Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Plun­gė­je – LSMU moks­li­nin­kų gru­pė

Ge­gu­žės 20 die­ną Plun­gė­je su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­niais, li­go­ni­nės me­di­kais su­si­ti­ko Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) rek­to­rius, aka­de­mi­kas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras, Kar­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas, LSMU pro­rek­to­rė, pro­fe­so­rė, ha­bil. dak­ta­rė, Neu­ro­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vė Dai­va Ras­te­ny­tė, Kau­no kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras Re­nal­das Jur­ke­vi­čius, Plun­gės gar­bės pi­lie­tis, Šir­dies chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras Ri­man­tas Be­ne­tis, neu­ro­chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras Ari­man­tas Ta­ma­šaus­kas, LSMU po­dip­lo­mi­nių stu­di­jų de­ka­nas, pro­fe­so­rius, gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas Kęs­tu­tis Pet­ri­ko­nis. Tą pa­čią die­ną gar­būs pro­fe­so­riai dėl to­li­mes­nio gy­dy­mo kon­sul­ta­vo ke­le­tą Plun­gės li­go­ni­nė­je be­si­gy­dan­čių pa­cien­tų. Mo­ky­tis me­di­ci­nos ar­ba jo pa­ties taip pa­mėg­tos che­mi­jos moks­lų Plun­gės jau­ni­mą ra­gi­no ir tą die­ną su­si­ti­ki­muo­se da­ly­va­vęs Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Vait­kus.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė: pa­grin­di­niai pa­žei­di­mai įvyks­ta dėl ne­ži­no­ji­mo

Pa­pras­tas dar­bo skel­bi­mas, ku­ria­me nu­ro­do­ma, jog reikalinga bar­me­nė iki 25 m., dau­gu­mai mū­sų, ko ge­ro, net ne­už­kliū­va, o štai Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba ja­me įžvel­gia net du pa­žei­di­mus – dėl ly­ties ir dėl am­žiaus. Tai, kad į šį dar­bą ne­ga­li pre­ten­duo­ti vy­rai bei vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, jau reiš­kia ki­tų as­me­nų dis­kri­mi­na­ci­ją, darb­da­vys už tai ga­li ti­kė­tis įspė­ji­mo, o jei ne­re­a­guo­ja – ga­li bū­ti nu­baus­tas pi­ni­gi­ne bauda. Ge­gu­žės 16 die­ną pas mus ap­si­lan­kiu­si Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Lo­ba­čev­sky­tė iš pra­džių su­si­ti­ko su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, o vė­liau apie ly­gias ga­li­my­bes, pa­teik­da­ma kon­kre­čius pa­vyz­džius, kal­bė­jo su Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais, se­niū­ni­jų bei ki­tų įstai­gų at­sto­vais.

Plun­gės SRC spor­to ša­kų są­ra­šą tu­rė­tų pa­pil­dy­ti tin­kli­nis

Mū­sų mies­te vis ak­ty­viau žai­džia­mas tin­kli­nis, tad nuo ru­dens šią spor­to ša­ką pla­nuo­ja­ma įtrauk­ti į Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre (SRC) kul­ti­vuo­ja­mų spor­to ša­kų są­ra­šą. Spor­to aikš­ty­nų at­nau­ji­ni­mui skir­tas tūks­tan­tis eu­rų, tad šen bei ten si­tu­a­ci­ja tru­pu­tį pa­ge­rės. Plun­gės fut­bo­li­nin­kai 1956 m. ta­po Lie­tu­vos fut­bo­lo čem­pio­nais, tad šios, ju­bi­lie­ji­nės, su­kak­ties pro­ga ke­ti­na­ma iš­leis­ti spe­cia­lų lei­di­nį ir suor­ga­ni­zuo­ti fut­bo­lo tur­ny­rą. Šiais ir ki­tais klau­si­mais kal­bė­ta ge­gu­žės 13 die­ną Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Pa­ger­bė Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mą

Ge­gu­žės 8-ąją Plun­gė­je, ka­rių ka­pi­nė­se Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, bu­vo pa­gerb­tas Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mas.

Plun­gė­je įsteig­ta tė­ve­lių aso­cia­ci­ja „Mū­sų ma­žie­ji“

Ba­lan­džio 28 d. įvy­ko su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo kvies­tos ma­mos bei sve­čiai. Šį su­si­ti­ki­mą-stei­gia­mą­jį su­si­rin­ki­mą pra­dė­jo vie­na iš ini­cia­to­rių – Man­tė Ge­lum­bic­kė. Ji trum­pai ap­žvel­gė aso­cia­ci­jos „Mū­sų ma­žie­ji“ vi­zi­ją, pa­si­da­li­jo min­ti­mis, kaip ki­lo ši idė­ja. Pa­sak jos, min­čių ir idė­jų ki­lo tik­rai daug, tik ne­bu­vo kam jų įgy­ven­din­ti. Aso­cia­ci­ja „Mū­sų ma­žie­ji“ – tai so­cia­li­nis pro­jek­tas, sie­kian­tis su­vie­ny­ti Plun­gės ma­mas bei tė­vus ben­drai veik­lai, ska­ti­nant idė­jų sklai­dą, ben­druo­me­niš­ku­mą.

„Cy­ru­lį“ vėl ap­lan­kė bi­čiu­liai iš Šve­di­jos

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gė­je lan­kė­si il­ga­me­čiai vai­kų glo­bos agen­tū­ros „Cy­ru­lis“ drau­gai iš Šve­di­jos – Boks­hol­mo or­ga­ni­za­ci­ja „Van­ner emel­lan“ („Drau­gas – drau­gui“), ku­riai va­do­vau­ja Ka­ren Knut­sson. Kaip vi­sa­da su do­va­no­mis at­vy­kę sve­čiai lan­kė­si ne tik agen­tū­ro­je, bet ir ri­zi­kos gru­pės šei­mo­se, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­ne­lių na­muo­se, Plun­gės spe­cia­lia­ja­me ug­dy­mo cen­tre, taip pat per­da­vė pa­ra­mą ki­tiems ne­lai­mės iš­tik­tiems mū­sų žmo­nėms.

Tu­ber­ku­lio­zė bu­vo ir bus

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis gir­di­me apie nau­jus tu­ber­ku­lio­zės at­ve­jus įvai­rio­se ša­lies mo­kyk­lo­se – su­ser­ga mo­ky­to­jai, už­si­kre­čia vai­kai. Pas mus kol kas pa­kan­ka­mai ra­mu, ta­čiau il­ga­me­tė gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė Eu­ge­ni­ja Gau­die­šie­nė ra­gi­na vi­sus bū­ti bud­rius ir di­des­nį dė­me­sį skir­ti pro­fi­lak­ti­kai. Apie tai kal­bė­ta ba­lan­džio 19 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Vie­šie­ji dar­bai: dar­bas ar tik dar­bo imi­ta­vi­mas?

Ba­lan­džio 19 die­ną Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je Al­sė­džių, Ku­lių, Nau­so­džio ir Pla­te­lių se­niū­nai pa­pa­sa­ko­jo, kaip se­ka­si įgy­ven­din­ti Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą. Ko­mi­te­to na­riai tei­ra­vo­si, ar se­niū­ni­jo­se dar yra no­rin­čių ir su­ge­ban­čių dirb­ti žmo­nių, o gal se­niū­nai iš­si­vers­tų ir be vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­čių žmo­nių pa­gal­bos.

Žemai­ti­jos na­cio­na­li­niams par­kui – 25!

Prieš 25-erius me­tus, 1991-ai­siais, At­ku­ria­mo­jo Sei­mo nu­ta­ri­mu bu­vo įkur­tas Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP), ku­rio pa­skir­tis – iš­sau­go­ti, tvar­ky­ti ir nau­do­ti gam­ti­niu ir kul­tū­ri­niu po­žiū­riu ver­tin­giau­sią Že­mai­ti­jos te­ri­to­ri­ją. Ba­lan­džio 15 die­ną į bu­vu­sį Pla­te­lių dva­ro kluo­ną su­si­rin­kę esa­mi ir bu­vę ŽNP dar­buo­to­jai, va­do­vai, pla­te­liš­kiai, iš ar­ti ir iš to­li su­va­žia­vę sve­čiai da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais, džiau­gė­si nu­veik­tais dar­bais, kū­rė par­ko at­ei­ties vi­zi­jas. Ju­bi­lie­jaus da­ly­vius že­mai­tiš­kai pa­svei­ki­no fol­klo­ro an­sam­blis „Pla­te­le“, o po ofi­cia­lio­sios ren­gi­nio da­lies ŽNP gi­dai kvie­tė paiš­ky­lau­ti po Pla­te­lių dva­ro so­dy­bą ir įver­tin­ti Ama­tų cen­tro, ŽNP di­rek­ci­jos lan­ky­to­jų cen­tro, Už­ga­vė­nių eks­po­zi­ci­jas, nu­vyk­ti į Plokš­ti­nė­je esan­tį Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų, pa­si­vaikš­čio­ti Šei­rės gam­tos ta­ku.

Nuo šiol Vil­kų žie­dą sau­gos... vil­kai!

Ne tik Eu­ro­po­je, bet ir Lie­tu­vo­je ke­li­nin­kai puo­šia san­kry­žas. To­kių pa­vyz­džių mū­sų ša­ly­je – ne vie­nas: kar­vės žie­di­nė­je san­kry­žo­je prie Jo­niš­kio, plent­vo­lis prieš Rad­vi­liš­kį, ąso­tis Kur­šė­nų žie­de ir kt. Kraš­to reikš­mės ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė san­kry­ža su ra­jo­ni­niu ke­liu Salantai–Plateliai–Alsėdžiai vie­ti­nių va­di­na­ma Vil­kų san­kry­ža. Nuo se­no žmo­nėms tek­da­vo ke­liau­ti šiais miš­kais, čia juos už­pul­di­nė­da­vo lau­ki­niai žvė­rys. Pa­sa­ko­ja­ma le­gen­da, kad ir gra­fus Ogins­kius šio­se vie­to­vė­se už­puo­lė vil­kai! Ne­to­li san­kry­žos yra lan­ky­ti­na vie­ta – Vil­kų al­ka­kal­nis. Ši san­kry­ža iš­skir­ti­nė ir dėl la­bai skau­daus eis­mo įvy­kio 2006 me­tais, kuo­met žu­vo 6 eis­mo da­ly­viai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama