Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

Vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­ka: vie­na bu­din­ti glo­bo­to­ja su už­duo­ti­mi nesu­si­tvar­kė

Po tre­jų me­tų, kai Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai tu­rė­tų švęs­ti 40-me­tį, šios įstai­gos ne­be­liks. Tai – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas, į ku­rį su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis yra pa­te­ku­si ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bė. Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka, per­ei­nant nuo val­diš­kos glo­bos prie šei­mo­je ar ben­druo­me­nė­je, jau įsi­bė­gė­jo, ir pir­ma­sis eta­pas – per­tvar­kai rei­ka­lin­gų są­ly­gų su­kū­ri­mas – baig­sis šių me­tų ga­le. Apie tai, kaip vyks­ta per­tvar­ka mū­sų vai­kų glo­bos na­muo­se, kal­bė­ta ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Be kan­try­bės ne­bus do­ry­bės!

„Blo­ka­da“, – taip so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se nuos­kau­dą dėl pra­stai re­gu­liuo­ja­mų au­to­mo­bi­lių srau­tų re­konst­ruo­ja­mo­je Plun­gės mies­to J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je lie­jo mū­sų mies­to vai­ruo­to­jai, da­lin­da­mie­si nuo­trau­ko­mis su už­fik­suo­to­mis aki­mir­ko­mis, kai vie­no­je eis­mo juos­to­je prieš­prie­šais akis į akį ma­ši­nų lem­pas – kaip du ožiu­kai ant liep­te­lio – su­re­mia am­bi­cin­gi vai­ruo­to­jai, nė ne­ma­nan­tys trauk­tis iš ke­lio! „De­bi­lai!“ – ne­gai­li to­kiems „kom­pli­men­tų“ li­kę sto­vė­ti už jų nu­ga­rų, ar­šiai dis­ku­tuo­da­mi, kad pa­tys į re­mon­tuo­ja­mą ke­lio at­kar­pą įrie­dė­jo dar de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui... Tai­gi ką da­ry­ti, kaip su­re­gu­liuo­ti au­to­mo­bi­lių srau­tus, kai eis­mo in­ten­sy­vu­mas, pra­si­dė­jus nau­jiems moks­lo me­tams, dar di­des­nis?

Mo­kyk­la Kan­tau­čiuo­se rug­sė­jį pa­si­tin­ka su ma­žes­niu mo­ki­nių skai­čiu­mi, nei ti­kė­ta­si

34 mo­ki­niai. Tiek šian­dien, skam­bant Rug­sė­jo 1-osios skam­bu­čiui, vai­kų rin­ko­si į Kan­tau­čių mo­kyk­lą. Dar ge­ro­kai prieš pra­si­de­dant nau­jiems moks­lo me­tams, tarp vie­tos ben­druo­me­nės na­rių pa­si­gir­do kal­bų, kad mo­kyk­lą sa­vo no­ru pa­lie­ka ir ki­tur mo­ky­tis iš­va­žiuo­ja ne vie­nas mo­ki­nys. Tai­gi kaip yra iš tik­rų­jų, ar tie­sa, kad vyks­ta moks­lei­vių „nu­te­kė­ji­mas“?

Už galimybę prisėsti parke ant suoliuko – 20 eurų!

A. Ba­ka­naus­kas: „Jei ne­ga­li be už­kan­džių ir „šnap­so“, te­gul ei­na į krū­mus“

Va­sa­ra – ves­tu­vių me­tas. Pa­pras­tai no­rin­tys įam­žin­ti šven­tės aki­mir­kas jau­na­ve­džiai kar­tu su pa­ly­da ieš­ko gra­žios ap­lin­kos, kur bū­tų ne tik ga­li­my­bė nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, bet ir pa­si­mė­gau­ti už­kan­džiais ar pa­kel­ti šam­pa­no tau­res. Plun­gės par­kas ir My­ko­lo Ogins­kio rū­mai se­niai yra ta­pę trau­kos ob­jek­tu – ko­ne kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį čia ga­li­ma su­tik­ti ves­tu­ves šven­čian­čias po­ras, ne­trūks­ta ir ki­tas svar­bias šei­mos šven­tes mi­nin­čių žmo­nių. To­kią die­ną no­ri­si, kad vis­kas, kaip sa­ko­ma, ei­tų kaip iš pyp­kės, to­dėl net men­kiau­sias nesu­si­pra­ti­mas ga­li su­ga­din­ti nuo­tai­ką. Bū­tent taip nu­ti­ko ne­se­niai ves­tu­ves at­šo­ku­siai po­rai. „Tik įė­jus į par­ką, vos ne iš krū­mų iš­puo­lė žmo­gus, pri­sis­ta­tė esan­tis rū­mų dar­buo­to­jas, ir lie­pė su­si­mo­kė­ti 20 eu­rų už vie­tą prie suo­liu­ko, kad ga­lė­tu­me su­val­gy­ti su­muš­ti­nį“, – ste­bė­jo­si keis­tą si­tu­a­ci­ją pri­si­mi­nu­si mo­te­ris.

Drau­gys­tė tę­sia­si: me­ras pri­ėmė jau­ni­mo de­le­ga­ci­ją iš Kras­no­gors­ko

Rug­pjū­čio 17 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je me­ras Aud­rius Kli­šo­nis su­ti­ko sve­čius iš Ru­si­jos – jau­ni­mo ir ly­din­čių as­me­nų de­le­ga­ci­ją iš Kras­no­gors­ko. Nors po šių­me­čio plun­giš­kių vi­zi­to pas mies­to part­ne­rius bu­vo ki­lęs ne­men­kas skan­da­las dėl ben­dra­vi­mo su bai­ke­rių klu­bo „Nak­ti­niai vil­kai“ na­riais, ta­čiau jau­ni­mo drau­gys­tė ne­nu­trū­ko. Kaip sa­kė Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas, „svar­bu, kad jū­sų ir mū­sų jau­ni žmo­nės pa­žin­tų pa­sau­lį, nes ži­nios yra vis­kas“.

Plun­giš­kiai gy­dy­to­jai – Pa­sau­lio sen­jo­rų me­di­kų fut­bo­lo vi­ce­čem­pio­nai!

Plun­gės gy­dy­to­jai ne tik rū­pi­na­si mū­sų svei­ka­ta, bet ir gar­si­na ša­lies bei mū­sų mies­to var­dą įvai­rio­se ki­to­se sri­ty­se. Ne­se­niai Lie­tu­vos me­di­kų sen­jo­rų fut­bo­lo rink­ti­nė, ku­rios gre­to­se bu­vo ir du Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės gy­dy­to­jai – Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ai­va­ras Do­vy­dai­tis ir Chi­rur­gi­jos sky­riaus ve­dė­jas Brū­no Alek­na­vi­čius, lie­pos 8–16 die­no­mis vy­ku­sia­me Pa­sau­lio me­di­kų fut­bo­lo čem­pio­na­te Aust­ri­jo­je ta­po vi­ce­čem­pio­nais. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, pa­gerb­da­mas šiuos me­di­kus, džiau­gė­si ne tik nuo­sta­bia jų per­ga­le, bet ir Plun­gės var­do gar­si­ni­mu.

Mo­ki­nio reik­mėms įsi­gy­ti – 57 eu­rų pa­ra­ma

Spar­čiai ar­tė­ja Rug­sė­jo 1-oji, tad mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos ne­iš­vengs rū­pes­čių dėl bū­ti­nų prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo. Ne­pa­si­tu­rin­tiems ir tiems, ku­riems ypač sun­ku, kiek dau­giau nei pus­šim­čiu eu­rų pa­gel­bės vals­ty­bė, tad pats lai­kas kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ar se­niū­ni­ją ir ra­šy­ti pra­šy­mą.

Al­sė­džiuo­se – ma­siš­kiau­sio sė­dė­ji­mo pa­ke­lė­je re­kor­das! (foto)

Rug­pjū­čio 4–5 die­no­mis Al­sė­džių se­niū­ni­ja vi­sus kvie­tė at­vyk­ti į Al­sė­džius, kur vy­ko šios se­niū­ni­jos va­sa­ros šven­tė „Al Sie­du 2017“. Nuo gat­vės krep­ši­nio ir ma­ši­nų sla­lo­mo var­žy­bų iki bur­bu­li­nio fut­bo­lo, nuo „tro­liš­kų“ pra­mo­gų vai­kams iki lie­tu­viš­kos est­ra­dos prin­co Ry­čio Ci­ci­no kon­cer­to – pro­gra­ma bu­vo įvai­ri ir vi­lio­jan­ti. Vis­gi la­biau­siai vi­sus in­tri­ga­vo, ar pa­vyks al­sė­diš­kiams už­fik­suo­ti gal kiek keis­tą, ta­čiau įdo­mų ir iš­si­ski­rian­tį re­kor­dą – ma­siš­kiau­sio sė­dė­ji­mo pa­ke­lė­je. Pa­vy­ko!

Pa­gal per­nai lai­ky­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų skai­čių plun­giš­kiams – an­tra vie­ta

Kaip mū­sų mies­to ir ra­jo­no mo­kyk­lų abi­tu­rien­tams šie­met se­kė­si iš­lai­ky­ti įvai­rių da­ly­kų vals­ty­bi­nius bran­dos eg­za­mi­nus, jau skel­bė­me. Šį­kart Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Vi­ta­li­ja Po­ciu­tė pri­sta­tė įdo­mi­ą­ją sta­tis­ti­ką, t. y. ko­kias vie­tas Plun­gės ra­jo­nas už­ėmė pa­gal 2016 me­tų lai­ky­tų vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus.

Ti­ki­ma­si pa­ge­rin­ti mo­ki­nių skai­ty­mo įgū­džius

Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė mo­kyk­la kar­tu su part­ne­re – Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja – pla­nuo­ja pa­pil­do­mai ug­dy­ti mo­ki­nių ge­bė­ji­mą sklan­džiai skai­ty­ti ir su­pras­ti teks­tus. Nu­ma­to­ma, jog šių įstai­gų pra­di­nu­kai skai­ty­mo įgū­džius ge­rins po pa­mo­kų. Lė­šų pro­jek­tui ti­ki­ma­si iš Eu­ro­pos są­jun­gos (ES) fon­dų ir iš Sa­vi­val­dy­bės. Pla­čiau apie tai kal­bė­ta lie­pos 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama