Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Pa­gal per­nai lai­ky­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų skai­čių plun­giš­kiams – an­tra vie­ta

Kaip mū­sų mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­lų abi­tu­rien­tams šie­met se­kė­si iš­lai­ky­ti įvai­rių da­ly­kų vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, jau skel­bė­me. Šį­kart Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė pri­sta­tė įdo­mi­ą­ją sta­tis­ti­ką, t. y. ko­kias vie­tas Plun­gės ra­jo­nas už­ėmė pa­gal 2016 me­tų lai­ky­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus.

Ti­ki­ma­si pa­ge­rin­ti mo­ki­nių skai­ty­mo įgū­džius

Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la kar­tu su part­ne­re – Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja – pla­nuo­ja pa­pil­do­mai ug­dy­ti mo­ki­nių ge­bė­ji­mą sklan­džiai skai­ty­ti ir su­pras­ti teks­tus. Nu­ma­to­ma, jog šių įstai­gų pra­di­nu­kai skai­ty­mo įgū­džius ge­rins po pa­mo­kų. Lė­šų pro­jek­tui ti­ki­ma­si iš Eu­ro­pos są­jun­gos (ES) fon­dų ir iš Sa­vi­val­dy­bės. Pla­čiau apie tai kal­bė­ta lie­pos 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Į bū­re­lius va­ži­uojan­tiems mo­ki­niams bus ap­mo­kė­tos iš­lai­dos, teks rink­ti bi­lie­tus

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas pri­ta­rė tvar­kai dėl iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo – tai su­si­ję su bū­re­lius lan­kan­čiais vai­kais, ku­riems ten­ka va­ži­nė­ti ne ma­žiau kaip tris ki­lo­met­rus. Anks­čiau į spor­to tre­ni­ruo­tes ar me­ni­nius už­si­ė­mi­mus vyks­tan­tys vai­kai kom­pen­sa­ci­jų ne­gau­da­vo, da­bar bus už­mo­ka­ma už bi­lie­tus.

Pa­skelb­ta, kiek šį ru­de­nį bus mo­ki­nių

Kaip įpras­ta, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba kiek­vie­nais ka­len­do­ri­niais me­tais iki ko­vo 31 d. nu­sta­to, o iki rug­sė­jo 1 d. pa­tiks­li­na kla­sių kom­plek­tų ir mo­ki­nių skai­čių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se. Apie pa­tiks­li­ni­mus kal­bė­ta lie­pos 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Tur­būt jau nie­ko ne­be­ste­bi­na, jog mo­ki­nių į kla­ses vėl su­si­rinks ge­ro­kai ma­žiau nei per­nai ru­de­nį.

Dis­ku­si­jos dėl 286 met­rų gat­vės – be re­zul­ta­tų

Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Aud­rių Kli­šo­nį krei­pė­si Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė, ku­ri at­krei­pė dė­me­sį į pras­tą Men­de­no gat­vės būk­lę.

Mi­nist­ras į Plun­gę at­vy­ko vi­sai die­nai

Bir­že­lio 30 die­ną Plun­gė­je lan­kė­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, jo pa­ta­rė­ja Kris­ti­na Pau­li­kė, So­cia­li­nės ap­rėp­ties de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Vio­le­ta To­lei­kie­nė, Tel­šių re­gio­no per­tvar­kos pro­ce­so eks­per­tė Lai­ma Ju­ry­tė-Za­ka­raus­kie­nė. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vy­ko kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je mi­nist­ras ir jo ko­man­da pa­si­da­li­no šios Vy­riau­sy­bės tiks­lais ir so­cia­li­nė­je sri­ty­je pla­nuo­ja­mo­mis per­mai­no­mis, at­sa­kė į su­si­rin­ku­sių­jų klau­si­mus, o po to lan­kė­si Plun­gės kri­zių cen­tre, vai­kų glo­bos na­muo­se, vai­kų glo­bos agen­tū­ro­je „Cy­ru­lis“, Plun­gės pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se bei Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se. Mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis Plun­gė­je už­tru­ko il­giau, nei bu­vo pla­na­vęs, jį po įstai­gas ly­dė­jo Sei­mo na­rys, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­rys Jo­nas Var­ka­lys ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jai Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir Man­tas Čes­naus­kas bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Dai­na Mar­ti­šie­nė.

Pastebėjo: vi­si ra­jo­no ke­liai su­bė­ga į mies­tą...

Pir­ma­die­nį su­si­rin­kę Dai­nos Mar­ti­šie­nės pir­mi­nin­kau­ja­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­riai iš­klau­sė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų pa­reng­tą in­for­ma­ci­ją apie su­si­sie­ki­mą vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu kai­miš­ko­se vie­to­vė­se bei šių me­tų pa­sė­lių ir že­mės ūkio naud­me­nų de­kla­ra­vi­mą.

Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rius Plun­gė­je ap­ta­rė to­les­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes

Bir­že­lio 16 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­ėmė Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rių Phi­lip­pe Je­an­taud ir Pran­cū­zų ins­ti­tu­to Lie­tu­vo­je va­do­vą Je­an-Ma­rie Sa­ni bei juos ly­din­čius am­ba­sa­dos ir ins­ti­tu­to dar­buo­to­jus. Kar­tu su sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros įstai­gų va­do­vais kal­bė­ta­si apie Plun­gė­je vy­ku­sios Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės at­gar­sius, ap­tar­tos to­les­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės ir kryp­tys.

Skelb­ta­me auk­cio­ne pir­kė­jų ne­su­lau­kė

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bė, kad vie­ša­me auk­cio­ne, ku­ris tu­rė­jo įvyk­ti bir­že­lio 14 die­ną, siū­lo pirk­ti A. Vaiš­vi­los gat­vė­je esan­tį prieš­gais­ri­nį re­zer­vu­a­rą su jam pri­skir­tu že­mės skly­pu, taip pat – 12 san­dė­liu­kų Vy­tau­to gat­vė­je ir 6 bu­tus ava­ri­niu pri­pa­žin­ta­me na­me Auš­ros g. 8.

Plun­gės TVM ša­lies pro­fe­si­nių mo­kyk­lų rei­tin­ge – an­tra!

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą (PTVM) pa­sie­kė pui­kios ži­nios: nau­jau­sia­me žur­na­lo „Rei­tin­gai“ nu­me­ry­je pa­skelb­ti Lie­tu­vos pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų rei­tin­gai, ku­rie pa­ro­dė, kad plun­giš­kiai už pa­ro­dy­tus aka­de­mi­nius pa­sie­ki­mus ver­ti aukš­tos vie­tos – res­pub­li­ko­je jie an­tri!

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama