Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Žie­mos be­veik ne­bu­vo

Šių me­tų va­sa­rio 23 d. Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko vil­nie­tės dai­li­nin­kės, ke­liau­to­jos Mar­ga­ri­tos Lu­ko­šiu­tės ke­lio­nių po Ma­ro­ką, Tai­lan­dą ir Viet­na­mą įspū­džių va­ka­ras bei pa­ro­dos „Vai­vo­rykš­tės pus­ry­čiams“ pri­sta­ty­mas.

Kaip sa­kė pa­ti me­ni­nin­kė, ši pa­ro­da pir­mo­ji ir la­bai ne­ti­kė­ta. Nors Mar­ga­ri­ta pie­šė nuo vai­kys­tės, o de­vin­to­je kla­sė­je pra­dė­jo lan­ky­ti Klai­pė­dos Ado­mo Bra­ko dai­lės mo­kyk­lą, po tre­jų me­tų nu­spren­dė, jog „da­ry­ti“ me­ną skir­ta ne jai: „Ma­čiau, kad yra žmo­nių, ku­rie pie­šia daug ge­riau už ma­ne, ne­la­bai su­pra­tau, kas tas me­nas iš es­mės yra ir kaip jį kur­ti, tad įsi­tvir­ti­no min­tis, kad aš me­nais ne­už­si­im­siu“. Vis tik nu­tol­ti nuo me­no ne­si­no­rė­jo, tad Mar­ga­ri­ta įsto­jo stu­di­juo­ti kul­tū­ros va­dy­bos į Vil­niaus Uni­ver­si­te­to Kau­no hu­ma­ni­ta­ri­nį fa­kul­te­tą. Stu­di­juo­da­ma ir bai­gu­si stu­di­jas, M. Lu­ko­šiu­tė dir­bo įvai­rius su kul­tū­ros va­dy­ba su­si­ju­sius ir ne­su­si­ju­sius dar­bus, per­si­kraus­tė gy­ven­ti į Vil­nių. Ir vis tik gy­ve­ni­me kaž­ko trū­ko. Tad su drau­gu, ku­ris tuo me­tu taip pat ne­la­bai ži­no­jo, ko iš sa­vęs no­ri, nu­ta­rė vyk­ti į Ma­ro­ką. Mar­ga­ri­ta pri­pa­žįs­ta, jog ke­lio­nė – tai pa­bė­gi­mas nuo pro­ble­mų, ta­čiau tai taip pat ir no­ras di­de­lių įspū­džių. Iš jų, pa­tir­tų nuo­ty­kių ir ra­do­si ta­py­ba. Ta­čiau, ma­tyt, tam bu­vo nuo­jau­ta, nes leis­da­ma­si į ke­lią Mar­ga­ri­ta įsi­dė­jo juo­dą tu­ši­nu­ką ir lan­guo­tą są­siu­vi­nį. Ja­me ge­ro­kai vė­liau po tru­pu­tį ėmė ras­tis pir­mie­ji es­ki­zai. Nu­si­pir­kus spal­vo­tų pieš­tu­kų, lan­guo­ta­ja­me są­siu­vi­ny­je at­si­ra­do spal­vų... 0 ryž­to ir jė­gų joms skleis­tis su­tei­kė ir Ma­ro­ke su­tik­ti žmo­nės. Di­džiau­sią po­stū­mį, kaip pa­sa­ko­jo Mar­ga­ri­ta Lu­ko­šiu­tė, pa­da­rė Ra­bi­ja iš Vo­kie­ti­jos. Ši su­tik­to­ji įkvė­pė drą­sos ir su­vo­ki­mo, kad nie­ka­da ne­vė­lu mo­ky­tis, kad, jei tu­ri no­ro ir už­si­spy­ri­mo, ga­li siek­ti sva­jo­nių. Tad grį­žu­si iš Ma­ro­ko Mar­ga­ri­ta pra­dė­jo lan­ky­ti me­ni­nin­kės Ag­nės Jur­šy­tės, ku­ri pa­dė­jo ženg­ti pir­muo­sius žings­nius ir per­pras­ti ama­to pa­grin­dus, pa­mo­kas – to­kia bu­vo Mar­ga­ri­tos ta­py­bos pra­džia.
Iš pra­džių, kaip pa­sa­ko­jo pa­ti Mar­ga­ri­ta, per­pie­ši­nė­ju­si žy­mių ta­py­to­jų dar­bus, ta­piu­si gy­vū­nus ir žmo­nių por­tre­tus – aiš­kios kryp­ties ne­tu­rė­ju­si. At­ėjus me­tui ki­tai ke­lio­nei, šį­kart - į Azi­ją, ir nu­si­pir­kus bi­lie­tus į Viet­na­mą, vi­du­je gi­męs ne­pa­aiš­ki­na­mas no­ras im­tis abst­rak­ci­jos. Viet­na­me M. Lu­ko­šiu­tė pra­lei­do po­rą mė­ne­sių. „Sve­čia ša­lis, ki­ta kul­tū­ra, džiun­glės ir spal­vos su­tei­kė įkvė­pi­mo. Pa­ju­tau tvir­tą emo­ci­jų ir ta­py­bos ry­šį. Su­pra­tau, kad abst­rak­ci­ja ga­liu pa­sa­ky­ti dau­giau nei ki­ta ta­py­bos for­ma“, – ši­taip da­bar­ti­nį sa­vo kū­ry­bos ke­lio eta­pą api­bū­di­na pra­de­dan­ti me­ni­nin­kė.
To­kie – ryš­kus, spal­vin­gi, iš­ties ko­ne kve­pian­tys to­li­mais kraš­tais ir eg­zo­ti­ka – pa­veiks­lai, la­bai stip­riai kon­tras­ta­vę su ra­mia pe­ri­odi­kos skai­tyk­los ap­lin­ka, apie mė­ne­sį bu­vo eks­po­nuo­ja­mi Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Daž­nas mū­sų lan­ky­to­jas at­ei­da­vo ir tei­rau­da­vo­si apie pa­ro­dos au­to­rę, nes nie­ko pa­na­šaus Plun­gė­je ne­bu­vo ma­tęs. Ir iš­ties Mar­ga­ri­ta Lu­ko­šiu­tė – gargž­diš­kė, gi­mu­si ir au­gu­si Gargž­duo­se, o kad jos dar­bų pa­ro­da su­reng­ta Plun­gė­je, „kal­čiau­sia“ bus be­san­ti jau­no­sios dai­li­nin­kės pus­se­se­rė Ra­sa, ant­rus me­tus bib­lio­te­ko­je kiek­vie­ną šeš­ta­die­nio ry­tą ve­dan­ti jo­gos už­si­ė­mi­mus.
Bet mes pa­mir­šo­me ke­lio­nes! Dar bū­ti­na pa­tiks­lin­ti, jog Mar­ga­ri­ta Ma­ro­ke lan­kė­si du kar­tus – 2011-tais ir 2014-ai­siais. Po pir­mo­sios ke­lio­nės aiš­kiai ži­no­jo – į Ma­ro­ką dar grįš. Ir grį­žo. Gal­vo­jo, kad šį­syk, ke­liau­da­ma ant­rą­syk, vis­ką ži­nos, ga­lės jaus­tis kaip sen­bu­vė, ta­čiau čia su­ti­ko dau­gy­bę ke­liau­to­jų, ku­rie Ma­ro­ke – jau me­tai ar dve­ji. Mar­ga­ri­ta su drau­gu ir­gi bu­vo pla­na­vu­si šio­je ša­ly­je pra­leis­ti me­tus, ta­čiau, pa­ty­rę be­ga­lę nuo­ty­kių, grį­žo po pus­me­čio. Vė­liau ap­lan­ky­ti Tai­lan­das ir Viet­na­mas – la­bai skir­tin­gos ša­lys. To­kios ke­lio­nės daug ko iš­mo­ko, už­grū­di­na, tad iš to­kių ke­lio­nių žmo­nės grįž­ta stip­res­ni. Ir tur­būt nuo­šir­des­ni, nes pa­si­bai­gus „ofi­cia­liam“ įspū­džių pa­sa­ko­ji­mui dar il­gai ga­ra­vo ar­ba­tos puo­du­kai su­si­rin­ku­sių­jų ran­ko­se, dar il­gai ne­ti­lo po­kal­biai gru­pe­lė­se, dar il­go­kai de­gė švie­sos bib­lio­te­kos skai­tyk­los lan­guo­se. Vi­siems tie­siog bu­vo ge­ra ir jau­ku ne­sku­bant pa­bū­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama