Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Sta­dio­nas tu­ri iš­lik­ti!

Plun­gės ra­jo­no spor­to ta­ry­bos nariai praė­ju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį, be to, kad su­si­pa­ži­no su lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­to­mis, dar dis­ku­ta­vo apie Pla­te­lių „Žal­gi­rio" jachtk­lu­bo pra­šy­mą skir­ti lė­šų gu­mi­niam ka­te­riui ir ak­ty­viai reiš­kė nuo­mo­nes dėl ne­ži­nio­je at­si­dū­ru­sio mies­to sta­dio­no li­ki­mo.

Tik­ri­na, kaip Sa­vi­val­dy­bė su­si­tvar­ko su mo­ki­nių ve­ži­mu

Vasario-kovo mė­ne­siais Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos Vals­ty­bi­nės švie­ti­mo prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vyk­do pa­tik­rą „Kai­me gy­ve­nan­čių mo­ki­nių ve­žio­ji­mo į mo­kyk­las už­tik­ri­ni­mas". Pa­sak šio sky­riaus ve­dė­jo Ri­man­to Ado­mai­čio, kol kas di­de­lių pa­žei­di­mų ne­pas­te­bė­ta, ta­čiau iš­sa­mes­nes iš­va­das bus ga­li­ma pa­teik­ti tik ko­vo pa­bai­go­je, kai bus ap­si­lan­ky­ta vi­so­se mo­kyk­lo­se.

Anks­čiau ar vė­liau pri­si­jung­ti prie bend­rų tink­lų gy­ven­to­jams teks

Ar ne pa­ra­dok­sas: Plun­gės sa­vi­val­dy­bė ne­ria­si iš kai­lio, kad tik gau­tų fi­nan­sa­vi­mą van­dent­var­kos pro­jek­tams, o mies­to gat­vių, ku­rio­se ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tink­lai pa­klo­ti, gy­ven­to­jai ga­na van­giai prie jų jun­gia­si! Klau­sia­te, dėl ko steng­tis, jei žmo­nėms siū­lo­mų pa­to­gu­mų ne itin rei­kia? At­sa­ky­mas vie­na­reikš­mis - dėl šva­res­nės ap­lin­kos!

Iš­rink­ti ge­riau­siai mo­kan­tie­ji ang­lų kal­bą ir is­to­ri­ją

Praė­ju­sio mė­ne­sio pa­bai­gą vai­ni­ka­vo ra­jo­ni­nės moks­lei­vių olim­pia­dos. Va­sa­rio 26 die­ną Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko 9-12 kla­sių is­to­ri­jos olim­pia­da, o va­sa­rio 28 die­ną Plun­gės „Ry­to" pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je - 8-11 kla­sių ang­lų kal­bos olim­pia­da.

At­sar­giai – ra­da­ras (ne)vei­kia!

Apie ke­lio Mažeikiai-Plungė-Tauragė 80-aja­me ki­lo­met­re pa­sta­ty­tą sta­cio­na­rų grei­čio ma­tuok­lį su­ži­no­jo­me iš su­si­rū­pi­nu­sios ir, ma­tyt, ne­la­bai draus­min­gos vai­ruo­to­jos. „Ar ži­no­te, kad ša­lia ke­lio prie Pe­lai­čių gy­ven­vie­tės pa­sta­ty­tas ra­da­ras? Le­kiu šian­dien į Kvė­dar­ną ir sa­vo aki­mis ne­ti­kiu - sto­vi. Tik ne­ži­nau, ar jau vei­kian­tis... Jei veik­tų, tai bū­tų už­fik­sa­vęs, kad per grei­tai va­žiuo­ju, o fo­tog­ra­fuo­jant tu­rė­tų blyks­tel­ti. Už­sie­ny­je ra­da­rai bū­tent to­kiu prin­ci­pu vei­kia", - svars­tė. Kiek pa­dū­sa­vu­si ir pa­si­guo­du­si mo­te­ris ir klau­si­mą su­for­mu­la­vo: „Ar pa­rei­gū­nai ne­pri­va­lo in­for­muo­ti vai­ruo­to­jų apie sta­cio­na­raus grei­čio ma­tuok­lio bu­vi­mą?"

Že­mės nuo­sa­vy­bės at­kū­ri­mas mies­te sie­kia 98 pro­cen­tus

Va­sa­rio 19 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko že­mėt­var­ki­nin­kų pa­si­ta­ri­mas. Da­ly­va­vo Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­kas Vi­di­man­tas Do­mar­kas, jo pa­va­duo­to­jas Jur­gis Sta­še­vi­čius, Že­mės tvar­ky­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ire­na Jan­ku­vie­nė, taip pat mū­sų ra­jo­no Že­mėt­var­kos sky­riaus dar­buo­to­jai ir ve­dė­jas Ste­po­nas Ja­nuš­ka. Ap­tar­ti že­mės re­for­mos dar­bai, jų fi­nan­sa­vi­mas ir es­mi­nės pro­ble­mos.

Ne­dar­bo ly­gis per­ko­pė 8 pro­cen­tus

Plun­gės dar­bo bir­ža dau­giau kaip de­šimt­me­tį at­lie­ka dar­bo rin­kos pro­gno­zes kiek­vie­niems me­tams. Per­nai jos bu­vo su­da­ry­tos ir 2009-ie­siems. Ta­čiau, pa­sak Plun­gės dar­bo bir­žos Kar­je­ros pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jos Dai­vos Ša­ki­nie­nės, vi­sos pro­gno­zės ne­bea­ti­tin­ka šian­die­ni­nės si­tua­ci­jos dar­bo rin­ko­je. Jau vien ką pa­sa­ko fak­tas, kad pla­nuo­tas 5,7 pro­c. ne­dar­bo ly­gis šiems me­tams ženk­liai pa­si­kei­tė: šiuo me­tu jis sie­kia jau 8,1 pro­c., o me­tų pa­bai­ga dar to­li...

Ypa­tin­gais at­ve­jais Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jus siū­lo­ma at­leis­ti nuo mo­kes­čio

Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas, po­sė­džiau­da­mas va­sa­rio 18-ąją, kiek il­giau už­tru­ko prie klau­si­mo, su­si­ju­sio su Plun­gės nak­vy­nės na­mais. Įs­tai­gos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ar­ma­lis pra­šė pri­ta­ri­mo, kad, esant ob­jek­ty­vioms prie­žas­tims, ga­lė­tų at­leis­ti žmo­gų nuo mo­kes­čio už trum­pa­lai­kę so­cia­li­nę glo­bą.

Di­dės pe­da­go­gų ir kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to, po­sė­džia­vu­sio praė­ju­sią sa­vai­tę, dar­bot­var­kė­je bu­vo tik ke­li klau­si­mai, ta­čiau po­sė­dis už­tru­ko ne ką trum­piau nei įpras­ta: ko­mi­te­tas su­si­pa­ži­no su šių­me­ti­nio ra­jo­no biu­dže­to pro­jek­tu ir iš­sa­miai jį ap­ta­rė. Biu­dže­tas 10,9 pro­c. di­des­nis nei praė­ju­siais me­tais. Ge­ra ži­nia mo­ky­to­jams ir kul­tū­ros dar­buo­to­jams: ne­pai­sant sunk­me­čio, kils jų dar­bo už­mo­kes­tis.

Ąžuo­ly­nui Pa­ku­tu­vė­nuo­se – 18 tūks­tan­čių li­tų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė As­ta Beier­le-Ei­gir­die­nė pa­ren­gė pro­jek­tą, kam šiais me­tais bus nau­do­ja­mos Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šos.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama