Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Darb­da­viai, pro­fsą­jun­gos ir Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį

Ant­ra­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko ra­jo­no va­do­vy­bės, pro­fsą­jun­gų at­sto­vų ir darb­da­vių su­si­rin­ki­mas, ku­rio me­tu vi­sos trys ša­lys pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Me­rė El­vy­ra La­pu­kie­nė džiau­gė­si, kad bu­vo ras­ta bend­ra kal­ba, ir sa­kė nea­be­jo­jan­ti, jog plun­giš­kių la­bui bus nu­veik­ta daug ge­rų dar­bų.

Visos miesto nuotekos – į žilabarzdį Babrungą

Penk­ta­die­nį No­riš­kė­se, už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Plun­gės van­de­nys" sa­lė­je, vy­ko iš­va­žiuo­ja­ma­sis Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dis. Kal­bė­ta tik vie­na te­ma - apie mies­to van­dent­var­kos pro­jek­to eta­pus. Aiš­kin­ta­si, ku­ri gat­vė į ku­rį eta­pą pa­ten­ka, ar dar ga­li­ma jas su­keis­ti vie­to­mis.

Už­duo­tis – pa­pil­do­mai su­ras­ti 118 tūks­tan­čių li­tų

Ko­vo 19 die­ną My­ko­lo Pronc­kaus pir­mi­nin­kau­ja­mas Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dis il­gai ne­tru­ko - po­sė­džiau­to­jai dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tus klau­si­mus įvei­kė per va­lan­dą.

Plun­gės ši­lu­mos tink­lų pla­nuo­se – nau­ja ka­ti­li­nė!

Ko­vo 17 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai rin­ko­si dar kar­tą pa­kal­bė­ti apie ši­lu­mą tie­kian­čios už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės per­spek­ty­vas.

Ren­gia­ma­si pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mui

Ko­vo 16 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­ta dviem te­mo­mis: apie Kai­mo te­ri­to­ri­jų vys­ty­mo ir že­mės ūkio plėt­ros pro­gra­mos lė­šų skirs­ty­mą bei Že­mės ūkio sky­riaus ir kai­mo se­niū­ni­jų pa­si­ren­gi­mą šių me­tų pa­sė­lių dek­la­ra­ci­jų priė­mi­mui.

So­cia­li­nėms pro­gra­moms – tris kar­tus ma­žes­nis fi­nan­sa­vi­mas

Kaip šie­met pa­skirs­ty­tos lė­šos so­cia­li­nėms pro­gra­moms vyk­dy­ti ir po kiek ten­ka mo­kyk­lų me­di­ci­nos punk­tams iš­lai­ky­ti - apie tai bu­vo kal­ba­ma ant­ra­die­nį per Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį.

„Kai­my­nai ma­ne nuo­di­ja“, –

taip sa­vo bė­dą pra­dė­jo dės­ty­ti plun­giš­kis Al­gir­das Do­mar­kas (gim. 1935 m.), vie­ną praė­ju­sios sa­vai­tės die­ną užė­jęs į mū­sų re­dak­ci­ją. V. Ma­čer­nio gat­vės 23-ia­ja­me na­me gy­ve­nan­tis vy­ras ti­ki­no, jog bus jau ko­kie dve­ji me­tai, kai dėl kai­my­nų ke­lia­mo triukš­mo, lei­džia­mų du­jų ir purš­kia­mo „dich­lo­fo­so" yra pri­vers­tas gy­ven­ti ta­ry­tum pra­ga­re.

Pa­ki­lo Plun­gės – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės – vė­lia­va!

Ko­vo 10 die­ną prie Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to iš­kil­min­gai, skam­bant dū­doms, pa­kel­ta Plun­gės, Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, vė­lia­va. Šis ren­gi­nys ga­lė­jo bū­ti pui­kiu re­gi­niu vi­sai mies­to bend­ruo­me­nei, ta­čiau vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ją pro sa­vo ka­bi­ne­tų lan­gus ar iš aikš­tės ste­bė­jo vien Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai ir vie­nas ki­tas at­si­tik­ti­nis praei­vis.

Gy­ven­to­jai „Plun­gės būs­tui“ mo­kės dau­giau

Nuo ko­vo 1 die­nos sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Plun­gės būs­tas" ad­mi­nist­ruo­ja­mų na­mų gy­ven­to­jams tai­kys di­des­nius, nei bu­vo anks­čiau, gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nuo­mos, gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų eksp­loa­ta­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čių ta­ri­fus.

Mies­te – jo­kių vė­jo ma­lū­nų!

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riui R. Jan­kaus­kie­nės įmo­nė „Eva" pa­tei­kė pra­šy­mą leis­ti reng­ti de­ta­lų­jį pla­ną ir nuo­mos tei­se pri­klau­san­čio­je že­mė­je sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nę.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama