Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Plun­gė da­li­ja­ma į 13 se­niū­nai­ti­jų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, kaip, be­je, ir ki­tos, šie­met neiš­vengs dar vie­no te­ri­to­ri­nio pa­da­li­ji­mo - į se­niū­nai­ti­jas. Tai at­lik­ti pa­ves­ta se­niū­nams.

Me­tai nau­ji – ten­den­ci­jos tos pa­čios

Perž­vel­gus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­nis apie ra­jo­no de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį, aiš­ku, kad pir­ma­sis nau­jų me­tų mė­nuo tei­gia­mų po­ky­čių neat­ne­šė. Kaip įpras­ta, mir­tin­gu­mas len­kia gims­ta­mu­mą: sau­sį įre­gist­ruo­ti 32 gi­mi­mai ir net 50 mir­čių.

Vi­siems pa­di­di­no, tik A. Krau­lei­džiui ir E. Sausd­ra­vui su­ma­ži­no...

Sau­sio 29 die­ną po­sė­džia­vu­sios Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dar­bot­var­kė bu­vo iš­ties tur­tin­ga: 36 iš anks­to nu­ma­ty­ti klau­si­mai ir dar po­ra pa­pil­do­mų. Me­rė El­vy­ra La­pu­kie­nė ta­ry­bos na­rio pa­žy­mė­ji­mus įtei­kė ko­le­goms nau­jo­kams Ro­ber­tui End­ri­kui ir Ida­li­jai Al­mi­nie­nei, ku­rie pa­kei­tė Al­gi­man­tą Bud­rį ir Vi­di­man­tą Do­mar­ką.
Ta­ry­ba daug kam pa­tvir­ti­no di­des­nius per­so­na­li­nius prie­dus, tar­ny­bi­nius at­ly­gi­ni­mus, prie­mo­kas prie at­ly­gi­ni­mų. Vi­sus to pra­šiu­sius pa­ma­lo­ni­no, tik Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Al­ber­tui Krau­lei­džiui ir jo pa­va­duo­to­jui Ed­mun­dui Sausd­ra­vui kaž­ko­dėl pa­ma­ži­no...

Dėl iš­mo­kų vai­kams - nuo ko­vo 1-osios

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė gy­ven­to­jams pri­me­na, jog nuo ko­vo mė­ne­sio įsi­ga­lio­ja įsta­ty­mas, kei­čian­tis iš­mo­kų vai­kams tvar­ką.

Dau­gė­ja no­rin­čių­jų gau­ti mais­to iš in­ter­ven­ci­nių at­sar­gų

Nuo šių me­tų pra­džios ne­pa­si­tu­rin­tys as­me­nys ga­li kreip­tis į So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių su pra­šy­mais dėl mais­to pro­duk­tų ga­vi­mo iš in­ter­ven­ci­nių že­mės ūkio at­sar­gų. Ve­dė­jos G. Va­sy­lie­nės tei­gi­mu, jau da­bar aki­vaiz­du, kad šie­met pra­šan­čių­jų bus ge­ro­kai dau­giau nei per­nai.

Na­cio­na­li­nį dik­tan­tą ra­šė dvi­gu­bai dau­giau plun­giš­kių nei per­nai

Sau­sio 24 die­ną Lie­tu­vo­je vy­ko Na­cio­na­li­nio dik­tan­to pir­ma­sis tu­ras. Kon­kur­sas su­reng­tas ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Ir la­bai sėk­min­gai: net 38 žmo­nės pa­reiš­kė no­rą pa­si­tik­rin­ti ra­šy­bos ir sky­ry­bos ži­nias. Praė­ju­siais me­tais to­kių bu­vo tik še­šio­li­ka.

Pri­pus­čius eis­mas mies­to gat­vė­mis vyks vie­na kryp­ti­mi

Sau­sio 27 die­ną į pir­mą šie­met po­sė­dį rin­ko­si vi­ce­me­ro Juo­zo Šle­pe­čio pir­mi­nin­kau­ja­ma Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ja. Ap­ta­rę 2009 me­tų ko­mi­si­jos dar­bo pla­ną, su­si­rin­ku­sie­ji ėmė aiš­kin­tis, kaip bū­tų ga­li­ma su­val­dy­ti eis­mo srau­tus Plun­gės mies­te esant ekst­re­ma­lioms oro są­ly­goms.

Ar rea­lus 2009 me­tų biu­dže­tas?

Ar valdžia surinks tiek pinigų, kiek reikia išlaidoms?

Šių me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas dar bal­tais siū­lais sua­dy­tas, ta­čiau ma­no­ma, kad skai­čiai ženk­liai augs. 2008 me­tais bu­vo 93 795 100 li­tų, o 2009 me­tais pla­nuo­ja­ma 102 860 000 li­tų!

Pa­tal­pų be pi­ni­gų per­leis­ti ne­su­tin­ka

Plun­gės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius A. Ju­džen­tis (dešinėje) ne­nu­si­tei­kęs pa­tal­pų Vy­tau­to gat­vė­je per­leis­ti už dy­ką.

Plun­gės dar­bo bir­žos di­rek­to­rius A. Ju­džen­tis (dešinėje) ne­nu­si­tei­kęs pa­tal­pų Vy­tau­to gat­vė­je per­leis­ti už dy­ką.

Plun­gės dar­bo bir­ža per­si­kraus­tė į nau­ją pa­sta­tą A. Ju­cio gat­vė­je. Bu­vu­sios Dar­bo bir­žos pa­tal­pos Vy­tau­to gat­vė­je li­ko tuš­čios.
No­rą pe­rim­ti at­lais­vin­tas pa­tal­pas pa­reiš­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja. Pla­nuo­ta čia per­kel­ti mies­to se­niū­ni­ją ir Pe­da­go­gi­nę-psi­cho­lo­gi­nę tar­ny­bą.

Mo­kyk­lų jau­ni­mas ra­gi­na­mas ak­ty­viai veik­lai

Moks­lei­vių par­la­men­to at­sto­vė R. Stan­čiu­kai­tė pa­sa­ko­jo apie Lie­tu­vos moks­lei­vių sa­vi­val­dą.

Tre­čia­die­nį Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų mo­ki­nių sa­vi­val­dų at­sto­vų su­si­rin­ki­mas. Ap­tar­tos sa­vi­val­dų nau­din­gu­mo, efek­ty­vu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama