Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Vis­kas vai­kams ir dėl vai­kų

Plun­gės „Liū­tų“ klu­bas iš­ti­ki­mas sa­vo tra­di­ci­jai – ar­tė­jant ba­lan­džio 1 die­nai, ruošiasi su­reng­ti Plun­gės kul­tū­ros cen­tre pa­ra­mos kon­cer­tą. Kaip vis­kas vyks šie­met, ko­kios min­tys su­ka­si or­ga­ni­za­to­rių gal­vo­se, pri­sta­ty­ta ant­ra­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.

Ap­mo­kes­ti­na­mų­jų są­ra­še – 31 ne­tvar­ko­mas ob­jek­tas

Va­sa­rio mė­ne­sio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas pa­tal­pų ir sta­ti­nių są­ra­šas, ku­rių sa­vi­nin­kams už 2016 me­tais ne­nau­do­tą ir (ar) ne­tvar­ky­tą tur­tą bus tai­ko­mas 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas. Są­ra­šas bu­vo ap­tar­tas du kar­tus. Ap­svars­čius gau­tus pra­šy­mus, iš 37 ob­jek­tų li­ko 31.

Van­duo iš rū­sio – į vie­šą aikš­te­lę

„Po ma­nęs – nors ir tva­nas“. Šį po­sa­kį vie­nas Žli­bi­nų gy­ven­to­jas, at­ro­do, su­pra­to pa­žo­džiui, be jo­kios me­ta­fo­ros: kad iš­gel­bė­tų sa­vo ūki­nio pa­sta­to rū­sį nuo van­dens, su­gal­vo­jo jį iš­pum­puo­ti į ša­lia esan­čią vie­šą aikš­te­lę, ku­rio­je van­dens ir taip ne­trūks­ta.

Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas prie spor­to – ne­di­de­lis, bet ga­vu­sie­ji tu­ri at­si­skai­ty­ti

Va­sa­rio 13 die­ną po­sė­džia­vu­si Spor­to ta­ry­ba sa­vo dar­bot­var­kė­je bu­vo nu­ma­čiu­si tik vie­ną klau­si­mą, t. y. pro­jek­tų, per­nai fi­nan­suo­tų iš Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų, ata­skai­tų pri­sta­ty­mą. Kur iš­lei­do tuos ke­lis šim­tus ar ke­lis tūks­tan­čius eu­rų, tei­kė­si at­ei­ti pa­pa­sa­ko­ti ne vi­sų spor­to klu­bų at­sto­vai. Iš pri­sta­čiu­sių­jų ata­skai­tas su­ži­no­ta, jog be rė­mė­jų ir spor­tuo­jan­čių vai­kų tė­vų paramos spor­to klu­bai ne­iš­si­lai­ky­tų, mat Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas yra la­bai men­kas.

Kul­tū­ros dar­buo­to­jams no­ri su­grą­žin­ti pre­mi­jų sky­ri­mą

To­kia min­tis nu­skam­bė­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je, ap­ta­riant klau­si­mus, su­si­ju­sius su šių­me­ti­nio ra­jo­no biu­dže­to svars­ty­mu. Kal­bė­ti apie pi­ni­gus da­bar – pats lai­kas, mat va­sa­ris – ra­jo­no me­ti­nio biu­dže­to svars­ty­mo mė­nuo. Pi­ni­gi­niai klau­si­mai ir bu­vo svar­biau­si sa­vai­tės pra­džio­je po­sė­džia­vu­sio ko­mi­te­to dar­bot­var­kė­je.

An­tru ban­dy­mu į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą – ne­pri­žiū­ri­mų sta­ti­nių są­ra­šas

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je an­trą kar­tą ap­tar­tas pa­tal­pų ir sta­ti­nių, ku­riems pla­nuo­ja­ma tai­ky­ti 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą, są­ra­šas.

At­lei­do K. Var­pio­tą iš mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gų

Per sau­sio 26 die­ną vy­ku­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja, jog gau­tas Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Var­pio­to pra­šy­mas at­leis­ti jį iš už­ima­mų pa­rei­gų. Pra­šy­mas pa­ten­kin­tas nuo sau­sio 31 die­nos.

Par­duos pi­giai, o pa­tys pirks bran­giai?

Sau­sio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je ei­li­nį kar­tą teik­tas siū­ly­mas par­duo­ti ke­le­tą Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių bu­tų juos nuo­mo­jan­tiems as­me­nims. Po il­gos dis­ku­si­jos ko­mi­te­to na­riai pa­tei­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ki­to­kį spren­di­mo va­rian­tą, siū­ly­da­mi ge­riau ir to­liau bu­tus pri­va­tiems as­me­nims nuo­mo­ti ar­ti­mais rin­kos kai­nai įkai­niais, nei par­duo­ti už ga­na že­mą kai­ną.

Gal­vi­jai ant snie­go pa­ste­bė­ti tik vie­ną kar­tą, ūki­nin­kui už­te­ko įspė­ji­mo

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) skel­bia, jog, įsi­vy­ra­vus žie­miš­kiems orams, vis dau­giau su­lau­kia pra­ne­ši­mų apie lau­ke ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis lai­ko­mus gal­vi­jus. Štai vi­sai ne­se­niai kai­my­ni­nia­me Tel­šių ra­jo­ne už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais vie­ną ūki­nin­ką teis­mas net­gi nu­bau­dė pi­ni­gi­ne bau­da. Pas mus to­kių at­ve­jų, kaip sa­kė Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas Vir­gi­ni­jus Gai­lius, nė­ra, ta­čiau skam­bu­čių iš gy­ven­to­jų tar­ny­ba su­lau­kia ir in­for­ma­ci­ją iš­kart pa­tik­ri­na.

So­cia­li­niai tin­klai – už­dels­to vei­ki­mo bom­ba

So­cia­li­niai tin­klai dau­ge­liui ta­po ne­at­sie­ja­ma gy­ve­ni­mo da­li­mi, be ku­rio ne­be­ga­lima ap­si­ei­ti. Daž­nas ja­me pa­sa­ko­ja­me apie pa­tir­tus nuo­ty­kius, pa­ste­bė­tas ne­ge­ro­ves, da­li­na­mės įvai­rio­mis nuo­trau­ko­mis iš ke­lio­nių, šei­mos ir drau­gų šven­čių, ko­men­tuo­ja­me, su­pa­žin­di­na­me su sa­vo kū­ry­ba ir pan. Be jų neap­si­ei­na­ma nei die­ną, nei nak­tį – so­cia­li­niai tin­klai tar­si koks nar­ko­ti­kas už­val­dė dau­ge­lį tau­tie­čių. At­ro­do, jei, grį­žę po pie­tų į dar­bą, ne­pa­ko­men­tuos val­gy­to mais­to, bus ka­muo­ja­mi trau­ku­lių…
Iš pir­mo žvilgs­nio so­cia­li­niai tin­klai – šau­nus da­ly­kas. Tik ma­žai kas su­si­mąs­to, ko­kia už­dels­to vei­ki­mo bom­ba tik­si pa­vie­ši­nus in­for­ma­ci­ją apie sa­ve, ypač nuo­trau­kas. Bai­siau­sia, kad apie tai, vie­šin­da­mi sa­vo ir drau­gų at­vaiz­dus, ne­gal­vo­ja ne­pil­na­me­čiai… Ką be­kal­bė­ti apie tuos, ku­rie skir­da­mie­si teis­me aiš­ki­na, kad vai­kui iš­lai­ky­ti ne­tu­ri pi­ni­gų, nes ne­už­dir­ba, o po ge­ro pus­me­čio gi­ria­si atos­to­go­mis kur nors Sei­še­lių sa­lo­se ar sma­giai lei­džia­mu lai­ku ka­zi­no Is­pa­ni­jo­je!

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama