Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Skai­to­vų kon­kur­sas že­mai­tiš­kai

Skai­to­vų kon­kur­sas že­mai­tiš­kai

Plun­gė­je jau penk­tą kar­tą vy­ko skai­to­vų kon­kur­sas „Skai­ty­ma že­mai­tėš­ka“. Že­mai­čių tar­mės puo­se­lė­to­jams tai ypač pra­smin­gas ren­gi­nys, nes ska­ti­na­mas mū­sų uni­ka­lios tar­mės var­to­ji­mas, at­sklei­džia­mas jos au­ten­tiš­ku­mas, ža­di­na­mas au­gan­čios kar­tos tau­ti­nis iden­ti­te­tas. Tu­rė­da­mi to­kį tiks­lą, kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­rius, Žemaičių kultūros draugijos Plungės skyrius – ir šį kar­tą kvie­tė vi­sus „pa­si­ro­kou­ti že­mai­tėš­ka“. Bib­lio­te­ko­je lapkričio 29 dieną įvy­ko pir­ma­sis kon­kur­so eta­pas – že­mai­tiš­kai šne­kė­jo pa­tys ma­žiau­si – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų auk­lė­ti­niai ir pra­di­nu­kai.

Jau­du­lio ma­žie­siems kon­kur­so da­ly­viams bu­vo tik­rai ne­ma­žai – juk kon­kur­sas la­bai rim­tas, kiek­vie­ną pa­si­ro­dy­mą ver­ti­na kom­pe­te­ntin­ga ko­mi­si­ja. „Jūs šian­dien mums vi­si la­bai svar­būs ir ža­vūs“, – drą­si­no skai­to­vus bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė, pa­si­džiau­gu­si, kad jau­niau­sie­ji kon­kur­san­tai šie­met bus ypač ma­to­mi: bib­lio­te­kos part­ne­rė – Plun­gės ver­slo ir tech­no­lo­gi­jų mo­kyk­la – bib­lio­te­kos sa­lė­je įren­gė pa­ky­lą. Ren­gi­nio da­ly­vius svei­ki­no ir nuo­la­ti­nis kon­kur­so rė­mė­jas Ze­no­nas Gra­maus­kas, Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, dė­ko­ję pe­da­go­gams už pa­stan­gas ruo­šiant vai­kus šiam kon­kur­sui ir taip pri­si­de­dant prie gim­to­sios tar­mės puo­se­lė­ji­mo.
„Skai­ty­mai že­mai­tiš­kai“ – di­de­lė šven­tė tiek kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riams, tiek pa­tiems skai­to­vams. Da­ly­vių gau­sa, mo­ky­to­jų, tė­ve­lių dė­me­sys su me­tais ne­ma­žė­ja. Ne­trū­ko jų ir ju­bi­lie­ji­nia­me pa­si­ro­dy­me. Šie­met ma­žiau­sius kon­kur­so da­ly­vius ver­ti­no

ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­ka­vo mo­ky­to­ja Ge­nu­tė Ma­te­vi­čiū­tė, kas ge­riau­siai „pa­si­ro­ka­va“ že­mai­tiš­kai, spren­dė ir nuo­la­ti­nė šio kon­kur­so ver­tin­to­ja mo­ky­to­ja Dia­na Gend­vi­lie­nė, taip pat – Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Si­mo­na Gu­da­vi­čiū­tė, mi­nė­ta­sis G. Ri­mei­kis bei pe­da­go­gė, Ku­lių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Mir­ga Gul­bins­kie­nė.
Pa­čių ma­ža­usių­jų iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė­je ge­riau­siai įver­tin­ti Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ skai­to­vai Jus­tė Va­si­liaus­kai­tė (6 m.) ir Lu­kas Sa­vi­nas (5 m.) iš „Nykš­tu­kų“ ir „Meš­ku­čių“ gru­pių. Jie at­li­ko me­ni­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jos Ja­ni­nos Nor­ke­vi­čie­nės pa­sa­ko­ji­mą „Pa­si­va­ka­ro­ji­mas“, su­kur­tą re­mian­tis lie­tu­vių liau­dies iš­min­ti­mi ir po­sa­kiais. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“ pen­kia­me­čiams „Ait­va­riu­kų“ gru­pės ug­dy­ti­niams: Mar­ty­nai Uk­ri­nai­tei, Jo­rū­nei Kau­nai­tei, Ug­nei Do­mar­kai­tei, Aus­tė­jai Mikš­tai­tei, Jus­tui Go­tau­tui, Mant­vy­dui Va­lu­čiui, Pi­jui Pie­kui ir Pi­jui Pau­laus­kui. Jie skai­to­vų kon­kur­sui pa­ren­gė kom­po­zi­ci­ją „Daug šne­kie­dams, su­si­bar­si ne­nu­orie­dams“. Vai­kus pa­ruo­šė mo­ky­to­ja As­ta Vyš­niaus­kie­nė. Tre­čio­sios vie­tos skir­tos dvi: Plun­gės lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ ma­žie­siems skai­to­vams Mil­dai Va­lan­čiu­tei (6 m.), Lė­jai Žu­tau­tei (6 m.) ir Do­vy­dui Vik­niui (5 m.) už Alek­san­dros Mi­ku­tie­nės skai­ti­nį „Pa­sė­ro­kou­kem ap­le žmuo­gu“ (pa­ruo­šė Vi­da Uo­gie­nė) bei lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ auk­lė­ti­niui pen­kia­me­čiam Raf­fa­e­liui Cat­ti­cel­li, at­li­ku­siam ne­ži­no­mo au­to­riaus kū­ri­nė­lį „Pa­sa­ka ap­le vuo­ra ė mo­sė bluo­gio­kė“. Ber­niu­ko me­ni­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja – Vi­da Vait­ku­vie­nė.
Kon­kur­so ko­mi­si­ja „karš­to“ dar­bo tu­rė­jo ir rink­da­ma ge­riau­siuo­sius 1–4 kla­sių gru­pė­je. Vi­si skai­to­vai – ta­len­tin­gi pa­sa­ko­to­jai, iš­kal­būs, to­dėl įvar­din­ti pa­čius pa­čiau­sius bu­vo ne­leng­va. Dėl to ir čia skir­tos dvi tre­čio­sios vie­tos. Jas už­ėmė Plun­gės Se­na­mie­čio mo­kyk­los ant­ro­kė Pau­la Ber­ta­šiu­tė už skuo­diš­kės Al­do­nos Mon­čie­nės pri­si­mi­ni­mų pa­sa­ko­ji­mą „Žei­ma“ (mo­ky­to­ja Gi­ta­na Kur­mans­kie­nė) ir ket­vir­to­kas Ado­mas Lau­ri­nai­tis už is­to­ri­ją „Ak tėi va­ka!“ (mo­ky­to­ja Au­re­li­ja Ger­daus­kie­nė). Ant­ro­sios vie­tos – taip pat dvi: vėl­gi Se­na­mie­čio mo­kyk­los ant­ro­kui Emi­li­jui Bro­nei­kai („Ka­da da bu­vuom ma­ži pyp­lio­ka“, mo­ky­to­ja Gi­ta­na Kur­mans­kie­nė) ir šios mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus Žli­bi­nuo­se ant­ro­kei Ži­vi­lei Gu­dai­tei („Kiuo­cioks i kre­žiuks“, mo­ky­to­ja Dai­va Ei­ro­šie­nė). Pir­mo­ji vie­ta pra­di­nu­kų ka­te­go­ri­jo­je ati­te­ko Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kui An­ta­nui Ka­ra­liui už Ade­lės Dau­kan­tai­tės pa­sa­ko­ji­mą „Gry­ba­vėms“. Ber­niu­ką kon­kur­sui pa­ruo­šė mo­ky­to­ja Sil­va Stan­ku­vie­nė.
Ki­tą die­ną su­reng­tas ant­ra­sis kon­kur­so „Skai­ty­ma že­mai­tėš­ka“ eta­pas. Šį kar­tą že­mai­tiš­ką iš­kal­bin­gu­mą de­monst­ra­vo 5–10 kla­sių moks­lei­viai ir su­au­gu­sių­jų gru­pės skai­to­vai. Vy­res­nių mo­ki­nių ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­to­ju pri­pa­žin­tas Že­mai­čių Kal­va­ri­jos aš­tun­to­kas Mo­des­tas Ba­ta­vi­čius, ku­rį kon­kur­sui pa­ruo­šė mo­ky­to­ja Lai­ma Smul­kie­nė. Vai­ki­nas su­si­rin­ku­siems pri­sta­tė lie­tu­vių liau­dies pa­sa­ką „Švėn­ta Juo­na baž­ny­čė“. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Plun­gės Bab­run­go pa­grin­di­nės mo­kyk­los Sta­ne­lių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riaus aš­tun­to­kui Nor­ber­tui Dap­šiui. Kar­tu su mo­ky­to­ja Da­nu­te Vil­nie­ne jis skai­to­vų kon­kur­sui pa­ruo­šė Ed­var­do Ru­džio pa­sa­ko­ji­mą „Ak, tėi va­ka“. Tre­čio­ji vie­ta vėl­gi skir­ta dviem mo­ki­niams: Se­na­mies­čio mo­kyk­los šeš­to­kei Au­gus­tei Lu­ko­šiū­tei už kon­kur­sui mer­gai­tę ruo­šu­sios mo­ky­to­jos Rū­tos Pau­li­kie­nės kur­tą teks­tą „Mo­na dei­nas“ ir Se­na­mies­čio mo­kyk­los Kan­tau­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riaus de­šim­to­kei Vai­vai Da­nu­pai­tei už Jur­gio Pa­brė­žos teks­tą „Už­ra­šyts pa­sa­kuo­jėms – pa­ly­gi­nėms“ (mo­ky­to­ja Dai­va Rim­kie­nė).
At­ski­rai ver­tin­tos ir kon­kur­sui pa­teik­tos kom­po­zi­ci­jos. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ge­riau­siai pa­si­ro­dė Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los de­šim­to­kai Ma­tas Vait­kus ir Emi­li­ja Go­tau­tai­tė, pri­sta­tę kom­po­zi­ci­ją pa­gal Zi­tos Dar­gie­nės kū­ri­nį „Že­mai­tėšks ei­lie­raš­tis“. Jau­nuo­lių mo­ky­to­ja – Jur­gi­ta Pa­kar­klie­nė. Ant­rie­ji li­ko Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­gi­nės mo­kyk­los šeš­to­kas No­jus Rau­dys ir de­šim­to­kė Gab­rie­la Sta­sy­ty­tė, že­mai­tiš­kai pri­sta­tę Eu­ge­ni­jaus Bun­kos pa­mąs­ty­mus (mo­ky­to­ja Ri­ne­ta Rau­die­nė). Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko „Sau­lės“ gim­na­zi­jos I–II kla­sių gim­na­zis­ta­mas Da­nie­liui Kun­dro­tui, Ta­dui Der­kin­tui, Ra­min­tai Nar­mon­tai­tei, Ka­ri­nai Vil­kai­tei, Ka­ri­nai Ei­din­tai­tei, Sa­man­tai Lu­ko­šiū­tei ir Ta­dui Abar­čiui už pa­gal šiuo­lai­ki­nį fol­klo­rą at­lik­tą kom­po­zi­ci­ją „Pet­rioks mo­kyk­luo“. Mo­ki­nius kon­kur­sui pa­ruo­šė Ri­ta Bar­niš­kie­nė.
Su­au­gu­sių­jų gru­pė­je iš ke­tu­rių da­ly­vių ge­riau­siai įver­tin­ta Ne­rin­ga Anu­žy­tė, pri­sta­čiu­si Adol­fi­nos Do­mar­kie­nės pa­sa­ko­ji­mą „Me­lū pa­sa­ka“.
Kon­kur­so „Skai­ty­mai že­mai­tiš­kai“ pri­zi­nių vie­tų lai­mė­to­jai šeš­ta­die­nį tu­rė­jo pro­gą dar kar­tą pa­si­ro­dy­ti vie­šai ir pri­sta­ty­ti sa­vo pa­reng­tus skai­ti­nius Plun­gės visuomenei.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama