Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Savivaldybėje

„Pa­ju­dė­jo“ vai­kų dan­tų ka­bi­ne­to stei­gi­mo klau­si­mas ir blai­vyk­los rei­ka­lai

Kur tu­rė­tų at­si­ras­ti blai­vyk­la mū­sų mies­to gir­tuok­lė­liams – prie Plun­gės kri­zių cen­tro ar prie li­go­ni­nės? Grei­čiau­siai bus pa­si­rink­tas pas­ta­ra­sis va­rian­tas, bet ga­lu­ti­nis spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas ko­vo mė­ne­sį. Tam nu­ma­ty­ta pi­ni­gų iš biu­dže­to – 110 tūkst. eu­rų. Taip pat po ke­lių mė­ne­sių li­go­ni­nė­je ti­ki­ma­si ati­da­ry­ti vai­kų dan­tų tai­sy­mo bei si­lan­ta­vi­mo ka­bi­ne­tą, ku­rio at­si­ra­di­mui iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to nu­ma­ty­ta 40 tūkst. eu­rų. Apie šias bei ki­tas dvi So­cia­liai sau­gios ir svei­kos ap­lin­kos kū­ri­mo pro­gra­mos prie­mo­nes, ku­rias nu­ma­to vyk­dy­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė, kal­bė­ta ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Upė mal­ki­nę jau nu­si­ne­šė, grei­tai nuplukdys ir na­mu­ką su šei­mi­nin­ke...

„Tu­rim bė­dą“, – to­kiais žo­džiais sa­vo laiš­ką re­dak­ci­jai pra­dė­jo Min­dau­gas Ra­kaus­kas. Plun­giš­kis, ku­rio ma­ma gy­ve­na Prū­sa­lių kai­me, Bab­run­go gat­vė­je, ant Bab­run­go upės skar­džio, yra la­bai su­ne­ri­męs, kad van­duo ku­rią die­ną ga­li pa­si­glemž­ti jų so­do na­mu­ką, nes mal­ki­nė su vi­so­mis mal­ko­mis prieš ke­le­tą me­tų jau „iš­plau­kė“. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės tven­ki­nio hid­ro­tech­ni­ni­nis įren­gi­nys, va­di­na­ma­sis si­fo­nas, at­si­da­ro au­to­ma­tiš­kai ir nuo už­tvan­kos kas­kart pa­lei­džia to­kį van­dens srau­tą, kad per met­rą stai­giai pa­ki­lęs upės van­duo nu­plau­na vis dau­giau pa­kran­tės, ar­do šlai­tus, ver­čia me­džius, kė­si­na­si į žmo­nių skly­pus ir pa­sta­tus. M. Ra­kaus­kas bai­mi­na­si, kad so­do na­mu­kas, ku­ria­me gy­ve­na jo ma­ma, ku­rią die­ną taip pat ga­li at­si­dur­ti ant van­dens – upei iki jo li­ko vos ke­li met­rai...

Smur­to au­koms po­li­ci­ja da­li­na pa­gal­bos myg­tu­kus, ta­čiau mo­te­rys jų at­si­sa­ko

Maž­daug prieš pus­me­tį smur­to au­koms po­li­ci­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je pra­dė­jo da­lin­ti SOS pa­gal­bos įren­gi­nius, va­di­na­muo­sius pa­gal­bos myg­tu­kus. Ne­di­de­lės elek­tro­ni­nės prie­mo­nės yra tik­ras iš­si­gel­bė­ji­mas skriau­džia­moms mo­te­rims. Jos ga­li vie­nu pa­spau­di­mu grei­tai iš­si­kvies­ti pa­rei­gū­nus. Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (PK) ga­vo 11 to­kių myg­tu­kų ir da­lį jau iš­da­li­jo, ta­čiau, šios sa­vai­tės duo­me­ni­mis, kol kas dau­giau yra at­si­sa­kan­čių­jų to­kios pa­gal­bos, o ne iman­čių. Ko­dėl taip yra ir kaip vei­kia šios elek­tro­ni­nės prie­mo­nės, pa­sa­ko­jo Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė ir vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Ro­lan­das Lu­kaus­kis.

Apie lau­ke šą­lan­čius gy­vū­nus pra­ne­ša­ma, ta­čiau skun­dai ne­tu­ri rim­to pa­grin­do

„Bu­vo­me ga­vę pra­ne­ši­mą, jog prie Al­sė­džių po lau­kus vaikš­ti­nė­ja kar­vės. Be abe­jo, grei­tai nu­vy­ko­me į nu­ro­dy­tą vie­tą, ta­čiau žmo­nės tuo me­tu va­lė tvar­tą, tad gy­vu­liai lau­ke bu­vo tik trum­pam“, – pa­klaus­tas, ar, šą­lant orams, su­lau­kia in­for­ma­ci­jos apie ne­tin­ka­mai lai­ko­mus gy­vū­nus, sa­kė Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas, vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gai­lius.

Elek­tro­ni­niai re­cep­tai ša­ly­je po­pu­lia­rė­ja, bet Plun­gė­je – ga­na van­giai

Sau­sio 15 die­ną Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Gy­dy­mo įstai­gos iš­ra­šo vis dau­giau e. re­cep­tų“. Skel­bia­ma, kad ša­lies gy­dy­mo įstai­gos sėk­min­gai per­ei­na prie e. re­cep­to ra­šy­mo, o kai ku­rio­se gy­dy­mo įstai­go­se jau vi­si iš­ra­šo­mi re­cep­tai yra elek­tro­ni­niai. De­ja, mū­sų pir­mi­nius svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trus (PSPC) jau ap­len­kė kai­my­nai iš Kar­te­nos, Sa­lan­tų ar Var­nių – ten elek­tro­ni­niai re­cep­tai pa­cien­tams iš­ra­šo­mi ga­na ak­ty­viai, o pas mus po­li­kli­ni­kos vis dar nau­do­ja po­pie­ri­nius. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė elek­tro­ni­nių re­cep­tų taip pat iš­ra­šo ne­daug – apie 30–40 pro­cen­tų.

Lais­vės gy­nė­jų die­na Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio švie­so­je

Šeš­ta­die­nį, sau­sio 13-ąją, vi­so­je Lie­tu­vo­je lieps­no­jo lau­žai ir de­gė žva­kės – bu­vo mi­ni­mos 27-osios Lais­vės gy­nė­jų die­nos me­ti­nės. Šven­ti­niai ren­gi­niai vy­ko ir Plun­gė­je.

Per pir­mą pus­me­tį ap­si­nuo­di­jo 18 gy­ven­to­jų, dau­giau­sia – vais­tais

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pa­gal gau­tus iš svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų pra­ne­ši­mus iki 2017 m. lie­pos 18 die­nos bu­vo iš­tir­ta 18-ikos žmo­nių ap­si­nuo­di­ji­mo at­ve­jai. Po šios da­tos pra­ne­ši­mų apie nu­sta­ty­tus ar įta­ria­mus ap­si­nuo­di­ji­mo at­ve­jus Plun­gės sky­rius ne­be­gau­na.

Gruo­dį gi­mė 35 vai­kai, per me­tus – 423

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, pas­ku­ti­nį 2017 me­tų mė­ne­sį gi­mi­mų bū­ta šiek tiek dau­giau nei ne­tek­čių, ta­čiau per vi­sus pra­ėju­sius me­tus mir­čių bū­ta net tri­mis de­šim­ti­mis dau­giau nei nau­ja­gi­mių.

Me­tams bai­gian­tis, pri­ėmė spren­di­mą ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Gruo­džio 21 die­ną įvy­ko pas­ku­ti­ny­sis 2017 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo pri­im­ti pas­ku­ti­niai ko­mi­te­tuo­se jau ap­tar­ti spren­di­mai bei pa­tiks­lin­tas šių ka­len­do­ri­nių me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas. Jį, be­je, po rug­sė­jo mė­ne­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pri­im­tų stam­bes­nių ko­rek­ci­jų gruo­dį pri­si­ė­jo šiek tiek su­ma­žin­ti.

Per­nai daugeliui vaistų at­spa­ria tu­ber­ku­lio­ze sir­go ne 40, bet tik 4 gy­ven­to­jai

Gruo­džio vi­du­ry­je straips­ny­je „Apie plun­giš­kių svei­ka­tos būk­lę ir de­mog­ra­fi­nę si­tu­a­ci­ją“ ra­šė­me ir apie tu­ber­ku­lio­zę. Duo­me­nis apie šią in­fek­ci­nę li­gą pa­tei­kęs Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ne­ty­čia įvė­lė klai­dą – nu­ro­dė, jog dau­ge­liui vais­tų at­spa­rios tu­ber­ku­lio­zės at­ve­jų Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je per­nai bū­ta net 40. Toks skai­čius ypač nu­ste­bi­no mū­sų li­go­ni­nės pul­mo­no­lo­gę Eu­ge­ni­ją Gau­die­šie­nę – me­di­kė ak­cen­ta­vo, jog to­kių li­go­nių bū­ta de­šimt kar­tų ma­žiau!

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama