Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Iš­rink­ti ge­riau­siai mo­kan­tie­ji ang­lų kal­bą ir is­to­ri­ją

Praė­ju­sio mė­ne­sio pa­bai­gą vai­ni­ka­vo ra­jo­ni­nės moks­lei­vių olim­pia­dos. Va­sa­rio 26 die­ną Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko 9-12 kla­sių is­to­ri­jos olim­pia­da, o va­sa­rio 28 die­ną Plun­gės „Ry­to" pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je - 8-11 kla­sių ang­lų kal­bos olim­pia­da.

At­sar­giai – ra­da­ras (ne)vei­kia!

Apie ke­lio Mažeikiai-Plungė-Tauragė 80-aja­me ki­lo­met­re pa­sta­ty­tą sta­cio­na­rų grei­čio ma­tuok­lį su­ži­no­jo­me iš su­si­rū­pi­nu­sios ir, ma­tyt, ne­la­bai draus­min­gos vai­ruo­to­jos. „Ar ži­no­te, kad ša­lia ke­lio prie Pe­lai­čių gy­ven­vie­tės pa­sta­ty­tas ra­da­ras? Le­kiu šian­dien į Kvė­dar­ną ir sa­vo aki­mis ne­ti­kiu - sto­vi. Tik ne­ži­nau, ar jau vei­kian­tis... Jei veik­tų, tai bū­tų už­fik­sa­vęs, kad per grei­tai va­žiuo­ju, o fo­tog­ra­fuo­jant tu­rė­tų blyks­tel­ti. Už­sie­ny­je ra­da­rai bū­tent to­kiu prin­ci­pu vei­kia", - svars­tė. Kiek pa­dū­sa­vu­si ir pa­si­guo­du­si mo­te­ris ir klau­si­mą su­for­mu­la­vo: „Ar pa­rei­gū­nai ne­pri­va­lo in­for­muo­ti vai­ruo­to­jų apie sta­cio­na­raus grei­čio ma­tuok­lio bu­vi­mą?"

Že­mės nuo­sa­vy­bės at­kū­ri­mas mies­te sie­kia 98 pro­cen­tus

Va­sa­rio 19 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko že­mėt­var­ki­nin­kų pa­si­ta­ri­mas. Da­ly­va­vo Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­kas Vi­di­man­tas Do­mar­kas, jo pa­va­duo­to­jas Jur­gis Sta­še­vi­čius, Že­mės tvar­ky­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ire­na Jan­ku­vie­nė, taip pat mū­sų ra­jo­no Že­mėt­var­kos sky­riaus dar­buo­to­jai ir ve­dė­jas Ste­po­nas Ja­nuš­ka. Ap­tar­ti že­mės re­for­mos dar­bai, jų fi­nan­sa­vi­mas ir es­mi­nės pro­ble­mos.

Ne­dar­bo ly­gis per­ko­pė 8 pro­cen­tus

Plun­gės dar­bo bir­ža dau­giau kaip de­šimt­me­tį at­lie­ka dar­bo rin­kos pro­gno­zes kiek­vie­niems me­tams. Per­nai jos bu­vo su­da­ry­tos ir 2009-ie­siems. Ta­čiau, pa­sak Plun­gės dar­bo bir­žos Kar­je­ros pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jos Dai­vos Ša­ki­nie­nės, vi­sos pro­gno­zės ne­bea­ti­tin­ka šian­die­ni­nės si­tua­ci­jos dar­bo rin­ko­je. Jau vien ką pa­sa­ko fak­tas, kad pla­nuo­tas 5,7 pro­c. ne­dar­bo ly­gis šiems me­tams ženk­liai pa­si­kei­tė: šiuo me­tu jis sie­kia jau 8,1 pro­c., o me­tų pa­bai­ga dar to­li...

Ypa­tin­gais at­ve­jais Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jus siū­lo­ma at­leis­ti nuo mo­kes­čio

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas, po­sė­džiau­da­mas va­sa­rio 18-ąją, kiek il­giau už­tru­ko prie klau­si­mo, su­si­ju­sio su Plun­gės nak­vy­nės na­mais. Įs­tai­gos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ar­ma­lis pra­šė pri­ta­ri­mo, kad, esant ob­jek­ty­vioms prie­žas­tims, ga­lė­tų at­leis­ti žmo­gų nuo mo­kes­čio už trum­pa­lai­kę so­cia­li­nę glo­bą.

Di­dės pe­da­go­gų ir kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to, po­sė­džia­vu­sio praė­ju­sią sa­vai­tę, dar­bot­var­kė­je bu­vo tik ke­li klau­si­mai, ta­čiau po­sė­dis už­tru­ko ne ką trum­piau nei įpras­ta: ko­mi­te­tas su­si­pa­ži­no su šių­me­ti­nio ra­jo­no biu­dže­to pro­jek­tu ir iš­sa­miai jį ap­ta­rė. Biu­dže­tas 10,9 pro­c. di­des­nis nei praė­ju­siais me­tais. Ge­ra ži­nia mo­ky­to­jams ir kul­tū­ros dar­buo­to­jams: ne­pai­sant sunk­me­čio, kils jų dar­bo už­mo­kes­tis.

Ąžuo­ly­nui Pa­ku­tu­vė­nuo­se – 18 tūks­tan­čių li­tų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė pa­ren­gė pro­jek­tą, kam šiais me­tais bus nau­do­ja­mos Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šos.

Pa­šok­di­no pa­sta­tų vai­duok­lių sa­vi­nin­kus

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Rū­ta Jo­nu­šie­nė pa­tei­kė tvir­tin­ti sta­ti­nių, ku­riems tai­ko­mas 1 pro­cen­to ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas, są­ra­šą. Ta­ry­bos spren­di­mu sa­vi­val­dy­bė­je dvi­gu­bai nei ki­ti ap­mo­kes­ti­na­mi tie sa­vi­nin­kai, ku­rie sa­vo tur­tą yra ap­lei­dę, jo ne­pri­žiū­ri, ne­nau­do­ja pa­gal pa­skir­tį.
Kal­bė­ta apie tai, jog ap­griu­vę, tuš­ti, už­kal­to­mis an­go­mis, ne­tvar­kin­gi ar ap­de­gę pa­sta­tai nei mies­to, nei ki­tų erd­vių tik­rai ne­puo­šia.

Kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mai – ša­kės!

Pa­na­šu, jog Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rių vi­sai ne­džiu­gi­na fak­tas, kad pla­nuo­ja­mo 2009 me­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas - su­ba­lan­suo­tas. Jų pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lė tai, kad pro­jek­te net 58 pro­cen­tais su­ma­žin­ta pi­ni­gi­nė kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mos iš­raiš­ka.

Ims 3 mi­li­jo­nų pa­sko­lą

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja im­ti tri­jų mi­li­jo­nų li­tų pa­sko­lą pen­ke­riems me­tams. Pi­ni­gų rei­kia įvai­riems pro­jek­tams fi­nan­suo­ti. Pas­ko­los rei­kia ir Sa­vi­val­dy­bės sko­loms pa­deng­ti!

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama