Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Ver­slo rė­mi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – R. Jo­cys

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo (SVV) rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą bei su­da­rė SVV rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo ko­mi­si­ją. Me­ro tei­ki­mu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ri­čar­das Jo­cys.

Per­nai nu­teis­ti 278 as­me­nys, iš ku­rių 38 – ne­pil­na­me­čiai

Pa­ly­gi­nus per­nai iš­nag­ri­nė­tų by­lų kie­kį su anks­tes­niais me­tais, ga­li­ma sa­ky­ti, jog Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me 2016 me­tais kiek su­ma­žė­jo bau­džia­mų­jų by­lų (15 by­lų ma­žiau) bei ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lų (160 by­lų ma­žiau), ta­čiau dau­giau nei dviem šim­tais pa­di­dė­jo nag­ri­nė­tų ci­vi­li­nių by­lų skai­čius. Apie vi­sa tai – teis­mo 2016 m. dar­bo ap­žval­go­je.

Kai­mo žmo­nės ne vien tik ge­ria bei mu­ša­si – jie da­ly­vau­ja ir kul­tū­ros cen­trų veik­lo­je

Nors ma­žai eta­tų ir trūks­ta dar­buo­to­jų, ta­čiau Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­trai ir jų sky­riai ne­mie­ga – ak­ty­viai bu­ria žmo­nes į už­si­ė­mi­mus, kvie­čia pri­si­jung­ti prie ko­lek­ty­vų, or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius. Apie tai, kuo 2016 me­tais gy­ve­no kul­tū­ros įstai­gos, pra­ėju­sią sa­vai­tę kal­bė­ta Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Kas svar­biau lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­še: Luk­nė­nų prū­das ar se­no­ji Plun­gės kle­bo­ni­ja?

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pir­ma­die­nį Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas dis­ku­ta­vo dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo. Pa­ma­čiu­si, kas įra­šy­ta ir ko nė­ra, ko­mi­te­to na­rė, is­to­ri­kė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė bu­vo la­bai nu­ste­bu­si, tad iš­sa­kė ne­ma­žai prie­kaiš­tų, są­ra­šą pa­va­di­no keis­tu ir jį su­da­riu­siems spe­cia­lis­tams pa­ta­rė pa­dir­bė­ti rim­čiau.

Prū­sa­lių dar­že­ly­je-mo­kyk­lo­je pa­keis­ti 76 lan­gai!

Pa­va­sa­rio ly­gia­die­nį pa­te­kė­ju­si sau­lė šie­met vi­sai ki­taip nu­švi­to Prū­sa­lių dar­že­ly­je-mo­kyk­lo­je, mat čia bu­vo baig­ti vai­kams skir­to pa­sta­to lan­gų kei­ti­mo dar­bai. Dar­že­lio dar­buo­to­jai su­skai­čia­vo, kad iš vi­so bu­vo pa­keis­ti net 76 di­des­ni ar ma­žes­ni pa­sta­to lan­gai. Lė­šų dar­bams sky­rė Sa­vi­val­dy­bė, dir­bo kon­kur­są lai­mė­ju­si ben­dro­vė „Re­gi­la“.

Ak­ci­ją „Da­rom“ rei­kia da­ry­ti jau da­bar!

Nu­tir­pus snie­gui, ei­nant pa­ša­lui, akis ba­do per žie­mą ant že­mės pa­te­kęs „tur­tas“, ku­rį tvar­ką mėgs­tan­tis šei­mi­nin­kas lin­kęs kuo grei­čiau iš­kuop­ti. Štai ko­dėl Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas ma­no, kad vi­suo­ti­nę ap­lin­kos tvar­ky­mo ak­ci­ją „Da­rom“, ku­ri šie­met Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta tik ba­lan­džio pa­bai­go­je, bū­ti­na suor­ga­ni­zuo­ti da­bar ar­ba ge­ro­kai anks­čiau pa­skelb­tos da­tos – prieš Ve­ly­kas.

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je – res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį bu­vo dis­ku­tuo­ja­ma ak­tu­a­liais ver­slo klau­si­mais – čia vy­ko res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ver­slo plėt­ra Že­mai­ti­jos kai­miš­ko­se vie­to­vė­se“. Ren­gi­nio da­ly­viai klau­sė­si pra­ne­ši­mų apie ver­slo plėt­rą ir ga­li­my­bes mū­sų ša­ly­je, ypač re­gio­nuo­se, su­si­pa­ži­no su Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma šio­je sri­ty­je, tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­girs­ti, ko­kią pa­tir­tį yra su­kau­pę kai­me sa­vo ver­slus vys­tan­tys ver­sli­nin­kai ir pan.

Vis­kas vai­kams ir dėl vai­kų

Plun­gės „Liū­tų“ klu­bas iš­ti­ki­mas sa­vo tra­di­ci­jai – ar­tė­jant ba­lan­džio 1 die­nai, ruošiasi su­reng­ti Plun­gės kul­tū­ros cen­tre pa­ra­mos kon­cer­tą. Kaip vis­kas vyks šie­met, ko­kios min­tys su­ka­si or­ga­ni­za­to­rių gal­vo­se, pri­sta­ty­ta ant­ra­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.

Ap­mo­kes­ti­na­mų­jų są­ra­še – 31 ne­tvar­ko­mas ob­jek­tas

Va­sa­rio mė­ne­sio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas pa­tal­pų ir sta­ti­nių są­ra­šas, ku­rių sa­vi­nin­kams už 2016 me­tais ne­nau­do­tą ir (ar) ne­tvar­ky­tą tur­tą bus tai­ko­mas 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas. Są­ra­šas bu­vo ap­tar­tas du kar­tus. Ap­svars­čius gau­tus pra­šy­mus, iš 37 ob­jek­tų li­ko 31.

Van­duo iš rū­sio – į vie­šą aikš­te­lę

„Po ma­nęs – nors ir tva­nas“. Šį po­sa­kį vie­nas Žli­bi­nų gy­ven­to­jas, at­ro­do, su­pra­to pa­žo­džiui, be jo­kios me­ta­fo­ros: kad iš­gel­bė­tų sa­vo ūki­nio pa­sta­to rū­sį nuo van­dens, su­gal­vo­jo jį iš­pum­puo­ti į ša­lia esan­čią vie­šą aikš­te­lę, ku­rio­je van­dens ir taip ne­trūks­ta.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama