Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Va­sa­rio 16-ąją Al­sė­džiai ta­po ra­jo­no 100-me­čio sos­ti­ne

Va­sa­rio 16-ąją Al­sė­džiai ta­po ra­jo­no 100-me­čio sos­ti­ne

1918 me­tų Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rai bu­vo ki­lę iš kai­mų ar­ba ma­žų mies­te­lių. Iš 20-ties pa­si­ra­šiu­sių svar­biau­sią ša­lies is­to­ri­nį do­ku­men­tą ne­bu­vo nė vie­no mies­tie­čio. Ma­tyt, to­dėl ir 100-me­čio ren­gi­niai, vy­kę Sig­na­ta­rų gim­ti­nė­se, su­lau­kė di­des­nio nei įpras­tai bū­rio sve­čių, tu­ris­tų, be­si­do­min­čių is­to­ri­ne pra­ei­ti­mi ir šia die­na.

Va­sa­rio 16-ąją Al­sė­džiai ta­po tik­rai iš­skir­ti­niu mies­te­liu Plun­gės ra­jo­ne. Bū­tent čia bu­vo pa­gerb­ti net du 1918 me­tų Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rai – Jo­nas Smil­ge­vi­čius ir Sta­nis­lo­vas Na­ru­ta­vi­čius. Į šven­ti­nius ren­gi­nius at­vy­ko ir žmo­nių de­le­ga­ci­ja iš Len­ki­jos Res­pub­li­kos Go­lub-Dobr­zyn Anos Va­zos gim­na­zi­jos.
Al­sė­diš­kiams šven­ti­niai ren­gi­niai vi­sa­da pra­si­de­da ge­ro­kai anks­čiau – kiek­vie­nais me­tais de­le­guo­ja­mi as­me­nys į Pre­zi­den­tū­rą par­vež­ti Pre­zi­den­tės puokš­tės, ku­ri Va­sa­rio 16-ąją pa­de­da­ma ant S. Na­ru­ta­vi­čiaus ka­po. Ir šie­met, va­sa­rio 14-ąją, Al­sė­džių se­niū­ni­jos se­niū­nė Da­nu­te Rep­šie­nė ir ben­druo­me­nės na­rės Dai­va Sprai­nie­nė ir Ste­fa Kaž­dai­lie­nė bei trys gim­na­zi­jos mo­ki­niai: Ed­vi­nas Bal­tu­tis, Sil­vi­ja Jo­nu­šai­tė ir Ei­man­tas Dau­kin­tis, vy­ko į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tū­rą.

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Kkul­tū­ros cen­tro Al­sė­džių sky­rius, Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja, Al­sė­džių se­niū­ni­ja, ben­druo­me­nė, vai­kų dar­že­lis ir baž­ny­čia se­niai ruo­šė­si šven­ti­niams ren­gi­niams. Reng­ta ben­dra vi­sų įstai­gų me­ni­nė pro­gra­ma, ku­ri tra­di­ciš­kai pra­dė­ta ei­se­na iki bu­vu­sio S. Na­ru­ta­vi­čiaus dva­ro Brė­vi­kių kai­me. At­stu­mas ne­ma­žas – be­veik 4,5 km, bet ši ei­se­na jau yra gra­ži ben­druo­me­nės tra­di­ci­ja. Šie­met prie vie­ti­nių pri­si­jun­gė ir sve­čiai iš Len­ki­jos Go­lub-Dobr­zyn Anos Va­zos gim­na­zi­jos bei mū­sų ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos.
S. Na­ru­ta­vi­čiaus dva­ras Brė­vi­kių kai­me kiek­vie­nais me­tais su­lau­kia itin daug sve­čių – šie­met šis skai­čius iš­au­go dar la­biau. Sun­ku su­pras­ti, kas trau­kia žmo­nes iš vi­sos Lie­tu­vos į šį nuo­ša­lų, sun­kiai pri­va­žiuo­ja­mą, ge­ro­kai su­ny­ku­sį dva­re­lį, pa­žen­klin­tą Sig­na­ta­ro žen­klu. Ren­gi­nius čia or­ga­ni­zuo­ja Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­ja, nuo­la­ti­nis ve­dė­jas An­drius Da­cys kiek­vie­nam at­vy­ku­siam pri­me­na, kad „nie­ko čia ne­rei­kia keis­ti, kaip ki­taip su­ži­no­sim, kur Sta­nis­lo­vas Na­ru­ta­vi­čius vaikš­čio­jo“. Čia kiek­vie­nas ga­li pa­skai­ty­ti sa­vo nau­jus ei­lė­raš­čius ar su­kur­tas dai­nas, čia gar­bin­gai įtei­kia­mi Že­mai­čio pa­sai, čia šau­do pa­tran­kos, ir svar­biau­si šū­viai vi­sa­da yra „Už Že­mai­ti­ją“ ir „Už Na­ru­ta­vi­čius“.
Brė­vi­kių kai­mas yra jau Tel­šių ra­jo­no Ga­dū­na­vo se­niū­ni­jo­je, ta­čiau pri­klau­so Al­sė­džių pa­ra­pi­jai. S. Na­ru­ta­vi­čiaus at­mi­ni­mas ir šian­dien jun­gia bei vie­ni­ja abi šias se­niū­ni­jas, jų gy­ven­to­jus.
1890 me­tais Vil­niu­je ve­dęs Jo­a­ną Bi­le­vi­čiū­tę, S. Na­ru­ta­vi­čius pa­kei­tė ir sa­vo li­ki­mą. Žmo­na ži­no­ma kaip pir­mo­ji Lie­tu­vo­je mo­te­ris, įgi­ju­si aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą už­sie­ny­je. Ji bu­vo bai­gu­si fi­lo­so­fi­jos stu­di­jas Švei­ca­ri­jo­je.
J. ir S. Na­ru­ta­vi­čių no­ras bu­vo su­da­ry­ti ga­li­my­bę mo­ky­tis vi­siems, ne­pai­sant so­cia­li­nės pa­dė­ties. Dar spau­dos drau­di­mo me­tais (1891–1899 m.) Brė­vi­kių dva­re bu­vo įreng­ta kla­sė, ku­rio­je ka­bė­jo tam laik­me­čiui ne­įpras­tas daik­tas – juo­da ra­šo­mo­ji len­ta. Vė­liau Al­sė­džiuo­se jie pa­sta­tė 4 kam­ba­rių mo­kyk­lą, dar vė­liau J. Na­ru­ta­vi­čie­nė Tel­šiuo­se įstei­gė mer­gai­čių pro­gim­na­zi­ją, po to Sta­nis­lo­vas ga­vo lei­di­mą steig­ti ber­niu­kų gim­na­zi­ją. Pa­sa­ko­ja­ma, kad tuo­met ten mo­kė­si ir But­kų Ju­zė. Jis bu­vęs ge­ras gim­na­zis­tas, bet jį pa­lau­žė ne­ti­kė­ta li­ga – bu­vo pa­ra­ly­žiuo­tos ko­jos, at­im­ta kal­ba. Pa­de­dant S. Na­ru­ta­vi­čiui, jis bu­vo par­vež­tas į Brė­vi­kius, kur slau­gy­tas ke­lis mė­ne­sius. Tik J. ir S. Na­ru­ta­vi­čių dėka nuo mir­ties iš­gel­bė­tas varg­šas gim­na­zis­tas vė­liau ga­lė­jo tap­ti po­etu, pe­da­go­gu, kny­gų lei­dė­ju, vi­suo­me­nės ir kul­tū­ros vei­kė­ju.
Brė­vi­kių kai­mo gy­ven­to­jai Na­ru­ta­vi­čių šei­mą mi­ni tik ge­ru žo­džiu – at­si­mi­ni­muo­se už­ra­šy­ta daug is­to­ri­jų apie pa­gal­bą pa­pras­tiems kai­mo gy­ven­to­jams. Jiems Na­ru­ta­vi­čiai pa­rū­pin­da­vo ir vais­tų, ir pi­ni­gų. Kai ca­ro val­džia Al­sė­džiuo­se ieš­ko­jo S. Na­ru­ta­vi­čiaus, gy­ven­to­jai grei­tai pa­si­da­li­jo į dvi da­lis – vie­ni iš­vy­ko per­spė­ti po­no, o ki­ti ro­dė žan­da­rams il­ges­nį ke­lią į Brė­vi­kius, kad po­nas ga­lė­tų pa­si­slėp­ti. Taip gy­ven­to­jai iš­reiš­kė sa­vo dė­kin­gu­mą.
Šie pa­sa­ko­ji­mai daug pa­sa­ko apie žmo­gaus ver­ty­bes. Ma­tyt, to­dėl čia ir plau­kia mi­nios žmo­nių iš vi­sos Lie­tu­vos.
Iš Brė­vi­kių vi­si no­rin­tys ga­lė­jo par­vyk­ti į Al­sė­džius ir da­ly­vau­ti šv. Mi­šio­se.
Po šv. Mi­šių da­ly­vių lau­kė ki­tas žy­gis. Ve­da­mi gim­na­zi­jos 806-osios šau­lių kuo­pos jau­nų­jų šau­lių, ren­gi­nio da­ly­viai pės­čio­mis ėjo mies­te­lio gat­vė­mis iki Al­sė­džių ka­pi­nių – am­ži­no­sios S. Na­ru­ta­vi­čiaus po­il­sio vie­tos. Ka­pi­nė­se iš­kil­min­gai pa­dė­ta gė­lių, įstai­gų va­do­vai, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras ir sve­čiai iš Len­ki­jos pa­ger­bė sig­na­ta­rą pa­dė­da­mi sa­vo gė­lių puokš­tes. Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų 6-osios rink­ti­nės ka­riai iš­šo­vė tris sim­bo­li­nes sal­ves, dai­na­vo S. Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos mer­gi­nų ter­ce­tas.

S. Na­ru­ta­vi­čiaus ka­pas, at­ga­vus Ne­pri­klau­so­my­bę, bu­vo pa­žy­mė­tas Sig­na­ta­ro žen­klu, oku­pa­ci­jos me­tais jo ne­bu­vo, bet, anot vie­ti­nių, am­ži­no­jo po­il­sio vie­ta vi­sa­da bū­da­vo pri­žiū­rė­ta. Tai at­ly­gis už ge­rus dar­bus kai­mo žmo­nėms. Jie at­si­dė­ko­da­vo tuo pa­čiu – ka­pa­vie­tė daž­niau­siai bū­da­vo tvar­ko­ma nak­ti­mis, kad ne­kil­tų įta­ri­mų.
Vals­ty­bės 100-me­čio ren­gi­niai tę­sė­si gim­na­zi­jo­je. Juo­se da­ly­va­vo LR Sei­mo na­riai – An­dre­jus Stan­či­kas, Al­gi­man­tas Kir­ku­tis, Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­ta­rė­jai Man­tas Čes­naus­kis ir Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, Sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Jur­ga Venc­ku­vie­nė, Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus l. e. ve­dė­jo pa­rei­gas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas, Al­sė­džių pa­ra­pi­jos kle­bo­nas To­mas Žli­bi­nas ir ki­ti.
Gim­na­zi­jos kie­me­ly­je su­si­rin­ku­siems bu­vo pri­sta­ty­ta ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ini­cia­ty­va „Na­ru­ta­vi­čius 1918“. Pir­miau­sia pa­pa­sa­ko­ta apie bu­vu­sio gim­na­zis­to Jo­no Moc­kū­no idė­ją – pa­puoš­ti gim­na­zi­jos sie­ną di­džiu­liu Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus por­tre­tu. Šiam dar­bui su­si­vie­ni­jo vi­sos ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos. Idė­jai pri­ta­rė ir į dar­bus įsi­jun­gė net 70 jau­nų žmo­nių iš Jau­ni­mo klu­bų „In­te­ract“ ir „In­di­go“, NVO „Kran­tas“, LMS Plun­gės sky­riaus. Di­džio­ji da­lis pro­ce­se da­ly­va­vu­sių jau­nuolių vi­są at­min­ti­ną die­ną pra­lei­do ren­gi­niuo­se Al­sė­džiuo­se. Pir­miau­sia dė­ko­ta idė­jos su­ma­ny­to­jui ir au­to­riui Jo­nui Moc­kū­nui bei su­ma­ny­mo įgy­ven­di­ni­mo ko­or­di­na­to­rei Gin­ta­rei Pet­rai­ty­tei. Jiems bei Sa­vi­val­dy­bės me­rui A. Kli­šo­niui ir bu­vo pa­ti­kė­ta (pa­de­dant Tel­šių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siams) ati­deng­ti šį por­tre­tą.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis sa­kė, kad kil­ti ne­bu­vo bai­su, prie­šin­gai – la­bai įdo­mu bu­vo pir­mam pa­ma­ty­ti, ką jau­ni­mas pa­da­rė – nuo idė­jos at­si­ra­di­mo, jo iš­vys­ty­mo iki ga­lu­ti­nio įgy­ven­di­ni­mo. „La­bai sma­gu, nes da­bar Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja tu­ri sa­vo vei­dą, ir šian­dien gim­na­zi­ja yra vi­siš­kai ki­to­kia“, – kal­bė­jo me­ras.
Per­da­vus žo­dį J. Moc­kū­nui, jis pa­dė­ko­jo vi­sam jau­ni­mo ko­lek­ty­vui, pa­ti­kė­ju­siam jo idė­ja. „Mo­kyk­la tu­ri gal net di­džiau­sią Lie­tu­vo­je por­tre­tą – man tai yra ne­re­a­lu, to­dėl vi­siems la­bai la­bai ačiū“, – ne­slė­pė džiaugs­mo Jo­nas. Svei­ki­ni­mui pa­kvies­tas LR Sei­mo na­rys dr. Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las sa­kė, kad Al­sė­džiai yra svar­bus is­to­ri­nis fak­tas vien tuo, kad čia pa­ger­bia­mi net du iš 20 Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rai. Sve­čias sa­kė: „Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus bruo­žus aš ge­rai įsi­dė­mė­jęs, to­dėl pir­mas įspū­dis, kad at­kur­ta tei­sin­gai ir di­din­gai“.
LR Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas svei­ki­no al­sė­diš­kius su dvi­gu­ba šven­te ir lin­kė­ji­mus de­di­ka­vo pir­miau­sia jau­ni­mui, pri­mi­nė is­to­ri­nes bo­čių ko­vas ir kvie­tė sau­go­ti bei bran­gin­ti sa­vo kraš­tą. Jam ant­ri­no ir ki­tas Sei­mo na­rys – Al­gi­man­tas Kir­ku­tis. Jis pri­mi­nė Vy­dū­no laiš­ką Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui, ku­ria­me ra­šo­ma, kad „lie­tu­viai yra Ap­vaiz­dos pa­skir­ti ap­reikš­ti pa­sau­liui žmo­giš­ku­mą“. „Jei­gu mes bū­si­me kar­tu, vis­ką įveik­si­me, – sa­kė sve­čias, lin­kė­da­mas vi­siems ne­pa­mirš­ti Do­ro­vės ir Mei­lės, Tei­sin­gu­mo ir Gar­bės.
Gim­na­zi­jos ak­tų sa­lė­je su­si­rin­ku­sie­ji tu­rė­jo pro­gą pa­ma­ty­ti Al­sė­džių dar­že­lio, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tro Al­sė­džių sky­riaus bei Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos pa­reng­tą šven­ti­nį kon­cer­tą, ku­ria­me dar kar­tą pri­si­min­ti abu Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rai, kon­cer­ta­vo gim­na­zi­jos mer­gi­nų ir vai­ki­nų vo­ka­li­niai an­sam­bliai, šo­kė­jai, jung­ti­nis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir Al­sė­džių miš­rus cho­ras. Dau­gu­mai su­spin­do aša­ros klau­sant, kaip dar­že­lio ma­žie­ji dai­ni­nin­kai trau­kė „Tau­ti­nę gies­mę“.
Li­te­ra­tū­ri­nė­je kom­po­zi­ci­jo­je jau­ni­mas ieš­ko­jo at­sa­ky­mų į klau­si­mą – kaip nu­gy­ven­ti gy­ve­ni­mą, kad Ta­ve at­si­min­tų ir pra­ėjus 156 me­tams. Jie tei­gė, kad is­to­ri­jos va­do­vė­liai fik­suo­ja sau­sus fak­tus, o gy­ve­nan­tiems šian­dien no­ri­si ži­no­ti ir pra­ei­ties as­me­ny­bių žmo­giš­kų smul­kme­nų. Pri­si­min­ta daug fak­tų apie Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gy­ve­ni­mą, jo ti­kė­ji­mą lais­ve ir nu­si­vy­li­mą bu­vu­siais ben­dra­žy­giais. At­si­mi­ni­muo­se tei­gia­ma, kad pa­grin­di­nė ir svar­biau­sia jo gy­ve­ni­mo užuo­vė­ja vi­sa­da bu­vo dva­re­lis Brė­vi­kių kai­me. Ne­be­ra­dęs ką veik­ti po­li­ti­ko­je, jis grį­žo ūki­nin­kau­ti į gim­ti­nę, pa­dė­ti čia gy­ve­nan­tiems kai­mo žmo­nėms.
Ir po kon­cer­to al­sė­diš­kiai bei sve­čiai dar ne­si­skirs­tė na­mo. Jų lau­kė Al­sė­džių se­niū­ni­jos ir ŽKKC Al­sė­džių sky­riaus do­va­na – karš­ta ar­ba­ta ir ka­rei­viš­ka ko­šė, o už­kan­dus į gim­na­zi­jos ak­tų sa­lę pri­si­min­ti se­nuo­sius lie­tu­viš­kus šo­kius ir žai­di­mus kvie­tė Tel­šių kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Spė­gėns“.
Ra­jo­no jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų na­riai, pa­si­da­bi­nę marš­ki­nė­liais „Na­ru­ta­vi­čius 1918“, gim­na­zi­jo­je sma­giai ir tu­ri­nin­gai pra­lei­do vi­są ne­pa­mirš­ta­mo 100-me­čio nak­tį. Ti­kė­ti­na, kad jie per pa­rą su­ži­no­jo tik­rai daug is­to­ri­jos fak­tų apie sig­na­ta­rus.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama