Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Tra­di­ci­ja tę­sia­ma – se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai vėl rin­ko­si į su­ei­gą

Tra­di­ci­ja tę­sia­ma – se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai vėl rin­ko­si į su­ei­gą

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai tę­sia tra­di­ci­ją kar­tą per dve­jus me­tus kar­tu su šei­mų na­riais su­si­rink­ti į bū­rį: su­si­pa­žin­ti, jei dar ne­pa­žįs­ta­mi, pa­ben­drau­ti, pa­šmaikš­tau­ti, tie­siog sma­giai pra­leis­ti sa­vait­ga­lio va­ka­rą kar­tu.

Prieš po­rą me­tų toks se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų su­si­ė­ji­mas vy­ko Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je. Bur­tai lė­mė ki­tą su­ei­gą or­ga­ni­zuo­ti Nau­so­džio se­niū­nui Da­riui Prei­biui.
„Per su­ei­gą se­niū­nams ten­ka iš ke­pu­rės trauk­ti po rie­šu­tą. De­šimt rie­šu­tų yra įpras­tų, o vie­nas – su pa­lin­kė­ji­mu! Bū­tent toks ypa­tin­gas rie­šu­tas prieš dve­jus me­tus te­ko man, to­dėl ne­bu­vo ki­tos iš­ei­ties, rei­kė­jo, prieš pra­si­de­dant Ga­vė­niai, spė­ti su­reng­ti se­niū­ni­jų dar­buo­to­jams nuo­tai­kin­gą po­pie­tę“, – sa­kė D. Prei­bys.
Pa­pras­tai iš kiek­vie­nos se­niū­ni­jos (jų Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je yra vie­nuo­li­ka) at­vyks­ta po de­šimt žmo­nių, to­dėl D. Prei­biui te­ko erd­ves­nių pa­tal­pų žval­gy­tis pas kai­my­nus, mat Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je to­kių, de­ja, nė­ra. Su­ei­gos da­ly­vius sve­tin­gai pri­ėmė Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tras.
Šį kar­tą su­ei­go­je pra­mo­gi­nių šo­kių rit­mus de­monst­ra­vo jau­ni­mas iš Ku­lių, že­mai­tiš­ką dai­ną už­trau­kė fol­klo­ro an­sam­blis „Vais­gam­ta“. Dai­na­vo ir Ku­lių kul­tū­ros cen­tro vo­ka­li­nis an­sam­blis, o ge­rą juo­ko do­zę do­va­no­jo hu­mo­ro gru­pė „Trauk­la­pis“ iš Stal­gė­nų.
Su­ei­go­je taip pat da­ly­va­vo vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, me­ro pa­ta­rė­jai Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius ir Man­tas Čes­naus­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Al­ber­tas Krau­lei­dis ir jo pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas, ta­rę dar­buo­to­jams nuo­šir­džių svei­ki­ni­mo žo­džių.
Pro­gra­mai įsi­siū­ba­vus, se­niū­nai vėl trau­kė bur­tus, kam teks gar­bė or­ga­ni­zuo­ti ki­tą su­ei­gą. Rie­šu­tas su lin­kė­ji­mu šį kar­tą pa­kliu­vo į Au­ri­mo Va­si­liaus­ko ran­kas, tai­gi po po­ros me­tų šven­tė vyks Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama