies­ti vi­si, ku­rie per pir­mą­jį tu­rą ra­šy­da­mi dik­tan­tą ne­pa­da­rė nė vie­nos ar­ba tik vie­ną klai­dą. Dėl raš­tin­giau­sio­jo Lie­tu­vos pi­lie­čio var­do var­žy­sis ir plun­giš­kė Do­na­ta Šiuš­kai­tė.

Kiek ver­tos bu­vu­sios mo­kyk­los?

Ka­tast­ro­fiš­kas gims­ta­mu­mo ma­žė­ji­mas, pra­si­dė­jęs praė­jus vos ke­le­riems me­tams nuo ne­prik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mo, pir­miau­sia skau­džiai pa­lie­tė iki­mo­kyk­li­nes įstai­gas. Vė­liau pra­si­dė­jo mo­kyk­lų, pir­miau­sia pra­di­nių, už­da­ry­mo va­jus. Šio va­jaus tem­pai ga­na įspū­din­gi: 1998-1999 moks­lo me­tais ša­ly­je vei­kė 821 pra­di­nė mo­kyk­la, 2003 m. be­li­ko 486, o 2006 m. su­ma­žė­jo iki 114, t. y. dau­giau nei ke­tu­ris kar­tus. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė - ne išim­tis: vie­nos mo­kyk­los bu­vo reor­ga­ni­zuo­tos, o ki­tos, pri­trū­kus mo­ki­nių, už­da­ry­tos. Iš­tuš­tė­ję di­džiu­liai pa­sta­tai da­bar ry­mo ny­kūs tar­si vai­duok­liai - jiems be­li­ko lauk­ti pri­va­ti­za­ci­jos. O Sa­vi­val­dy­bė ima­si skelb­ti auk­cio­nus.

Ko­le­gi­jos na­riai klau­sė­si apie Plun­gės ši­lu­mos tink­lų per­spek­ty­vas

Va­sa­rio 12 die­ną po­sė­džiau­ti rin­ko­si Ko­le­gi­ja, ku­rią su­da­ro po vie­ną į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pa­te­ku­sios par­ti­jos ly­de­rį. Po­sė­džiuo­se sten­gia­ma­si priei­ti prie vie­nos ko­le­gia­lios nuo­mo­nės ir ne­be­sib­laš­ky­ti, kai ta­ry­bo­je atei­na me­tas ko­kią pro­ble­mą spręs­ti iš es­mės. Šio po­sė­džio „vi­nis" bu­vo Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­riaus Pet­ro Pie­kaus pa­si­sa­ky­mas apie esa­mą įmo­nės būk­lę ir veik­los per­spek­ty­vas.

Plės­ti drau­gų ra­tą – ge­rai, bet iš­sau­go­ti ry­šius su esa­mais par­tne­riais – ge­riau!

Va­sa­rio 10 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vo Ry­šių su už­sie­niu ko­mi­si­ja. Pas­ta­ruo­ju me­tu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­lau­kė ke­le­to pa­siū­ly­mų už­megz­ti ry­šius su už­sie­nio vals­ty­bė­mis. Ko­mi­si­jos na­riai Juo­zas Šle­pe­tis, Ai­das Kė­sas, Kęs­tu­tis Var­pio­tas, Ge­no­vai­tė Žio­ba­kie­nė spren­dė, ar sunk­me­čiu Sa­vi­val­dy­bei ver­ta megz­ti nau­jas pa­žin­tis.

Į pa­sta­bas sureaguota, bet dar ne vis­kas „bliz­ga“

Penk­ta­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­rių ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus at­sto­vų su­si­rin­ki­mas. Jo pa­grin­di­nis klau­si­mas - įver­tin­ti, ko­kia yra moks­lei­vių mai­ti­ni­mo mo­kyk­lo­se si­tua­ci­ja. Mo­ki­nių mai­ti­ni­mu be­si­rū­pi­nan­čiai vie­ša­jai įstai­gai „Kre­tin­gos mais­tas" prieš mė­ne­sį te­ko iš­klau­sy­ti ne­ma­žai prie­kaiš­tų dėl blo­gai or­ga­ni­zuo­ja­mo dar­bo, jai bu­vo liep­ta iki va­sa­rio pra­džios iš­spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas.

Sa­vi­val­dy­bė ieš­ko mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riaus

La­bai ti­kė­ti­na, kad dar va­sa­rio pa­bai­go­je 40 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos val­di­nin­kų ga­lės pui­kuo­tis nau­jais mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­no apa­ra­tais.

Al­ko­ho­liu ap­si­nuo­di­ju­sį še­šio­lik­me­tį gel­bė­jo me­di­kai

Links­mai pra­dė­jęs švęs­ti sa­vait­ga­lį vie­nas jau­nas plun­giš­kis pra­bu­do tik li­go­ni­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je. Taip jau išė­jo, kad še­šio­lik­me­tis Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jas neaps­kai­čia­vo sa­vo ga­li­my­bių.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama