Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Vie­šie­ji dar­bai: dar­bas ar tik dar­bo imi­ta­vi­mas?

Ba­lan­džio 19 die­ną Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je Al­sė­džių, Ku­lių, Nau­so­džio ir Pla­te­lių se­niū­nai pa­pa­sa­ko­jo, kaip se­ka­si įgy­ven­din­ti Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mą. Ko­mi­te­to na­riai tei­ra­vo­si, ar se­niū­ni­jo­se dar yra no­rin­čių ir su­ge­ban­čių dirb­ti žmo­nių, o gal se­niū­nai iš­si­vers­tų ir be vie­šuo­sius dar­bus dir­ban­čių žmo­nių pa­gal­bos.

Žemai­ti­jos na­cio­na­li­niams par­kui – 25!

Prieš 25-erius me­tus, 1991-ai­siais, At­ku­ria­mo­jo Sei­mo nu­ta­ri­mu bu­vo įkur­tas Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas (ŽNP), ku­rio pa­skir­tis – iš­sau­go­ti, tvar­ky­ti ir nau­do­ti gam­ti­niu ir kul­tū­ri­niu po­žiū­riu ver­tin­giau­sią Že­mai­ti­jos te­ri­to­ri­ją. Ba­lan­džio 15 die­ną į bu­vu­sį Pla­te­lių dva­ro kluo­ną su­si­rin­kę esa­mi ir bu­vę ŽNP dar­buo­to­jai, va­do­vai, pla­te­liš­kiai, iš ar­ti ir iš to­li su­va­žia­vę sve­čiai da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais, džiau­gė­si nu­veik­tais dar­bais, kū­rė par­ko at­ei­ties vi­zi­jas. Ju­bi­lie­jaus da­ly­vius že­mai­tiš­kai pa­svei­ki­no fol­klo­ro an­sam­blis „Pla­te­le“, o po ofi­cia­lio­sios ren­gi­nio da­lies ŽNP gi­dai kvie­tė paiš­ky­lau­ti po Pla­te­lių dva­ro so­dy­bą ir įver­tin­ti Ama­tų cen­tro, ŽNP di­rek­ci­jos lan­ky­to­jų cen­tro, Už­ga­vė­nių eks­po­zi­ci­jas, nu­vyk­ti į Plokš­ti­nė­je esan­tį Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų, pa­si­vaikš­čio­ti Šei­rės gam­tos ta­ku.

Nuo šiol Vil­kų žie­dą sau­gos... vil­kai!

Ne tik Eu­ro­po­je, bet ir Lie­tu­vo­je ke­li­nin­kai puo­šia san­kry­žas. To­kių pa­vyz­džių mū­sų ša­ly­je – ne vie­nas: kar­vės žie­di­nė­je san­kry­žo­je prie Jo­niš­kio, plent­vo­lis prieš Rad­vi­liš­kį, ąso­tis Kur­šė­nų žie­de ir kt. Kraš­to reikš­mės ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė san­kry­ža su ra­jo­ni­niu ke­liu Salantai–Plateliai–Alsėdžiai vie­ti­nių va­di­na­ma Vil­kų san­kry­ža. Nuo se­no žmo­nėms tek­da­vo ke­liau­ti šiais miš­kais, čia juos už­pul­di­nė­da­vo lau­ki­niai žvė­rys. Pa­sa­ko­ja­ma le­gen­da, kad ir gra­fus Ogins­kius šio­se vie­to­vė­se už­puo­lė vil­kai! Ne­to­li san­kry­žos yra lan­ky­ti­na vie­ta – Vil­kų al­ka­kal­nis. Ši san­kry­ža iš­skir­ti­nė ir dėl la­bai skau­daus eis­mo įvy­kio 2006 me­tais, kuo­met žu­vo 6 eis­mo da­ly­viai.

„Su­per­mies­to“ aikš­te­lės įkur­tu­vės nu­ma­ty­tos bir­že­lio 1-ąją

At­ši­lus orams, vėl pa­ju­dė­jo „Su­per­mies­to“ aikš­te­lės įren­gi­mo dar­bai. Įkur­tu­vių juos­te­lę pla­nuo­ja­ma per­kirp­ti bir­že­lio 1-ąją, ku­ri yra ne tik ka­len­do­ri­nės va­sa­ros pra­džia, bet ir pla­čia­me pa­sau­ly­je mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na.

Gal­vos skaus­mas – Ša­tei­kių dva­ras

Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­na Šid­laus­kie­nė, kal­bė­da­ma apie bu­vu­sio Ša­tei­kių dva­ro pa­sta­tus, bu­vo ka­te­go­riš­ka – mi­nė­tas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas yra tik­ras gal­vos skaus­mas. Iš vi­so dva­ro so­dy­bai pri­klau­so 11 sta­ti­nių, ku­riuos prieš daug me­tų iš­si­da­li­jo pa­ji­nin­kai ir su kul­tū­ros ver­ty­bė­mis el­gia­si kaip iš­ma­no. Pa­vyz­džiui, vie­no vals­ty­bės sau­go­mo sta­ti­nio lan­gų rė­mus žmo­nės nu­da­žė mė­ly­nai...

Li­go­ni­nė kvie­čia gy­dy­to­jus-re­zi­den­tus, bet pra­šo Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mo

Tai, kad gy­dy­mo įstai­goms trūks­ta me­di­kų, kal­ba­ma jau se­niai. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė – ne iš­im­tis. Di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius sa­ko, jog ieš­ko­ma įvai­riau­sių bū­dų, kaip pri­sik­vies­ti jau­nus spe­cia­lis­tus. Vie­nas to­kių va­rian­tų – Gy­dy­to­jų-re­zi­den­tų pa­ra­mos pro­gra­ma, apie ku­rią kal­bė­ta Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Iš Sa­vi­val­dy­bės pra­šo­ma dau­giau kaip 5 tūkst. eu­rų.

Mo­ki­niai jau skai­čiuo­ja­mi, pra­šo­ma ne­ženg­ti žings­nio link Pla­te­lių gim­na­zi­jos „by­rė­ji­mo“

Kas­met iki ko­vo pa­bai­gos tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­tas ki­tų moks­lo me­tų kla­sių kom­plek­tų skai­čius ir mo­ki­nių skai­čiaus vi­dur­kis kla­sė­se. Apie nu­ma­to­mą 2016–2017 moks­lo me­tų si­tu­a­ci­ją ko­vo 23 d. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te kal­bė­jo Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė. Fak­tas tas, jog mo­ki­nių į kla­ses vėl su­si­rinks ge­ro­kai ma­žiau.

Plun­gės ši­lu­mos tin­klai dve­jo­ja, ar be­no­ri bū­ti karš­to van­dens tie­kė­jas

Į Sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si Plun­gės ši­lu­mos tin­klų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Pet­ras Pie­kus ir ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Sau­lius Nor­kus, ku­rie pri­mi­nė, kad bai­gia­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mo pa­skir­ti įmo­nę at­sa­kin­ga už karš­to van­dens tie­ki­mą dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams ga­lio­ji­mo ter­mi­nas. Įmo­nės va­do­vai iš­reiš­kė abe­jo­nę, ar Plun­gės ši­lu­mos tin­klai ap­skri­tai be­no­ri tiek­ti gy­ven­to­jams karš­tą van­de­nį, o jei bus vėl pa­ves­ta tai da­ry­ti, sa­kė, kad ne­abe­jo­ti­nai pra­šys už pa­slau­gą di­des­nio mo­kes­čio.

Spor­to pro­gra­moms pa­skirs­ty­ti dau­giau kaip 37 tūkst. eu­rų, bet kliu­vo ne vi­siems

Ko­vo 9 die­ną pir­mą kar­tą šiais me­tais į po­sė­dį rin­ko­si Spor­to ta­ry­bos na­riai ir kal­bė­jo apie 2016 me­tų Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pa­skirs­ty­mą. No­rin­čių bu­vo daug – šiais me­tais Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras (SRC), įvai­rūs spor­to klu­bai, se­niū­ni­jos, ben­druo­me­nės, mo­kyk­los ir dar­že­liai pa­tei­kė net 44 pro­jek­tus, ku­riuos su­dė­jus, rei­kė­tų be­veik pu­sės mi­li­jo­no eu­rų. De­ja, iš biu­dže­to skir­ta tik 38,8 tūkst. eu­rų, tad rei­kė­jo da­lin­ti kuk­liai, griež­tai ir tik tiems, ku­rie ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mus.

Odon­to­lo­gi­jos-or­to­pe­di­jos sky­riu­je – grei­tas ir ne­bran­gus dan­tų pro­te­za­vi­mas

Šie­met jau tre­ji me­tai, kai li­go­ni­nei pri­klau­san­čio­se bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos pa­tal­po­se ofi­cia­liai ati­da­ry­tas odon­to­lo­gi­jos-or­to­pe­di­jos sky­rius. Daž­nas plun­giš­kis ne­ži­no, jog čia ga­li kreip­tis vi­si no­rin­tys pro­te­zuo­ti dan­tis, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ku­rio­je gy­dy­mo įstai­go­je yra pri­si­ra­šę. Pla­čiau apie tai, ko­kios pa­slau­gos čia tei­kia­mos, pa­pa­sa­ko­jo sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Pals­kie­nė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama