Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Ūki­nin­kų šven­tė­je – dė­kin­gu­mas že­mės puo­se­lė­to­jams

Ūki­nin­kų šven­tė­je – dė­kin­gu­mas že­mės puo­se­lė­to­jams

Spa­lio pa­bai­go­je į tra­di­ci­nę šven­tę su­si­rin­kę ra­jo­no ūki­nin­kai bu­vo pa­ki­lios nuo­tai­kos: pa­grin­di­niai šių me­tų dar­bai jau už­baig­ti, der­lius – aruo­duo­se, to­dėl pats me­tas bū­ry­je pa­kal­bė­ti, kas nu­veik­ta ir tei­kia džiaugs­mą. Kaip ir kas­met, su­si­rin­ku­sių­jų aki­vaiz­do­je pa­gerb­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis“ lai­mė­to­jai, gra­žiau­sių ūki­nin­kų so­dy­bų bei kai­mo se­niū­ni­jų gra­žiau­sių so­dy­bų no­mi­nan­tai.

Dė­kin­gu­mas gim­to­sios že­mės puo­se­lė­to­jams spa­lio 27 die­ną į Plun­gės kul­tū­ros cen­tre vy­ku­sią ūki­nin­kų su­ei­gą su­kvie­tė di­de­lį bū­rį sve­čių.
Pir­ma­sis ant sce­nos žen­gė Plun­gės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, ku­ris pa­šven­ti­no duo­ną, kaip ūki­nin­kų dar­bo ir tos die­nos šven­tės sim­bo­lį.
Me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­ste­bė­jo, kad šie­met Lie­tu­va kaip nie­kad pa­tei­si­no sa­vo pa­va­di­ni­mą – gau­siai li­jo ir vis dar ly­ja, to­dėl ne vis­ką, kas bu­vo pa­sė­ta, pa­vy­ko už­au­gin­ti ir nuim­ti. Me­ras žem­dir­biams lin­kė­jo su­pra­ti­mo, kan­try­bės ir vil­ties, kad at­ei­nan­tys me­tai bus ge­res­ni.
Eu­ro­pos par­la­men­to na­rio Bro­nio Ro­pės lin­kė­ji­mus Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kams per­da­vė jo pa­dė­jė­ja Dai­va Pup­laus­kie­nė. Ji in­for­ma­vo, kad eu­ro­par­la­men­ta­ras pla­nuo­ja gruo­dį at­vyk­ti į Plun­gę ir su­si­tik­ti su vie­tos gy­ven­to­jais. Gir­da­ma ūki­nin­kus už jų pa­sie­ki­mus, pa­dė­jė­ja B. Ro­pės pa­dė­kas už bi­ti­nin­kys­tės tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mą per­da­vė Dai­vai ir Do­na­tui Ab­ru­čiams, taip pat bio­di­na­mi­nės žem­dir­bys­tės puo­se­lė­to­joms Ni­jo­lei Ma­ke­je­vie­nei ir Vai­vai Jun­du­lai­tei-Ko­sie­nei.

Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys pa­žy­mė­jo, kad kai­mas yra Lie­tu­vos šak­nys ir pa­grin­das. Vien Plun­gės ra­jo­ne re­gist­ruo­ta be­veik 3,5 tūkst. ūkių. Sei­mo na­rys pa­tei­kė dau­gy­bę skai­čių, ku­rie iliust­ruo­ja ra­jo­no ke­lių bei me­lio­ra­ci­jos sis­te­mos būk­lę, pa­si­džiau­gė, kad ir pa­čiam per 40 dar­bo Plun­gės ra­jo­ne me­tų pa­vy­ko pri­si­dė­ti prie jų su­kū­ri­mo. Svei­kin­da­mas ūki­nin­kus, J. Var­ka­lys ra­gi­no tau­so­ti svei­ka­tą, stip­rin­ti šei­mas, puo­se­lė­ti ver­ty­bes. Kaip vie­ną iš sau ke­lia­mų už­da­vi­nių įvar­di­jo sie­kį at­kreip­ti po­li­ti­kų dė­me­sį į me­lio­ra­ci­jos pro­gra­mą, kad vien Plun­gės ra­jo­ne esan­čiai me­lio­ra­ci­jos sis­te­mai pa­ge­rin­ti bū­tų skir­ta ne 130 tūkst., bet 500–600 tūkst. eu­rų. Steng­tis, pa­sak J. Var­ka­lio, rei­kia, nes van­dent­var­kai nu­ma­ty­ta vals­ty­bės pa­ra­ma jau bai­gia­ma iš­sem­ti.
Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas ant­ri­no ko­le­gai, kad Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas bal­sa­vo už tai, jog me­lio­ra­ci­jos pro­gra­mai ki­tais me­tais bū­tų skir­ta 50 mi­li­jo­nų eu­rų, ta­čiau tam dar ne­pri­ta­rė Sei­mas, to­dėl nė­ra ga­ran­ti­jos, kad taip ir bus.
Že­mės ūkio mi­nist­ro Bro­niaus Mar­kaus­ko svei­ki­ni­mus per­da­vė mi­nist­ro pa­ta­rė­jas Da­lius Ži­lins­kas, ku­ris mi­nist­ro pa­dė­kos raš­tus įtei­kė ūki­nin­kams So­na­tai ir Dai­niui Ru­gi­niams bei Re­na­tai ir Sau­liui Drun­gi­lams.
Si­gi­tas Di­mai­tis ūki­nin­kus pa­svei­ki­no Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų ben­druo­me­nės var­du. Jis ra­gi­no jung­tis į są­jun­gas, or­ga­ni­za­ci­jas ir pa­ko­vo­ti dėl iš­mo­kų už ne­der­lin­gas že­mes. Že­mės ūkio rū­mų pa­dė­kos raš­tais bu­vo pa­gerb­ti ūki­nin­kai Li­na ir Do­na­tas Šlei­niai, Ka­ri­na ir Val­das Mi­ka­laus­kai bei D. Ab­ru­tis.
Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas per­da­vė lin­kė­ji­mus nuo 800 žmo­nių ko­lek­ty­vo ir pa­kvie­tė ūki­nin­kus, bai­gu­sius der­liaus nu­ė­mi­mo dar­bus, į už­si­ė­mi­mus mo­kyk­los tęs­ti­nių moks­lų sky­riu­je.
Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ma­ri­jus Kak­tys, kal­bė­da­mas apie per­mai­nin­gus me­tus, pa­ste­bė­jo, kad džiaug­sis tie, ku­riems pa­si­seks dar­bus už­baig­ti skai­čiuo­jant nors ir ne­di­de­lį pel­ną, tad lin­kė­jo ūki­nin­kams jė­gų ir svei­ka­tos at­ei­nan­čiais me­tais.
Puo­se­lė­jant tra­di­ci­jas, šie­met ra­jo­ne vy­ko kon­kur­sas „Me­tų ūkis 2017“. Ver­tą pir­mo­sios vie­tos ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no Dai­nos ir Vai­do Rai­šu­čių (Že­mai­čių Kal­va­ri­jos sen.) ūkį. Ant­ro­ji vie­ta skir­ta Dai­vos ir Vid­man­to Pet­raus­kų (Ku­lių sen.), tre­čio­ji vie­ta – Di­

nal­dos ir Jus­ti­no Va­lan­čių (Pla­te­lių sen.) ūkiams.
M. Kak­tys įžvel­gė pa­ra­dok­są, kad, kai­mams tuš­tė­jant, so­dy­bos gra­žė­ja, ir ant sce­nos kvie­tė jau ki­to, Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­to, 2017 me­tų gra­žiau­sių so­dy­bų kon­kur­so no­mi­nan­tus. Už pui­kiai tvar­ko­mą gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką pa­gerb­ti Al­ma ir Da­rius Kak­ta­vi­čiai (Al­sė­džių sen.), Re­gi­na ir An­drius Ta­mo­šaus­kai (Nau­so­džio sen.) bei Le­o­no­ra ir Vi­lius Au­gus­tas Rim­ke­vi­čiai (Bab­run­go sen.).
Gra­žiau­sio­mis ūki­nin­kų so­dy­bo­mis šie­met pri­pa­žin­tos Se­ve­ri­nos ir Ro­ma­no Pu­šins­kių (Ku­lių sen.), Dai­vos ir Al­vy­do Dau­kin­čių (Žli­bi­nų sen.), Da­nu­tės ir Jo­no Raus­čių (Že­mai­čių Kal­va­ri­jos sen.) so­dy­bos.
Už eko­lo­gi­nio ūkio plėt­rą, pro­pa­ga­vi­mą ir puo­se­lė­ji­mą, pe­rė­mus jį iš tė­vų, pa­gir­ta jau­no­ji ūki­nin­kė K. Mi­ka­laus­kie­nė.
Gy­vu­lių pro­duk­ty­vu­mo kon­tro­lės sky­riaus va­do­vė Dai­va Ur­va­kie­nė pa­svei­ki­no pro­duk­ty­viau­sias kar­vių ban­das tu­rin­čius ūki­nin­kus Ju­lių Mar­ti­šių, Dan­guo­lę Ka­vec­kie­nę bei Jo­vi­tą Mi­ka­laus­kie­nę.
Į ūki­nin­kų šven­tę at­vy­kę Me­di­ci­nos ban­ko at­sto­vai la­biau­siai iš vi­sų pa­ger­bė ak­ty­viau­sią ban­ko klien­tą Ka­zi­mie­rą Vait­kų. Ben­dro­vės „Dot­nu­va Bal­tic“ va­do­vai už ben­dra­dar­bia­vi­mą ran­ką spau­dė ūki­nin­kams J. Va­lan­čiui ir Ro­lan­dui Rau­džiui. Mė­sos per­dir­bė­jai iš Ute­nos at­vy­ko pa­dė­ko­ti ūki­nin­kams D. Ka­vec­kie­nei, J. Va­lan­čiui ir Do­mui Ma­si­liaus­kui. „Kau­no grū­dų“ at­sto­vai už part­ne­rys­tę dė­ko­jo Ai­dui Rai­šu­čiui, D. Ma­si­liaus­kui ir M. Kak­čiui bei Le­o­nui Ben­di­kui, Fa­bi­jo­nui Ze­mec­kiui ir Al­ber­tui Ur­bo­nui. Lie­tu­vos gal­vi­jų vei­sė­jų aso­cia­ci­ja už ko­ky­biš­kai su­teik­tas ve­te­ri­na­ri­jos pa­slau­gas gy­rė Juo­zą La­bei­kį. Ben­dro­vės „Li­nas Ag­ro Group“ at­sto­vai taip pat pa­dė­ko­jo Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kams už il­ga­me­tę ben­drys­tę.
Šven­tės da­ly­viams kon­cer­ta­vo jau­ni­mas iš Plun­gės KC tau­ti­nių šo­kių an­sam­blio, vo­ka­li­nės gru­pės, ba­le­to stu­di­jos, ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo klu­bo.
Plun­gės ra­jo­no
sa­vi­val­dy­bės inf.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama