Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Ko­le­gi­jos na­riai klau­sė­si apie Plun­gės ši­lu­mos tink­lų per­spek­ty­vas

Va­sa­rio 12 die­ną po­sė­džiau­ti rin­ko­si Ko­le­gi­ja, ku­rią su­da­ro po vie­ną į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pa­te­ku­sios par­ti­jos ly­de­rį. Po­sė­džiuo­se sten­gia­ma­si priei­ti prie vie­nos ko­le­gia­lios nuo­mo­nės ir ne­be­sib­laš­ky­ti, kai ta­ry­bo­je atei­na me­tas ko­kią pro­ble­mą spręs­ti iš es­mės. Šio po­sė­džio „vi­nis" bu­vo Plun­gės ši­lu­mos tink­lų di­rek­to­riaus Pet­ro Pie­kaus pa­si­sa­ky­mas apie esa­mą įmo­nės būk­lę ir veik­los per­spek­ty­vas.

Plės­ti drau­gų ra­tą – ge­rai, bet iš­sau­go­ti ry­šius su esa­mais par­tne­riais – ge­riau!

Va­sa­rio 10 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vo Ry­šių su už­sie­niu ko­mi­si­ja. Pas­ta­ruo­ju me­tu Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­lau­kė ke­le­to pa­siū­ly­mų už­megz­ti ry­šius su už­sie­nio vals­ty­bė­mis. Ko­mi­si­jos na­riai Juo­zas Šle­pe­tis, Ai­das Kė­sas, Kęs­tu­tis Var­pio­tas, Ge­no­vai­tė Žio­ba­kie­nė spren­dė, ar sunk­me­čiu Sa­vi­val­dy­bei ver­ta megz­ti nau­jas pa­žin­tis.

Į pa­sta­bas sureaguota, bet dar ne vis­kas „bliz­ga“

Penk­ta­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­rių ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus at­sto­vų su­si­rin­ki­mas. Jo pa­grin­di­nis klau­si­mas - įver­tin­ti, ko­kia yra moks­lei­vių mai­ti­ni­mo mo­kyk­lo­se si­tua­ci­ja. Mo­ki­nių mai­ti­ni­mu be­si­rū­pi­nan­čiai vie­ša­jai įstai­gai „Kre­tin­gos mais­tas" prieš mė­ne­sį te­ko iš­klau­sy­ti ne­ma­žai prie­kaiš­tų dėl blo­gai or­ga­ni­zuo­ja­mo dar­bo, jai bu­vo liep­ta iki va­sa­rio pra­džios iš­spręs­ti iš­ki­lu­sias pro­ble­mas.

Sa­vi­val­dy­bė ieš­ko mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riaus

La­bai ti­kė­ti­na, kad dar va­sa­rio pa­bai­go­je 40 Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos val­di­nin­kų ga­lės pui­kuo­tis nau­jais mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­no apa­ra­tais.

Al­ko­ho­liu ap­si­nuo­di­ju­sį še­šio­lik­me­tį gel­bė­jo me­di­kai

Links­mai pra­dė­jęs švęs­ti sa­vait­ga­lį vie­nas jau­nas plun­giš­kis pra­bu­do tik li­go­ni­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je. Taip jau išė­jo, kad še­šio­lik­me­tis Bi­ru­tės gat­vės gy­ven­to­jas neaps­kai­čia­vo sa­vo ga­li­my­bių.

„Sau­lės“ gim­na­zi­jos kie­me - la­pė

Ket­vir­ta­die­nio ry­tas „Sau­lės" gim­na­zi­jos mo­ki­niams at­ne­šė nuo­ty­kių, o mo­ky­to­jams - ne­ri­mą: prie mo­kyk­los pa­si­ro­dė la­pė. Vai­kai puo­lė į sta­dio­ną ru­da­jai iš pa­skos, o su­ne­ri­mę pe­da­go­gai ėmė vai­ky­tis mo­ki­nius, kad šie ne­siar­tin­tų prie lau­ki­nio žvė­re­lio. Bai­min­ta­si, kad la­pė ne­bū­tų už­si­krė­tu­si pa­siut­li­ge.

Nus­ta­tė ei­liš­ku­mą

Jei­gu pa­si­seks, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iki 2013 me­tų tu­rė­tų gau­ti 40 mi­li­jo­nų li­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų. Dar 10 mi­li­jo­nų Sa­vi­val­dy­bė tu­rės pri­si­dė­ti tam, kad mies­te bū­tų pa­klo­ti van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos tink­lai.
No­rin­čių­jų gy­ven­ti su pa­to­gu­mais yra dau­giau, nei, kaip ma­no­ma, už­teks lė­šų 2007-2013 me­tais nu­ma­ty­tiems van­dent­var­kos dar­bams at­lik­ti. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė nu­sta­ty­ti ob­jek­tų ei­liš­ku­mą. Kvar­ta­lų są­ra­šas bu­vo pa­tvir­tin­tas sau­sio 29 die­ną vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Plun­gė da­li­ja­ma į 13 se­niū­nai­ti­jų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, kaip, be­je, ir ki­tos, šie­met neiš­vengs dar vie­no te­ri­to­ri­nio pa­da­li­ji­mo - į se­niū­nai­ti­jas. Tai at­lik­ti pa­ves­ta se­niū­nams.

Me­tai nau­ji – ten­den­ci­jos tos pa­čios

Perž­vel­gus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­nis apie ra­jo­no de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį, aiš­ku, kad pir­ma­sis nau­jų me­tų mė­nuo tei­gia­mų po­ky­čių neat­ne­šė. Kaip įpras­ta, mir­tin­gu­mas len­kia gims­ta­mu­mą: sau­sį įre­gist­ruo­ti 32 gi­mi­mai ir net 50 mir­čių.

Vi­siems pa­di­di­no, tik A. Krau­lei­džiui ir E. Sausd­ra­vui su­ma­ži­no...

Sau­sio 29 die­ną po­sė­džia­vu­sios Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos dar­bot­var­kė bu­vo iš­ties tur­tin­ga: 36 iš anks­to nu­ma­ty­ti klau­si­mai ir dar po­ra pa­pil­do­mų. Me­rė El­vy­ra La­pu­kie­nė ta­ry­bos na­rio pa­žy­mė­ji­mus įtei­kė ko­le­goms nau­jo­kams Ro­ber­tui End­ri­kui ir Ida­li­jai Al­mi­nie­nei, ku­rie pa­kei­tė Al­gi­man­tą Bud­rį ir Vi­di­man­tą Do­mar­ką.
Ta­ry­ba daug kam pa­tvir­ti­no di­des­nius per­so­na­li­nius prie­dus, tar­ny­bi­nius at­ly­gi­ni­mus, prie­mo­kas prie at­ly­gi­ni­mų. Vi­sus to pra­šiu­sius pa­ma­lo­ni­no, tik Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Al­ber­tui Krau­lei­džiui ir jo pa­va­duo­to­jui Ed­mun­dui Sausd­ra­vui kaž­ko­dėl pa­ma­ži­no...

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama