Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Sil­pna­re­giai ir ak­lie­ji lau­kia sa­va­no­rių bei as­me­ni­nių asis­ten­tų

Sil­pna­re­giai ir ak­lie­ji lau­kia sa­va­no­rių bei as­me­ni­nių asis­ten­tų

Spa­lio 26 die­ną į sa­vo būs­ti­nę Van­den­tie­kio gat­vė­je rin­ko­si mū­sų ra­jo­ne gy­ve­nan­tys ak­lie­ji ir sil­pna­re­giai. Ben­druo­me­nė ap­ta­rė, ką nu­vei­kė per me­tus, pa­svei­ki­no ju­bi­lie­ji­nes su­kak­tis šven­tu­sius ko­le­gas, iš­reiš­kė no­rus, ką bū­ry­je bū­tų ga­li­ma nu­veik­ti ki­tais me­tais, taip pat iš­si­rin­ko nau­ją sky­riaus pir­mi­nin­kę ir gau­ses­nę, nei bu­vo anks­čiau, ta­ry­bą. Ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, jo pa­ta­rė­jas Man­tas Čes­naus­kas, So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė ir vyr. spe­cia­lis­tė Kris­ti­na Ka­ra­lie­nė, Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro va­do­vė Dai­va Zab­loc­kie­nė, VšĮ Klai­pė­dos ir Tel­šių re­gio­nų ak­lų­jų cen­tro di­rek­to­rė Dai­na Vit­kaus­kie­nė.

Me­ras A. Kli­šo­nis pa­si­džiau­gė, kad į drau­gi­ją su­si­bū­rę Plun­gės ak­lie­ji ir sil­pna­re­giai jau daug me­tų yra vie­na iš pa­čių ak­ty­viau­sių žmo­nių su ne­ga­le ben­druo­me­nių. Jei tu­ri ko­kią bė­dą, pa­vyz­džiui, dėl būs­ti­nės pa­tal­pų šil­dy­mo, ieš­ko rė­mė­jų, krei­pia­si į Sa­vi­val­dy­bę ir ran­da pro­ble­mos spren­di­mo bū­dą.
„Da­bar, kai kros­nis jau pa­sta­ty­ta, as­fal­to dan­ga Van­den­tie­kio gat­vė­je su­tvar­ky­ta, ne­be gė­da ir pa­čiam pas jus at­vyk­ti“, – pri­si­pa­ži­no me­ras, per­da­vęs ben­druo­me­nei sal­dų lauk­ne­šė­lį – me­daus, ar­ba­tos ir sal­dai­nių.

Nau­do­da­ma­sis pro­ga, A. Kli­šo­nis su­si­rin­ku­sie­siems pa­pa­sa­ko­jo, ko­kie ar­ti­miau­siu me­tu nu­ma­to­mi mies­to in­fra­struk­tū­ros pa­ge­ri­ni­mo dar­bai, in­for­ma­vo, kad ga­na jud­rio­je Lais­vės ir Tel­šių gat­vių san­kry­žo­je nu­ma­ty­ta sta­ty­ti žie­di­nę san­kry­žą, ku­rio­je prie per­ėjų veiks ir gar­si­nis re­gu­lia­vi­mas sil­pnai ma­tan­tiems pės­tie­siems.
Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kė Vai­da Me­di­nec­kie­nė pa­tei­kė pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tą. Ben­druo­me­nė­je šiuo me­tu – 80 na­rių, per me­tus įsto­jo pen­ke­tas nau­jų, du žmo­nės mi­rė. Jų at­mi­ni­mas pa­gerb­tas ty­los mi­nu­te.
Ne pir­mus me­tus Plun­gės ak­luo­sius ir sil­pna­re­gius sa­va­ran­kiš­kai gy­ven­ti mo­ko spe­cia­lų iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Ja­ni­na Rup­šie­nė. Vyks­ta mo­bi­lu­mo ir orien­ta­ci­jos mo­ky­mai, aiš­ki­na­ma, kaip nau­do­tis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, sil­pna­re­giams pri­tai­ky­tais bui­ti­niais prie­tai­sais.
Sil­pna­re­giai už­si­i­ma me­ni­ne veik­la, mu­zi­kuo­ja, skai­to įgar­sin­tas kny­gas. Vei­kia rank­dar­bių bū­re­lis. Už­mez­gė ry­šius su cuk­ri­nio dia­be­to klu­bu, „Plun­gės vil­ties“ ben­druo­me­ne, „Cy­ru­liu“. Pri­sta­to bal­to­sios laz­de­lės pro­gra­mą mo­kyk­lo­se ir kai­mų ben­druo­me­nė­se, da­ly­vau­ja įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, są­skry­džiuo­se, mal­dos die­no­se, ben­drau­ja su pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trais, kad gau­tų in­for­ma­ci­ją apie sil­pna­re­gius, ku­rie dar ne­įsi­trau­kė į fi­lia­lo veik­lą. Dė­kin­gi, kad, esant po­rei­kiui, kon­sul­ta­ci­jas tei­kia psi­cho­lo­gė Bi­ru­tė Žiū­rai­tie­nė.
Ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me da­ly­va­vu­si Klai­pė­dos ir Tel­šių re­gio­nų ak­lų­jų cen­tro di­rek­to­rė D. Vit­kaus­kie­nė kal­bė­jo, jog nuo 2019 me­tų ak­lų­jų drau­gi­jų lau­kia kar­di­na­lūs po­ky­čiai, mat spren­džia­ma, kad žmo­gus su to­kia ne­ga­lia tu­rė­tų po as­me­ni­nį asis­ten­tą. Jei anks­čiau į ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių drau­gi­jas bu­vo ga­li­ma pri­im­ti ir svei­kus žmo­nes, da­bar jau ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas, kad svei­kie­ji ne­vir­šy­tų 10 proc. fi­lia­lo na­rių.

„Mes la­bai lau­kia­me sa­va­no­rių, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti. Štai Plun­gės fi­lia­las tu­ri pa­tal­pas, kie­mą, yra ir ūki­nės veik­los (pa­si­rū­pin­ti kie­tuoju ku­ru, pa­kur­ti kros­nį, nu­pjau­ti žo­lę ar pan.), to­dėl pa­gal­ba bū­tų la­bai rei­ka­lin­ga. Vien Plun­gė­je yra daug ant lo­vos gu­lin­čių fi­lia­lo na­rių, ku­riuos taip pat rei­kia ap­lan­ky­ti, pa­kal­bin­ti, pa­bū­ti, to­dėl vie­nam so­cia­li­niam dar­buo­to­jui tai per di­de­lis dar­bo krū­vis. Kai žmo­gus apan­ka, at­ro­do, kad griū­va vi­sas jo gy­ve­ni­mas, ta­čiau mes tu­ri­me ei­ti į žmo­nes ir bū­ti ma­to­mi sa­vo veik­la, ren­gi­niais, ak­ci­jo­mis, kad tie, ku­riuos iš­ti­ko ne­ga­lia, ži­no­tų: jei ak­lie­ji ne­pa­si­duo­da, tai ir aš ga­liu ak­ty­viai gy­ven­ti, mo­ky­tis, dirb­ti. Mes esa­me su­si­bū­rę, to­dėl stip­rūs, ir tu­ri­me pa­dė­ti, kam mū­sų pa­gal­bos rei­kia“, – kal­bė­jo D. Vit­kaus­kie­nė.
Jos siū­ly­mu Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­ke iš­rink­ta J. Rup­šie­nė. Nau­jo­sios pir­mi­nin­kės pra­šy­mu bu­vo su­da­ry­ta gau­ses­nė (7 na­rių) sky­riaus ta­ry­ba.
Ar­ti­miau­sias ren­gi­nys, į ku­rį ap­si­spren­dė vyk­ti plun­giš­kiai, nu­ma­ty­tas gruo­džio 8 die­ną Klai­pė­do­je, kai vyks spe­cia­liai ne­re­giams įgar­sin­tas spek­tak­lis „Tė­vas“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama