Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Plun­gė­je – Kir­gi­zi­jos res­pub­li­kos me­di­kų de­le­ga­ci­ja

Dvi die­nas Plun­gė­je vie­šė­jo gau­si Kir­gi­zi­jos svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų de­le­ga­ci­ja, ku­ri, pa­de­da­ma Švei­ca­ri­jos pa­siun­ti­ny­bės, į Lie­tu­vą at­vy­ko pa­gal mai­nų pro­gra­mą – no­ri mo­ky­tis ir keis­tis pa­tir­ti­mi. Ant­ra­die­nį de­le­ga­ci­ją, ku­rios dau­gu­mą su­da­rė šei­mos gy­dy­to­jai, Sa­vi­val­dy­bė­je pri­ėmė Plun­gės val­džios at­sto­vai.

Pa­grin­di­nį pri­zą Gru­zi­jo­je pel­niu­siems šo­kė­jams ran­ką spau­dė Plun­gės me­ras

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos „Ma­ža­sis Su­var­tu­kas“ jau­ni­mo gru­pė ge­gu­žės 25–30 die­no­mis da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je-kon­kur­se „Auk­si­nis del­fi­nas 2016“, vy­ku­sia­me Gru­zi­jo­je, Ba­tu­my­je. Fes­ti­va­ly­je taip pat šo­ko gru­pės iš In­di­jos, Ar­mė­ni­jos, Uk­rai­nos, Len­ki­jos, Azer­bai­džia­no, Tur­ki­jos, Pran­cū­zi­jos. Su­var­tu­kie­čiai pui­kiai pa­si­ro­dė ir lai­mė­jo fes­ti­va­lio-kon­kur­so GRAND PRIX. Į na­mus grį­žu­sius jau­nuo­lius ir jų va­do­vę Ilo­ną Bal­ti­kaus­kai­tę bir­že­lio 7 die­ną pri­ėmė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Jis kar­tu su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Sau­ka­lie­ne bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju Čes­lo­vu Ker­paus­ku nuo­šir­džiai pa­dė­ko­jo šo­kė­jams už Plun­gės ir Lie­tu­vos var­do gar­si­ni­mą.

Pa­gar­bus nu­si­len­ki­mas Sta­ne­lių mo­kyk­lai

Šie me­tai – su­dė­tin­gas laik­me­tis ne vie­nai Plun­gės ra­jo­no kai­mo mo­kyk­lai. Net pen­kio­se jų vyks­ta re­or­ga­ni­za­ci­ja – pri­jun­gi­mas prie mies­to mo­kyk­lų. Ne iš­im­tis – Sta­ne­lių pa­grin­di­nė. Ši mo­kyk­la įkur­ta 1921 m. vals­tie­čio Grui­niaus so­dy­bo­je. Ją, tu­rin­čią 18 mo­ki­nių, 1921-ai­siais iš­lai­kė Plun­gės vals­čiaus val­dy­ba. 2016-ai­siais Sta­ne­lių pa­grin­di­nei su­kan­ka 95-eri.

Iš kai­mų mo­kyk­lų vie­nu kom­plek­tu ga­li iš­aug­ti tik Ša­tei­kių pa­grin­di­nė

Per ge­gu­žę vy­ku­sį Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dį Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas Ro­lan­das Rai­bu­žis api­bū­di­no, ko­kios kai­mų mo­kyk­lų per­spek­ty­vos. Pa­sak ve­dė­jo, mo­ki­nių srau­tai ju­da mies­to mo­kyk­lų link, ta­čiau tiks­lus mo­ki­nių skai­čius kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je bus ži­no­mas tik rug­sė­jui įpu­sė­jus. Spren­džiant iš šiuo me­tu tu­ri­mų duo­me­nų, nau­jais moks­lo me­tais augs tik Ša­tei­kių pa­grin­di­nė, ku­rio­je rug­sė­jo 1 die­ną lau­kia­ma 114 vai­kų.

Plun­gė­je – LSMU moks­li­nin­kų gru­pė

Ge­gu­žės 20 die­ną Plun­gė­je su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos mo­ki­niais, li­go­ni­nės me­di­kais su­si­ti­ko Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) rek­to­rius, aka­de­mi­kas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras, Kar­dio­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas Re­mi­gi­jus Ža­liū­nas, LSMU pro­rek­to­rė, pro­fe­so­rė, ha­bil. dak­ta­rė, Neu­ro­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vė Dai­va Ras­te­ny­tė, Kau­no kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras Re­nal­das Jur­ke­vi­čius, Plun­gės gar­bės pi­lie­tis, Šir­dies chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras Ri­man­tas Be­ne­tis, neu­ro­chi­rur­gi­jos kli­ni­kos va­do­vas, pro­fe­so­rius, ha­bil. dak­ta­ras Ari­man­tas Ta­ma­šaus­kas, LSMU po­dip­lo­mi­nių stu­di­jų de­ka­nas, pro­fe­so­rius, gy­dy­to­jas neu­ro­lo­gas Kęs­tu­tis Pet­ri­ko­nis. Tą pa­čią die­ną gar­būs pro­fe­so­riai dėl to­li­mes­nio gy­dy­mo kon­sul­ta­vo ke­le­tą Plun­gės li­go­ni­nė­je be­si­gy­dan­čių pa­cien­tų. Mo­ky­tis me­di­ci­nos ar­ba jo pa­ties taip pa­mėg­tos che­mi­jos moks­lų Plun­gės jau­ni­mą ra­gi­no ir tą die­ną su­si­ti­ki­muo­se da­ly­va­vęs Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Vait­kus.

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė: pa­grin­di­niai pa­žei­di­mai įvyks­ta dėl ne­ži­no­ji­mo

Pa­pras­tas dar­bo skel­bi­mas, ku­ria­me nu­ro­do­ma, jog reikalinga bar­me­nė iki 25 m., dau­gu­mai mū­sų, ko ge­ro, net ne­už­kliū­va, o štai Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba ja­me įžvel­gia net du pa­žei­di­mus – dėl ly­ties ir dėl am­žiaus. Tai, kad į šį dar­bą ne­ga­li pre­ten­duo­ti vy­rai bei vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, jau reiš­kia ki­tų as­me­nų dis­kri­mi­na­ci­ją, darb­da­vys už tai ga­li ti­kė­tis įspė­ji­mo, o jei ne­re­a­guo­ja – ga­li bū­ti nu­baus­tas pi­ni­gi­ne bauda. Ge­gu­žės 16 die­ną pas mus ap­si­lan­kiu­si Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Lo­ba­čev­sky­tė iš pra­džių su­si­ti­ko su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, o vė­liau apie ly­gias ga­li­my­bes, pa­teik­da­ma kon­kre­čius pa­vyz­džius, kal­bė­jo su Ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais, se­niū­ni­jų bei ki­tų įstai­gų at­sto­vais.

Plun­gės SRC spor­to ša­kų są­ra­šą tu­rė­tų pa­pil­dy­ti tin­kli­nis

Mū­sų mies­te vis ak­ty­viau žai­džia­mas tin­kli­nis, tad nuo ru­dens šią spor­to ša­ką pla­nuo­ja­ma įtrauk­ti į Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre (SRC) kul­ti­vuo­ja­mų spor­to ša­kų są­ra­šą. Spor­to aikš­ty­nų at­nau­ji­ni­mui skir­tas tūks­tan­tis eu­rų, tad šen bei ten si­tu­a­ci­ja tru­pu­tį pa­ge­rės. Plun­gės fut­bo­li­nin­kai 1956 m. ta­po Lie­tu­vos fut­bo­lo čem­pio­nais, tad šios, ju­bi­lie­ji­nės, su­kak­ties pro­ga ke­ti­na­ma iš­leis­ti spe­cia­lų lei­di­nį ir suor­ga­ni­zuo­ti fut­bo­lo tur­ny­rą. Šiais ir ki­tais klau­si­mais kal­bė­ta ge­gu­žės 13 die­ną Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Pa­ger­bė Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mą

Ge­gu­žės 8-ąją Plun­gė­je, ka­rių ka­pi­nė­se Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, bu­vo pa­gerb­tas Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro au­kų at­mi­ni­mas.

Plun­gė­je įsteig­ta tė­ve­lių aso­cia­ci­ja „Mū­sų ma­žie­ji“

Ba­lan­džio 28 d. įvy­ko su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo kvies­tos ma­mos bei sve­čiai. Šį su­si­ti­ki­mą-stei­gia­mą­jį su­si­rin­ki­mą pra­dė­jo vie­na iš ini­cia­to­rių – Man­tė Ge­lum­bic­kė. Ji trum­pai ap­žvel­gė aso­cia­ci­jos „Mū­sų ma­žie­ji“ vi­zi­ją, pa­si­da­li­jo min­ti­mis, kaip ki­lo ši idė­ja. Pa­sak jos, min­čių ir idė­jų ki­lo tik­rai daug, tik ne­bu­vo kam jų įgy­ven­din­ti. Aso­cia­ci­ja „Mū­sų ma­žie­ji“ – tai so­cia­li­nis pro­jek­tas, sie­kian­tis su­vie­ny­ti Plun­gės ma­mas bei tė­vus ben­drai veik­lai, ska­ti­nant idė­jų sklai­dą, ben­druo­me­niš­ku­mą.

„Cy­ru­lį“ vėl ap­lan­kė bi­čiu­liai iš Šve­di­jos

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gė­je lan­kė­si il­ga­me­čiai vai­kų glo­bos agen­tū­ros „Cy­ru­lis“ drau­gai iš Šve­di­jos – Boks­hol­mo or­ga­ni­za­ci­ja „Van­ner emel­lan“ („Drau­gas – drau­gui“), ku­riai va­do­vau­ja Ka­ren Knut­sson. Kaip vi­sa­da su do­va­no­mis at­vy­kę sve­čiai lan­kė­si ne tik agen­tū­ro­je, bet ir ri­zi­kos gru­pės šei­mo­se, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­ne­lių na­muo­se, Plun­gės spe­cia­lia­ja­me ug­dy­mo cen­tre, taip pat per­da­vė pa­ra­mą ki­tiems ne­lai­mės iš­tik­tiems mū­sų žmo­nėms.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama