Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Plun­giš­kiai gy­dy­to­jai – Pa­sau­lio sen­jo­rų me­di­kų fut­bo­lo vi­ce­čem­pio­nai!

Plun­gės gy­dy­to­jai ne tik rū­pi­na­si mū­sų svei­ka­ta, bet ir gar­si­na ša­lies bei mū­sų mies­to var­dą įvai­rio­se ki­to­se sri­ty­se. Ne­se­niai Lie­tu­vos me­di­kų sen­jo­rų fut­bo­lo rink­ti­nė, ku­rios gre­to­se bu­vo ir du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės gy­dy­to­jai – Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ai­va­ras Do­vy­dai­tis ir Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Brū­no Alek­na­vi­čius, lie­pos 8–16 die­no­mis vy­ku­sia­me Pa­sau­lio me­di­kų fut­bo­lo čem­pio­na­te Aust­ri­jo­je ta­po vi­ce­čem­pio­nais. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, pa­gerb­da­mas šiuos me­di­kus, džiau­gė­si ne tik nuo­sta­bia jų per­ga­le, bet ir Plun­gės var­do gar­si­ni­mu.

Mo­ki­nio reik­mėms įsi­gy­ti – 57 eu­rų pa­ra­ma

Spar­čiai ar­tė­ja Rug­sė­jo 1-oji, tad mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos ne­iš­vengs rū­pes­čių dėl bū­ti­nų prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo. Ne­pa­si­tu­rin­tiems ir tiems, ku­riems ypač sun­ku, kiek dau­giau nei pus­šim­čiu eu­rų pa­gel­bės vals­ty­bė, tad pats lai­kas kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ar se­niū­ni­ją ir ra­šy­ti pra­šy­mą.

Al­sė­džiuo­se – ma­siš­kiau­sio sė­dė­ji­mo pa­ke­lė­je re­kor­das! (foto)

Rug­pjū­čio 4–5 die­no­mis Al­sė­džių se­niū­ni­ja vi­sus kvie­tė at­vyk­ti į Al­sė­džius, kur vy­ko šios se­niū­ni­jos va­sa­ros šven­tė „Al Sie­du 2017“. Nuo gat­vės krep­ši­nio ir ma­ši­nų sla­lo­mo var­žy­bų iki bur­bu­li­nio fut­bo­lo, nuo „tro­liš­kų“ pra­mo­gų vai­kams iki lie­tu­viš­kos est­ra­dos prin­co Ry­čio Ci­ci­no kon­cer­to – pro­gra­ma bu­vo įvai­ri ir vi­lio­jan­ti. Vis­gi la­biau­siai vi­sus in­tri­ga­vo, ar pa­vyks al­sė­diš­kiams už­fik­suo­ti gal kiek keis­tą, ta­čiau įdo­mų ir iš­si­ski­rian­tį re­kor­dą – ma­siš­kiau­sio sė­dė­ji­mo pa­ke­lė­je. Pa­vy­ko!

Pa­gal per­nai lai­ky­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų skai­čių plun­giš­kiams – an­tra vie­ta

Kaip mū­sų mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­lų abi­tu­rien­tams šie­met se­kė­si iš­lai­ky­ti įvai­rių da­ly­kų vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, jau skel­bė­me. Šį­kart Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė pri­sta­tė įdo­mi­ą­ją sta­tis­ti­ką, t. y. ko­kias vie­tas Plun­gės ra­jo­nas už­ėmė pa­gal 2016 me­tų lai­ky­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus.

Ti­ki­ma­si pa­ge­rin­ti mo­ki­nių skai­ty­mo įgū­džius

Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la kar­tu su part­ne­re – Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja – pla­nuo­ja pa­pil­do­mai ug­dy­ti mo­ki­nių ge­bė­ji­mą sklan­džiai skai­ty­ti ir su­pras­ti teks­tus. Nu­ma­to­ma, jog šių įstai­gų pra­di­nu­kai skai­ty­mo įgū­džius ge­rins po pa­mo­kų. Lė­šų pro­jek­tui ti­ki­ma­si iš Eu­ro­pos są­jun­gos (ES) fon­dų ir iš Sa­vi­val­dy­bės. Pla­čiau apie tai kal­bė­ta lie­pos 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Į bū­re­lius va­ži­uojan­tiems mo­ki­niams bus ap­mo­kė­tos iš­lai­dos, teks rink­ti bi­lie­tus

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė tvar­kai dėl iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo – tai su­si­ję su bū­re­lius lan­kan­čiais vai­kais, ku­riems ten­ka va­ži­nė­ti ne ma­žiau kaip tris ki­lo­met­rus. Anks­čiau į spor­to tre­ni­ruo­tes ar me­ni­nius už­si­ė­mi­mus vyks­tan­tys vai­kai kom­pen­sa­ci­jų ne­gau­da­vo, da­bar bus už­mo­ka­ma už bi­lie­tus.

Pa­skelb­ta, kiek šį ru­de­nį bus mo­ki­nių

Kaip įpras­ta, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba kiek­vie­nais ka­len­do­ri­niais me­tais iki ko­vo 31 d. nu­sta­to, o iki rug­sė­jo 1 d. pa­tiks­li­na kla­sių kom­plek­tų ir mo­ki­nių skai­čių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Apie pa­tiks­li­ni­mus kal­bė­ta lie­pos 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Tur­būt jau nie­ko ne­be­ste­bi­na, jog mo­ki­nių į kla­ses vėl su­si­rinks ge­ro­kai ma­žiau nei per­nai ru­de­nį.

Dis­ku­si­jos dėl 286 met­rų gat­vės – be re­zul­ta­tų

Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Aud­rių Kli­šo­nį krei­pė­si Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė, ku­ri at­krei­pė dė­me­sį į pras­tą Men­de­no gat­vės būk­lę.

Mi­nist­ras į Plun­gę at­vy­ko vi­sai die­nai

Bir­že­lio 30 die­ną Plun­gė­je lan­kė­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, jo pa­ta­rė­ja Kris­ti­na Pau­li­kė, So­cia­li­nės ap­rėp­ties de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vio­le­ta To­lei­kie­nė, Tel­šių re­gio­no per­tvar­kos pro­ce­so eks­per­tė Lai­ma Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vy­ko kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je mi­nist­ras ir jo ko­man­da pa­si­da­li­no šios Vy­riau­sy­bės tiks­lais ir so­cia­li­nė­je sri­ty­je pla­nuo­ja­mo­mis per­mai­no­mis, at­sa­kė į su­si­rin­ku­sių­jų klau­si­mus, o po to lan­kė­si Plun­gės kri­zių cen­tre, vai­kų glo­bos na­muo­se, vai­kų glo­bos agen­tū­ro­je „Cy­ru­lis“, Plun­gės pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se bei Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se. Mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis Plun­gė­je už­tru­ko il­giau, nei bu­vo pla­na­vęs, jį po įstai­gas ly­dė­jo Sei­mo na­rys, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys Jo­nas Var­ka­lys ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jai Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir Man­tas Čes­naus­kas bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė.

Pastebėjo: vi­si ra­jo­no ke­liai su­bė­ga į mies­tą...

Pir­ma­die­nį su­si­rin­kę Dai­nos Mar­ti­šie­nės pir­mi­nin­kau­ja­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai iš­klau­sė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų pa­reng­tą in­for­ma­ci­ją apie su­si­sie­ki­mą vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu kai­miš­ko­se vie­to­vė­se bei šių me­tų pa­sė­lių ir že­mės ūkio naud­me­nų de­kla­ra­vi­mą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama