Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Fi­nan­sų mi­nist­rė su­si­ti­ko su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ir ver­sli­nin­kais

Spa­lio 7 d. Plun­gė­je lan­kė­si fi­nan­sų mi­nist­rė Ra­sa Bud­ber­gy­tė. Ly­di­ma vi­ce­mi­nist­ro Ro­mu­al­do Gėgž­no bei Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio Ri­man­to Vait­kaus, penk­ta­die­nio po­pie­tę vieš­nia at­vy­ko į sa­vi­val­dy­bę, kur bu­vo nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas su ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ir ver­sli­nin­kais. Kal­bė­ta apie ver­slą ir mo­kes­čius, dis­ku­tuo­ta, ko­dėl Plun­gė­je žmo­nėms gy­ven­ti nė­ra pa­trauk­lu.
Prieš tai Vyriausybės atstovai, dalyvaujant Sveikatos apsaugos viceministrui Valentinui Gavrilovui, buvo nuvykę į Plungės rajono savivaldybės ligoninę

Val­gyk­los moks­lo me­tams pa­si­ruo­šė dar va­sa­rą

Moks­lo me­tų pra­džia – vie­nas svar­biau­sių įvy­kių mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų gy­ve­ni­me. Pil­ni va­sa­riš­kų įspū­džių, kle­gan­tys ir vir­pan­čio­mis šir­di­mis vai­kai sku­ba į mo­kyk­las. Ne ma­žiau rug­sė­jo lau­kia mais­to tie­kė­jai, už­tik­ri­nan­tys, kad be­si­mo­kan­tys vai­kai kas­dien gau­tų šil­tą, ko­ky­biš­ką ir svei­ką mais­tą. Be­je, tiekėjams moks­lo me­tai pra­si­de­da kur kas anks­čiau nei tė­vai pra­de­da pirk­ti nau­jus są­siu­vi­nius ar ly­gin­ti uni­for­mas.

Vie­nas skur­džius, ki­tas su­ge­ba iš­gy­ven­ti me­tus be pa­ja­mų...

Pa­si­sko­li­nę, bet ne per dau­giau­siai. Pa­ja­mų gau­na daug, bet vals­ty­bei at­sei­kė­ja... ma­žai. Vie­ni ga­li di­džiuo­tis pa­ja­mo­mis, ki­ti – ver­ty­bi­niais po­pie­riais, ju­ve­ly­ri­niais dir­bi­niais ir me­no kū­ri­niais už 763 tūkst. eu­rų. Kai kas ga­li pa­si­gir­ti ne­bent „bied­nu­mu“ (tur­to ne­tu­ri vi­sai, o gry­nų­jų – tik 311 eu­rų), o kai kas... ge­ba kaž­kaip iš­gy­ven­ti vi­sus me­tus ne­gau­da­mas jo­kių pa­ja­mų! Ste­buk­la­da­riai tie mū­sų kan­di­da­tai į Sei­mą, – to­kios min­tys ky­la pa­si­dai­rius po jų tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas.
Be­je, ke­tu­ri iš sep­ty­nių kan­di­da­tų į Sei­mą Plun­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je gy­ve­na ne Plun­gė­je. Vie­nas iš li­ku­sių tri­jų dir­ba Kau­ne. Tai­gi ko­kie bu­vo kan­di­da­ta­mas 2015-ie­ji?

Spor­tui am­žius – ne ri­ba: Plun­gė­je run­gė­si Že­mai­ti­jos sen­jo­rai

Rug­sė­jo 16-osios po­pie­tę Plun­gės Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) or­ga­ni­za­vo uni­ver­sia­dą sen­jo­rams, į ku­rią, be šei­mi­nin­kų, at­vy­ko da­ly­viai iš Ma­žei­kių, Tel­šių ir Rie­ta­vo. Pa­si­puo­šę vie­no­dais marš­ki­nė­liais, pui­kiai nu­si­tei­kę, ly­di­mi dū­dų or­kest­ro, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės sau­lė­tą die­ną iš­si­ri­kia­vo „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne.

Kiek rei­kia duo­ti per ves­tu­vių ce­re­mo­ni­ją, kad kle­bo­nas ne­pyk­tų?

Ves­tu­vių šven­tė – vie­na įsi­min­ti­niau­sių gy­ve­ni­me. To­kią die­ną no­ri­si pa­tir­ti tik džiu­gias, ma­lo­nias, jaus­min­gas aki­mir­kas. De­ja, net šven­to­je vie­to­je – Die­vo na­muo­se – nuo­tai­ką ga­li su­ga­din­ti „ožiuo­tis“ pra­dė­jęs klebonas. Ne­va, vo­ke­ly­je bu­vo per ma­žai... Apie tai, ką vie­ną rug­sė­jo sa­vait­ga­lį Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je pa­ty­rė jau­nie­ji ir kaip su jais pa­si­el­gė de­ka­nas kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, – vie­šai pa­pa­sa­ko­jo ką tik iš­te­kė­ju­si jau­na­mar­tė, pa­pra­šiu­si ne­skelb­ti jos var­do.

Nu­griaus esa­mus sta­ti­nius ir sta­tys nau­jus

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riui pa­teik­tas ver­tin­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo, ga­ra­žo ir ūki­nių pa­sta­tų grio­vi­mo bei nau­jos sta­ty­bos pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­to su gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis pro­jek­tas. Pla­nuo­ja­mos sta­ty­bos vie­ta – Plun­gė­je, Tai­kos gat­vės pra­džio­je.

Plun­giš­kiai pa­bu­vo tarp plun­giš­kių

Rug­pjū­čio 27 die­ną, prie skel­biant tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio ren­gi­nių pra­džią, į su­ei­gą rū­muo­se tra­di­ciš­kai rin­ko­si Plun­giš­kių drau­gi­ja. Po vi­są mar­gą svie­tą iš­si­bars­čiu­siems, bet sa­vo šak­nų ne­pa­mir­šu­siems šios drau­gi­jos na­riams bu­vo svar­bu su­si­tik­ti ir pa­bū­ti tarp plun­giš­kių. „Gen­ties jaus­mas“, – taik­liai šį bu­vi­mą kar­tu api­bū­di­no su­ei­go­je kal­bė­ju­si Plun­gės gar­bės pi­lie­tė Gied­rė Kau­kai­tė.
Plun­giš­kių me­ti­nė su­ei­ga vy­ko jau dvi­de­šim­tą­jį kar­tą.

Su­si­ti­ki­me kalbėta ne tik apie dva­si­nius, bet ir apie ūki­nius rei­ka­lus

Rug­pjū­čio 25 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­kvie­tė su­si­tik­ti Žemaičių Kalvarijos de­ka­na­te šią va­sa­rą vys­ku­po nu­ro­dy­mu pa­rei­gas pra­dė­ju­sius ei­ti dva­si­nin­kus. Pri­ėmi­me taip pat da­ly­va­vo parapijos de­ka­nas Ju­lius Meš­kaus­kas ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ba­zi­li­kos rek­to­rius Jo­nas Ačas bei vie­nas kop­ly­čių at­nau­ji­ni­mo pro­jek­to ini­cia­to­rių, Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos na­rys Jo­nas Var­ka­lys. Su­si­ti­ki­mo me­tu Sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­ta ne tik apie dva­si­nius, bet ir apie ūki­nius rei­ka­lus.

Kai ben­druo­me­nė stip­ri lyg kumš­tis – vis­kas įma­no­ma

Sta­ne­liai – ne­di­de­lis kai­mas Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je, ta­čiau jo gy­ven­to­jai tik­rai tu­ri kuo di­džiuo­tis – stip­ria ir vie­nin­ga ben­druo­me­ne. Sta­ne­liuo­se ben­druo­me­nės vie­nin­gu­mą ska­ti­na ten esan­tis kul­tū­ros cen­tras bei, ži­no­ma, pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Gai­la, bet pas­ta­ro­ji rug­sė­jo 1-ąją pa­si­tiks jau kaip Bab­run­go pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­rius...

Pa­bai­ga: Nau­so­džio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je jau iš­kraus­to­mos kla­sės

„Ne­ga­liu į tai nė žiū­rė­ti... La­bai skau­da šir­dį...“ – at­si­du­so Ed­mun­das Saus­dra­vas, pa­klaus­tas, kas šiuo me­tu vyks­ta Nau­so­džio pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­te. Pus­šim­tį me­tų šio­je vie­to­je vei­ku­si moks­lo šven­to­vė su­griu­vo. Tie­sa, su­griu­vo per­kel­ti­ne pras­me, nes pa­sta­tas dar lai­ko­si tvir­tai. Ta­čiau Rug­sė­jo 1-osios skam­bu­tis čia nie­ka­da ne­be­skam­bės. „Taip, mo­kyk­los ten jau ne­be­bus. Bai­su, tie­siog tra­ge­di­ja“, – apie su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją ir ben­drą mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mą kal­bė­jo Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas Ro­lan­das Rai­bu­žis. Liūd­na, bet ir to­liau nyks­ta­me...

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama