Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Kantaučių ambulatorijoje nauja stomatologijos įranga slapta pakeista sena

Ba­lan­džio 1 die­ną į Kan­tau­čių mies­te­lio cent­rą kom­bi­nuo­tų­jų pa­ša­rų gy­vu­liams pirk­ti su­va­žia­vę ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai nu­stė­ro, kai jų aki­vaiz­do­je iš am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­to per ke­lio­li­ka mi­nu­čių kaž­ko­kie vy­ru­kai iš­ne­šė ir ne­ži­no­ma kryp­ti­mi iš­ve­žė nau­ją­ją už Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šas įgy­tą sto­ma­to­lo­gi­jos įran­gą! Žmo­nės puo­lė skam­bin­ti Žli­bi­nų se­niū­nei Si­gu­tei Žei­mai­tie­nei, ža­dė­jo kvies­ti ir po­li­ci­jos inspektorių, nes pa­si­ju­to taip, tar­si pa­tys vi­du­ry bal­tos die­nos bū­tų ap­vog­ti!

„Plun­gės vil­tis“ bu­vo be­pra­ran­dan­ti vil­tį

Ko­vo mė­ne­sį per Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį, atė­jus ei­lei svars­ty­ti pro­jek­tą dėl lė­šų so­cia­li­nėms pro­gra­moms pa­skirs­ty­mo, žo­džio pa­pra­šiu­si su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos bend­ri­jos „Plun­gės vil­tis" pir­mi­nin­kė Ro­mual­da Šim­ku­vie­nė iš­sa­kė pa­sta­bą, kam iš neį­ga­lie­siems ir ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms nu­ma­ty­tų pi­ni­gų ruo­šia­ma­si fi­nan­suo­ti ir biu­dže­ti­nės įstai­gos da­ri­nį - Al­sė­džių vi­du­ri­nės mo­kyk­los die­nos cent­rą. R. Šim­ku­vie­nė pa­gei­da­vo, kad mo­kyk­los die­nos cent­rui nu­ma­ty­ti 5 tūks­tan­čiai li­tų bū­tų per­skirs­ty­ti.

Plun­gės li­go­ni­nė­je – pir­mo­sios pa­lia­ty­vios slau­gos lo­vos

Kol kas žmo­nės apie pa­lia­ty­vią slau­gą ži­no la­bai ma­žai, nors Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė­je nuo šių me­tų jau pra­dė­ta teik­ti ši pa­slau­ga. Kas tai yra? Tai ga­li­my­bė pa­leng­vin­ti simp­to­mus, ku­rie neiš­ven­gia­mai pro­gre­suo­ja pa­cien­tui ser­gant ne­pa­gy­do­mo­mis lė­ti­nė­mis li­go­mis.

Ge­le­žin­ke­lio bė­giai – au­to­mo­bi­liams lau­žy­ti?

Va­žiuo­jant Plun­gės Sa­lan­tų gat­ve ten­ka po­rą kar­tų kirs­ti ge­le­žin­ke­lio li­ni­ją. Nors jau daug me­tų va­go­nai ne­be­rie­da į mies­to pra­mo­nės įmo­nes, bė­giai li­kę.

Mo­kes­čiai ir mir­tis – du neiš­ven­gia­mi da­ly­kai!

To­kį pa­na­šu­mą po Tel­šių ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jos Lo­li­tos Pet­ru­ty­tės pra­ne­ši­mo apie nau­ją mo­kes­čių po­li­ti­ką ket­vir­ta­die­nio po­sė­dy­je įžvel­gė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ai­das Kė­sas. Prieš pe­rei­da­mi prie da­ly­ki­nių dar­bot­var­kės klau­si­mų ta­ry­bos na­riai pa­si­da­li­jo su vieš­nia sa­vo sam­pro­ta­vi­mais apie nau­jus mo­kes­čius, ta­čiau ji su šyp­se­na juos at­rė­mė sa­ky­da­ma, jog mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tik vyk­do įsa­ky­mus.

Šiukš­les ve­žan­ti ma­ši­na už­klim­po ir iš­mau­ro­jo vi­są ke­lią

Plun­gės mies­to Že­mai­tės skers­gat­vio gy­ven­to­jai praė­ju­sį ant­ra­die­nį ste­bė­jo liūd­ną vaiz­dą: jų pa­čių tvar­ky­tą gat­ve­lę mau­ro­jo vis smun­kan­tis už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Val­da" sunk­ve­ži­mis. Šiukš­les tu­rė­ju­si iš­vež­ti ma­ši­na tiek įklim­po, kad ją beišt­rau­kė trak­to­riu­mi. Čia gy­ve­nan­tiems žmo­nėms li­ko to­kios di­džiu­lės pro­vė­žos, kad su leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu iš­va­žiuo­ti ka­žin ar be­si­seks - vie­to­mis be­veik iki 30 cen­ti­met­rų gy­lio. Klau­si­mas: kas su­ga­din­tą ke­lią tu­rė­tų su­tvar­ky­ti?

Sko­lo­se sken­din­čių Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­rius už­dir­ba po 9 tūks­tan­čius!

Ko­vo 25 die­ną Aud­riaus Kli­šo­nio pir­mi­nin­kau­ja­mo Kont­ro­lės ko­mi­te­to na­riai iš­klau­sė Sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rės Da­nu­tės Ja­ra­šiū­nie­nės pa­teik­tą Plun­gės ši­lu­mos tink­lų veik­los au­di­to ata­skai­tą.

Darb­da­viai, pro­fsą­jun­gos ir Sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį

Ant­ra­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je vy­ko ra­jo­no va­do­vy­bės, pro­fsą­jun­gų at­sto­vų ir darb­da­vių su­si­rin­ki­mas, ku­rio me­tu vi­sos trys ša­lys pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Me­rė El­vy­ra La­pu­kie­nė džiau­gė­si, kad bu­vo ras­ta bend­ra kal­ba, ir sa­kė nea­be­jo­jan­ti, jog plun­giš­kių la­bui bus nu­veik­ta daug ge­rų dar­bų.

Visos miesto nuotekos – į žilabarzdį Babrungą

Penk­ta­die­nį No­riš­kė­se, už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Plun­gės van­de­nys" sa­lė­je, vy­ko iš­va­žiuo­ja­ma­sis Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dis. Kal­bė­ta tik vie­na te­ma - apie mies­to van­dent­var­kos pro­jek­to eta­pus. Aiš­kin­ta­si, ku­ri gat­vė į ku­rį eta­pą pa­ten­ka, ar dar ga­li­ma jas su­keis­ti vie­to­mis.

Už­duo­tis – pa­pil­do­mai su­ras­ti 118 tūks­tan­čių li­tų

Ko­vo 19 die­ną My­ko­lo Pronc­kaus pir­mi­nin­kau­ja­mas Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dis il­gai ne­tru­ko - po­sė­džiau­to­jai dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­tus klau­si­mus įvei­kė per va­lan­dą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama