Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Pa­si­ra­šy­ta Plun­gės TVM sta­dio­no per­da­vi­mo su­tar­tis

Pir­ma­die­nį, rug­pjū­čio 1 die­ną, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je pa­si­ra­šy­ta Plun­gės TVM sta­dio­no per­da­vi­mo su­tar­tis. Sta­dio­nas per­duo­tas VŠĮ „Plun­gės fut­bo­las“. Pa­gal su­tar­tį, „Plun­gės fut­bo­las“ de­šim­čiai me­tų tam­pa šio sta­dio­no val­dy­to­ju.

Kri­mi­na­lis­to krau­jy­je me­di­kai al­ko­ho­lio ne­ra­do

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį, lie­pos 28 die­ną, pra­ėjus mė­ne­siui po įvy­kio, kai vai­ra­vęs Plun­gės po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­tas į al­ko­tes­te­rį „įpū­tė“ leng­vą gir­tu­mo laips­nį, an­trą kar­tą rink­ta­si nag­ri­nė­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los. Me­di­kų pa­teik­tuo­se do­ku­men­tuo­se nu­ro­dy­ta, jog tą­dien mi­nė­to pa­rei­gū­no krau­jy­je eti­lo al­ko­ho­lio ne­bu­vo vi­siš­kai, va­di­na­si, al­ko­tes­te­rio pa­ro­dy­mai ne­su­tam­pa su krau­jo ty­ri­mų duo­me­ni­mis. Po­li­ci­nin­kas ne­nu­si­žen­gė.

Nu­oma – ne vi­sam am­že­liui

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė ėmė reik­liau ver­tin­ti so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kus, ku­riems pri­va­lu ne tik lai­ku su­mo­kė­ti nu­omą, bet ir at­si­skai­ty­ti už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus. Nuo­mi­nin­kams, ku­rių pa­ja­mos vir­ši­ja 20 pro­cen­tų nu­sta­ty­tų me­ti­nių pa­ja­mų ir tur­to dy­džių, dar lei­džia­ma ir to­liau nuo­mo­tis so­cia­li­nį būs­tą, ta­čiau tų, ku­rių tur­tas ir pa­ja­mos nu­sta­ty­tas ri­bas vir­ši­ja 50 pro­cen­tų, bus pra­šo­ma iš­si­kel­ti.

Abi­tu­rien­tų ran­ko­se – ke­lia­la­piai į sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą

Lie­pos 15-ąją bran­dos atestatų įtei­ki­mo šven­tės vy­ko Plun­gės „Sau­lės“, Ku­lių, Pla­te­lių, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Motiejaus Valančiaus gim­na­zi­jų bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ją įvei­ku­siems auk­lė­ti­niams, lie­pos 20 die­ną to­kia šven­tė vyko ir Al­sė­džių gim­na­zi­jo­je. Lie­pos 14-ąją try­li­ka bran­dos ates­ta­tų bu­vo įteik­ta Plun­gės su­au­gu­sių­jų švie­ti­mo cen­tre. Su­lau­kus auk­lė­ti­nių pil­na­me­tys­tės, įver­ti­nus jų bran­dą, gim­na­zi­jų di­rek­to­riai jau­nuo­liams tė­vų, ar­ti­mų­jų, drau­gų aki­vaiz­do­je įtei­kė ke­lia­la­pius į sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą ir pa­lin­kė­jo sėk­mės nau­ja­me gy­ve­ni­mo eta­pe. Nuo šiol bu­vę mo­ki­niai mo­kyk­lo­se bus tik sve­čiai.

Vykdo narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją

Dau­ge­lis ži­no­me, kad nar­ko­ti­kų var­to­ji­mas yra di­džiu­lė pro­ble­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je, ta­čiau ne vi­si su­vo­kia­me jų pa­pli­ti­mą bei da­ro­mą ža­lą.

Gra­si­nęs vi­sus iš­šau­dy­ti senolis išgąsdino ligoninės pacientus

De­vin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­tis se­no­lis ne juo­kais iš­gąs­di­no li­go­ni­nės pa­cien­tus ir slau­gy­to­jas, kai pra­dė­jo kal­bė­ti apie tu­ri­mus gin­klus, ku­riais ža­dė­jo vi­sus iš­šau­dy­ti. Su­ne­ri­mę žmo­nės pa­skam­bi­no po­li­ci­jai, o pa­rei­gū­nai grei­tai nu­vy­ko į senolio na­mus ir vis­ką su­rin­ko. Ras­ti du šau­tu­vai ir dau­giau nei pen­ki šim­tai įvai­rių šo­vi­nių.

Aiškinsis, ar re­dak­ci­ja ga­li pa­si­da­ly­ti ne vien nuo­gir­do­mis...

Pas­ku­ti­nia­ja­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo kal­ba­ma įvai­rio­mis te­mo­mis – nuo ap­švie­ti­mo iki švie­ti­mo, taip pat ap­si­keis­ta nuo­mo­nė­mis ir apie bir­že­lio vi­du­ry­je pra­ūžu­sią tra­di­ci­nę Plun­gės mies­to šven­tę.

Prie Pla­te­lių eže­ro įreng­tos 72 vie­tos po­il­siau­to­jų au­to­mo­bi­liams

Per de­šimt dar­bo die­nų iki il­go­jo Jo­ni­nių sa­vait­ga­lio prie Pla­te­lių eže­ro Pa­pla­te­lės kai­me ran­go­vai įren­gė tris pa­pil­do­mas aikš­te­les po­il­siau­to­jų au­to­mo­bi­liams. Bir­že­lio 27 die­ną at­lik­tą dar­bą įver­ti­no Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus ve­dė­ja Ži­vi­lė Bie­liaus­kie­nė.

Ka­na­da pa­si­ren­gu­si su Lie­tu­va pre­kiau­ti, teik­ti pa­slau­gas ir in­ves­ti­ci­jas

Bir­že­lio 20 die­ną Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je su Plun­gės ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių me­rais, Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos ir Plun­gės ROTARY klu­bo na­riais su­si­ti­ko Ka­na­dos am­ba­sa­dos lai­ki­no­ji rei­ka­lų pa­ti­kė­ti­nė Lie­tu­vo­je Je­a­net­te Sto­vel ir am­ba­sa­do­je pro­jek­tų va­do­ve dir­ban­ti Eg­lė Jur­ke­vi­čie­nė. Am­ba­sa­do­rė pri­sta­tė nuo ki­tų me­tų įsi­ga­lio­sian­čią Ka­na­dos ir ES pre­ky­bos su­tar­tį (CETA), at­ver­sian­čią nau­jas ga­li­my­bes pre­ky­bai, pa­slau­goms ir in­ves­ti­ci­joms. Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir Rie­ta­vo me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­pa­sa­ko­jo apie sa­vi­val­dy­bes, jo­se įgy­ven­din­tus ir dar pla­nuo­ja­mus pro­jek­tus, ku­riems ga­li­ma pa­si­telk­ti vie­šą ir pri­va­čią part­ne­rys­tę.

Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius įver­ti­no Ogins­kio rū­mų in­ter­je­ro gro­žį

Bir­že­lio 17 die­ną į Plun­gės mies­to šven­ti­nius ren­gi­nius at­vy­ko Ja­po­ni­jos ne­pa­pras­ta­sis ir įga­lio­ta­sis am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je J. E. To­y­o­ei Chi­ge­e­da su žmo­na Mi­chi­ko Shi­ge­e­da, taip pat am­ba­sa­dos pir­ma­sis sek­re­to­rius Hi­ro­ki Ta­ka­y­a­ma ir am­ba­sa­dos ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­ja Ha­ru­ka Se­to. Gar­bin­gą sve­čią ku­ni­gaikš­čio Ogins­kio rū­muo­se pa­si­ti­ko Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama