Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Spa­lio 13-oji – tin­ka­ma die­na pri­si­min­ti bibliotekos įkur­tu­ves

Spa­lio 13-oji – tin­ka­ma die­na pri­si­min­ti bibliotekos įkur­tu­ves

Šie­met spa­lio 13-oji bu­vo penk­ta­die­nį, ir jei ti­kė­tu­me prie­ta­rais, ši kom­bi­na­ci­ja su­si­ju­si su bai­mė­mis, jog tą die­ną ga­li kaž­kas nu­tik­ti ne taip. Ta­čiau Plun­gės bib­lio­te­ko­je vi­są die­ną vy­ra­vo pa­ki­li nuo­tai­ka, mat bū­tent spa­lio 13-ąją įvy­ko įkur­tu­vės re­no­vuo­ta­me dva­ro laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos pa­sta­te. Tai bu­vo 2012 me­tais, tai­gi šie­met bib­lio­te­ka nau­jo­se pa­tal­po­se pa­mi­nė­jo jau pen­ke­rių me­tų su­kak­tį.

Tru­pu­tis is­to­ri­jos: 2002 me­tų rug­sė­jį Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu bu­vo pa­tvir­tin­ta Bib­lio­te­kų re­no­va­ci­jos ir mo­der­ni­za­vi­mo 2003–2013 me­tų pro­gra­ma, ku­rio­je nu­ma­ty­ta ir Plun­gės vie­šo­sios bib­lio­te­kos nau­jo pa­sta­to sta­ty­ba. Vie­ša­jai bib­lio­te­kai Plun­gė­je bu­vo

nu­ma­ty­ta pri­tai­ky­ti laik­ro­di­nę su at­ku­ria­ma oran­že­ri­ja. Taip pat – res­tau­ruo­ti ir esa­mus bib­lio­te­kos pa­sta­tus.
Ta­čiau per­kel­ti bib­lio­te­ką į laik­ro­di­nę ne­bu­vo leng­va. Kai ku­rie val­džios ir vi­suo­me­nės at­sto­vai tam prieš­ta­ra­vo. 2005 me­tais Plun­gė­je net­gi vy­ko pa­ra­šų rin­ki­mo ak­ci­ja dėl bib­lio­te­kos per­kė­li­mo, dar kar­tą kreip­ta­si į Vy­riau­sy­bę. 2008 me­tų bir­že­lio 26 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą „Dėl pri­ta­ri­mo in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tui „Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­ja ir Ogins­kių dva­ro an­sam­blio laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos res­tau­ra­vi­mas ir pri­tai­ky­mas bib­lio­te­kos reik­mėms“, po me­tų iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos (VIP) gau­tas fi­nan­sa­vi­mas ir pra­dė­ti pir­mie­ji laik­ro­di­nės res­tau­ra­vi­mo dar­bai.
Laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos re­no­va­ci­ja baig­ta 2012 me­tais, ir ru­de­nį, spa­lio 13 die­ną, bib­lio­te­ka per­si­kė­lė į nau­jas pa­tal­pas.
Bib­lio­te­kos pen­ke­rių me­tų įkur­tu­vių pro­ga bu­vo ati­da­ry­ta klai­pė­die­čio fo­to­me­ni­nin­ko Ar­tū­ro Šeš­to­ko fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da.
Iš­ti­ki­mų bi­čiu­lių bib­lio­te­ko­je ne­trū­ko nuo la­bo ry­to. Pir­mie­ji dar­buo­to­jus pa­svei­ki­no bib­lio­te­kos part­ne­riai – Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la ir jos di­rek­to­rius Aud­rius Mi­siū­nas.
„My­li­miau­sia bib­lio­te­ka pa­sau­ly­je, pa­čios pa­čiau­sios bib­lio­te­ki­nin­kės, čia vi­sa­da šil­ta nuo šyp­se­nų ir at­mos­fe­ros, vi­sa­da ra­mu, vi­sa­da ge­ra ir no­ri­si at­ei­ti. Čia ki­to­kia bib­lio­te­ka – ne­nu­obo­di, gy­va, šar­min­ga, čia ore sklan­do har­mo­ni­ja, me­ni­nin­kui – įkvė­pi­mas. Ačiū, kad jūs pa­da­rė­te pi­lai­tę gy­vą“, – Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro ko­lek­ty­vo var­du svei­ki­ni­mus per­da­vė Eri­ka Smul­kie­nė ir ki­ti bib­lio­te­kos bi­čiu­liai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama