Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Vi­sos bė­dos – iš bied­nu­mo

Spa­lio pabaigoje sa­vo se­niū­ni­jų bė­das ir ne­iš­spren­džia­mus rū­pes­čius Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riams iš­pa­ži­no Al­sė­džių, Pla­te­lių ir Ša­tei­kių se­niū­nai. Prieš mė­ne­sį ta pa­čia in­ten­ci­ja į po­sė­dį bu­vo pa­kvies­ti Plun­gės mies­to, Žli­bi­nų ir Bab­run­go se­niū­nai. Nuo kai­mo re­a­ly­bės kiek nu­to­lę vie­tos po­li­ti­kai no­ri su­si­da­ry­ti vaiz­dą, į ką kreip­ti di­des­nį dė­me­sį skirs­tant at­ei­nan­čių me­tų biu­dže­to pa­ja­mas.

So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras pla­nuo­ja dar dvi in­teg­ra­lios pa­gal­bos ko­man­das

Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ži­nio­je yra dau­giau nei de­šimt veik­los sri­čių, ta­čiau, kaip pa­ste­bi šios įstai­gos di­rek­to­rė Ode­ta Mi­siū­nie­nė, mū­sų žmo­nės dar ne­ži­no, ko­kią pa­gal­bą ga­li gau­ti. Vie­na jų – šį pa­va­sa­rį star­ta­vu­si in­teg­ra­li pa­gal­ba na­muo­se, ku­ri iš vie­nos ko­man­dos ne­tru­kus „ūg­te­lės“ iki tri­jų, tad pa­slau­gas gaus kur kas dau­giau gy­ven­to­jų. Su cen­tro veik­la bei pro­ble­momis direktorė ne­se­niai supažindino Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to narius.

Ku­liuo­se at­gi­mė šio kraš­to mu­zie­jus

„Kur du stos, vi­sad dau­giau nau­dos“. Taip sa­ko liau­dies iš­min­tis. Kad tai tik­rai tei­sy­bė, ga­li pa­tvir­tin­ti Ku­liuo­se gy­ve­nan­tis An­drius Pet­rai­tis. Vy­ras yra ak­ty­vus šio mies­te­lio ben­druo­me­nės na­rys, ne­gai­lin­tis as­me­ni­nio lai­ko įvai­rioms vi­suo­me­ni­nėms ini­cia­ty­voms įgy­ven­din­ti. O kai pas­ta­ro­sios su­lau­kia pri­ta­ri­mo ir pa­lai­ky­mo iš ša­lies dar­buo­tis, ypač sma­gu. A. Pet­rai­tis džiau­gia­si, kad, ra­dus ben­drą kal­bą su bu­vu­sia il­ga­me­te Ku­lių gim­na­zi­jos di­rek­to­re Zu­za­na Jan­ke­vi­čie­ne, jiems pa­vy­ko įgy­ven­din­ti už­si­brėž­tą tiks­lą – at­kur­ti prieš ge­rą de­šimt­me­tį vei­ku­sį Ku­lių kraš­to mu­zie­jų. „Nors ir trū­ko lė­šų, ne­gai­lė­da­mi as­me­ni­nio lai­ko, mes vis dėl­to sa­vo pa­da­rė­me – mud­vie­jų vi­zi­ja ta­po re­a­ly­be. Mu­zie­jaus ati­da­ry­mas vy­ko lie­pos 15 die­ną, per Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės at­lai­dus. Tą­kart prie mu­zie­jaus su­gu­žė­jo daug žmo­nių. Ati­da­ry­mo juos­tą kir­po Ku­lių se­niū­nė, Ku­lių kraš­to „Alan­tas“ ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras“, – pri­si­mi­ni­mais šian­dien da­li­ja­si A. Pet­rai­tis, vi­sa­da pa­si­ruo­šęs at­ver­ti Ku­lių kraš­to mu­zie­jaus du­ris lan­ky­to­jams. O pa­ma­ty­ti ten tik­rai yra ką.

Kiek pa­tal­pų iš tie­sų rei­kia „Kar­kluo­jai“?

Sa­vi­val­dy­bė­je spren­džia­ma, kiek pa­nau­dos su­tar­čių pra­tęs­ti su Kar­klė­nų šei­mų ben­druo­me­ne „Kar­kluo­ja“. Pa­gal šiuo me­tu te­be­ga­lio­jan­čias dvi pa­nau­dos su­tar­tis „Kar­kluo­ja“ nau­do­ja­si bu­vu­sios Kar­klė­nų mo­kyk­los pa­tal­po­mis – iš vi­so 386 kv. m (su rū­siu).

Met­raš­ti­nin­kui Al­fon­sui Be­res­ne­vi­čiui – „Vil­ties žvaigž­dė“

Spa­lio 10 die­ną kraš­to­ty­ri­nin­kų klu­bo „Pi­lai­tė“ na­rių su­si­rin­ki­me Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je lau­kė staig­me­na – plun­giš­kiui Al­fon­sui Be­res­ne­vi­čiui bu­vo įteik­tas Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių ben­dri­jos me­da­lis „Vil­ties žvaigž­dė“, ku­rį iš sos­ti­nės į Plun­gę par­ve­žė ben­dri­jos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Ani­ce­ta Grik­šie­nė.

Tarp nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių – ir pa­gal­bos myg­tu­kai

Praėjusį tre­čia­die­nį Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vo Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės ko­mi­si­ja. Kaip pa­ste­bė­jo pir­mi­nin­kau­jan­tis Čes­lo­vas Ker­paus­kas – tai pir­mas toks po­sė­dis šie­met. Kal­bė­ta apie tai, kaip se­ka­si vyk­dy­ti Nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jos ir kon­tro­lės 2016–2017 m. pro­gra­mos prie­mo­nių pla­ną: apie vai­kų ir jau­ni­mo už­im­tu­mą, po­kal­bius su tė­vais ir vai­kais, pa­ty­čias, sau­gią kai­my­nys­tę, pa­gal­bos myg­tu­kus ir ki­tus da­ly­kus, ku­rie svar­būs nu­si­kal­ti­mų pre­ven­ci­jai.

Ra­žie­nų de­gi­ni­mas: ir di­de­lė bau­da, ir ža­la gam­tai

Pa­si­bai­gus ja­vap­jū­tei, pa­si­tai­ko at­ve­jų, jog ūki­nin­kai su­gal­vo­ja nu­de­gin­ti ra­žie­nas. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ir ug­nia­ge­siai pri­me­na, jog tai da­ry­ti griež­tai drau­džia­ma. Pa­žei­dė­jai bau­džia­mi ir už ra­žie­nų de­gi­ni­mą, ir už gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą.

Die­vo sta­las, Ki­ni­jos lau­kas, Rau­dy­nas, Pa­klu­pi­nė... Kas tai?

Ar ne lai­kas Plun­gei su­kur­ti dar vie­ną tu­ris­ti­nį marš­ru­tą ir ra­jo­no sve­čius vi­lio­ti nau­jais lan­ky­ti­nais ob­jek­tais? Tie­sa, tie ob­jek­tai bū­tų kiek ne­įpras­ti, ta­čiau pa­kan­ka­mai iš­kal­bin­gi. Die­vo sta­las, Ki­ni­jos lau­kas, Rau­dy­nas, Pa­klu­pi­nė... Kaip ma­no­te, kas tai?

Nau­jos lai­do­ji­mo tai­syk­lės nu­ma­tys lai­do­ji­mo tvar­ką ir ne­pri­žiū­ri­mo­se ka­pa­vie­tė­se

Šį mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­ma­tė pa­tvir­tin­ti ke­le­tą žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo tvar­ką reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų: ra­jo­ne esan­čių ka­pi­nių tvar­ky­mo tai­syk­les, lei­di­mo lai­do­ti ne­pri­žiū­ri­mo­se ka­pa­vie­tė­se iš­da­vi­mo ap­ra­šą, pa­lai­do­tų as­me­nų gi­mi­nai­čių in­for­ma­vi­mo apie ka­pi­nių pa­nai­ki­ni­mą tvar­kos ap­ra­šą, ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jo kau­pia­mų duo­me­nų tvar­ky­mo są­ly­gų tvar­kos ap­ra­šą bei ka­pų iden­ti­fi­ka­vi­mo ko­mi­si­jos veik­los nuo­sta­tus.

Vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­ka: vie­na bu­din­ti glo­bo­to­ja su už­duo­ti­mi nesu­si­tvar­kė

Po tre­jų me­tų, kai Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai tu­rė­tų švęs­ti 40-me­tį, šios įstai­gos ne­be­liks. Tai – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas, į ku­rį su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis yra pa­te­ku­si ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bė. Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka, per­ei­nant nuo val­diš­kos glo­bos prie šei­mo­je ar ben­druo­me­nė­je, jau įsi­bė­gė­jo, ir pir­ma­sis eta­pas – per­tvar­kai rei­ka­lin­gų są­ly­gų su­kū­ri­mas – baig­sis šių me­tų ga­le. Apie tai, kaip vyks­ta per­tvar­ka mū­sų vai­kų glo­bos na­muo­se, kal­bė­ta ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama