Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis vėl kvie­čia klau­sy­to­jus

Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis vėl kvie­čia klau­sy­to­jus

Vė­ly­vą šeš­ta­die­nio po­pie­tę Plun­gės pa­dan­gę su­dre­bi­no trys pa­tran­kos sal­vės – už tė­vy­nę Lie­tu­vą, už ku­ni­gaikš­čius Ogins­kius ir už Plun­gę bei jos žmo­nes. Taip bu­vo pa­svei­kin­tas ir pa­skelb­tas ati­da­ry­tu jau dvy­lik­tą­jį kar­tą mū­sų mies­te pra­si­dė­jęs Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis.

Šven­ti­niai ren­gi­niai pra­si­dė­jo dar ge­ro­kai prieš ofi­cia­lų fes­ti­va­lio ati­da­ry­mą – M. Ogins­kio rū­muo­se su­reng­tas kū­rė­jo iš Len­ki­jos To­masz Lac­zyns­ki stik­lo me­no pa­ro­dos „Stik­lo pa­sa­ka. Ma­no pa­slap­tin­ga Eu­ro­pa – su­si­ti­ki­mai“ ati­da­ry­mas. Įsta­būs dir­bi­niai iš stik­lo ža­vi uni­ka­lu­mu ir iš­skir­ti­nu­mu. Akį trau­kia for­mos, pa­tei­ki­mo bū­das, spal­vi­nė ga­ma. Pa­ro­dos ati­da­ry­mą pa­į­vai­ri­no for­te­pi­jo­ni­nio trio „Kas­ka­dos“ me­lo­di­jos. Iš­skir­ti­nė eks­po­zi­ci­ja rū­muo­se bus de­monst­ruo­ja­ma iki lap­kri­čio 1 die­nos.
Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis tam­pa ir pro­ga Plun­gė­je su­si­rink­ti, bū­si­mus dar­bus ap­tar­ti Plun­giš­kių drau­gi­jos na­riams – vie­niems iš fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių. Kaip vė­liau sa­kė šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Liu­das Skie­rus, jiems ne tik sma­gu su­va­žiuo­ti, kar­tu pa­bū­ti, pa­ben­drau­ti, bet svar­bu, kad to­kie su­si­ti­ki­mai ini­ci­juo­ja svar­bius Plun­gei dar­bus. Vie­nas to­kių – pa­si­steng­ti, kad mū­sų mies­te at­si­ras­tų pa­min­klas, skir­tas Mi­ka­lo­jui Kon­stan­ti­nui Čiur­lio­niui. Fes­ti­va­lio ren­gi­nių me­tu šiam tiks­lui au­kos bus ren­ka­mos.
Šie­met vyks­tan­tis Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis – jau dvy­lik­ta­sis. Kaip per ati­da­ry­mo iš­kil­mes kal­bė­jo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas, per tą lai­ką Plun­gė­je įvy­ko net 98 kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tai, ati­da­ry­tos 9 tarp­tau­ti­nės me­no pa­ro­dos, tiek pat moks­li­nių kon­fe­ren­ci­jų ir se­mi­na­rų, bu­vo ati­da­ry­ta ir Pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės pa­ro­da, vy­ko Plun­giš­kių drau­gi­jos re­mia­mų kny­gų pri­sta­ty­mai, suor­ga­ni­zuo­ti 6 žir­gų kon­kū­rai. „Iš­ties tai

tvir­tas ir pui­kus kul­tū­ros pa­ma­tas pa­si­tin­kant Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį“, – ap­žvelg­da­mas fes­ti­va­lio is­to­ri­ją, kal­bė­jo di­rek­to­rius.
Fes­ti­va­lis Plun­gė­je su­lau­kė ir gar­bin­go sve­čio dė­me­sio – at­vy­ko Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis. „Kas yra Ogins­kiai Lie­tu­vai? Pir­miau­sia – kul­tū­ra, me­nas, me­ce­na­tys­tė. Ogins­kiai – tai pa­žan­ga, elek­tra, te­le­fo­nai, tai po­li­ti­ka, di­plo­ma­ti­ja, tau­tos at­sto­va­vi­mas. (...) Te­gu skam­ba „At­si­svei­ki­ni­mo su Tė­vy­ne“ po­lo­ne­zas čia ne tik dvy­lik­tą­jį kar­tą, te­gu bū­na tai tik pra­džia. Te­gu ši mu­zi­ka ne­ša mums gė­rį. Mu­zi­ka man – tai mei­lė gar­suo­se. Lin­kiu, kad mei­lės mums vi­sa­da pa­kak­tų“, – kreip­da­ma­sis į gau­siai par­ke su­si­rin­ku­sius žmo­nes, kal­bė­jo V. Pranc­kie­tis.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis taip pat ne­gai­lė­jo ge­rų žo­džių fes­ti­va­liui. „Kas­kart fes­ti­va­lis nuo­sta­bus, ta­čiau šių me­tų pro­gra­ma – dar pui­kes­nė. Esu be ga­lo dė­kin­gas vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie to, kad ši kul­tū­ri­nė šven­tė Plun­gė­je vyk­tų. Ti­kiu, kad ji pa­liks ne­iš­dil­do­mus įspū­džius ir be­ga­li­nį al­kį lauk­ti ki­to fes­ti­va­lio“, – sa­kė me­ras. Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mą tra­di­ciš­kai pa­skel­bė trys pa­tran­kų šū­viai – už Lie­tu­vą, už Ku­ni­gaikš­čius

Ogins­kius ir fes­ti­va­lį, už Plun­gę ir jos žmo­nes.
Tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis pra­si­dė­jo J. Mas­se­net 3 da­lių mis­te­ri­ja (ora­to­ri­ja) „Eva“. Dva­ro žir­gy­no sa­lė­je gau­siai su­si­rin­ku­siems klau­sy­to­jams gro­jo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras (me­no va­do­vas Mo­des­tas Pit­rė­nas), dai­na­vo vals­ty­bi­nis cho­ras „Vil­nius“ (me­no va­do­vas Ar­tū­ras Damb­raus­kas), so­lis­tai Kris­ti­na Zmai­lai­tė, Ed­mun­das Sei­lius, Au­ri­mas Rau­li­na­vi­čius. Di­ri­ga­vo LNSO Gar­bės di­ri­gen­tas Juo­zas Do­mar­kas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama