Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Spor­tui am­žius – ne ri­ba: Plun­gė­je run­gė­si Že­mai­ti­jos sen­jo­rai

Rug­sė­jo 16-osios po­pie­tę Plun­gės Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (TAU) or­ga­ni­za­vo uni­ver­sia­dą sen­jo­rams, į ku­rią, be šei­mi­nin­kų, at­vy­ko da­ly­viai iš Ma­žei­kių, Tel­šių ir Rie­ta­vo. Pa­si­puo­šę vie­no­dais marš­ki­nė­liais, pui­kiai nu­si­tei­kę, ly­di­mi dū­dų or­kest­ro, vy­res­nio am­žiaus žmo­nės sau­lė­tą die­ną iš­si­ri­kia­vo „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­ne.

Kiek rei­kia duo­ti per ves­tu­vių ce­re­mo­ni­ją, kad kle­bo­nas ne­pyk­tų?

Ves­tu­vių šven­tė – vie­na įsi­min­ti­niau­sių gy­ve­ni­me. To­kią die­ną no­ri­si pa­tir­ti tik džiu­gias, ma­lo­nias, jaus­min­gas aki­mir­kas. De­ja, net šven­to­je vie­to­je – Die­vo na­muo­se – nuo­tai­ką ga­li su­ga­din­ti „ožiuo­tis“ pra­dė­jęs klebonas. Ne­va, vo­ke­ly­je bu­vo per ma­žai... Apie tai, ką vie­ną rug­sė­jo sa­vait­ga­lį Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je pa­ty­rė jau­nie­ji ir kaip su jais pa­si­el­gė de­ka­nas kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, – vie­šai pa­pa­sa­ko­jo ką tik iš­te­kė­ju­si jau­na­mar­tė, pa­pra­šiu­si ne­skelb­ti jos var­do.

Nu­griaus esa­mus sta­ti­nius ir sta­tys nau­jus

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riui pa­teik­tas ver­tin­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo, ga­ra­žo ir ūki­nių pa­sta­tų grio­vi­mo bei nau­jos sta­ty­bos pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­to su gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis pro­jek­tas. Pla­nuo­ja­mos sta­ty­bos vie­ta – Plun­gė­je, Tai­kos gat­vės pra­džio­je.

Plun­giš­kiai pa­bu­vo tarp plun­giš­kių

Rug­pjū­čio 27 die­ną, prie skel­biant tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio ren­gi­nių pra­džią, į su­ei­gą rū­muo­se tra­di­ciš­kai rin­ko­si Plun­giš­kių drau­gi­ja. Po vi­są mar­gą svie­tą iš­si­bars­čiu­siems, bet sa­vo šak­nų ne­pa­mir­šu­siems šios drau­gi­jos na­riams bu­vo svar­bu su­si­tik­ti ir pa­bū­ti tarp plun­giš­kių. „Gen­ties jaus­mas“, – taik­liai šį bu­vi­mą kar­tu api­bū­di­no su­ei­go­je kal­bė­ju­si Plun­gės gar­bės pi­lie­tė Gied­rė Kau­kai­tė.
Plun­giš­kių me­ti­nė su­ei­ga vy­ko jau dvi­de­šim­tą­jį kar­tą.

Su­si­ti­ki­me kalbėta ne tik apie dva­si­nius, bet ir apie ūki­nius rei­ka­lus

Rug­pjū­čio 25 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­kvie­tė su­si­tik­ti Žemaičių Kalvarijos de­ka­na­te šią va­sa­rą vys­ku­po nu­ro­dy­mu pa­rei­gas pra­dė­ju­sius ei­ti dva­si­nin­kus. Pri­ėmi­me taip pat da­ly­va­vo parapijos de­ka­nas Ju­lius Meš­kaus­kas ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ba­zi­li­kos rek­to­rius Jo­nas Ačas bei vie­nas kop­ly­čių at­nau­ji­ni­mo pro­jek­to ini­cia­to­rių, Plun­gės pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos na­rys Jo­nas Var­ka­lys. Su­si­ti­ki­mo me­tu Sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­ta ne tik apie dva­si­nius, bet ir apie ūki­nius rei­ka­lus.

Kai ben­druo­me­nė stip­ri lyg kumš­tis – vis­kas įma­no­ma

Sta­ne­liai – ne­di­de­lis kai­mas Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je, ta­čiau jo gy­ven­to­jai tik­rai tu­ri kuo di­džiuo­tis – stip­ria ir vie­nin­ga ben­druo­me­ne. Sta­ne­liuo­se ben­druo­me­nės vie­nin­gu­mą ska­ti­na ten esan­tis kul­tū­ros cen­tras bei, ži­no­ma, pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Gai­la, bet pas­ta­ro­ji rug­sė­jo 1-ąją pa­si­tiks jau kaip Bab­run­go pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­rius...

Pa­bai­ga: Nau­so­džio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je jau iš­kraus­to­mos kla­sės

„Ne­ga­liu į tai nė žiū­rė­ti... La­bai skau­da šir­dį...“ – at­si­du­so Ed­mun­das Saus­dra­vas, pa­klaus­tas, kas šiuo me­tu vyks­ta Nau­so­džio pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­te. Pus­šim­tį me­tų šio­je vie­to­je vei­ku­si moks­lo šven­to­vė su­griu­vo. Tie­sa, su­griu­vo per­kel­ti­ne pras­me, nes pa­sta­tas dar lai­ko­si tvir­tai. Ta­čiau Rug­sė­jo 1-osios skam­bu­tis čia nie­ka­da ne­be­skam­bės. „Taip, mo­kyk­los ten jau ne­be­bus. Bai­su, tie­siog tra­ge­di­ja“, – apie su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją ir ben­drą mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mą kal­bė­jo Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas Ro­lan­das Rai­bu­žis. Liūd­na, bet ir to­liau nyks­ta­me...

Po eg­le nak­tį pra­lei­dęs 16-me­tis gry­bau­to­jas brėkš­tant iš miš­ko iš­lin­do pats

Ką tu­rė­jo iš­gy­ven­ti 16-me­tis Ž. J., su­pra­tęs, kad vi­siš­kai pa­si­kly­do ir kad gū­džią nak­tį teks pra­leis­ti miš­ke? Jaus­mas tu­rė­jo bū­ti ne iš ma­lo­nių­jų... Juo­lab, kad te­le­fo­nas „mi­ręs“, o ša­lia – nė gy­vos dva­sios. Lai­mė, vis­kas šio­je is­to­ri­jo­je, nu­ti­ku­sio­je nak­tį iš ant­ra­die­nio į tre­čia­die­nį, bai­gė­si ge­rai.

Ser­ga­mu­mas er­kių pla­ti­na­mo­mis li­go­mis iš­lie­ka pa­na­šus

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Tel­šių de­par­ta­men­to Už­kre­čia­mų­jų li­gų val­dy­mo sky­riaus spe­cia­lis­tų pa­teik­tais duo­me­ni­mis, iki rug­pjū­čio mė­ne­sio Lai­mo li­ga, ku­rią pla­ti­na er­kės, už­si­krė­tė šiek tiek ma­žiau Plun­gės sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų nei per­nai tuo pa­čiu me­tu, o dėl er­ki­nio en­ce­fa­li­to, nuo ku­rio, be­je, ga­li­ma pa­si­skie­py­ti, ne­ma­lo­nu­mų tu­rė­jo ke­li as­me­nys.

Pa­si­ra­šy­ta Plun­gės TVM sta­dio­no per­da­vi­mo su­tar­tis

Pir­ma­die­nį, rug­pjū­čio 1 die­ną, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je pa­si­ra­šy­ta Plun­gės TVM sta­dio­no per­da­vi­mo su­tar­tis. Sta­dio­nas per­duo­tas VŠĮ „Plun­gės fut­bo­las“. Pa­gal su­tar­tį, „Plun­gės fut­bo­las“ de­šim­čiai me­tų tam­pa šio sta­dio­no val­dy­to­ju.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama