Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Ar rea­lus 2009 me­tų biu­dže­tas?

Ar valdžia surinks tiek pinigų, kiek reikia išlaidoms?

Šių me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas dar bal­tais siū­lais sua­dy­tas, ta­čiau ma­no­ma, kad skai­čiai ženk­liai augs. 2008 me­tais bu­vo 93 795 100 li­tų, o 2009 me­tais pla­nuo­ja­ma 102 860 000 li­tų!

Pa­tal­pų be pi­ni­gų per­leis­ti ne­su­tin­ka

Plun­gės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius A. Ju­džen­tis (dešinėje) ne­nu­si­tei­kęs pa­tal­pų Vy­tau­to gat­vė­je per­leis­ti už dy­ką.

Plun­gės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius A. Ju­džen­tis (dešinėje) ne­nu­si­tei­kęs pa­tal­pų Vy­tau­to gat­vė­je per­leis­ti už dy­ką.

Plun­gės dar­bo bir­ža per­si­kraus­tė į nau­ją pa­sta­tą A. Ju­cio gat­vė­je. Bu­vu­sios Dar­bo bir­žos pa­tal­pos Vy­tau­to gat­vė­je li­ko tuš­čios.
No­rą pe­rim­ti at­lais­vin­tas pa­tal­pas pa­reiš­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Pla­nuo­ta čia per­kel­ti mies­to se­niū­ni­ją ir Pe­da­go­gi­nę-psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą.

Mo­kyk­lų jau­ni­mas ra­gi­na­mas ak­ty­viai veik­lai

Moks­lei­vių par­la­men­to at­sto­vė R. Stan­čiu­kai­tė pa­sa­ko­jo apie Lie­tu­vos moks­lei­vių sa­vi­val­dą.

Tre­čia­die­nį Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų mo­ki­nių sa­vi­val­dų at­sto­vų su­si­rin­ki­mas. Ap­tar­tos sa­vi­val­dų nau­din­gu­mo, efek­ty­vu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama