Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Kū­no kul­tū­rai ski­ria­ma tiek ma­žai pi­ni­gų, kad si­tu­a­ci­ja pri­ly­gin­ta tra­ge­di­jai

Gruo­džio 12 die­ną į pas­ku­ti­nį šių me­tų Spor­to ta­ry­bos po­sė­dį su­si­rin­kę ko­mi­te­to na­riai ap­ta­rė tris klau­si­mus. Šiek tiek ko­re­guo­ta Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų sky­ri­mo tvar­ka – kai kur pa­keis­ta ski­ria­mų lė­šų pro­cen­ti­nė iš­raiš­ka; ga­lu­ti­nai ap­si­spręs­ta dėl ge­riau­sių šių me­tų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ko ir ge­riau­sių ko­man­dų tre­je­tu­ko bei pa­kal­bė­ta apie tai, ko­kią da­lį mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los ski­ria kū­no kul­tū­rai ir kur pa­nau­do­ja pi­ni­gus, gau­tus už sa­lės nu­omą.

Pir­mas vil­kas Plun­gės ra­jo­ne kri­to nuo me­din­gė­niš­kio kul­kų

Vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas jau per­si­ri­to į ant­rą­ją pu­sę – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja skel­bia, jog ša­lies miš­kuo­se jau nu­šau­ta dau­giau nei pu­sė nu­sta­ty­to skai­čiaus pil­kių. Vi­sai ne­se­niai pir­ma­sis vil­kas bu­vo su­me­džio­tas ir Plun­gės ra­jo­ne – lap­kri­čio 19-ąją jau­nik­lį pa­ti­ną Ki­liū­nė­nų kai­mo miš­ke pa­tie­sė Me­din­gė­nų me­džio­to­jų bū­re­lio na­rys, 43 me­tų vie­tos gy­ven­to­jas Rim­vy­das Kuz­mins­kas.

Keblu nuvykti į zonines varžybas

Ką rei­kė­tų keis­ti Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų skirs­ty­mo tvar­ko­je ir kaip spręs­ti pro­ble­mas, kai mo­ki­niai lai­mi ra­jo­no mo­kyk­lų žai­dy­nė­se ir tu­ri va­žiuo­ti į zo­ni­nes var­žy­bas, bet nie­kas jų ne­ve­ža – apie tai ir ki­tais klau­si­mais kal­bė­ta lap­kri­čio 22 die­ną Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Garsiai parėkavo, bet išgirsti, kaip yra iš tikrųjų, nepanoro?..

Prieš mė­ne­sį, per Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to po­sė­dį, pyk­čiu ne­tvė­rė Liu­das Skie­rus, pa­vie­ši­nęs, kad, jo tu­ri­mo­mis ži­nio­mis, Plun­gės ši­lu­mos tin­klai siau­bin­gai per­mo­ka už bio­ku­rą ir jo trans­por­ta­vi­mą. Į lap­kri­čio 16 die­ną vy­ku­sį šio ko­mi­te­to po­sė­dį at­ėju­si už vie­šuo­sius pir­ki­mus Plun­gės ši­lu­mos tin­kluo­se at­sa­kin­ga Ja­nu­tė Stan­ce­lie­nė bu­vo pa­si­ruo­šu­si at­rem­ti vi­sus ben­dro­vei mes­tus įta­ri­mus, ta­čiau po­sė­dy­je L. Skie­rus taip ir ne­pa­si­ro­dė... In­for­ma­ci­ją apie ku­ro pir­ki­mą iš­klau­sė ki­ti šio ko­mi­te­to na­riai.

Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la žen­gia į tre­čią de­šimt­me­tį

Pra­ėjo dvi­de­šimt me­tų nuo tos die­nos, kai Plun­gė­je pra­dė­jo veik­ti Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus ka­ta­li­kiš­ko­ji pra­di­nė mo­kyk­la. Kaip sa­ko įstai­gos va­do­vė Vi­da Turs­ky­tė, jų dar­bo pra­džia ar­ti­ma ka­dai­se vei­ku­sioms da­rak­to­rių mo­kyk­loms, nes dirb­ti pra­dė­ta ne iš­tai­gin­go­se kla­sė­se, ne su bū­riais mo­kyk­li­nu­kų – mo­ky­to­ja Dai­va Gri­guo­lie­nė su ke­liais pir­mo­kė­liais pa­mo­kas pra­dė­jo po gais­ro at­sta­to­mo­je pa­ra­pi­jos sa­lė­je. Per du de­šimt­me­čius nu­ei­tas Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los ke­lias penk­ta­die­nį pri­si­min­tas įstai­gos ju­bi­lie­jui skir­to­je šven­tė­je-kon­fe­ren­ci­jo­je, su­reng­to­je Plun­gės kul­tū­ros cen­tre.

Su­gal­vo­jo, kaip plun­giš­kiams iš­sau­go­ti kny­gy­ną

Sa­vai­tės pra­džio­je po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas sa­vo dar­bot­var­kė­je ne­tu­rė­jo daug klau­si­mų. Kai ku­rie jų rei­ka­la­vo tik for­ma­laus pri­ta­ri­mo, ki­ti – sukėlė dis­ku­si­ją. Vie­nas iš to­kių – lei­di­mas iš­nuo­mo­ti bu­vu­sio „Var­po“ kny­gy­no pa­tal­pas. Ko­mi­te­to na­riai ta­rė­si, ko­kių prie­mo­nių im­tis, kad, mi­nė­toms pa­tal­poms su­lau­kus nau­jo šei­mi­nin­ko, plun­giš­kiai vis­gi tu­rė­tų ga­li­my­bę jiems įpras­to­je vie­to­je įsi­gy­ti kny­gų ar ki­tų rei­ka­lin­gų lei­di­nių.

Li­go­ni­nė­je gu­lin­tis žmo­gus ne­pri­va­lo pirk­ti nei ada­tų, nei vais­tų, nei saus­kel­nių!

Spa­lio 18-ąją į Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ku­sios Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos (TLK) Kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jos Da­lios Ozo­lie­nės po­sė­džiau­to­jai klau­sė­si iš­tem­pę au­sis ir vie­nas po ki­to tei­kė klau­si­mus. Pa­vyz­džiui, ar ži­no­jo­te, jog ope­ra­ci­jai į li­go­ni­nę pa­gul­dy­tas žmo­gus, ku­ris ša­lia ki­tų svei­ka­tos bė­dų ne­lai­ko šla­pi­mo, ne­pri­va­lo pirk­ti saus­kel­nių, nes to­kias prie­mo­nes ser­gan­čia­jam tu­ri pa­rū­pin­ti gy­dy­mo įstai­ga. Pa­na­šu, kad to ne­ži­no­jo net Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, gar­siai pa­reiš­kęs, jog tai ne­tei­sė­ta!

Fi­nan­sų mi­nist­rė su­si­ti­ko su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ir ver­sli­nin­kais

Spa­lio 7 d. Plun­gė­je lan­kė­si fi­nan­sų mi­nist­rė Ra­sa Bud­ber­gy­tė. Ly­di­ma vi­ce­mi­nist­ro Ro­mu­al­do Gėgž­no bei Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio Ri­man­to Vait­kaus, penk­ta­die­nio po­pie­tę vieš­nia at­vy­ko į sa­vi­val­dy­bę, kur bu­vo nu­ma­ty­tas su­si­ti­ki­mas su ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais ir ver­sli­nin­kais. Kal­bė­ta apie ver­slą ir mo­kes­čius, dis­ku­tuo­ta, ko­dėl Plun­gė­je žmo­nėms gy­ven­ti nė­ra pa­trauk­lu.
Prieš tai Vyriausybės atstovai, dalyvaujant Sveikatos apsaugos viceministrui Valentinui Gavrilovui, buvo nuvykę į Plungės rajono savivaldybės ligoninę

Val­gyk­los moks­lo me­tams pa­si­ruo­šė dar va­sa­rą

Moks­lo me­tų pra­džia – vie­nas svar­biau­sių įvy­kių mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų gy­ve­ni­me. Pil­ni va­sa­riš­kų įspū­džių, kle­gan­tys ir vir­pan­čio­mis šir­di­mis vai­kai sku­ba į mo­kyk­las. Ne ma­žiau rug­sė­jo lau­kia mais­to tie­kė­jai, už­tik­ri­nan­tys, kad be­si­mo­kan­tys vai­kai kas­dien gau­tų šil­tą, ko­ky­biš­ką ir svei­ką mais­tą. Be­je, tiekėjams moks­lo me­tai pra­si­de­da kur kas anks­čiau nei tė­vai pra­de­da pirk­ti nau­jus są­siu­vi­nius ar ly­gin­ti uni­for­mas.

Vie­nas skur­džius, ki­tas su­ge­ba iš­gy­ven­ti me­tus be pa­ja­mų...

Pa­si­sko­li­nę, bet ne per dau­giau­siai. Pa­ja­mų gau­na daug, bet vals­ty­bei at­sei­kė­ja... ma­žai. Vie­ni ga­li di­džiuo­tis pa­ja­mo­mis, ki­ti – ver­ty­bi­niais po­pie­riais, ju­ve­ly­ri­niais dir­bi­niais ir me­no kū­ri­niais už 763 tūkst. eu­rų. Kai kas ga­li pa­si­gir­ti ne­bent „bied­nu­mu“ (tur­to ne­tu­ri vi­sai, o gry­nų­jų – tik 311 eu­rų), o kai kas... ge­ba kaž­kaip iš­gy­ven­ti vi­sus me­tus ne­gau­da­mas jo­kių pa­ja­mų! Ste­buk­la­da­riai tie mū­sų kan­di­da­tai į Sei­mą, – to­kios min­tys ky­la pa­si­dai­rius po jų tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas.
Be­je, ke­tu­ri iš sep­ty­nių kan­di­da­tų į Sei­mą Plun­gės rin­ki­mų apy­gar­do­je gy­ve­na ne Plun­gė­je. Vie­nas iš li­ku­sių tri­jų dir­ba Kau­ne. Tai­gi ko­kie bu­vo kan­di­da­ta­mas 2015-ie­ji?

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama