Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Žir­gų kon­kū­re trium­fa­vo rai­te­lė Ka­mi­lė su ku­me­lai­te In­ga

Žir­gų kon­kū­re trium­fa­vo rai­te­lė Ka­mi­lė su ku­me­lai­te In­ga

Jau sep­tin­tą kar­tą Tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio pro­gra­mą pra­tur­ti­na žir­gų kon­kū­ro var­žy­bos, dėl sve­tin­go plun­giš­kių pri­ėmi­mo ir dos­naus pri­zi­nio fon­do ypač ver­ti­na­mos Lie­tu­vos rai­te­lių. Ne­pa­bū­gę apie sta­dio­ną ra­tus su­kan­čių de­be­sų, var­žy­bų aikš­te­lė­je drą­są ir ryž­tą de­monst­ra­vo nuo­sta­būs du­e­tai – žir­gai ir rai­te­liai! Su­si­rin­ku­sių­ žiū­ro­vų nuo­sta­bai fi­na­li­nė­je rung­ty­je vi­sus vy­rus var­žo­vus įvei­kė jau­nu­tės rai­te­lės Ka­mi­lės Ber­žons­ky­tės ir jos va­de­lio­ja­mos ku­me­lai­tės In­gos tan­de­mas, tai­gi XII tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio kon­kū­ro tau­rė šie­met iš­ke­lia­vo į Rad­vi­liš­kio ra­jo­ną, į klu­bą „Pu­šy­no vi­la“.

Pui­kiai kon­kū­ro var­žy­bas žiū­ro­vams ko­men­ta­vu­si var­žy­bų tei­sė­ja vil­nie­tė Re­gi­na Gra­žu­lie­nė at­krei­pė su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį, kad šio­se var­žy­bo­se ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti jė­gas tu­ri įvai­rių veis­lių ir plau­ko Lie­tu­vo­je, Len­ki­jo­je, Olan­di­jo­je, ki­to­se ša­ly­se už­au­gin­ti kil­min­gi žir­gai. Nors plun­giš­kių rai­te­lių tarp šio kon­kū­ro da­ly­vių ne­bu­vo, var­žy­bo­se da­ly­va­vo prū­sa­liš­kės Ge­nu­tės Ša­kie­nės jo­ji­mo klu­be „Ra­fa­el­la“ už­au­gin­tas Bal­ti­jos ha­no­ve­rių veis­lės žir­gas Ri­co To­res, dar tik pra­de­dan­tis sa­vo spor­ti­nę kar­je­rą ir tą die­ną ne­la­bai no­rė­jęs pa­klus­ti rai­te­lei iš Še­du­vos tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los Mar­ty­nai Jo­nu­šai­tei.
Į var­žy­bas Plun­gė­je šie­met at­vy­ko ir ti­tu­luo­tų, ir jau­nų rai­te­lių. Be­je, žir­gų kon­kū­ras yra vie­nin­te­lė olim­pi­nė spor­to ša­ka, ku­rio­je mo­te­rys ir vy­rai var­žo­si kaip ly­gia­ver­čiai kon­ku­ren­tai, tai­gi apie džen­tel­me­niš­ku­mą čia trum­pam de­rė­jo pa­mirš­ti.

Sta­dio­ne kliū­tis var­žy­bų da­ly­viams pa­rin­ko ir iš­dės­tė tarp­tau­ti­nės ka­te­go­ri­jos kon­kū­rų marš­ru­tų di­zai­ne­ris ir tarp­tau­ti­nės ka­te­go­ri­jos tei­sė­jas Vy­tau­tas Paz­nans­kis. Per tris at­ski­rus kon­kū­rus kliū­tys nuo 1,1 met­ro iš­au­go iki 1,35 met­ro. Marš­ru­tai tu­rė­jo al­ter­na­ty­vų, kad rai­te­liai, ži­no­da­mi sa­vo žir­go pa­jė­gu­mą, ga­lė­tų trum­pin­ti marš­ru­tą ir rink­tis įvei­kia­mas kliū­tis.
Var­žy­bas or­ga­ni­za­vu­sio Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas pa­si­džiau­gė, kad va­ka­rykš­čio lie­taus ne­iš­si­gan­dę į kon­kū­rą at­vy­ko vi­si iš anks­to už­si­re­gist­ra­vę.
„Plun­gės dva­ras be žir­gų sa­vo at­ei­ties ne­be­įsi­vaiz­duo­ja, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus su Plun­gės val­džia čia pla­nuo­ja įkur­ti net hi­pod­ro­mą“, – svei­kin­da­mas kon­kū­ro da­ly­vius, di­de­lę vil­tį žir­gų spor­to en­tu­zias­tams su­tei­kė A. Ba­ka­naus­kas.
Ge­ro star­to, lai­min­gai pa­siek­ti fi­ni­šą rai­te­liams lin­kė­jo Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys, kvies­da­mas į Plun­gė­je ren­gia­mą kon­kū­rą at­vyk­ti ir ki­tais me­tais.
Jo­ji­mo spor­to klu­bo „Ra­fa­el­la“ na­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė žiū­ro­vams lin­kė­jo ge­ro re­gi­nio, ku­ris teik­tų džiaugs­mą vi­siems var­žy­bų da­ly­viams.

Su gra­žiu My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio ren­gi­niu su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, lin­kė­da­mas kon­kū­ro da­ly­viams so­li­da­riai tar­pu­sa­vy­je pa­si­da­lin­ti pri­zus.
„Va­kar lie­tus Plun­gė­je ge­rai nu­maz­go­jo ve­ją, kad šian­dien var­žy­bo­se ne­dul­kė­tų. Žir­gas iš­ties yra nuo­sta­bus Die­vo kū­ri­nys, ne vel­tui Lie­tu­vos her­be pa­vaiz­duo­tas rai­te­lis ant žir­go. Te šian­dien lai­mi tas, ku­ris ge­riau­siai su­pran­ta sa­vo žir­gą ir la­biau­siai no­ri lai­mė­ti!“ – spor­ti­nį var­žy­bų da­ly­vių azar­tą kurs­tė Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Pir­mo­jo­je kon­kū­ro rung­ty­je var­žy­ta­si dėl Plun­gės mies­to me­ro tau­rės. Nu­ma­ty­tą tra­są ir 1,1 m aukš­čio kliū­tis įveik­ti ry­žo­si 17 žir­gų ir kiek ma­žiau rai­te­lių, mat pa­gal var­žy­bų tai­syk­les star­tų skai­čius rai­te­liams ne­bu­vo ri­bo­ja­mas, o tas pats žir­gas tą die­ną ga­lė­jo star­tuo­ti ne dau­giau kaip du kar­tus.
Su­skai­čia­vus tra­so­je su­gaiš­tą lai­ką, už nu­mes­tą kliū­tį ar žir­go ne­pa­klus­nu­mą gau­tus bau­dos taš­kus, ne­tru­ko pa­aiš­kė­ti nu­ga­lė­to­jai. At­vi­ro­je kla­sė­je, kaip pa­ste­bė­jo var­žy­bų tei­sė­ja, nu­ga­lė­jo pa­ty­ri­mas ir jau­nys­tė. Pir­mą vie­tą lai­mė­jo rai­te­lis Si­gi­tas Pri­koc­kas su ku­me­lai­te Co­ver girl, an­trą – Ta­das Šeš­kas su žir­gu Al­leg­ro, tre­čią – Lau­ra Šeš­kie­nė su Evel­ka, ket­vir­tą – Ai­va­ras Ba­tai­tis su Ru­by, penk­tą – Jus­tas Ga­ba­lis su Houg­las.
Iš jau­nų­jų rai­te­lių (iki 18 me­tų) ge­riau­siai kon­kū­re pa­si­ro­dė Vy­te­nis Ūsas su žir­gu Ly­ru, Li­nas Lau­rus su Ba­ter­flay, Lau­ra Fio­do­ro­vai­tė su San­re­mo, Ive­ta Ja­na­vi­čiū­tė su Ga­ze­le ir Ais­tė Ber­žons­ky­tė su Do­ner­hal­da.
Per­trau­kė­lės tarp at­ski­rų kon­kū­rų me­tu gra­žų­jį jo­ji­mą su žir­gu Bem­biu, skam­bant Ogins­kio po­lo­ne­zui, pa­de­monst­ra­vo bū­si­ma sto­ma­to­lo­gė Mil­da Ma­te­vi­čiū­tė. Be­je, šiam jo­ji­mui skir­tas žir­gas tu­ri bū­ti ne tik spor­tiš­kas, bet ir ypa­tin­gai gra­žaus su­dė­ji­mo, lanks­tus ir pa­klus­nus. Bem­bis tą die­ną tie­siog skai­tė sa­vo šei­mi­nin­kės no­rus: bėg­da­mas ris­te­le, sker­sa­vo, kei­tė ko­jas, su­ko­si ant už­pa­ka­li­nių ko­jų ra­tu!

Kon­kū­ro su jo­ke­riu rung­ties tau­rę įstei­gė Sei­mo na­rys J. Raz­ma. Čia kliū­čių aukš­tis – jau 1,2 m, kiek­vie­na ne­įveik­ta kliū­tis tu­ri sa­vo kai­ną, o vie­nas iš rei­ka­la­vi­mų – įveik­ti pa­ruoš­tą tra­są per nu­ma­ty­tą lai­ką, prie­šin­gu at­ve­ju kiek­vie­na už­gaiš­ta se­kun­dė jau su­tei­kia pra­na­šu­mą var­žo­vui. Va­di­na­ma­sis „jo­ke­ris“ – pas­ku­ti­nis bar­je­ras, ku­ris dėl sa­vo kon­struk­ci­jos žir­gams at­ro­do itin ne­pa­trauk­liai. Jį įvei­ku­siems ski­ria­mi pa­pil­do­mi taš­kai.
Šie­met Sei­mo na­rio J. Raz­mos tau­rę iš­si­ve­žė V. Ūsas su žir­gu Ly­ru, an­trą vie­tą pel­nė Ka­mi­lė Ber­žons­ky­tė su ku­me­lai­te In­ga, tre­čią – Si­mas Pu­žaus­kas su Cei­lo­na-S, ket­vir­tą – I. Ja­na­vi­čiū­tė su Ga­ze­le, penk­tą – T. Šeš­kas su Cat­hin­ka.
Kol ma­nie­žo di­zai­ne­ris ren­gė aikš­te­lę fi­na­li­niam kon­kū­rui, var­žy­bų da­ly­vius ir žiū­ro­vus links­mi­no Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro ka­pe­la „Su­ba­ta“, įterp­da­ma že­mai­tiš­kų pa­šmaikš­ta­vi­mų ir pa­ei­lia­vi­mų. Oi, koks tal­pus ir iš­

raiš­kin­gas tas že­mai­tiš­kas žo­dis ir mū­sų pla­tu­mų hu­mo­ras!
Kliū­tys rung­ty­je tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio tau­rei lai­mė­ti bu­vo pa­kel­tos į 1,3 m aukš­tį. Var­žy­tis ga­lė­jo vi­si už­si­re­gist­ra­vę, o nu­ga­lė­to­jai tu­rė­jo pa­aiš­kė­ti iš tų, ku­rie šį kon­kū­rą įveiks be klai­dų. Jiems te­ko gar­bė per­si­rung­ti tar­pu­sa­vy­je, kai kar­te­lės bu­vo kils­te­lė­tos į 1,35 m aukš­tį.
Dėl fes­ti­va­lio pri­zo var­žė­si T. Šeš­kas su Abu Da­bi, Ovi­di­jus Ja­na­vi­čius su Be­la, Si­mas Pu­žaus­kas su Cei­lo­na-S, A. Ba­tai­tis su Ru­by, K. Ber­žons­ky­tė su In­ga, Jus­tas Ga­ba­lis su Cas­san­der Z, T. Šeš­kas su Cat­hin­ka. Be bau­dos taš­kų šią rung­tį įvei­kė tik ke­tu­ri rai­te­lio ir žir­go tan­de­mai, jiems kliū­tys bu­vo pa­kel­tos iki 1,35 m, ir te­ko dar kar­tą įveik­ti dis­tan­ci­ją.
Ap­mau­du, ta­čiau po vie­ną kliū­tį per pas­ku­ti­nę rung­tį kliu­dė ir Cei­lo­na-S, ir Ru­by, ir In­ga, ir Cas­san­der Z! Nu­ga­lė­to­jas pa­aiš­kė­jo įver­ti­nus šios rung­ties var­žy­bų da­ly­vių tra­so­je už­gaiš­tą lai­ką.
XII tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio tau­rė ir spe­cia­lus žir­gui skir­tas ap­siaus­tas bu­vo įteik­tas Ka­mi­lei Ber­žons­ky­tei ir jos sep­ty­ne­rių me­tų ku­me­lai­tei In­gai! Gar­bin­ga ant­ro­ji vie­ta te­ko A. Ba­tai­čiui, jo­ju­siam su žmo­nos nuo­sa­vy­be Ru­by, tre­čio­ji vie­ta skir­ta rai­te­liui, tre­ne­riui ir šei­mos veis­ly­no sa­vi­nin­kui S. Pu­žaus­kui su Cei­lo­na-S, penk­to­ji – 2013 me­tų kon­kū­ro čem­pio­nui T. Šeš­kui su Abu Da­bi.
Kon­kū­ro da­ly­viai iš­kil­min­gai aikš­tė­je ap­šuo­lia­vo gar­bės ra­tą ir at­si­svei­ki­no su žiū­ro­vais iki ki­tų me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama